668144
2
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/33
Next page
CZ
2
I. Bezpečnostní opatření
1. Nepokládejte žádné žké nebo ostré předměty na LCD/tablet a netlačte prsty na displej (touchscreen) tak,
aby nedošlo k poškození dotykové vrstvy nebo displeje.
2. Nevystavujte LCD/tablet přímému slunečnímu a tepelnému záření a nesmí být zakrýván.
3. Nevystavujte tablet prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená: 10°C - 40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně dešti a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného tabletu. Dodaný napájecí
zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napě odpovídá údajům na typovém štítku
zdroje (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hořea na částech lidského těla neboť adaptér
se zahřívá a může způsobit zranění. Celý proces nabíjení zařízení mějte vždy pod kontrolou tak, aby
v případě vzniku požáru nebo průrazu elektrickým proudem ze zásuvky nedošlo k újmě na zdraví a škodě na
majetku.
9. Nepoužívejte tablet při konzumaci jídla nebo pití.
10. Tablet nesmí být používan při činnostech vyžadujících zvýšenou pozornost a opatrnost, při činnostech,
které kladou zvýšené nároky na zrakový vjem.
11. Tablet se nesmí používat během chůze, zdy na kole, během řízení nebo obsluhování jiného dopravního
prostředku, řízení nějakého mechanizmu, či přístroje.
12. V případě, používásluchátek spolu s tabletem se doporučuje nenastavovat vysokou hlasitost, protože
uživatel tak přestane úplně vnímat okolní prostředí a všechna možná rizika.
13. Odkládejte tablet mimo dosah dětí.
14. V případě, že tablet byl po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 10°C, nechejte více n dvě hodiny
tento nezapnutý tablet v místnosti o teplotě 10°C - 40°C. Teprve potom ho můžete zapnout.
15. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte
svého prodejce.
16. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s
komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou
likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho
prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a
elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedesymbol
(přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických
zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol
přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
17. Nezvyšujte hlasitost do takové míry, aby nedošlo k poškození sluchu.
18. Baterie nabíjejte, pouze pokud jsou vybité (znázorněno červenou ikonkou v rozhraní) eventuálně jsou
nabité do 10-15% a při vypnutém zařízení.
19. Neurčeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě
nebo u bazénu.
20. Aktualizujte tablet ihned, jakmile bude dostupná nová verze software (Androidu).
21. Kupující povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v
dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím
listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto
sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v
záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je
servisní středisko oprávněno reklamaci takovéhoto zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O
tomto je Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. Tablet reklamujte u
svého prodejce, pokud není uvedeno na webu www.iget.eu jinak.
2


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Iget SMART G81H at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Iget SMART G81H in the language / languages: English, German, Polish as an attachment in your email.

The manual is 0,68 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info