700009
1
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/2
Next page
DE - Bedienungsanleitung
BML USB-C Multiport
docking station L
1 2 3 4 5 6 7
1 USB-C nur aufladen 20.3V/3A (PD2.0)
2 USB-C Eingang
(Wichtiger Hinweis: verbinden PC Hier “ ”.
Das Symbol am Kabel und an der Dockingstation
muss sich gegenüberliegen.)
3/4 USB3.0
5 HDMI – 3840 x 2160P@30fps
6 VGA – 1080P@60fps
(Hinweis: Der USB-C-Standard unterstützt nicht
gleichzeitig HDMI und VGA)
7 Redner
Einleitung
BML USB-C Multiport docking station L eignet sich für
alle Geräte, die einen USB-Typ-C-Anschluss haben,
inkl. Apple-Geräte. Dank USB 3.0 wird eine hohe Über-
tragungsgeschwindigkeit gewährleistet. Das Gerät ist
auch zu USB 2.0 kompatibel. Es verfügt über automa-
tische Erkennung der angeschlossenen Geräte. Die
Funktion Plug & Play sorgt dafür, dass alle angeschlo-
ssenen Geräte sofort funktionieren, ohne dass Treiber
installiert werden müssen.
Produktspezifikation
Ausgang: 2X USB-A 3.0 + HDMI + jack (audio) + VGA
Eingang: USB-C + USB-C
Unterstützung der Plug & Play-Funktion
Aluminium-Kern
HDMI mit 4K-Unterstützung
Abmessungen (L x H x B): 224 x 34 x 34 mm
Unterstützung der Power Delivery-Funktion (max
20.3V/3A)
Anschlusskabel-Länge: 30 cm
Betriebstemperatur: -15°C - 70°C
Anschluss und Installation
Den USB-Stecker mit angemessener Kraft in den
dazu bestimmten Port im Computer oder einem
anderen geeigneten Gerät einstecken. BML USB-C
Multiport docking station L wird automatisch aus dem
Computersystem installiert. Es ist nicht nötig, spezielle
Treiber manuell zu installieren. Nach dem Anschluss
der Anweisung auf dem Bildschirm folgen.
Wartung
Das Gerät ausschließlich mit einem feuchten Tuch
abwischen. Nicht eintauchen und keinem Wasser oder
erhöhter Feuchtigkeit aussetzen. Keine Gegenstände
in den USB-Anschluss einstecken und darauf achten,
dass die Ports durchgängig bleiben.
Sicherer Umgang mit dem Gerät
1. Die beigefügten Sicherheitshinweise sorgfältig le-
sen.
2. Die aktuellste Bedienungsanleitung lesen, um mit
dem Produkt richtig umzugehen. Zum Download
unter: http://bml-electronics.com
3. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Bevollmächtigter Vertreter
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Prag 6
http://bml-electronics.com
CZ - Návod k použití
BML USB-C Multiport
docking station L
1 2 3 4 5 6 7
1 USB-C pouze nabíjecí 20.3V/3A (PD2.0)
2 USB-C vstup
(Důležité upozornění: pro připojení PC “ ”.
Ikonky na kabelu a dokovací stanici musí směřovat
k sobě.)
3/4 USB3.0
5 HDMI – 3840 x 2160P@30fps
6 VGA – 1080P@60fps
(Poznámka: USB-C standard nepodporuje použití
HMDI a VGA současně)
7 Reproduktor
Úvod
BML USB-C Multiport docking station L je vhodný pro
všechna zařízení s podporou USB-C vstupu, vč. značky
Apple. Díky USB 3.0 je zajištěna vysoká přenosová
rychlost. Zařízení je zpětně kompatibilní s USB 2.0.
HDMI s podporou přenosu rozlišení až 4K. Automatická
detekce připojených zařízení. Funkce Plug & Play zajistí
okamžité fungování všech připojených zařízení bez
nutnosti instalovat žádné ovladače.
Specifikace produktu
Výstupní porty: 2X USB-A 3.0 + HDMI + jack (audio)
+ VGA + USB-C
Vstupní port: USB-C
Podpora Plug & Play
Hliníkové tělo
HDMI s podporou 4K
Rozměry (DxVxŠ): 235 x 34 x 34 mm
Podpora funkce Power delivery (max 20.3V/3A)
Délka přívodního kabelu: 30 cm
Provozní teplota: -15°C - 70°C
Zapojení a instalace
Konektor USB-C přiměřenou silou zasuňte do přísluš-
ného portu v počítači či jiného vhodného zařízení. BML
USB-C Multiport docking station L je automaticky na-
instalován ze systému počítače. Není nutné manuálně
instalovat specifické ovladače. Po zapojení se řiďte po-
kyny na obrazovce.
Údržba přístroje
Zařízení umývejte výhradně vlhkým hadříkem. Nena-
máčejte a nijak nevystavujte vodě či zvýšené vlhkosti.
Do USB portu nezasouvejte žádné předměty a dbejte,
aby porty nebyly ničím blokovány.
Bezpečnost při práci se zařízením
1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečností instrukce
2. Pro správné zacházení s produktem čtěte nejak-
tuálnější verzi manuálu, která je ke stažení na
stránce: http://bml-electronics.com
3. Tiskové chyby a změny informací jsou vyhrazeny.
Zplnomocněný zástupce
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6
http://bml-electronics.com
EN - Instructions for Use
BML USB-C Multiport
docking station L
1 2 3 4 5 6 7
1 USB-C charging only 20.3V/3A (PD2.0)
2 USB-C input
(Important notice: connect PC here “ ”.
Icon on the cable and on the docking station must
face to each other.)
3/4 USB3.0
5 HDMI – 3840 x 2160P@30fps
6 VGA – 1080P@60fps
(Notice: USB-C standard does not support HDMI
and VGA simultaneously)
7 Speaker
Introduction
BML USB-C Multiport docking station L is suitable for
all devices with a USB-C port, including Apple pro-
ducts. Thanks to USB 3.0 it provides high-speed data
transfer. The device is backwards compatible with
USB 2.0, automatically detects connected devices.
Plug & Play ensures the immediate operation of all
connected devices without installing any drivers.
Product Specifications
Output ports: 2X USB-A 3.0 + HDMI + jack (Audio) +
VGA + USB-C
Input port: USB-C
Supports Plug & Play
Aluminium body
HDMI with 4K support
Dimensions (LxHxW): 235 x 34 x 34 mm
Power delivery support (max 20.3V/3A)
Operating temperature: -15°C - 70°C
Storage temperature: 15°C - 25°C
Connection and Installation
Insert the USB connector with appropriate force into
the USB port on your computer or other suitable
device. BML USB-C Multiport docking station L is
automatically installed onto your computer system.
It is not necessary to manually install specific drivers.
Follow the on-screen instructions after connecting.
Device Maintenance
Only clean the device with a damp cloth. Do not
immerse or expose to water or high humidity. Do not
insert any objects into the USB port and make sure
that the ports are not blocked.
Using the Device Safely
1. Carefully read the enclosed safety instructions.
2. For the correct handling of the product, read the
most up-to-date version of the manual available
for download at: http://bml-electronics.com
3. Printing errors and changes to the information are
reserved.
Authorized representative
VOHIRE s.r.o., Papírenská 180/1, 160 00 Prague 6
http://bml-electronics.com
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for BML USB-C Multiport dockingstation L at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of BML USB-C Multiport dockingstation L in the language / languages: English, German, Polish as an attachment in your email.

The manual is 0,35 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info