Zoom out
Zoom in
Previous page
1/14
Next page
Ventilatie
BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit
iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast
of in een kast zonder voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit
gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en
neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.
Plaatsen
Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een
dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.
Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan
vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot
beschadiging van het product zelf.
In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van
een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken
de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na
deze periode verbeteren.
Stroombronnen
Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
energiemaatschappij.
Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt
gebruikt. Het gebruikt dan <0.5W. Om de eenheid uit te schakelen zet u deze uit
op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken,
trek dan de stekker uit het stopcontact.
Overbelasting
Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
of brand.
Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
luidsprekersnoeren.
Schoonmaken
Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.
Weggooien van batterijen
Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of
milieuafval.
Luidsprekers
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
gebruik alleen geschikte verbindingen.
Onderhoud
Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.
Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren
of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van
land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
aankoopbewijs.
Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product
uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge
Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio.
U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een
verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft
bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio
of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of
u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
modicatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot
reparatie door ieder ander
dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde
servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantiewerkzaamheden te
verrichten voor Cambridge Audio.
Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie
ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of
MET ALLE GEBREKEN.
REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE
GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.
Deze Garantie geeft u specieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere
wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.
Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw
leverancier.
Beperkte garantie
64
4


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Cambridge Audio Azur 851A at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Cambridge Audio Azur 851A in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 5,95 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Cambridge Audio Azur 851A

Cambridge Audio Azur 851A User Manual - German - 14 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info