Zoom out
Zoom in
Previous page
1/28
Next page
LAVE-VAISSELLE
AFWASAUTOMAAT
DE 6644
Notice d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
F
NL
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  LAVE-VAISSELLE
  AFWASAUTOMAAT
  DE 6644

  F

  Notice d’utilisation

  NL

  Gebruiksaanwijzing • Page 2

  Inhoud
  Voor de gebruiker

  Installatie

  Waarschuwingen en belangrijke adviezen

  31

  Beschrijving van het apparaat

  32

  Het bedieningspaneel

  33

  Vóór het in gebruik nemen
  Waterontharder instellen
  Glansmiddel

  34
  34
  37

  Beladen van de korven
  Gebruik van de onderste korf
  Gebruik van het bestekmandje
  Gebruik van de bovenste korf
  Regeling hoogte bovenste korf
  Afwasmiddel

  39
  39
  39
  40
  40
  41

  Praktische tips voor het afwassen

  42

  Programma-overzicht

  43

  Zo gaat u te werk

  44

  Onderhoud
  Binnenkant van het apparaat
  Reiniging van de zeven
  Buitenkant van het apparaat
  Als de machine langere tijd buiten gebruik is
  Bescherming tegen vorst
  Vervoeren van de machine

  46
  46
  46
  47
  47
  47
  47

  Herstel van eenvoudige storingen
  Service en onderdelen
  Bescherming tegen overstroming

  48
  49
  49

  Toelichtingen voor testinstituten
  Technische gegevens

  50
  50

  Garantie

  54

  Installatie
  Watertoevoer
  Waterafvoer
  Elektrische aansluiting
  Bevestiging onder het aanrecht
  Waterpas stellen

  Zo is de gebruiksaanwijzing opgezet
  Onderstaande symbolen wijzen u de weg in de gebruiksaanwijzing:

  Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
  1. 2. 3.

  De bediening stap voor stap
  Tips en adviezen

  Informatie m.b.t. het milieu

  30

  51
  51
  52
  52
  53
  53 • Page 3

  Waarschuwingen en belangrijke adviezen
  Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het
  apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
  waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de
  daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
  Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te
  hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

  Tijdens het gebruik

  Installatie

  Indien u tijdens de aflevering een schade aan het
  apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u
  het apparaat installeert en/of in gebruik neemt,
  direct aan uw leverancier.
  Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
  apparaat of de eigenschappen daarvan te
  veranderen.
  Overtuig u ervan dat na de installatie of het
  verplaatsen het apparaat niet op het
  aansluitsnoer staat.
  Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
  elektrische huisinstallatie ten behoeve van de
  installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door
  een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd
  worden.
  Een eventueel noodzakelijke wijziging van de
  watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve
  van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend
  door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd
  worden.
  Raak het verwarmingselement niet aan tijdens of
  direct na het afwerken van het programma.
  Indien het installatievoorschrift aangeeft dat het
  apparaat aan het keukenmeubel moet worden
  vastgeschroefd dan moet u zich daaraan houden
  om te voorkomen dat het voorover kiept als de
  beladen onderkorf op de deur staat.  Veiligheid van kinderen

  Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
  gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
  kinderen het apparaat te laten bedienen of als
  speelgoed te laten gebruiken.
  Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van
  kinderen.
  Houd afwasmiddel, glansmiddel en speciaal zout
  uit de buurt van kinderen.

  De afwasautomaat is bedoeld en gemaakt voor
  het afwassen van huishoudelijk kook-, eet- en
  drinkgerei. Attributen welke bevuild zijn met verf,
  chemicaliën, agressieve zuren en dergelijke,
  mogen niet in de afwasautomaat.
  Tenzij de gebruiksaanwijzing anders
  vermeldt,mag tijdens het in werking zijn de
  vuldeur niet geopend worden; mocht dat
  onverhoopt toch gebeuren, schakel het
  apparaat dan voortijds geheel uit, eventueel
  door de stekker uit het stopcontact te trekken.
  Gebruik alleen speciale afwasmiddelen voor
  huishoud-afwasmachines.
  Sluit na gebruik altijd direct de vuldeur, teneinde
  te voorkomen dat iemand over de openstaande
  deur struikelt.
  Ga niet op de open deur zitten of staan.
  Schakel, tenzij de gebruiksaanwijzing anders
  aangeeft, het apparaat na gebruik volledig uit en
  draai de watertoevoerkraan dicht. Het verdient
  aanbeveling om het apparaat door middel van
  een tegen barsten beveiligde toevoerslang op de
  waterkraan aan te sluiten. Een stijve polyethyleen
  slang is barstbestendig.
  Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de
  binnenkant van de machine. U zou zich kunnen
  bezeren aan uitstekende metalen delen.
  Tracht in geval van een storing of defect, dit
  apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
  door niet deskundige personen uitgevoerd
  worden, kunnen tot schade of letsel leiden.

  Afdanken

  31

  Materiaal met symbool
  kan gerecycled
  worden.
  Maak het oude apparaat dat u, in afwachting
  van het weghalen of wegbrengen zolang
  terzijde zet, onbruikbaar. Knip het netsnoer eraf
  en verwijder de deursluiting.
  Informeer bij de gemeente wie het oude
  apparaat ophaalt of waar u het moet bezorgen,
  teneinde er zeker van te zijn dat het apparaat
  zorgvuldig verschrot wordt. • Page 4

  Beschrijving van het apparaat
  14

  1

  13
  12

  2

  11

  10
  9

  3
  4

  5
  8

  7
  6

  IN78

  1. Waterpasnokje

  11. Bovenste sproeiarm

  2. Vergrendeling bovenste korf

  12. WRD (afwasmiddelbakje in bovenkorf,
  bestemd om zeer vuile vaat tijdens het
  voorspoelen een extra behandeling te
  geven)

  3. Schroefdop van zoutreservoir
  4. Bodemzeef

  13. Bovenste korf
  5. Afwasmiddelbakje
  14. Bovenblad
  6. Bedieningspaneel
  7. Typeplaatje
  8. Glansmiddelreservoir
  9. Afvoerzeef
  10. Onderste sproeiarm

  32 • Page 5

  Het bedieningspaneel

  1. Lampje "in bedrijf"
  2. Aan/uit toets
  3. Handgreep
  4. Programmakeuze-toetsen
  5. Lampjes
  Programma-verloop
  Afwassen: brandt wanneer hat
  afwassen bezig is.
  Drogen: brandt wanneer het drogen
  bezig is.
  Einde programma: brandt wanneer het
  afwasprogramma klaar is.

  Controlelampjes
  Zout: brandt wanneer zout bijgevuld
  moet worden
  Glansmiddel: brandt wanneer
  glansmiddel bijgevuld moet worden

  33 • Page 6

  Vóór het in gebruik nemen
  Voordat u de machine in gebruik neemt moet u:
  1. controleren of de machine volgens de
  aanwijzingen is aangesloten
  2. alle transportbeveiligingen uit de machine
  verwijderen
  3. de waterontharder instellen
  4. 1 liter water in het zoutreservoir gieten en het
  dan met zout vullen
  5. het glansmiddelreservoir vullen

  Waterontharder instellen
  De afwasmachine is uitgerust met een automatisch
  werkende ontharder die kalkafzetting op het servies
  en in de machine voorkomt. Hoe meer kalk het
  leidingwater bevat, des te harder is het.
  De waterhardheid wordt gemeten in verschillende
  schalen (zie tabel).
  Stel de waterontharder op de plaatselijke
  waterhardheid in. Informatie daarover kunt u krijgen
  bij het waterleidingbedrijf.
  De machine is in de fabriek op stand 3 ingesteld. Als
  de waterhardheid in uw woonplaats afwijkt, moet u
  de ontharder verstellen.

  Waterhardheid
  in °dH

  Stand

  zout
  gebruiken

  <4

  1

  NEE

  4 - 18

  2

  JA

  19 - 29

  3

  JA

  30 - 40

  4

  JA

  41 - 50

  5

  JA

  Ga als volgt te werk om de
  waterhardheidsstand te wijzigen:
  1. Schakel de machine uit en druk de 70° 80I-toets
  en de 65°-toets tegelijkertijd in.
  2. Schakel de machine in met de Aan/uit-toets
  terwijl u de 70° 80I-toets en de 65°-toets
  ingedrukt houdt. Het bedrijfslampje gaat branden
  en de controlelampjes van de 70° 80I-toets en de
  65°-toets knipperen synchroon.

  SO399

  3. Druk op de 70° 80I-toets. Het lampje van de 65°toets dooft, terwijl het lampje van de 70° 80Itoets ca. 5 seconden constant brandt, waarna het
  knipperend de huidige hardheidsstand aangeeft.
  De huidige hardheidsstand wordt aangegeven
  door het aantal maal dat het lampje knippert.
  Het controlelampje knippert een aantal maal en
  blijft vervolgens 5 seconden uit. Deze cyclus
  wordt ongeveer een minuut lang herhaald.
  SO400

  34 • Page 7

  Bijvoorbeeld:
  knippert 1 maal
  knippert 2 maal
  knippert 3 maal
  knippert 4 maal
  knippert 5 maal

  = stand 1
  = stand 2
  = stand 3
  = stand 4
  = stand 5

  4. Druk op de 70° 80I-toets om de hardheidsstand te
  wijzigen. De hardheidsstand verandert iedere keer
  dat u op de 70° 80I-toets drukt.
  Bijvoorbeeld:
  Als de huidige hardheidsstand 3 is, dan zet u deze
  op 4 door eenmaal op de 70° 80I-toets te drukken.
  Als de huidige hardheidsstand 5 is, dan zet u deze
  op 1 door eenmaal op de 70° 80I-toets te drukken.
  Het lampje van de 70° 80I-toets blijft ongeveer 5
  seconden uit, waarna het de nieuwe
  hardheidsstand knipperend aangeeft.
  5. Schakel de afwasmachine uit d.m.v. de Aan/uittoets om de nieuwe hardheidsstand te bevestigen.

  Als de hardheid van het leidingwater in uw
  woning overeenstemt met stand 1, dan hoeft
  u geen zout te gebruiken omdat het water al
  zacht is (met de waterontharder op stand 1
  brandt de led zout nooit).
  Gebruik zout bij stand 2 en hoger.
  Als de waterhardheid op 2 of hoger is
  ingesteld, dan brandt het controlelampje
  tijdens de programmakeuze en wanneer het
  afwasprogramma klaar is als het
  zoutreservoir leeg is. Het controlelampje
  brandt niet tijdens het afwasprogramma, ook
  niet wanneer het zoutreservoir leeg is

  35 • Page 8

  Zoutreservoir vullen
  Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moeten
  het zoutreservoir en het glansmiddelreservoir gevuld
  worden. Tijdens het gebruik moeten ze van tijd tot
  tijd worden bijgevuld.
  Houd de reinigingsmiddelen en het zout altijd uit de
  buurt van kinderen!

  Gebruik alleen speciaal zout voor
  afwasmachines.
  Alle andere soorten zout, vooral tafelzout,
  beschadigen de waterontharder.
  Zout dat tijdens het vullen van het
  reservoir wordt gemorst kan corrosie
  bevorderen. Vul daarom alleen kort voor
  het begin van een afwasprogramma zout
  bij.

  Vullen:
  1. Draai de dop van het zoutreservoir.
  2. Giet 1 liter water in het zoutreservoir (dat is
  alleen voor het eerste gebruik nodig).

  LE
  SA LT
  SA LZ
  SA L
  SE

  3. Vul m.b.v. de trechter het zoutreservoir.
  4. Het is normaal dat tijdens het zout vullen het
  water overloopt.
  5. Verwijder gemorst zout van het schroefdraad en
  de dop.
  6. Draai de dop weer stevig vast.
  SR06

  Om u eraan te herinneren dat u moet bijvullen,
  brandt het lampje.
  Het speciale lampje zout bijvullen op het
  bedieningspaneel blijft, als de
  afwasmachine ingeschakeld is, nog 2 à 6
  uur branden, nadat het zout is bijgevuld.
  Bij gebruik van langzaam smeltend zout
  kan het nog langer duren.
  Dit heeft echter geen negatieve invloed op
  de werking van het apparaat.

  36 • Page 9

  Glansmiddel
  Het glansmiddel is een "waterontspanner".
  Het wordt, automatisch, vóór het drogen aan het
  spoelwater toegevoegd.
  Het glansmiddelreservoir, in de binnendeur, heeft
  een inhoud van circa 110 ml. Dat is, al naar gelang
  de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40
  afwasbeurten.

  Vullen van het
  glansmiddelreservoir
  1. Draai de dop (A), linksom, van het reservoir.

  A

  2. Giet het glansmiddel in het reservoir tot de
  indicator (B) geheel donker (vol) is.
  Zodra het controlelampje op het
  bedieningspaneel gaat branden, moet u
  glansmiddel bijvullen.

  BR01

  U kunt het glansmiddel-controlelampje buiten
  werking stellen (zie de instructies in de volgende
  paragraaf).
  In de fabrieksinstelling is het glansmiddelcontrolelampje werkzaam.

  x 6 5 4 3

  2 1

  m
  a

  B

  Draai de dop weer op het reservoir.
  Giet nooit afwasmiddel in het glansmiddelreservoir.
  Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje
  weg, anders wordt tijdens het afwassen te veel
  schuim gevormd.

  BR03

  Ga als volgt te werk om het glansmiddelcontrolelampje buiten werking te stellen:
  1. Schakel de machine uit en druk de 70° 80I-toets
  en de 65°-toets tegelijkertijd in.
  2. Schakel de machine in met de Aan/uit-toets
  terwijl u de 70° 80I-toets en de 65°-toets
  ingedrukt houdt. Het bedrijfslampje gaat branden
  en de lampjes van de 70° 80I-toets en de 65°toets knipperen synchroon.

  SO399

  3. Druk op de 65°-toets. Het lampje van de 70° 80 toets dooft, terwijl het lampje van de 65°-toets
  blijft knipperen. Het einde programma
  controlelampje begint te knipperen.
  I

  4. Druk nogmaals op de 65°-toets. Het einde
  programma lampje dooft. Dit betekent dat het
  glansmiddel-controlelampje buiten werking is
  gesteld.
  5. Schakel de afwasmachine uit d.m.v. de Aan/uittoets om uw keuze te bevestigen.

  SO401

  37 • Page 10

  Als u het glansmiddel-controlelampje weer werkzaam
  wilt maken, dan moet u voorgaande instructies
  herhalen totdat het einde programma lampje gaat
  branden.

  Dosering
  De instelling van de dosering is afhankelijk van de
  bereikte glans en van het droogresultaat. In de
  vulopening van het glansmiddelreservoir vindt u een
  zes-standen regelschijfje en de markeringen 1 tot 6
  (stand 1 is laagste, stand 6 hoogste dosering).

  C

  m
  a

  Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels
  of druppelvlekken achterblijven. Verlaag de dosering
  als het serviesgoed witte, kleverige strepen vertoont.

  BR02

  Wanneer het glansmiddelreservoir leeg is,
  brandt het controlelampje tijdens de
  programmakeuze en wanneer het
  afwasprogramma klaar is.
  Het controlelampje brandt nooit wanneer er
  een afwasprogramma bezig is, ook niet
  wanneer het glansmiddelreservoir leeg is.

  38

  x

  6 5 4 3
  2 1

  Het schijfje (C) kunt u met een schroevendraaier of
  een mes verdraaien. • Page 11

  Beladen van de korven
  Trek de korven naar buiten om ze te beladen.
  Vóór het plaatsen in de korven moet het
  serviesgoed ontdaan worden van grove resten,
  zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en
  vleesresten en fruitschillen.
  Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en
  bevordert u een optimale reiniging.
  Was in de machine geen kleine
  voorwerpen af die makkelijk door de korf
  kunnen vallen.

  UI48

  Gebruik van de onderste korf
  In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden,
  schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het
  voorbeeld in de afbeeldingen. Dienschalen en grote
  deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf
  plaatsen en er op toezien dat de bovenste sproeiarm
  niet belemmerd kan worden.

  UI21

  Gebruik van het bestekmandje
  Messen met een lang lemmet die rechtop
  staan kunnen gevaarlijk zijn.
  Plaats daarom lange en/of scherpe
  messen e.d. horizontaal in de bovenste
  korf.
  Pas op bij vullen en leeghalen van de
  machine
  Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen
  naar beneden. Is een greep zo dun dat hij door het
  mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep
  naar boven.
  Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in
  plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar
  kleven.
  Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere
  metalen.
  UI63

  Om het afwasresultaat te verbeteren, raden wij aan
  de meegeleverde bestekverdelers te gebruiken als
  de vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan.
  De bestekmand bestaat uit twee verwijderbare
  delen: men kan enkel één of beide delen gebruiken,
  naargelang het aantal bestekken.
  Om de twee delen van elkaar los te maken, schuift u
  ze horizontaal uit elkaar.
  Ga omgekeerd te werk om ze weer aan elkaar te
  haken.

  UI62

  39 • Page 12

  Gebruik van de bovenste korf
  De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor
  kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden
  (max. 25 cm diameter) en glazen.
  Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte
  opgehangen worden.
  Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare
  kopjesrekken, dat het water overal bij kan.
  US46

  Als u borden in de bovenste korf
  plaatst:
  zet de borden schuin en vul de korf bij voorkeur van
  achteren naar voren.

  Probeer, vóór u de machine inschakelt, of
  beide sproeiarmen vrij kunnen
  ronddraaien.

  US71

  Regeling hoogte bovenste korf
  Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter
  tussen 27-32 cm), dan kunt u deze in de onderste
  korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger
  geplaatst heeft.

  A

  Ga als volgt te werk:
  -

  open de knippen (A) aan de voorkant van de
  bovenste korf en haal de korf eruit. Schuif de korf
  op grotere hoogte in de machine en doe de
  knippen (A) dicht.
  RC01

  U kunt in de bovenste korf nu geen borden
  meer plaatsen die een diameter van meer
  dan 20 cm hebben. Het kopjesrekje is
  tevens onbruikbaar.

  Sluit de deur nadat u de machine hebt
  beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn.

  40 • Page 13

  Afwasmiddel
  Gebruik uitsluitend speciale middelen voor
  huishoud-afwasmachines.

  Min = 15 g
  Max = 30 g D

  Afwasmiddel doseren
  Handel als volgt als u afwaspoeder gebruikt:
  1. Open het afwasmiddelbakje door aan het palletje
  (D) te trekken.

  M
  M IN
  AX

  2. Doseer afwasmiddel volgens de aanwijzingen in de
  programmatabel (zie "Programma-overzicht").
  Lees ook de aanwijzingen op de verpakking van
  het afwasmiddel.

  DE17

  3. Sluit het dekseltje.
  4. Voor een programma met voorspoelen moet u ook
  een kleine hoeveelheid afwasmiddel in het WRD
  afwasmiddelbakje doen, in het midden van de
  bovenkorf. (Zie "Programma-overzicht")

  Handel als volgt als u afwastabletten gebruikt:
  DE13

  1. Leg voor ieder programma 1 hele tablet in het
  afwasmiddelbakje.
  2. Sluit het dekseltje.
  3. Leg voor programma’s met voorspoelen een stuk
  van een andere tablet op het deksel van het
  afwasmiddelbakje.
  ALLEEN in het geval dat u vaatwastabletten gebruikt
  met het programma Snel programma 60° A 30I is het
  raadzaam de tabletten rechtstreeks in de kuip te
  plaatsen en niet in een mandje dat aan de korf
  bevestigd is of in het afwasmiddelbakje.

  Als u onvoldoende afwasmiddel doseert,
  veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te
  veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat,
  maar alleen onnodige verspilling en belast
  het milieu.

  Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen
  Dit model afwasmachine biedt u naast de traditionele programma’s ook nieuwe 50°C-programma’s, die
  speciaal voor deze nieuwe geconcentreerde wasmiddelen zijn ontworpen. Temperatuur en duur van deze
  programma’s zijn gekozen om een optimale werking van de enzymen te bevorderen. Met een 50°C-programma
  bereikt u dezelfde resultaten als met een 65°C-programma met traditionele wasmiddelen.
  Door de nieuwe 50°C-programma’s en geconcentreerde afwasmiddelen te gebruiken helpt u niet alleen het
  milieu, maar spaart u dus ook uw serviesgoed.
  41 • Page 14

  Praktische tips voor het afwassen
  Voor een goed resultaat

  Niet alles is geschikt voor
  machinaal afwassen

  Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd
  met de opening naar beneden.

  Tenzij de fabrikant van het artikel anders aangeeft,
  zijn de volgende artikelen in de regel niet voor
  machinaal afwassen geschikt:

  In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat
  het afwaswater niet langs maar op en in het
  serviesgoed wordt gesproeid.
  Aangekoekte en aangebrande pannen moeten eerst
  worden afgespoeld.  Bestek met houten of hoornen aangelijmde
  grepen.  Houten borden en schalen, ongeglazuurd
  aardewerk en handbeschilderd porselein.
  Decoraties op porselein kunnen vervagen of
  verdwijnen.  Kristal en kunststof.

  Lange messen en lepels horizontaal, bij voorkeur in
  de bovenste korf.
  Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe
  beter het afwasresultaat.
  Staat er echter heel licht, bijvoorbeeld kunststof,
  serviesgoed tussen, probeer dan een zodanige
  opstelling dat de lichte stukken niet van hun plaats
  kunnen worden gesproeid.

  Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant
  aangegeven is dat het artikel
  afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de
  hand afwassen. Mocht u ze toch in de machine
  willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en
  kies een snel programma. Na vele keren in de
  machine afwassen kunnen sommige glassoorten
  mat worden.
  Zilver bestek kan uitstekend in de machine
  afgewassen worden, onder voorbehoud dat het
  tijdens het afwassen niet met andere metalen in
  aanraking kan komen.
  IJzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor
  andere voorwerpen verkleuren.
  Aluminium verkleurt. Koper, tin en messing kunnen
  vlekken gaan vertonen.

  Bij aankoop van nieuw
  serviesgoed
  Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed
  van porselein of aardewerk kunnen in de machine
  afgewassen worden, terwijl op glazuur gebakken
  motiefjes op den duur verbleken.
  Ook goudversieringen kunnen tegenwoordig in de
  machine. Zij moeten wel van een garantiemerk van
  de fabrikant voorzien zijn.
  Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat
  er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes,
  kommen).

  42 • Page 15

  Programma-overzicht
  Programma

  * Intensief
  70° 80I WRD

  Normaal 65°C

  Mate van
  verontreiniging en
  soort belading

  Aan/uit

  Normaal verontreinigd.
  Servies en bestek

  Aan/uit

  Vers vuil.
  Servies en bestek

  Aan/uit

  *** Eco 50°C

  *

  Normaal verontreinigd.
  Servies en bestek

  Aanbevolen hoeveelheid
  afwasmiddel
  afwassen

  Sterk verontreinigd.
  Servies, bestek en
  pannen

  ** Snel
  programma
  60° A 30I

  Toetsen
  indrukken

  +

  voorspoelen

  20 g

  10 g

  70 80I

  +

  Warm voorspoelen
  70°C afwassen
  1 x koud spoelen
  1 x warm spoelen
  Turbo drogen

  25 g

  5g

  Koud voorspoelen
  65°C afwassen
  2 x koud spoelen
  1 x warm spoelen
  Turbo drogen

  30 g

  /

  60°C afwassen
  1 x warm spoelen

  5g

  Koud voorspoelen
  50°C afwassen
  2 x koud spoelen
  1 x warm spoelen
  Turbo drogen

  65°

  +

  Programma
  beschrijving

  60° A 30I

  Aan/uit

  +

  25 g

  50°

  Ideaal voor het afwassen van een volle lading vaat met 12 normaal vervuilde couverts. Dit programma
  heeft een tijdsduur van ca. 80 minuten en de temperatuur bedraagt 70°C.
  De aangegeven tijdsduur is indicatief omdat de werkelijke tijdsduur afhangt van de temperatuur van het
  leidingwater en van eventuele schommelingen van de netspanning.
  Dit is het dagelijkse programma bij uitstek.

  ** Ideaal voor het afwassen van de vaat van het ontbijt en het avondeten (vers vuil). Dit programma heeft een
  korte tijdsduur (30 minuten) en de temperatuur bedraagt 60°C.
  De aangegeven tijdsduur is indicatief omdat de werkelijke tijdsduur afhangt van de temperatuur van het
  leidingwater en van eventuele schommelingen van de netspanning.
  Dit programma is speciaal ontworpen voor een gezin van vier personen, om borden, kopjes en bestek van
  het ontbijt en het avondeten af te wassen

  *** Testnorm programma EN 50242. (Zie "Toelichtingen voor testinstituten").

  43 • Page 16

  Zo gaat u te werk
  1.

  2.

  Controleer of de zeven schoon
  zijn

  8.

  (zie het hoofstuk "Onderhoud")

  Druk op de toets van het gewenste
  programma: het bijbehorende controlelampje
  gaat branden en de controlelampjes van de
  programmafasen knipperen.

  Druk op de Aan/uit-toets

  Het programma start ongeveer 6 seconden
  nadat u het gekozen heeft. In deze 6
  seconden kunt u uw programmakeuze zeer
  eenvoudig wijzigen door op de toets van een
  ander programma te drukken.

  Het lampje "in bedrijf" gaat branden.

  3.

  U kunt het programma onderbreken:
  ● Door de deur te openen.

  Controleer of zout en
  glansmiddel aanwezig zijn  Op het bedieningspaneel branden de lampjes
  "zout bijvullen" en "glansmiddel bijvullen" bij
  gebrek aan zout respectievelijk glansmiddel.

  4.

  Door op de Aan/uit-toets te drukken (alle
  controlelampjes doven).

  Wanneer u de deur sluit of de machine weer
  inschakelt met de Aan/uit-toets, dan wordt
  het programma voortgezet vanaf het punt
  waar het onderbroken is.

  Vullen van de korven
  9.

  Verwijder grove resten uit schalen en borden.
  Trek de onderste korf naar voren en plaats
  daarin pannen, schalen, grote borden en
  bestek.
  Trek de bovenste korf naar voren en plaats
  daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en
  glazen.
  Schuif de korven terug in de machine.

  5.

  Controleer of beide
  sproeiarmen vrij kunnen
  draaien

  6.

  Afwasmiddel doseren

  Een programma dat bezig is
  wissen
  Een programma dat bezig is kan op ieder
  gewenst ogenblik worden geannuleerd.
  Houd de programmatoets ca. 3 seconden
  ingedrukt, totdat de bijbehorende
  controlelampjes doven.
  Wanneer het programma geannuleerd is,
  brandt alleen het Aan/Uit-controlelampje
  nog.
  Nu kunt u een nieuw programma kiezen.

  Strooi of giet afwasmiddel in het
  afwasmiddelbakje.
  Sluit het dekseltje.

  7.

  Een programma kiezen en
  starten

  Sluit de machinedeur

  44 • Page 17

  10. Machine is klaar
  De afwasmachine stopt automatisch en
  het EINDE PROGRAMMA controlelampje
  gaat branden. Dit betekent dat het
  programma klaar is. Het controlelampje van
  het zojuist afgeronde programma blijft
  branden.
  De afwasmachine is pas klaar met het
  programma wanneer het einde programma
  controlelampje brandt.
  Als u niet wacht totdat het afwasprogramma
  klaar is, kunt u geen nieuw programma kiezen
  tenzij u het vorige programma annuleert.
  (Zie de instructies in paragraaf 9)
  Als u de deur opent of op de Aan/uit-toets
  drukt terwijl de afwasmachine bezig is met het
  drogen (het drogen controlelampje brandt),
  dan wordt het programma dat bezig is
  automatisch geannuleerd en de
  afwasmachine keert terug in de
  programmeerbare toestand (alleen in dit geval
  is het mogelijk een nieuw programma te
  kiezen zonder het voorafgaande programma
  te annuleren).

  Schakel de machine uit door op de Aan/uit
  toets te drukken, het lampje in bedrijf gaat uit.
  Wacht 15 à 20 minuten voordat u de deur
  van de afwasmachine opent om te
  voorkomen dat u zich verbrandt aan het hete
  vaatwerk en dat de meubels en machines in
  de buurt van de afwasmachine beschadigd
  raken door de stoom die uit de afwasmachine
  komt.
  Maak eerst de onderste korf leeg. Daardoor
  voorkomt u dat druppels uit de bovenste kof
  op serviesgoed in de onderste korf vallen.

  Het is af te raden om de deur te openen
  als de machine in werking is. Gebeurt
  dat toch, dan zal een
  veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat
  de machine direct stopt.

  Voorzichtig!
  Als u de deur direct na beëindiging van
  een programma opent, kan er hete stoom
  naar buiten komen.

  45 • Page 18

  Onderhoud
  Binnenkant van het apparaat
  Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en
  het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een
  vochtige doek.
  Laat de machine elke drie maanden een
  65°C-programma afwerken, zonder servies, met
  afwasmiddel.

  Reiniging van de afvoerzeef
  (Na iedere afwasbeurt)
  Voedselresten kunnen zich in de afvoerzeef (A)
  ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder
  stromend water schoon te maken.
  - U tilt de zeef met behulp van het handgreepje uit
  de machine.

  A

  Na het reinigen klikt u de zeef weer in de
  machinebodem terug.

  MA19

  MA04

  Reiniging van de bodemzeef
  (iedere week)
  Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan
  beide kanten onder stromend water met een
  borsteltje schoon.

  90°
  B
  C

  Grote zeef losnemen:
  1. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze
  omhoog te trekken

  MA05

  MA20

  2. Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef
  uit de machine.
  3. Na het reinigen de zeef in omgekeerde volgorde
  weer terugplaatsen.
  4. Controleer of de zeef weer goed op z’n plek zit.
  De hendel moet naar de voorkant van het
  apparaat wijzen.
  MA21

  Gebruik de machine nooit zonder de
  zeven.
  Zorg er bovendien voor dat de zeven
  correct op hun plaats zitten.
  Het is belangrijk de zeven te reinigen om
  een goede werking van de machine te
  garanderen.

  46

  MA18 • Page 19

  Controleer of de WRD niet verstopt is met
  wasmiddel resten. Spoel de WRD af onder een
  lopende straal uit de kraan.
  Losnemen gaat als volgt: draai de WRD tegen de
  klok in en trek de WRD tegelijkertijd naar boven. Het
  weer terug plaatsen gaat in omgekeerde volgorde.
  Gebruik van de afwasautomaat zonder
  geplaatste WRD.
  Omdat de WRD voor een goede
  waterverdeling naar de bovenste
  sproeiarm zorgt, zal het wasresultaat
  slechter worden, als de WRD niet geplaatst
  is.

  MA11

  Buitenkant van het apparaat
  Reinig de buitenkant van het apparaat en het
  bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen
  geval agressieve reinigingsmiddelen of
  schuurmiddelen gebruiken.

  Als de machine langere tijd buiten
  gebruik is
  Wordt de machine voor langere tijd niet gebruikt,
  dan:
  1. Kraan dichtdraaien.
  2. Stekker uit het stopcontact trekken.
  3. Deur op een kier laten staan om het ontstaan van
  een onaangename geur te vermijden.
  4. Binnenkant en accessoires reinigen.

  Bescherming tegen vorst
  Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de
  temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht
  dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg,
  draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang
  en laat deze leeg lopen.

  Vervoeren van de machine
  Als u de machine gaat vervoeren (bijv. bij
  verhuizing):
  1. Stekker uit het stopcontact trekken.
  2. Waterkraan dichtdraaien.
  3. Watertoevoerslang van de waterkraan
  losschroeven en leeg laten lopen.
  4. De machine samen met de slangen vervoeren.
  Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport
  rechtop blijft staan.

  47 • Page 20

  Herstel van eenvoudige storingen
  Een storing is vaak het gevolg van een kleinigheid die u zelf kunt verhelpen. Wij adviseren u eerst
  onderstaande aanwijzingen te lezen voordat u contact opneemt met de servicedienst.
  Wanneer de veiligheidsinrichting heeft ingegrepen, start de afwasmachine niet of hij stopt tijdens het afwassen,
  alle toetsen zijn buiten werking, behalve de Aan/uit-toets. Het controlelampje van het programma dat bezig is
  en het controlelampje van een of meerdere programmafasen (afwassen, drogen, einde programma)
  knipperen.
  Schakel de afwasmachine uit met de Aan/uit toets en ga na of u de storing kunt verhelpen met behulp van
  onderstaande tabel. Start een programma om te controleren of u de storing verholpen heeft; bel de
  servicedienst als de alarmmelding nog steeds aanwezig is.

  Storing

  Foutcode

  Oplossing

  De machine start niet

  De machine neemt geen
  water in

  Lampje afwassen
  knippert


  De machine pompt
  niet

  Lampje drogen
  knippert


  De machinedeur is niet goed dicht.
  De stekker zit niet in het stopcontact.
  Er staat geen spanning op het stopcontact.
  De kraan is dichtgedraaid.
  Er is geen druk op de kraan.
  De toevoerslang is geknikt.
  Het zeefje in de toevoer is verstopt.
  De afvoerslang is geknikt.
  De afvoermogelijkheid is verstopt.
  De verlenging van de afvoerslang ligt niet goed.
  De afvoer is niet belucht.

  De bescherming tegen
  overstroming is in werking
  getreden

  Lampjes afwassen en
  drogen knipperen  Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen
  met de servicedienst

  Algemeen

  Eén of meer lampjes
  knipperen  Schakel de afwasmachine uit en weer in en start
  een programma; bel de servicedienst als de
  alarmmelding wederom verschijnt.  Er slaan serviesdelen tegen elkaar.
  Een sproeiarm stoot tegen serviesgoed.

  Teveel geluid  De deur gaat moeilijk
  dicht  De machine staat niet waterpas of is niet op de
  juiste wijze ingebouwd.

  Kalkvlekken, strepen,
  waas op het serviesgoed  Kijk in alle gevallen naar zowel het zout- als het
  glansmiddelreservoir. In beide moet voldoende
  aanwezig zijn.

  Het servies is niet droog  Het serviesgoed is na het beëindigen van het
  programma te lang in de machine gebleven.

  Het afwasresultaat is
  niet goed  De korven zijn te vol beladen.
  Het serviesgoed is onjuist geplaatst.
  Een of beide sproeiarmen kan (kunnen) niet
  draaien.
  Een of enkele gaatjes in één of beide sproeiarmen
  is of zijn verstopt.
  Uiteinde van de afvoerslang steekt onder water
  (inspoelbak).
  Een of meerdere zeven verstopt.
  Een zeef zit niet goed op z’n plaats.
  Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is
  te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit.
  De draaidop van het zoutreservoir zit los.
  Het gekozen programma was niet geschikt voor de
  aard en/of hoeveelheid van de bevuiling.

  48 • Page 21

  Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf
  opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst.
  Houd merk en modelnummer van uw machine bij de
  hand; de servicedienst zal u erom vragen. U vindt
  het merk en modelnummer op het typeplaatje van
  de machine. Zie de afbeelding.

  Service en onderdelen

  Prod.No. ........ Ser. No. .........
  Mod. ........

  RA01

  Reparaties aan elektrische toestellen
  mogen alleen door vakmensen worden
  uitgevoerd.
  Er mogen alleen originele onderdelen
  worden gebruikt.
  Onvakkundige reparaties kunnen tot
  aanzienlijke risico’s voor de gebruiker
  leiden.

  Bescherming tegen overstroming
  De machine is voorzien van twee inrichtingen tot
  bescherming tegen overstroming van water, met de
  volgende eigenschappen:

  1. Aan de toevoerslang (zie wateraansluiting)
  Hij gaat werken als de toevoerslang kapot gaat
  doordat hij de waterstroom blokkeert. Deze
  inrichting is ook met uitgeschakelde machine
  werkzaam.

  2. Op de bodem van de machine
  De machine is voorzien van een bescherming
  tegen overstroming van water op de bodem van
  de machine; hij gaat werken als er waterlekken
  binnen de machine zijn .
  Deze inrichting is bij functionerende machine
  werkzaam.
  Wanneer deze veiligheidsinrichting heeft
  ingegrepen, knipperen lampjes afwassen en
  drogen.
  Sluit in dat geval de waterkraan en wend u tot de
  servicedienst.

  49 • Page 22

  Toelichtingen voor testinstituten
  Voor het begin van de test moeten het zoutreservoir van de ontkalkingsinrichting en het glansmiddelreservoir
  volledig gevuld worden.
  Testnorm:

  EN 50242

  Vergelijkend programma:

  Eco 50°C

  Laadvermogen:

  12 couverts

  Glansmiddelreservoir:

  stand 5

  Dosering afwasmiddel:

  25 g in bakje
  5 g op het dekseltje

  Rangschikking in de
  bovenste korf

  Rangschikking in de
  onderste korf

  Rangschikking in de
  bestekmand

  Technische gegevens
  Afmetingen

  Breedte
  Hoogte met werkblad
  Hoogte zonder werkblad
  Maximale diepte
  Maximale diepte bij open deur

  Lichtspanning/frequentie
  Opgenomen motorvermogen
  Opgenomen vermogen verwarmingselement
  Aansluitwaarde
  Waterleidingdruk

  60 cm
  85 cm
  82 cm
  63.5 cm
  115.2 cm
  230V - 50Hz - 10A
  200 W
  2100 W
  2300 W

  Minimum
  Maximum

  Capaciteit

  50 kPa (0.5 bar)
  800 kPa (8 bar)
  12 couverts

  50 • Page 23

  Installatie
  Plaats de machine, indien mogelijk, zo dicht mogelijk
  bij aansluitingen voor de watertoe- en afvoer.
  De machine mag met zowel een zijwand als de
  achterkant tegen een muur staan.

  Watertoevoer
  De afwasautomaat mag niet aan open
  heetwatertoestellen en doorstroomtoestellen worden
  aangesloten.
  De machine mag op warm water, tot maximaal 60°C,
  aangesloten worden.
  Wij adviseren u echter dat niet te doen omdat dan de
  afwasresultaten niet altijd goed zullen zijn en
  daarnaast ook de koude spoelgangen met warm water
  gebeuren, zodat van besparing nauwelijks sprake is.
  Wel is de programmaduur aanzienlijk korter, omdat de
  noodzakelijke opwarmtijd ontbreekt. Dat is echter
  tevens één van de redenen waarom, met name bij
  sterk bevuilde afwas, de resultaten niet altijd goed
  zullen zijn.
  De slangwartel van de toevoerslang sluit u aan op een
  kraan met 3/4" schroefdraad, of op een watertoevoer
  met snelaansluiting (press block).
  Gebruik een nieuwe slang voor de aansluiting.
  De slang is voorzien van een veiligheidsinrichting om
  de waterstroom te stoppen als de interne slang
  vanwege slijtage stuk gaat. Het defect wordt door
  middel van het naar buiten komen van het rode staafje
  in het venster (B) aangegeven.
  In dit geval moet u de waterkraan sluiten en de slang
  vervangen.
  Draai de slangwartel (A) stevig vast om waterlekken te
  voorkomen.
  Opmerking: alleen voor toevoerslangen met een
  veiligheidshendel ter voorkoming van losschroeven ➁.
  Wanneer u de toevoerslang wilt losmaken, druk dan
  op de geelgekleurde velligheidshendel ter voorkoming
  van losschroeven (C) en draai de schijfmoer tegen de
  wijzers van de klok in.

  A

  1

  Zie erop toe dat de waterleidingdruk niet de bij de
  technische gegevens vermelde waarde overschrijdt.

  2
  B

  A
  C
  B

  De slang mag nimmer geknikt kunnen raken, want dat
  zou de waterstroom kunnen belemmeren.

  CA13

  Belangrijk:
  De slang mag nooit geknikt kunnen raken, ook niet
  tijdens het op z'n plaats schuiven van de machine. De
  slang mag niet verlengd worden. U kunt echter wel

  51 • Page 24

  Waterafvoer

  2

  3

  min 30 cm
  max 100 cm

  max 100 cm

  Ø

  1. In een sifon, zorg er dan wel voor dat de slang niet
  kan wegglijden.
  2. In een gootsteen, gebruik daarvoor de
  meegeleverde slanghouder.
  3. In een afvoerpijp met ventilatie, binnendiameter
  min. 4 cm.

  18

  Ø

  21

  1

  min 4 cm

  De waterafvoerslang kan op de volgende manieren
  gemonteerd worden

  CS09

  De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm
  (min.) en 100 cm (max.) boven de onderkant van het
  toestel liggen. De afvoerslang kan links of rechts van
  de afwasmachine gedraaid worden.

  min 30 cm
  max 100 cm

  + 2 m max

  max 100 cm

  Ø 18
  Ø 21

  Zorg ervoor dat de slang niet geknikt, platgedrukt of
  ineengestrengeld is, dat kan de waterafvoer verstoren.
  Als u een verlengslang gebruikt, mag deze niet langer
  dan 2 meter zijn en de binnendiameter mag niet
  kleiner zijn dan die van de oorspronkelijke
  afvoerslang. Ook de binnendiameter van de
  koppelingen die u gebruikt voor aansluiting aan de
  afvoerpijp mag niet kleiner zijn.

  CS10

  Let op!
  Al onze afwasmachines zijn voorzien van
  een beveiliging die verhindert dat
  afvalwater in de machine kan
  terugstromen. Als de sifon (afvoerpijp,
  zwanenhals) van de gootsteen is
  voorzien van een eenrichtingsklep, dan
  kan deze klep de waterlozing van de
  afwasmachine storen. Daarom raden wij
  aan de klep te verwijderen.

  Elektrische aansluiting
  De machine is gemaakt voor 230V met een frequentie
  van 50Hz. Het gebruik op 60Hz (verhuizing naar
  dienovereenkomstig land) is uitgesloten, daar de
  machine met synchroonmotoren uitgerust is.
  De aansluitwaarde is circa 2,30 kW, hetgeen een
  groepzekering van minimaal 10A vereist.
  De machine is voorzien van een 3-aderig
  aansluitsnoer en een steker met aardcontacten.
  De steker mag u alleen plaatsen in een stopcontact
  met (aangesloten en functionerende) aardcontacten.
  De aardverbinding dient deugdelijk te zijn.
  Het stopcontact dient altijd bereikbaar te zijn, ook
  nadat de machine onder- of ingebouwd is.
  Indien het aansluitsnoer te kort blijkt te zijn, laat dan
  de installateur het betreffende stopcontact verplaatsen
  of een langer, op de aansluitwaarde van de machine
  aangepast, aansluitsnoer aan de machine monteren.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor
  schade of letsel, ontstaan door het niet
  voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.

  Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
  - 73/23/EG van 19/02/73 (Laag spanning) en daaropvolgende wijzigingen;
  - 89/336/EG van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.

  52 • Page 25

  Bevestiging onder het aanrecht
  Afhankelijk van de beschikbare hoogte onder het
  aanrecht kunt u het werkblad van de machine al dan
  niet verwijderen. Daartoe verwijdert u de beide
  bevestigingsschroeven aan de voorkant, dan tilt u
  het blad iets op en schuift u het uit de achterste
  vergrendelingen.
  Van te voren draait u de vier stelvoeten op de
  gewenste hoogte en zodanig dat de machine
  waterpas staat nadat hij ondergebouwd is.
  Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat de
  slangen niet kunnen knikken en het aansluitsnoer
  niet beklemd raakt.
  Belangrijk! Ten behoeve van eventuele service
  moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de
  nis geschoven kunnen worden.

  820

  570

  600

  IN05

  Waterpas stellen
  Als de machine niet waterpas staat, sluit de deur
  niet tussen de 2 waterpasnokjes (links en rechts).
  Dan draait u één of meerdere van de verstelbare
  voeten in of uit, tot de machine in de richtingen voorachter en links-rechts waterpas staat.

  53

  - 600 • Page 26

  GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
  VOOR DE BENELUX (B-NL en L)
  Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie
  te worden getoond of meegezonden

  Algemene garantiebepalingen
  1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat,
  gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg
  is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
  1a. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee
  jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
  uitgesloten.
  2. Indien binnen de garantietermijn door Zanussi reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke
  garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn door Zanussi verricht, en op de
  hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.
  Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen
  resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw
  exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
  basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
  3. Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
  definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
  3a. De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het
  apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde
  wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens
  gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
  4. Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar
  servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant
  vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
  5. Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende
  functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport,
  dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de
  algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
  6. Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat
  niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.

  Garantie-uitbreidingen
  7. Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
  garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het
  op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel
  binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-. arbeidsloonen bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.

  54 • Page 27

  Garantie-uitsluitingen
  8. Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
  betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
  - de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het
  apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd:
  - het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het
  apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
  - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
  geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
  - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd
  werd.
  8a. Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde
  tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor
  ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
  8b. Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit-of
  inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
  8c. Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten
  tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.

  Belangrijk advies
  De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is.
  Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende
  veiligheid, en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht
  worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of
  controlewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELECTROLUX SERVICE te laten uitvoeren en
  uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.

  Nederland

  België

  Luxembourg/Luxemburg

  Vennootsweg 1
  2404 CG Alphen aan den Rijn
  Postbus 120
  2400 AC Alphen aan den Rijn
  Storingsmeldingen op
  werkdagen tijdens
  kantooruren:
  Tel.: 0172 - 46 83 00
  Fax: 0172 - 46 82 55
  Onderdelenverkoop op
  werkdagen tijdens
  kantooruren:
  Tel.: 0172 - 46 84 00
  Fax: 0172 - 46 83 76

  Bergensesteenweg 719
  1502 Halle (Lembeek)

  7, rue de Bitbourg
  L-1273 Luxembourg-Hamm

  Thuisherstellingen:
  Tel.: 02 - 3630444
  Fax: 02 - 3630400

  Service aprés-vente
  Kundendienst
  Tel.: 42 431 1
  Fax: 42 431 360

  Wisselstukken:
  Tel.: 02 - 3630555
  Fax: 02 - 3630500

  55 • Page 28

  From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
  The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen,
  cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as
  refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year
  to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.

  From the Electrolux Group. The World’s No.1 choice.
  Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d’appareils domestiques, d’entretien
  et d’extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs,
  cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus
  chaque année pour un montant d’environ 14 milliards d’Euros dans plus de 150 pays à
  travers le monde.

  152976 42/0

  0 08/01


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Zanussi DE6644 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Zanussi DE6644 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,46 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Zanussi DE6644

Zanussi DE6644 User Manual - German - 27 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info