Zoom out
Zoom in
Previous page
1/9
Next page
12
SK OBSAH
POPIS SUŠIČKY
STRANA
13
FILTER
STRANA
13
NÁDOBA NA SKONDENZOVANÚ VODU
STRANA
13
PRED POUŽITÍM SUŠIČKY
STRANA
14
ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY
STRANA
14
PRÍPRAVA BIELIZNE
STRANA
15
NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO
PROGRAMU A FUNKCIÍ
STRANA
16
SPUSTENIE A UKONČENIE PROGRAMU
STRANA
17
UMIESTNENIE
STRANA
18
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI
STRANA
18
VYPÚŠŤANIE VODY
STRANA
19
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ
STRANA
19
ÚDRŽBA
STRANA
19
PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
STRANA
20
POPREDAJNÝ SERVIS
STRANA
20
Túto príručku si láskavo pozorne prečítajte, aby Vám sušička slúžila k Vašej plnej
spokojnosti.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  SK OBSAH POPIS SUŠIČKY STRANA 13 FILTER STRANA 13 NÁDOBA NA SKONDENZOVANÚ VODU STRANA 13 PRED POUŽITÍM SUŠIČKY STRANA 14 ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY STRANA 14 PRÍPRAVA BIELIZNE STRANA 15 NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO PROGRAMU A FUNKCIÍ STRANA 16 SPUSTENIE A UKONČENIE PROGRAMU STRANA 17 UMIESTNENIE STRANA 18 PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI STRANA 18 VYPÚŠŤANIE VODY STRANA 19 ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ STRANA 19 ÚDRŽBA STRANA 19 PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV STRANA 20 POPREDAJNÝ SERVIS STRANA 20 Túto príručku si láskavo pozorne prečítajte, aby Vám sušička slúžila k Vašej plnej spokojnosti. 12 ...
 • Page 2

  POPIS SUŠIČKY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pracovná plocha. Nádoba na skondenzovanú vodu. Kolík bezpečnostného spínača. Dvere (smer otvárania možno zmenit’). Pozri kapitola “Zmena smeru otvárania dverí”. Dvere otvorte potiahnutím za rukovät’. Dvere zatvorte ľahkým tlakom. Filter na textilné vlákna. Detská poistka. Mincou alebo skrutkovačom otočte plastovú skrutku v smere hodinových ručičiek o 90°. Drážka je v zvislej polohe: dvere sa nedajú zatvorit’. Drážka je vo vodorovnej polohe: dvere sa dajú zatvorit’. Vnútorné osvetlenie (ak ním je Váš model vybavený). Zapne sa, len ak sú dvere otvorené (predtým je potrebné zvolit’ program). Osvetlenie sa vypne nastavením programátora “0”. Tlačidlo krytu výmenníku tepla. Výmenník tepla. FILTER Filter na textilné vlákna vyčistite po každom cykle sušenia 1. Filter vytiahnite smerom hore. 2. Filter otvorte. 3. Odstráňte textilné vlákna mäkkou kefkou alebo rukou. 4. Filter uzatvorte a zasuňte riadne sp ...
 • Page 3

  PRED POUŽITÍM SUŠIČKY • • • Po vybalení si láskavo overte, či sušička nie je poškodená. Ak o tom nie ste presvedčení, sušičku nezapínajte, ale zavolajte kvalifikovaného technika alebo Vášho predajcu. Obalový materiál (plastové fólie a pod.) môže byt’ pre deti nebezpečný, preto ho nenechávajte v ich dosahu. Sušička bola skonštruovaná pre použitie v domácnosti a nesmie sa používat’ na iné účely než sušenie bielizne. Ochrana životného prostredia 1. Obalový materiál Obalový materiál je 100% recyklovateľný, čo dokladuje symbol recyklácie ( ) . 2. Sušička Sušička je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete vyradit’ sušičku z prevádzky, počínajte si zodpovedne a rešpektujte platné predpisy pre likvidáciu odpadu. Odrežte prívodný kábel, aby sa sušička nedala pripojit’ na siet’. ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY Bezpečnost’ detí • Po použití nastavte ovládací gombík programátora do polohy “0”. Tak zabránite tomu, aby deti sušičku náhodou zapli. ...
 • Page 4

  PRÍPRAVA BIELIZNE Príprava bielizne Skontrolujte, či sú všetky zipsy, gombíky a pod. zapnuté a či sú vrecká prázdne. Bielizeň obrát’te naruby a uložte voľne do bubna, aby sa jednotlivé kusy do seba navzájom nezamotali. Maximálna váha bielizne na sušenie • • • Bavlna Bavlna s funkciou Rýchle (elektronická sušička) Syntetické materiály 5,0 kg 3,5 kg 2,5 kg Údaje o hmotnosti zodpovedajú bežným náplniam práčky. Bielizeň roztrieďte takto: A) Podľa symbolu na golieri alebo vo šve: Vhodné na sušenie v bubnovej sušičke. Sušenie v bubnovej sušičke len pri nízkych teplotách. Nesušit’ v bubnovej sušičke. B) Podľa množstva a hmotnosti Ak je náplň väčšia než kapacita sušičky, roztrieďte bielizeň podľa hmotnosti (napr. uteráky a jemnú spodnú bielizeň). C) Podľa druhu tkaniny Bavlna/ľan: uteráky, bavlnené tričká, obrusy a posteľná bielizeň z bavlny alebo ľanu. Syntetické materiály: blúzky, košele, kombinézy a pod. z polyesteru alebo polyamidu; zo zmesi bav ...
 • Page 5

  NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO PROGRAMU A FUNKCIÍ Elektronická sušička 1. Podľa tabuľky zvoľte program a funkcie (Pozri “Tabuľka Programov”). 2. Funkcie (ak je nimi Váš model vybavený) Funkciu zvolíte tak, že pred stlačením tlačidla Start stlačte tlačidlo príslušnej funkcie. Kontrolka nad tlačidlom sa rozsvieti na znamenie toho, že príslušná funkcia bola zapnutá. Pri nesprávnej voľbe (nezlúčiteľná kombinácia funkcií) sa ozve varovný zvukový signál. Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla. Spustenie s časovým posunom Odloží spustenie sušičky na neskoršiu dobu. Pri každom stlačení tlačidla sa spustenie posunie o 2 hodiny v rozmedzí 2 - 8 hodín. Po nastavení požadovaného posunu stlačte tlačidlo Start. Ak kontrolka bliká, je sušička v stave, kedy čaká na spustenie podľa zadaného času. Časový posun možno zmenit’ alebo zrušit’ tým, že nastavíte programový volič na hodnotu “0”. Po otvorení dverí sa odpočítavanie zostávajúceho času preruší. Ak zatvoríte dvere a zn ...
 • Page 6

  NASTAVENIE DOBY SUŠENIA ALEBO PROGRAMU A FUNKCIÍ Sušička s časovým spínačom 1. Zvoľte čas sušenia a funkcie podľa tabuľky (Pozri “Tabuľka programov”). 2. Funkcie (ak je nimi Váš model vybavený) Funkciu zvolíte tak, že stlačíte príslušné tlačidlo. Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla. Spustenie s časovým posunom Táto funkcia zaistí, že sušička sa spustí až po stanovenom čase. Ovládací gombík oneskoreného spustenia treba otočením v smere hodinových ručičiek nastavit’ na požadovanú hodnotu a stlačit’ tlačidlo Start. Čas do spustenia je možné nastavit’ v intervalu od 1 do 8 hodín. Nastavenú hodnotu oneskorenia je možné vždy zmenit’ gombíkom oneskoreného spustenia. Čas, ktorý ostáva do spustenia programu, je zobrazený na gombíku. Pri otvorení dvierok sa preruší odpočítavanie času. Odpočítavanie sa obnoví, keď dvierka zatvoríte a znovu stlačíte tlačidlo Start. Odpočítavanie zrušíte nastavením gombíka oneskoreného spustenia na “0”. Jemné Znižuje teplotu suš ...
 • Page 7

  UMIESTNENIE • • • • • • • Sušičku umiestnite v miestnosti, kde nebude vystavená extrémnym vplyvom. Z ovládacieho panelu odstráňte ochrannú fóliu. Vyrovnajte sušičku do vodorovnej polohy pomocou štyroch nastaviteľných nožičiek. V prípade, že by pri prevádzke sušičky teplota v miestnosti vystúpila nad 35°C, je potrebné vyvetrat’. Pred spustením prvého cyklu sa presvedčite, že nádobu na vodu a výmenník tepla sú v správnej polohe. Vodu vypúšt’ajte pokiaľ možno priamo do odpadu pomocou priloženej hadice (Pozri kapitola “Vypúšt’anie vody”). Dávajte pozor, aby sa prívodný kábel nezachytil medzi stenou a sušičkou. Súprava pre umiestnenie nad práčku Sušičku možno postavit’ nad práčku s použitím montážnej súpravy AMH 542, ktorú si môžete zakúpit’ u Vášho predajcu. Minimálne rozmery: Šírka: 600 mm Výška: 850 mm Hĺbka: 600 mm PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI • • • • • • • 18 Pripojenie na elektrickú siet’ musí byt’ uskutočnené v súlade ...
 • Page 8

  VYPÚŠŤANIE VODY Priamy vývod je na zadnej stene sušičky. Aby ste nemuseli vylievat’ vodu z nádoby na konci každého cyklu sušenia, pripojte hadicu dodávanú so sušičkou priamo k výlevke alebo k inštalácii vodovodného odpadu. 1. Hadicu umiestnenú zozadu sušičky v jej dolnej časti pripevnite k spojovaciemu dielu z umelej hmoty (podľa nákresu). Pod sušičku dajte handru, aby sa voda nerozliala po podlahe. 2. K spojovaciemu dielu pripojte hadicu dodávanú so sušičkou. Maximálna výška odpadového vedenia je 1 m. 3. Dbajte na to, aby hadica nebola ohnutá alebo skrútená (koniec hadice nesmie byt’ ponorený do vody v odpade, aby sa voda nenasala spät’ do sušičky). Dĺžka priloženej hadice je 1,5 m. Maximálna povolená dĺžka odpadového vedenia je 2,5 m. ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ Ako smenit’ smer otvárania dverí 1. Vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky. 2. Otvorte dvere. 3. Pomocou kľúča vymontujte kolík bezpečnostného spínača v hornej časti dverí. Kolík bezpečnostného spí ...
 • Page 9

  ÚDRŽBA • Vlhkou handrou zotrite nečistotu z tesnenia a z povrchu výmenníku. • Prepláchnite výmenník tepla pod tečúcou vodou. • Výmenník tepla vrátite na miesto tým, že ho zasuniete do pôvodnej polohy a upevnite upevňovacími pružinami. Poznámka: Platničky výmenníku tepla môžu používaním zmenit’ farbu. 5. Vlhkou handrou utrite nečistotu pri tesnení dverí a vo vnútri dverí. PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV V prípade, že Vaša sušička nefunguje správne, skôr ako zavoláte kvalifikovaného servisného technika, skontrolujte nasledujúce body. Sušenie trvá príliš dlho / bielizeň nie je dostatočne suchá. • Zvolili ste správny čas sušenia alebo program? • Nebola bielizeň príliš vlhká (rýchlost’ odstreďovania v práčke je nižšia než 800 otáčok za minútu)? • Nie je filter na textilné vlákna znečistený (kontrolka filtra svieti)? • Nie je výmenník tepla znečistený? • Nie je teplota v miestnosti príliš vysoká? • Po výpadku elektrického prúdu musíte sušičku znovu spustit’ ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Whirlpool awz 565 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Whirlpool awz 565 in the language / languages: Swedish as an attachment in your email.

The manual is 0,33 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 User Manual - German - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Dutch - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Danish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - French - 10 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Italian - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Polish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Portuguese - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Spanish - 9 pages

Whirlpool awz 565 User Manual - Spanish - 9 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info