Zoom out
Zoom in
Previous page
1/54
Next page
VRT 360f
calorMATIC 360f
FR; NL; CH
FR
; BE
FRNL
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  calorMATIC 360f

  VRT 360f

  FR; NL; CHFR; BEFRNL • Page 2 • Page 3

  Voor de gebruiker en de installateur

  Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding

  calorMATIC 360f

  Kamer(klok)thermostaat

  VRT 360f

  NL; BENL • Page 4

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave
  Aanwijzingen bij de documentatie . . 4
  Bewaren van de documenten .............. 4
  Gebruikte symbolen ............................... 4

  4
  4.1
  4.2
  4.3
  4.4

  Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  4.5

  Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . 6

  Bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Werkmodi instellen ........................ 9
  Dag en tijd instellen....................... 12
  Tijdprogramma's instellen ........... 13
  Gewenste kamertemperatuur
  instellen ............................................ 16
  Warmwatertemperatuur
  instellen ............................................ 18
  Speciale functies activeren ......... 19
  Infoniveau ........................................ 22
  Vervangen van de batterijen ....... 23

  1

  Overzicht toestel . . . . . . . . . . . . 6

  4.6
  4.7
  4.8

  2

  Overzicht display . . . . . . . . . . . . 7

  5

  Fabrieksgarantie en
  aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . 25

  3

  Toestelbeschrijving . . . . . . . . . . . 8
  6

  Recycling en afvoer . . . . . . . . . .28

  2

  Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 5

  Inhoudsopgave
  Installatiehandleiding . . . . . . . . . . . . 29

  10 Elektrische installatie . . . . . . . . 38
  10.1 Ontvanger aansluiten.................... 38

  7

  Aanwijzingen bij installatie en
  gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  7.1 CE-markering .................................. 29
  7.2 Gebruik conform de
  voorschriften ................................... 30

  11
  11.1
  11.2
  11.3

  Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . 39
  Installateurniveau .......................... 40
  Service-/diagnoseniveau .............. 44
  Overdracht aan de gebruiker ...... 46

  8

  12

  Verhelpen van storingen . . . . . . 47

  13

  Technische gegevens . . . . . . . . .48

  14

  Vaillant fabrieksservicedienst . . 49

  8.1
  8.2
  9.1
  9.2
  9.3

  Veiligheidsaanwijzingen en
  voorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Veiligheidsaanwijzingen ............... 32
  Voorschriften .................................. 32
  Montageplaats ................................ 33
  Ontvanger monteren ..................... 34
  Kamer(klok)thermostaat
  monteren .......................................... 36

  Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding calorMATIC 360f

  NL; BENL

  3 • Page 6

  Aanwijzingen bij de documentatie

  Aanwijzingen bij de documentatie
  De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de volledige documentatie. In
  combinatie met deze installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing zijn nog
  andere documenten van toepassing.
  Voor schade die ontstaat door het niet
  naleven van deze handleidingen, kan
  Vaillant niet aansprakelijk worden
  gesteld.
  Bewaren van de documenten
  Overhandig deze gebruiksaanwijzing en
  installatiehandleiding aan de gebruiker
  van de installatie. Deze bewaart de

  4

  handleiding, zodat hij hem indien nodig
  meteen bij de hand heeft.
  Gebruikte symbolen
  Neem bij de installatie van het toestel
  a.u.b. goed nota van de
  veiligheidsaanwijzingen in deze
  handleiding!
  Gevaar!
  Onmiddellijk gevaar voor lijf en
  leven!
  Attentie!
  Mogelijk gevaarlijke situatie voor
  product en omgeving!

  Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 7

  Aanwijzingen bij de documentatie, veiligheid
  Aanwijzing!
  Nuttige informatie en
  aanwijzingen.
  • Symbool voor een noodzakelijke
  handeling

  Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding calorMATIC 360f

  Veiligheid
  De kamer(klok)thermostaat moet worden
  geïnstalleerd door een erkend installateur die verantwoordelijk is voor het
  naleven van de bestaande normen en
  voorschriften.
  Voor schade die ontstaat door het niet
  naleven van deze handleiding, kan
  Vaillant niet aansprakelijk gesteld
  worden.

  NL; BENL

  5 • Page 8

  1 Overzicht toestel

  Gebruiksaanwijzing
  1

  Overzicht toestel

  1

  2

  calor

  Legenda
  1 Display
  2 Instelknop (draai en klik)
  I Infotoets
  F Toets speciale functies
  P Programmeertoets/installateurniveau

  MATIC

  Afb. 1.1 Overzicht toestel

  6

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 9

  Overzicht display 2

  2

  Overzicht display

  11

  1

  10

  2

  9

  3
  4

  8

  5

  7
  6

  Afb. 2.1 Overzicht display

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  Legenda
  1 Installateurniveau en
  service-/diagnoseniveau (hfdst. 11.1)
  2 Infoniveau (hfdst. 4.7)
  3 Symbool warmwater
  4 Symbool circulatiepomp
  5 Symbool CV-circuit
  6 Tijd-/temperatuurweergave
  7 Dagen van de week
  8 Actuele temperatuur
  9 Werkmodi (hfdst. 4.1)
  10 Speciale functies (hfdst. 4.6)
  11 Programmering tijdprogramma (hfdst. 4.3)

  NL; BENL

  7 • Page 10

  3 Toestelbeschrijving, 4 Bediening

  3

  Toestelbeschrijving

  De calorMATIC 360f is een programmeerbare kamer(klok)thermostaat met
  weekprogramma voor verwarming, warm
  water en circulatiepomp voor aansluiting
  op Vaillant CV-toestellen met eBus. De
  verbinding tussen de kamer(klok) thermostaat en het CV-toestel geschiedt
  draadloos. Met de calorMATIC 360f kunt
  u de kamertemperatuur metverwarmingprogramma's bepalen. Bovendien kunt u
  speciale functies zoals de partyfunctie
  en de tijdgeregelde aansturing van een
  warmwaterboiler en een extra circulatiepomp instellen.

  8

  4

  Bediening

  Het principe van de bediening is
  gebaseerd op drie toetsen en een
  instelknop (Vaillant bedieningsconcept
  „draai en klik“).
  In de basisweergave worden op het
  display de actuele werkmodus (b.v.
  )
  of, indien geactiveerd, de betreffende
  speciale functie weergegeven alsmede
  de actuele kamertemperatuur, de huidige
  dag, de huidige tijd en naargelang
  aanwezige vraag het symbool voor
  verwarming, warm water en/of
  circulatiepomp.

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 11

  Bediening 4
  4.1
  Werkmodi instellen
  Tabel 4.1 geeft een overzicht van de
  werkmodi die u kunt instellen. De
  ingestelde werkmodus heeft zowel een
  uitwerking op het tijdprogramma voor
  verwarming als op de tijdprogramma's
  voor warm water en circulatiepomp.
  • Als de kamer(klok)thermostaat zich in
  de basisweergave bevindt, drukt u één
  keer op de instelknop. Op het display
  knippert het symbool van de
  ingestelde werkmodus.
  • Draai de instelknop tot op het display
  de gewenste werkmodus verschijnt.
  Na ca. 5 seconden springt de weergave
  weer terug naar de basisweergave.

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  NL; BENL

  9 • Page 12

  4 Bediening
  Symbool

  Betekenis
  Verwarming
  Automatisch:
  De werking van het CV-circuit wisselt volgens het op
  de kamer(klok)thermostaat ingestelde tijdprogramma
  tussen de werkmodi Verwarmen en Afkoelen .Het
  symbool voor CV-circuit verschijnt, wanneer er warmte
  wordt gevraagd.
  Verwarmen:
  Het CV-circuit werkt onafhankelijk van het op de
  kamer(klok)thermostaat ingestelde tijdprogramma
  volgens de gewenste kamertemperatuur.Het symbool
  voor CV-circuit verschijnt, wanneer er warmte wordt
  gevraagd.
  Afkoelen:
  Het CV-circuit werkt onafhankelijk van het op de
  kamer(klok)thermostaat ingestelde tijdprogramma
  volgens de afkoeltemperatuur „ECO“.Het symbool
  voor CV-circuit verschijnt, wanneer er warmte wordt
  gevraagd.

  Warmwater
  De werking van de
  warmwaterboiler/
  circulatiepomp wisselt
  volgens het op de
  kamer(klok)thermostaat
  ingestelde tijdprogramma
  tussen Opwarmen/AAN en
  UIT
  .
  Het symbool voor warm
  water en het symbool voor
  circulatiepomp verschijnen,
  wanneer het tijdvenster actief
  is.

  Tabel 4.1 Werkmodi

  10

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 13

  Bediening 4
  Symbool

  Betekenis
  Verwarming
  Uit:
  Het CV-circuit is uit, voor zover de
  vorstbeveiligingsfunctie (afhankelijk
  van de kamertemperatuur <5 °C) niet is
  geactiveerd.
  Is de vorstbeveiligingsfunctie actief, dan
  verschijnt het symbool voor CV-circuit.

  Warmwater
  De warmwaterboiler wordt onafhankelijk
  van een ingesteld tijdprogramma niet
  opgewarmd. De circulatiepomp is
  uitgeschakeld. Het symbool voor warm
  water en het symbool voor circulatiepomp
  worden niet weergegeven.

  Tabel 4.1 Werkmodi (vervolg)

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  NL; BENL

  11 • Page 14

  4 Bediening
  4.2 Dag en tijd instellen
  Voor het instellen van de huidige tijd en
  huidige dag van de week in de
  basisweergave moeten de volgende
  stappen worden uitgevoerd:
  • Druk zo vaak op de instelknop tot een
  dag begint te knipperen.
  • Draai de instelknop tot de huidige dag
  van de week knippert.
  MO = maandag
  TU = dinsdag
  WE = woensdag
  TH = donderdag
  FR = vrijdag
  SA = zaterdag
  SU = zondag

  12

  • Druk op de instelknop. De
  urenweergave begint te knipperen.
  • Draai de instelknop tot de huidige
  urenweergave verschijnt.
  • Druk op de instelknop. De
  minutenweergave begint te knipperen.
  • Draai de instelknop tot de huidige
  minutenweergave verschijnt.
  Na ca. 5 seconden springt de weergave
  weer terug naar de basisweergave.
  Wanneer op het installateurniveau de
  jaarkalender is geactiveerd (hfdst. 11.1),
  kunt u na de tijd op dezelfde manier ook
  dag, maand en jaar instellen. Zodoende
  is een automatische omschakeling naar
  zomer-/wintertijd mogelijk.

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 15

  Bediening 4
  4.3 Tijdprogramma's instellen
  De kamer(klok)thermostaat is uitgerust
  met een basisprogramma (zie tab. 4.2).
  Tijdvenster Dag/
  weekblok

  Starttijd Eindtijd

  H1
  H2
  H3
  H1
  H2
  H3
  H1
  H2
  H3

  6:00


  7:30


  7:30  MO - FR


  SA


  SO  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  22:00


  23:30


  22:00  Tabel 4.2 In de fabriek ingesteld
  basisprogramma verwarming, warm
  water en circulatiepomp

  De in de fabriek ingestelde
  basisprogramma's kunt u aanpassen aan
  uw individuele wensen. Het instellen van
  de gewenste tijden geschiedt in zes
  stappen:
  1. Programmeertoets P indrukken
  2. Tijdprogramma selecteren (verwarmen,
  warm water of circulatiepomp)
  3. Tijdvenster selecteren
  4. Dag of weekblok selecteren
  5. Starttijd vastleggen
  6. Eindtijd vastleggen

  NL; BENL

  13 • Page 16

  4 Bediening
  Per dag kunt u drie tijdvensters
  definiëren.
  Als u op de toets P drukt springt de
  weergave terug naar de basisweergave.
  Ter verduidelijking zijn in de volgende
  tabel de afzonderlijke stappen nogmaals
  beschreven aan de hand van het
  voorbeeld voor het tijdprogramma warm
  water. Als u het tijdprogramma voor
  verwarming of circulatiepomp wilt
  aanpassen, dan hoeft u nadat u op de
  programmeertoets P heeft gedrukt
  alleen het dienovereenkomstige symbool
  (CV-circuit of circulatiepomp) te
  selecteren en conform het voorbeeld
  door te gaan.

  14

  Display

  Noodzakelijke stappen
  Druk op de
  programmeertoets P - de
  cursor (zwarte driehoek)
  markeert de te wijzigen
  waarde ( ), die bovendien
  knippert.
  Draai aan de instelknop
  tot het waterkraansymbool
  verschijnt.
  Druk op de instelknop
  - de cursor markeert de te
  wijzigen waarde (H1), die
  bovendien knippert.
  Selecteer het gewenste
  tijdvenster door de
  instelknop te draaien.
  Instelwaarden: H1, H2, H3

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 17

  Bediening 4
  Display

  Noodzakelijke stappen
  Druk op de instelknop - de cursor
  markeert de weergave van
  het weekblok, dat boven-dien
  knippert. Selecteereen blokprogramma of een afzonderlijke
  dag door de instelknop te
  draaien.
  Instelwaarden:
  MO - SU
  MO - FR
  SA - SU
  MO = maandag
  TU = dinsdag
  WE = woensdag
  TH = donderdag
  FR = vrijdag
  SA = zaterdag
  SU = zondag

  Display

  Noodzakelijke stappen
  Druk op de instelknop - de
  cursor markeert de starttijd,
  de weergave voor de uren
  knippert.
  Selecteer een starttijd door
  de instelknop te draaien.
  Voor de instelling van de
  minuten drukt u opnieuw op
  de instelknop.
  Druk op de instelknop - de
  cursor markeert de eindtijd,
  de weergave voor de uren
  knippert.
  Selecteer een eindtijd door
  de instelknop te draaien.
  Voor de instelling van de
  minuten drukt u opnieuw op
  de instelknop.

  Tabel 4.3 Tijdvenster instellen
  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  NL; BENL

  15 • Page 18

  4 Bediening
  Indien gewenst kunt u de
  kamer(klok)thermostaat omschakelen
  van weekprogramma naar
  dagprogramma.
  • Druk in de basisweergave gedurende
  ca. 10 sec. op de toets F.
  Bij de programmering van de
  tijdvensters worden nu geen dagen
  meer weergegeven.
  4.4

  Gewenste kamertemperatuur
  instellen
  In de basisweergave wordt de actuele
  kampertemperatuur weergegeven. De
  gewenste kamertemperatuur kunt u
  direct vanuit de basisweergave instellen.
  Is op het installateurniveau de functie
  16

  Temperatuurniveau geactiveerd
  (instelling van verschillende temperatuurniveaus per tijdvenster, zie hfdst. 11.1),
  dan verschijnt in de weergave de
  momenteel geldige gewenste kamertemperatuur (T-H1, T-H2, T-H3).
  Gewenste kamertemperatuur direct
  instellen
  • Draai de instelknop (display in de
  basisweergave).
  De weergave van de actuele
  temperatuur verdwijnt, het zonsymbool verschijnt op het werkmodusniveau en de gewenste kamertemperatuur in het display (b.v. TEMP
  20,0 °C).
  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 19

  Bediening 4
  • Door de instelknop te draaien kunt u de
  gewenste kamertemperatuur direct (na
  ca. 1 sec.) op de gewenste waarde
  instellen.
  Na ca. 5 seconden springt de weergave
  weer terug naar de basisweergave.
  Gewenste kamertemperatuur voor
  tijdvenster instellen
  (alleen mogelijk, indien functie
  „Temperatuurniveau“ op het
  installateurniveau geactiveerd is - hfdst. 11.1)
  Daarbij kan aan elk tijdvenster een eigen
  gewenste kamertemperatuur worden
  toegewezen.

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  • Druk zo vaak op de instelknop tot de
  weergave T-H1 samen met een gewenste
  waarde verschijnt. De gewenste waarde
  knippert.
  • Draai de instelknop tot de gewenste
  kamertemperatuur voor het tijdvenster
  H1 verschijnt. De nieuwe gewenste kamertemperatuur is aan alle tijvensters met H1
  toegewezen.
  • Druk op de instelknop. De weergave T-H2
  verschijnt met een gewenste waarde. De
  gewenste waarde knippert.
  • Draai de instelknop tot de gewenste
  kamer-temperatuur voor het tijdvenster
  H2 verschijnt. De nieuwe gewenste
  kamer-temperatuur wordt aan alle
  tijvensters met H2 toegewezen.
  NL; BENL

  17 • Page 20

  4 Bediening
  • Druk op de instelknop. De weergave T-H3
  verschijnt met een gewenste waarde. De
  gewenste waarde knippert.
  • Draai de instelknop tot de gewenste
  kamertemperatuur voor het tijdvenster H3
  verschijnt. De nieuwe gewenste
  kamertemperatuur wordt aan alle
  tijvensters met H3 toegewezen.
  Na ca. 5 seconden springt de weergave
  weer terug naar de basisweergave.
  Afkoeltemperatuur „ECO“ instellen
  • Druk zo vaak op de instelknop tot ECO
  verschijnt.
  De afkoeltemperatuur verschijnt en
  begint te knipperen.

  18

  • Draai de instelknop tot de gewenste
  afkoeltemperatuur verschijnt (b.v. ECO
  15 °C).
  Na ca. 5 seconden springt de weergave
  weer terug naar de basisweergave.
  4.5

  Warmwatertemperatuur
  instellen
  De warmwatertemperatuur kunt u direct
  vanuit de basisweergave instellen. Let
  a.u.b. ook op de ingestelde maximale
  warmwatertemperatuur op het CVtoestel.
  • Druk zo vaak op de instelknop tot de
  weergave DHW verschijnt. De gewenste
  waarde knippert.

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 21

  Bediening 4
  • Draai de instelknop tot de gewenste
  warmwatertemperatuur verschijnt (b.v.
  DHW 60 °C).
  Na ca. 5 seconden springt de weergave
  weer terug naar de basisweergave.
  4.6 Speciale functies activeren
  U komt met de toets F bij de speciale
  functies. U kunt de volgende functies
  activeren:

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  Display

  Noodzakelijke stappen
  Quick-Veto
  Met de functie Quick-Veto kunt u
  de gewenste kamertemperatuur
  voor een korte tijd wijzigen
  (tot het volgende tijdvenster).
  Druk één keer op de toets F
  voor speciale functies - op het
  display verschijnt het QuickVeto-symbool en de gewenste
  Quick-Veto-kamertemperatuur,
  die bovendien knippert.
  Draai de instelknop tot
  de gewenste Quick-Vetokamertemperatuur verschijnt.
  Na ca. 10 sec. springt de
  weergave weer terug naar de
  basisweergave: de functie is
  geactiveerd. Om de functie
  eerder te deactiveren, hoeft u
  alleen op de toets F te drukken.

  NL; BENL

  19 • Page 22

  4 Bediening
  Display

  Noodzakelijke stappen
  Spaarfunctie
  De spaarfunctie stelt u in staat,
  om de verwarming gedurende
  een instelbare periode onafhankelijk van een ingesteld tijdprogramma te laten afkoelen.
  Druk twee keer op de toets F
  voor speciale functies - op het
  display verschijnt het symbool
  voor de spaarfunctie. Tevens
  verschijnt een tijd, die bovendien
  knippert. Door de instelknop te
  draaien kunt u nu de eindtijd
  instellen, tot wanneer vanaf het
  instelpunt de verwarming naar
  de afkoelmodus moet worden
  geregeld. Na ca. 10 sec. springt
  de weergave weer terug naar
  de basisweergave: de functie
  is geactiveerd. Om de functie
  eerder te deactiveren, hoeft u
  alleen op de toets F te drukken.

  20

  Display

  Noodzakelijke stappen
  Partyfunctie
  Als u de partyfunctie activeert,
  wordt de verwarmingsfase
  ook na de volgende afkoelfase
  voortgezet. Dat geldt ook voor
  het tijdprogramma voor warm
  water en circulatiepomp. Druk
  drie keer op de toets F voor
  speciale functies - op het display
  verschijnt het partysymbool,
  na ca. 10 sec. is de functie
  geactiveerd.
  Deze functie wordt automatisch
  gedeactiveerd bij het ber-eiken
  van de volgende verwarmingsfase.
  Als u de functie eerder wilt
  deactiveren, hoeft u alleen de
  toets F in te drukken. De functie
  kan alleen worden geactiveerd in
  .
  de werkmodus Automatisch

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 23

  Bediening 4
  Display

  Noodzakelijke stappen

  Display

  Noodzakelijke stappen

  Eenmalige boilerlading

  Vakantiefunctie

  De functie eenmalige
  boilerlading stelt u in staat,
  om onafhankelijk van een
  vooringesteld tijdprogramma de
  boiler een keer op te laden. Druk
  vier keer op de toets F voor
  speciale functies - op het display
  verschijnt het symbool voor
  eenmalige boilerlading, na ca. 10
  sec. is de functie geactiveerd.
  Als u de functie voortijdig wilt
  deactiveren, hoeft u alleen de
  toets F in te drukken.

  Door de vakantiefunctie wordt
  de kamer(klok)thermostaat
  uitgeschakeld, de vorstbeveiligingsfunctie blijft echter
  in werking. Ook warm water
  en circulatiepomp worden
  uitgeschakeld. Druk vijf keer op
  de toets F voor speciale functies
  - op het display verschijnt het
  symbool voor vakantiefunctie
  alsmede de instelwaarde voor
  het aantal vakantiedagen, die
  bovendien knippert.
  Draai de instelknop tot het
  gewenste aantal vakantiedagen
  verschijnt. Na 10 sec. is de functie
  geactiveerd en de werkmodus
  wordt gedurende de geselecteerde
  periode op OFF resp. Uit gezet (zie
  ¬
  hfdst. 4.1).

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  NL; BENL

  21 • Page 24

  4 Bediening
  Display

  Noodzakelijke stappen
  ¬ Vakantiefunctie
  Als u de functie eerder wilt
  deactiveren, hoeft u alleen
  de toets F in te drukken. Als
  de bescherming tegen de
  legionellabacterie is geactiveerd,
  wordt deze functie op de laatste
  vakantiedag uitgevoerd.

  Tabel 4.4 Speciale functies

  4.7 Infoniveau
  Als u op de Info-toets drukt komt u op het
  infoniveau. Het Info-symbool verschijnt op
  het display zodra u het infoniveau hebt
  opgeroepen. Als u meerdere keren op de
  toets drukt, wordt achtereen-volgens de
  volgende informatie weergegeven:
  22

  - naam van de kamer(klok)thermostaat
  (VRT 360f)
  - gewenste Quick-Vetokamertemperatuur (indien geactiveerd)
  - ingestelde gewenste kamertemperatuur
  T-H1 (indien geactiveerd - b.v. T-H1
  20,0 °C)
  - ingestelde gewenste kamertemperatuur
  T-H2 (indien geactiveerd - b.v. T-H2
  23,0 °C)
  - ingestelde gewenste kamertemperatuur
  T-H3 (indien geactiveerd - b.v. T-H3
  18,0 °C)
  - ingestelde gewenste
  kamertemperatuur, indien
  temperatuurniveau niet is geactiveerd
  (b.v. TEMP 20,0 °C)
  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 25

  Bediening 4
  - ingestelde afkoeltemperatuur (b.v. ECO
  15,0 °C)
  - ingestelde gewenste temperatuur voor
  warm water (b.v. DHW 60 °C)
  - dag/maand/jaar (indien jaarkalender
  geactiveerd)
  - ingestelde tijdprogramma's voor
  verwarming (ieder afzonderlijk
  tijdvenster per dag)
  - ingestelde tijdprogramma's voor warm
  water (ieder afzonderlijk tijdvenster
  per dag)
  - ingestelde tijdprogramma's
  circulatiepomp (ieder afzonderlijk
  tijdvenster per dag)

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  4.8 Vervangen van de batterijen
  De thermostaat controleert zelfstandig
  de laadtoestand van de batterijen,
  waarbij de normale levensduur ca. 1,5
  jaar is.
  Ca. 4 weken voordat de batterij helemaal
  leeg is, verschijnt BATT op de
  multifunctionele weergave van de
  basisweergave.
  Het batterijvak bevindt zich aan de
  achterkant van de thermostaat. Voor het
  vervangen van de batterijen moet u de
  thermostaat van de wandsokkel nemen.
  • Druk de vergrendelhaakjes voorzichtig
  met een schroevendraaier opzij (afb.
  4.1) en trek de klokthermostaat naar
  voren toe eraf.
  NL; BENL

  23 • Page 26

  4 Bediening

  calor

  MATIC

  Afb. 4.2 Vervangen van de batterijen
  Afb. 4.1 Vergrendelhaakjes losmaken

  • Vervang nu de batterijen
  (2x AAA-LR03; afb. 4.2). Let er daarbij
  op, dat de polen van de batterijen goed
  liggen.

  24

  Als de batterijen niet op tijd worden
  vervangen, gaat de klokthermostaat
  naar de werkmodus „Verwarmen“ , om
  bevriezen van de installatie te
  voorkomen.

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 27

  Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid 5

  5

  Fabrieksgarantie en
  aansprakelijkheid

  Nederland
  Fabrieksgarantie wordt verleend alleen
  indien de installatie is uitgevoerd door
  een door Vaillant BV erkende installateur
  conform de installatievoorschriften van
  het betreffende product.
  De eigenaar van een Vaillant product kan
  aanspraak maken op fabrieksgarantie die
  conform zijn aan de algemene
  garantiebepalingen van Vaillant BV.
  Garantiewerkzaamheden worden
  uitsluitend door de servicedienst Vaillant
  BV of door een door Vaillant BV
  aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.
  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  Eventuele kosten die gemaakt zijn voor
  werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode
  komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform
  de algemene garantiebepalingen een
  werkelijk garantiegeval betreft.
  België
  De producten van de NV Vaillant zijn
  gewaarborgd tegen alle materiaal- en
  constructiefouten voor een periode van
  twee jaar vanaf de datum vermeld op
  het aankoopfactuur dat u heel nauwkeurig dient bij te houden.
  NL; BENL

  25 • Page 28

  5 Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid
  De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden :
  1. Het toestel moet door een erkend
  gekwalificeerd vakman geplaatst worden, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, en zal erop letten dat de
  normen en installatievoorschriften
  nageleefd worden.
  2. Het is enkel aan de technici van de
  Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel
  onder garantie uit te voeren, opdat de
  waarborg van toepassing zou blijven.
  De originele onderdelen moeten in het
  Vaillant-toestel gemonteerd zijn, zoniet
  wordt de waarborg geannuleerd.

  26

  3. Teneinde de waarborg te laten gelden,
  moet u ons de garantiekaart volledig
  ingevuld, ondertekend en gefrankeerd
  terugzenden binnen de veertien dagen
  na de installatie !
  De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het
  gevolg is van een slechte regeling, door
  het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekkige
  installatie, de nietnaleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd
  is, door het niet opvolgen van de normen
  betreffende de installatievoorschriften,
  het type van lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing,

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  j • Page 29

  Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid 5
  elke normale slijtage of elke handeling
  van overmacht. In dit geval zullen onze
  prestaties en de geleverde onderdelen
  aangerekend worden. Bij facturatie,
  opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-dienst, wordt
  deze steeds opgemaakt op de naam van
  de persoon die de oproep heeft verricht
  en/of de naam van de persoon bij wie
  het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een
  derde persoon (bv. huurder, eigenaar,
  syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden
  aan de fabriekstechnicus die het werk
  heeft uitgevoerd.
  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f

  Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft
  geen verlenging van de waarborg tot
  gevolg. De toekenning van garantie sluit
  elke betaling van schadevergoeding uit
  en dit tot voor om het even welke reden
  ze ook gevraagd wordt. Voor elk verschil,
  zijn enkel de Tribunalen van het district
  waar de hoofdzetel van de vennootschap
  gevestigd is, bevoegd.
  Om alle functies van het Vaillant toestel
  op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen,
  mag bij onderhoud en herstellingen
  enkel nog originele Vaillant onderdelen
  gebruikt worden.

  NL; BENL

  27 • Page 30

  6 Recycling en afvoer

  6

  Recycling en afvoer

  Zowel uw Vaillant kamer(klok)thermostaat calorMATIC 360f als de
  bijbehorende transportverpakking
  bestaan voor het grootste deel uit
  recyclebaar materiaal.

  Verpakking
  Het afvoeren van de transportverpakking
  kunt u het beste overlaten aan de
  installateur die het toestel geïnstalleerd
  heeft.

  Toestel
  Uw Vaillant kamer(klok)thermostaat
  calorMATIC 360f alsmede alle
  toebehoren horen niet thuis bij het
  huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat het
  oude toestel en eventueel aanwezige
  toebehoren op een correcte manier
  worden afgevoerd.

  28

  Gebruiksaanwijzing calorMATIC 360f • Page 31

  Aanwijzingen bij installatie en gebruik 7

  Installatiehandleiding
  7

  Aanwijzingen bij
  installatie en gebruik

  De montage, de elektrische aansluiting,
  de instellingen in het toestel en de
  eerste inbedrijfstelling mogen alleen
  door een erkend installateur worden
  uitgevoerd!
  Controleer de montageplaats vóór de
  installatie van het toestel op een
  mogelijke functiebelemmering van de
  draadloze transmissie door elektrische
  toestellen of gebouwinvloeden. Als de
  draadloze transmissie wordt belemmerd,

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  moet u een andere montageplaats
  kiezen.
  7.1
  CE-markering
  Met de CE-markering wordt aangegeven
  dat de kamer(klok)thermostaat
  calorMATIC 360f in combinatie met
  Vaillant CV-toestellen voldoet aan de
  fundamentele vereisten van de richtlijn
  betreffende de elektromagnetische
  compatibiliteit (richtlijn 89/336/EEG) en
  de laagspanningsrichtlijn (richtlijn 73/23/
  EEG).

  NL; BENL

  29 • Page 32

  7 Aanwijzingen bij installatie en gebruik
  7.2

  Gebruik conform de
  voorschriften
  De Vaillant kamer(klokt)hermostaten
  calorMATIC 360f zijn gebouwd volgens
  de huidige stand van de techniek en de
  erkende veiligheidsvoorschriften. Toch
  kunnen er bij ondeskundige of oneigenlijk gebruik (levens)gevaarlijke situaties
  ontstaan voor de gebruiker of derden
  resp. beschadigingen aan het toestel en
  andere voorwerpen.
  De kamer(klok)thermostaat calorMATIC
  360f dient voor de besturing van een
  CV-installatie afhankelijk van kamer en
  tijd met en zonder warmwaterbereiding/
  circulatiepomp in combinatie met een

  30

  CV-toestel met eBus-interface van
  Vaillant.
  De verbinding tussen de
  kamer(klok)thermostaat en het CVtoestel geschiedt draadloos.
  Een ander of daarvan afwijkend gebruik
  is niet conform de voorschriften. Voor
  schade die hieruit voortvloeit, kan de
  fabrikant/leverancier niet aansprakelijk
  gesteld worden. Uitsluitend de gebruiker
  is hiervoor verantwoordelijk.

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 33

  Aanwijzingen bij installatie en gebruik 7, Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 8
  Tot het gebruik conform de voorschriften
  horen ook het in acht nemen van de
  gebruiksaanwijzing, de
  installatiehandleiding en alle andere
  geldende documenten alsmede het
  naleven van de inspectie- en
  onderhoudsvoorschriften.
  Attentie!
  Elk misbruik is verboden.

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  8

  Veiligheidsaanwijzingen
  en voorschriften

  Het toestel moet worden geïnstalleerd
  door een erkend installateur die verantwoordelijk is voor het naleven van de
  bestaande normen en voorschriften.
  Voor schade die ontstaat door het niet
  naleven van deze handleiding, kan
  Vaillant niet aansprakelijk gesteld
  worden.

  NL; BENL

  31 • Page 34

  8 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften
  8.1

  Veiligheidsaanwijzingen
  Gevaar!
  Levensgevaar door elektrocutie
  aan spanningsvoerende
  aansluitingen.
  Vóór werkzaamheden aan het
  toestel, de elektriciteitstoevoer
  uitschakelen en tegen opnieuw
  inschakelen beveiligen.
  Kamer(klok)thermostaat alleen
  in spanningsloze toestand uit de
  wandbehuizing nemen resp. van
  de sokkel trekken.

  32

  8.2 Voorschriften
  Gebruik voor de bedrading normale in de
  handel verkrijgbare leidingen.
  • Minimale doorsnede van de leidingen:
  0,75 mm2
  De volgende maximale lengtes van de
  leidingen mogen niet worden
  overschreden.
  • Busleidingen: 300 m
  Aansluitleidingen met 230 V en
  busleidingen moeten vanaf een lengte
  van 10 m gescheiden worden gelegd.
  De kamer(klok)thermostaat mag alleen
  worden geïnstalleerd in droge ruimtes.

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 35

  Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 8, Montage 9
  Nederland
  De regelaar mag alleen in droge ruimtes
  geïnstalleerd worden.
  De elektrische installatie dient uitgevoerd te worden conform de NEN 1010
  (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties).
  België
  In België moeten bij de installatie de
  geldende ARAB-AREI-voorschriften in
  acht worden genomen.

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  9

  Montage

  9.1
  Montageplaats
  Monteer de kamer(klok)thermostaat zo,
  dat de kamertemperatuur zonder
  belemmeringen kan worden
  geregistreerd (vermijden van
  opgestuwde warmte, geen installatie op
  koude muren enz.).De gunstigste montageplaats is meestal op een binnenwand
  in de huiskamer op een hoogte van ca.
  1,5 m. Daar moet de kamer(klok)thermostaat de circulerende lucht in de
  kamer kunnen registreren, niet
  gehinderd door meubels, gordijnen of
  andere voorwerpen.

  NL; BENL

  33 • Page 36

  9 Montage
  De montageplaats moet zo worden
  gekozen, dat noch trek van deuren of
  ramen noch warmtebronnen zoals
  radiatoren, open haard, TV-toestel of
  zonnestralen de kamer(klok)thermostaat
  direct kunnen beïnvloeden. In de kamer
  waarin de kamer(klok)thermostaat is
  aangebracht moeten alle radiatorkranen
  volledig zijn geopend.
  9.2 Ontvanger monteren
  De verbinding van de ontvanger met een
  CV-toestel geschiedt via een 2-aderige
  busleiding (eBus).

  34

  calorMATIC

  Afb. 9.1 Aansluiting op een CV-toestel

  Monteer de ontvanger buiten het CVtoestel met de meegeleverde sokkel (afb.
  9.1)

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 37

  Montage 9
  • Trek de ontvanger (1) van de
  wandsokkel (2) af.
  • Boor twee bevestigingsgaten (3) met
  een diameter van 6 mm
  (overeenkomstig afb. 9.2) en plaats de
  meegeleverde pluggen.
  • Leid de aansluitkabel (4) door de
  kabeldoorvoer (5).
  • Bevestig de wandsokkel met de beide
  meegeleverde schroeven aan de wand.
  • Sluit de aansluitkabel aan zoals in
  hoofdstuk 10.
  • Plaats de ontvanger (1) zo op de
  wandsokkel, dat de pennen aan de
  achterkant van het bovendeel in de
  opname-openingen passen.

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  • Druk de ontvanger op de wandsokkel
  tot deze vastklikt.

  NL; BENL

  35 • Page 38

  9 Montage
  9.3
  1

  2

  4

  3

  1

  5

  Afb. 9.2 Montage van de ontvanger

  36

  2

  Kamer(klok)thermostaat
  monteren
  Controleer de montageplaats vóór de
  installatie van het toestel op een mogelijke functiebelemmering van de draadloze transmissie door elektrische toestellen of gebouwinvloeden. Als de draadloze transmissie wordt belemmerd, moet
  u een andere montageplaats kiezen.
  • Trek de kamer(klok)thermostaat (1)
  van de wandsokkel (3) af.
  • Boor twee bevestigingsgaten (2) met
  een diameter van 6 mm
  (overeenkomstig afb. 9.3) en plaats de
  meegeleverde pluggen.
  • Bevestig de wandsokkel met de beide
  meegeleverde schroeven aan de wand.
  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 39

  Montage 9
  • Plaats de meegeleverde batterijen in
  het batterijvak, dat zich aan de
  achterkant van de klokthermostaat
  bevindt (afb. 9.3, pos. 4). Let er daarbij
  op, dat de polen van de batterijen goed
  liggen. Sluit de aansluitkabel aan zoals
  in hoofdstuk 10.
  • Druk de kamer(klok)thermostaat op de
  wandsokkel tot deze vastklikt.

  1

  calorMATIC

  2
  3

  4

  Afb. 9.3. Montage van de
  kamer(klok)thermostaat
  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  NL; BENL

  37 • Page 40

  10 Elektrische installatie

  10 Elektrische installatie
  De elektrische aansluiting mag alleen
  door een erkend installateur worden
  uitgevoerd.
  Gevaar!
  Levensgevaar door elektrocutie
  aan spanningsvoerende
  aansluitingen. Vóór
  werkzaamheden aan het toestel
  de elektriciteitstoevoer
  uitschakelen en beveiligen tegen
  opnieuw inschakelen.

  38

  10.1 Ontvanger aansluiten
  De communicatie met het CV-toestel
  geschiedt via een 2-aderige busleiding
  (eBus). Alle eBus-aansluitstekkers zijn zo
  uitgevoerd, dat u minimaal 2 x 0,75 mm2
  (aanbevolen) per aansluitklem kunt
  bedraden. Daarbij is verwisselen van de
  leidingen mogelijk, zonder dat dit
  resulteert in belemmeringen in de
  communicatie (afb. 10.1). Neem ook de
  handleiding van het CV-toestel in acht.
  Op het CV-toestel mag de brug tussen de
  aansluitklemmen 3 en 4 niet worden
  verwijderd.

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 41

  Elektrische installatie 10, Inbedrijfstelling 11

  11

  Ontvanger
  calorMATIC 360f

  CV-toestel
  Afb. 10.1 Elektrische aansluiting

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  Inbedrijfstelling

  Om de installatieparameters optimaal op
  de aanwezige situatie af te stemmen, is
  het nodig enkele van deze
  installatieparameters in te stellen. Deze
  installatieparameters zijn samengevat op
  één bedieningsniveau en mogen alleen
  worden ingesteld door een erkend
  installateur.
  Het service-/diagnoseniveau is eveneens
  voor de installateur bedoeld en biedt
  hem ondersteuning bij de service.
  De ontvanger is uitgerust met twee
  status-LED's. Om deze te zien, moet u
  het behuizingsdeksel van de ontvanger

  NL; BENL

  39 • Page 42

  11 Inbedrijfstelling
  verwijderen. De LED's leveren de
  volgende informatie over het systeem:
  LED

  Toestand

  groen aan

  rood

  Functie
  Werking in orde

  uit

  Fout tijdens werking

  uit

  Werking in orde

  aan

  Radiosignaal/eBus fout

  knipperend

  Ontvangst van een
  radiosignaal

  11.1
  Installateurniveau
  Met de toets P komt u op het installateurniveau.
  • Druk gedurende ca. 10 sec. op de toets P.
  Op het display verschijnen het
  schroefsleutel-symbool en de eerste
  parameter.
  • Druk op de instelknop. Zo kunt u alle
  installatieparameters achtereenvolgens
  oproepen.
  • Draai de instelknop, om de gewenste
  waarden in te stellen.
  Als u op de toets P drukt springt de
  weergave terug naar de basisweergave.

  Tabel 11.1 Weergaven

  De volgende installatieparameters kunt u
  oproepen en wijzigen.
  40

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 43

  Inbedrijfstelling 11
  Display

  Instellen door de
  instelknop te draaien
  Afkoeltemperatuur
  Fabrieksinstelling: 15 °C
  Instelbereik: 5 ... 30 °C

  Gewenste waarde
  warmwatertemperatuur
  Fabrieksinstelling: 60 °C
  Instelbereik 35 ... 70 °C
  Correctie actuele
  kamertemperatuur
  Aanpassing van de
  weergegeven waarde in het
  bereik van max. +/- 3 °C
  Fabrieksinstelling: 0 °C

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  Display

  Instellen door de
  instelknop te draaien
  Bescherming tegen de
  legionellabacterie
  1 = activering van het
  beschermingsprogramma
  tegen de legionellabacterie
  Iedere woensdag 1 uur voor
  het eerste tijdvenster wordt
  een aangesloten WW-boiler
  naar 70 °C opgewarmd, de
  circulatiepomp treedt in
  werking en blijft gedurende
  min. 30 min. op 70 °C
  werken.
  Fabrieksinstelling: 0 (niet
  geactiveerd)

  NL; BENL

  41 • Page 44

  11 Inbedrijfstelling
  Display

  Instellen door de
  instelknop te draaien
  Tweepunts-/analoge
  regeling
  Omschakeling tweepunts/analoge regeling
  De kamer(klok)thermostaat
  is in de fabriek uitgevoerd
  als tweepuntsregeling
  (instelwaarde 0). Door de
  parameter op 1 te zetten kan
  de kamer(klok)thermostaat
  worden omgeschakeld naar
  analoge regeling.

  42

  Display

  Instellen door de
  instelknop te draaien
  Regelgedrag/
  trajectaanpassing
  Voor de optimale aanpassing
  aan de kamergrootte resp.
  radiatorconfiguratie
  Fabrieksinstelling: 0
  Instelbereik: -5 ... +5
  (positieve waarden: trager
  schakelgedrag van de
  kamer(klok)thermostaat;
  negatieve waarden:
  verhoogd schakelgedrag van
  de kamer(klok)thermostaat)

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 45

  Inbedrijfstelling 11
  Display

  Instellen door de
  instelknop te draaien
  Instelwaarde dag
  Voor de activering van de
  jaarkalender

  Instelwaarde maand
  Voor de activering van de
  jaarkalender

  Instelwaarde jaar
  Voor de activering van de
  jaarkalender

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  Display

  Instellen door de
  instelknop te draaien
  Temperatuurniveau
  Activeren van de instelling
  van verschillende
  temperatuurniveaus per
  tijdvenster.
  0 = temperatuurniveau uit
  1 = temperatuurniveau aan
  Fabrieksinstelling: 0
  Temperatuurniveau
  tijdvenster H1
  (alleen indien
  temperatuurniveaus zijn
  geactiveerd)

  NL; BENL

  43 • Page 46

  11 Inbedrijfstelling
  Display

  Instellen door de
  instelknop te draaien
  Temperatuurniveau
  tijdvenster H2
  (alleen indien
  temperatuurniveaus zijn
  geactiveerd)
  Temperatuurniveau
  tijdvenster H3
  (alleen indien
  temperatuurniveaus zijn
  geactiveerd)

  Tabel 11.2 Installatieparameters

  11.2 Service-/diagnoseniveau
  U komt op het service-/diagnoseniveau
  met de toets P en de instelknop.
  • Druk gedurende ca. 3 sec. gelijktijdig
  op de toets P en de instelknop.
  In de eerste stap wordt een warmtevraag
  van 50 °C geactiveerd, om de
  transmissie naar het CV-toestel te
  testen.
  Daarna kunt u alle testmogelijkheden
  oproepen door de instelknop te draaien
  of deze in te drukken (zie tab. 11.3).
  Als u op de toets P drukt springt de
  weergave terug naar de basisweergave.
  De volgende tests kunnen worden
  opgeroepen:

  44

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 47

  Inbedrijfstelling 11
  Instelknop Test
  Ca. 3 sec. Warmtevraag
  indrukken
  en op
  toets P
  drukken

  Draaien

  Testprocedure
  Er wordt een
  warmtevraag van
  50 °C gesimuleerd. Brander
  op het CV-toestel
  treedt in werking,
  de pomp start
  (alleen tot de max.
  aanvoertemperatu
  urbegrenzing van
  het CV-toestel!).
  Circulatiepomp De circulatiepomp
  wordt aangestuurd. Alle andere
  stelaandrijvingen
  worden uitgeschakeld.

  Instelknop Test
  Indrukken

  Indrukken

  Indrukken

  Testprocedure

  Draadloze
  transmissie

  De draadloze
  transmissie wordt
  getest. Er worden
  iedere 5 sec.
  radiosignalen
  naar de ontvanger
  verzonden (max.
  99). Het aantal
  correct ontvangen
  radiosignalen
  wordt weergegeven.
  Displaytest
  Alle displayelementen worden
  weerge-geven.
  Softwareversie De softwareversie
  wordt weergegeven.

  Tabel 11.3 Service/diagnose
  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  NL; BENL

  45 • Page 48

  11 Inbedrijfstelling
  Reset naar fabrieksinstelling
  • Om de kamer(klok)thermostaat weer
  terug te zetten naar de fabrieksinstelling, drukt u gedurende 15 sec.
  op de toets P.
  Zodra de displayweergave twee keer
  oplicht, is de kamer(klok)thermostaat
  teruggezet naar de fabrieksinstelling.
  Dat betekent dat alle individuele
  instellingen opnieuw moeten worden
  uitgevoerd.
  11.3 Overdracht aan de gebruiker
  De gebruiker van de kamer(klok)thermostaat moet uitleg krijgen over het
  gebruik en de werking van zijn
  kamer(klok)thermostaat.
  46

  • Overhandig de gebruiker de voor hem
  bestemde handleidingen en
  toestelpapieren, zodat hij deze kan
  bewaren.
  • Neem samen met de gebruiker de
  gebruiksaanwijzing door en
  beantwoord eventueel zijn vragen.
  • Wijs de gebruiker vooral op de
  veiligheidsaanwijzingen waarvan hij
  goed nota dient te nemen.
  • Wijs de gebruiker erop, dat de
  handleidingen in de buurt van de
  klokthermostaat moeten worden
  bewaard.

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 49

  Verhelpen van storingen 12

  12 Verhelpen van storingen
  De kamer(klok)thermostaat geeft de volgende foutmeldingen aan:
  Foutmelding

  Betekenis

  Verhelpen van storing

  RF Err

  Geen draadloze verbinding met de radio- Controleer de montageplaats.
  ontvanger op het CV-toestel.

  BATT

  Batterij bijna leeg, vervangen
  noodzakelijk

  Vervang de batterijen.

  BMU Err

  Fout bij CV-toestel

  Neem contact op met uw installateur.

  MAIN

  Onderhoud van CV-toestel noodzakelijk

  Neem contact op met uw installateur.

  Tabel 12.1 Foutmeldingen

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  NL; BENL

  47 • Page 50

  13 Technische gegevens

  13

  Technische gegevens

  Benaming
  Werkspanning
  Toegestane omgevingstemperatuur max.
  Levensduur batterij
  Transmissiefrequentie
  Zendvermogen
  Opgenomen stroom

  Eenheid
  V
  °C
  maanden
  MHz
  mW
  mA

  Zender
  3V (2xAAA)
  50
  ca. 18
  868,35
  0,5
  ≤ 0,4 (standby)

  Minimale doorsnede van de aansluitleidingen
  Beschermklasse
  Beschermklasse voor regeltoestel

  mm2

  0,75
  IP 20
  III

  IP 20
  III

  97/146/27

  97/146/27

  Afmetingen
  Hoogte/breedte/diepte

  mm

  Ontvanger
  24
  50
  868,35
  ≤ 12 (standby)

  Tabel 13.1 Technische gegevens

  48

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 51

  Vaillant fabrieksservicedienst 14

  14 Vaillant
  fabrieksservicedienst
  Nederland
  Het Serviceteam dient ter ondersteuning
  van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer
  (020) 565 92 20.
  België
  Klantendienst
  Vaillant NV-SA
  Golden Hopestraat 15
  1620 Drogenbos
  Tel : 02 / 334 93 52

  Installatiehandleiding calorMATIC 360f

  NL; BENL

  49 • Page 52

  50

  Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding calorMATIC 360f • Page 53 • Page 54

  838575_00 FR; NL; CHFR; BEFRNL 07 2006


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Vaillant VRT 360F at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Vaillant VRT 360F in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,33 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Vaillant VRT 360F

Vaillant VRT 360F User Manual - English - 48 pages

Vaillant VRT 360F User Manual - German - 104 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info