Zoom out
Zoom in
Previous page
1/23
Next page
MX-4151
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  MX-4151 • Page 2

  NL
  Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
  Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning aangegeven op het
  label van uw apparaat.


  Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing grondig
  door en bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen.  Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk
  de kartonnen doos met de binnenste verpakking.  Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik.
  Houd het uit de buurt van directe warmte, zon en vocht en bescherm het tegen zware
  botsingen.  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer er
  accessoires op aangesloten worden, tijdens het schoonmaken van het apparaat of wanneer
  er een storing plaatsvindt. Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan
  de kabel.  Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen)
  met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en
  kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik
  van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit
  zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op
  dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden
  hangt.  Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er schade is dan dient
  het apparaat niet gebruikt te worden maar dient het gerepareerd te worden door een
  gekwalificeerd technicus om gevaar te vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen
  mogen gebruikt worden.  Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus
  om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.  Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen e.d.  Laat het apparaat nooit alleen wanneer het gebruikt wordt. Schakel het apparaat uit
  wanneer u het niet gebruikt zelfs al is het maar voor een ogenblik.  Het gebruik van een verlengsnoer of afstandbediende schakelaar is niet toegestaan.  Gebruik het apparaat niet buitenshuis.  Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof en laat het er niet
  mee in contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.  Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het
  stopcontact. Reik niet met uw hand in het water.  Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. • Page 3

  Onderdelen

  Turboschakelaar
  Turbo switch
  Speed selector
  Snelheidsregelaar

  Uitwerpknop
  Ejector
  Deeghaken
  Dough hooks

  Gardes
  Beaters
  Sluitring
  Washer

  Gebruik van de mixer
  • Maak voor het eerste gebruik de deeghaken en gardes schoon.
  • Plaats de gewenste gardes of deeghaken in de mixer. Deeghaken worden alleen gebruikt
  voor het kneden van deeg, gardes voor het loskloppen van eieren of gelijkwaardig voedsel.
  • Let op: de gardes kunnen in beide openingen geplaatst worden: ze zijn identiek. Iedere
  deeghaak dient echter in de juiste opening gestoken te worden: de deeghaak met de sluitring
  past alleen in de grote opening, de andere alleen in de kleine opening. Ze kunnen niet
  omgewisseld worden.
  • Controleer dat het apparaat UIT staat, steek dan de stekker in het stopcontact.
  • Zet de snelheidsregelaar in de gewenste stand, er zijn 4 standen. Het apparaat begint te
  werken, de hoogste snelheid wordt bereikt als de turboschakelaar wordt ingedrukt, dit kan
  op ieder moment.
  • Het apparaat mag niet langer dan 5 minuten continu draaien en moet eerst 10 minuten
  afkoelen voor het weer opnieuw gebruikt kan worden. Voor het kneden van deeg met gist
  wordt het beste resultaat bereikt door te beginnen met een lage snelheid en deze later te
  verhogen.
  • Zet de snelheidsregelaar op UIT om te stoppen met mixen en haal vervolgens de stekker uit
  het stopcontact.
  • Indien gewenst kunnen op de deeghaken of gardes achtergebleven voedselresten verwijderd
  worden met een rubberen of houten spatel.
  • Houdt de gardes/deeghaken vast met één hand en druk met de andere hand krachtig op de
  uitwerpknop. Verwijder de gardes/deeghaken.
  Let op: verwijder de gardes/deeghaken alleen als het apparaat UIT staat.
  Reiniging en onderhoud
  • Haal de stekker uit het stopcontact en wacht met schoonmaken tot het apparaat geheel is
  afgekoeld.
  • Veeg de bovenzijde af met een vochtige doek en poets na met een zachte droge doek.
  • Verwijder voedselresten van het snoer.
  • Was de gardes en deeghaken af met warm water en afwasmiddel en droog ze af. De gardes
  en deeghaken kunnen ook in de afwasmachine geplaatst worden.
  Waarschuwing: de mixer mag niet in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld. • Page 4

  Kooktips
  • Gekoelde ingrediënten zoals boter en eieren moeten voor gebruik eerst op
  kamertemperatuur gebracht worden. Haal ze ruim voor gebruik uit de koelkast.
  • Om eierschalen of bedorven eieren in uw recept te voorkomen, kunt u het best de eieren
  eerst in een aparte kom breken en dan pas aan het mengsel toevoegen.
  • Mix niet te lang. Houdt de aanwijzingen in uw recept ten aanzien van de mixtijd aan. Mix
  droge ingrediënten slechts zo lang tot ze voldoende gemengd zijn. Gebruik altijd de lage
  snelheid.
  • Klimatologische omstandigheden. Seizoensgebonden temperatuurverschillen, de
  temperatuur van de ingrediënten en hun lokale variaties hebben allen invloed op de
  benodigde mixtijd en het eindresultaat.
  • Begin altijd met een lage snelheid te mixen. Verhoog daarna geleidelijk aan de snelheid tot
  de snelheid die in het recept staat aangegeven. • Page 5

  EN
  General safety instructions

  Check if the tension of your supply corresponds with the voltage indicated on the rating plate of
  your appliance.


  Before commissioning this device please read the instruction manual carefully and keep this
  sothat you can check them later .  Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the
  carton with the inner packaging!  The device is intended exclusively for private and not for commercial use! Keep it away from
  direct heat, sun and moist and protect it against sharp impacts.  Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching
  accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs. Switch off the device
  before. Pull on the plug, not on the cable.  This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental
  capacities , or lack of experience and knowledge (including children) , unless they have been
  supervised or instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them
  unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so
  in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable
  does not hang down.  Test the device, plug and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the
  device should not be used but the appliance must be repaired by a qualified technician in order
  to avoid a hazard. Only original spare parts must be used.  A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid a hazard. Do
  not repair the device yourself,.  Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and such
  like.  Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if
  this is only for a moment.  Do not use the device outdoors.  Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact
  with such. Do not use the device with wet or moist hands.  Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately.
  Do not reach into the water.  Use the device only for the intended purpose. • Page 6

  Parts list
  Turbo switch
  Speed selector
  Ejector
  Dough hooks

  Beaters
  Washer

  Using the mixer
  • For the first use, cleaning the dough hooks and beaters.
  • Assemble proper beaters or dough hooks into mixer. Dough hooks are only used for mixing
  dough and beaters are only used for beating eggs or similar food.
  • Note: Beaters can be inserted in either socket, as the beaters are identical. For dough hooks,
  the one with washer can only be inserted into the big socket and the other one can only be
  inserted into small socket. The two dough hooks cannot be inserted in reverse.
  • Ensure that the unit is at the OFF position, then plug in the power source.
  • Turn the speed selector to your desired setting, there is 4 setting. The appliance will start
  working and the speed will achieve the highest speed if the Turbo Switch depressed at any
  time.
  • The max operation time per time shall not exceed 5 minutes and minimum 10 minutes rest
  time must be maintained between two consecutive cycles. When kneading yeast dough,
  suggest the speed selector first use a low speed and then use high speed to achieve the best
  results.
  • When mixing is completed, turn the speed selector to OFF position, unplug the cord from
  power outlet.
  • If necessary you can scrape the excess food particles from the beaters or dough hooks by
  rubber or wooden spatula.
  • Hold the beaters/dough hooks with one hand and press the Ejector button firmly down with
  the other hand, remove the beater/dough hooks.
  Note: Remove the beaters/dough hooks only at the OFF position.
  Cleaning and Maintenance
  • Unplug the appliance and wait it completely cool down before clean.
  • Wipe over the outside surface of the head with a dampened cloth and polish with a soft dry
  cloth.
  • Wipe any excess food particles from the power cord.
  • Wash the beaters and dough hooks in warm soapy water and wipe dry. The beaters and
  dough hooks may be washed in the dishwasher. • Page 7

  Caution: the mixer can not be immersed in water or other liquid.
  Cookery tips
  • Refrigerated ingredients, ie. Butter and eggs should be at room temperature before mixing
  begins. Set these ingredients out ahead of time.
  • To eliminate the possibility of shells or deteriorated-off eggs in your recipe, break eggs into
  separate container first, then adding to the mixture.
  • Do not over-beat. Be careful that you only mix/blend mixtures until recommended in your
  recipe. Fold into dry ingredients only until just combined. Always use the low speed.
  • Climatic conditions. Seasonal temperature changes, temperature of ingredients and their
  texture variation from area to area all play a part in the required mixing time and the results
  achieved.
  • Always start mixing at slow speeds. Gradually increase to the recommended speed as stated
  in the recipe. • Page 8

  DU
  Allgemeine Sicherheitshinweise
  Überprüfen Sie, ob Ihre Haushaltsspannung mit der Spannung auf dem Typenschild Ihres Geräts
  übereinstimmt.
  • Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch und
  bewahren Sie diese für die Zukunft gut auf.
  • Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung, den Garantieschein, die Kaufquittung, und
  wenn möglich, den Karton mit der inneren Verpackung auf!
  • Dieses Gerät ist nur für den privaten und nicht den kommerziellen Gebrauch! Schützen Sie es
  vor direkter Hitze, Sonne und Feuchtigkeit, und schützen Sie es vor Einwirkungen scharfer
  Gegenstände.
  • Ziehen Sie immer den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, wenn Sie Zubehörteile
  anschließen, das Gerät reinigen oder eine Störung auftritt. Ziehen Sie den Stecker vorher.
  Halten Sie das Kabel am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
  • Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten
  Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese
  wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts
  beaufsichtigt oder angeleitet.
  • Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im Umgang
  mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen Platz aus, der für
  Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
  • Überprüfen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden
  Sie das Gerät nicht bei Vorhandensein irgendwelcher Schäden, sondern lassen Sie es von
  einem Techniker reparieren, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Es dürfen nur
  Originalteile verwendet werden.
  • Beschädigte Kabel oder Stecker müssen von einem authorisierten Techniker ersetzt werden,
  um Gefahrensituationen zu vermeiden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
  • Verwendung einer Verlängerungskabel oder externe Zeitschalter ist nicht erlaubt.
  • Schützen Sie das Gerät und das Kabel vor Hitze, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, scharfen
  Kanten und ähnlichem.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie
  es nicht benutzen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  • Das Gerät darf unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten gestellt werden
  oder mit solchen in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder
  feuchten Händen.
  • Wenn das Gerät feucht oder nass wird, ziehen Sie bitte umgehend den Stecker. Fassen Sie
  nicht in das Wasser.
  • Verwenden Sie das Gerät nur für seinen Bestimmungszweck. • Page 9

  Liste der Teile
  Turboschalter

  Turbo switch

  Geschwindigkeitswahlschalter
  Speed selector
  Ejector
  Auswerfer

  Teighaken
  Dough hooks

  Beaters
  Schneebesen

  Dichtring
  Washer

  Verwendung des Mixers
  • Vor der ersten Verwendung, reinigen Sie bitte die Teighaken und Schneebesen.
  • Montieren Sie die passenden Schneebesen oder Teighaken am Mixer. Die Teighaken sind nur
  für das Teigkneten und die Schneebesen sind nur für das Schlagen von Eiern oder ähnlichen
  Speisen vorgesehen.
  • Achtung: Die Schneebesen können in jede Fassung gesteckt werden, da diese identisch sind.
  Bei den Teighaken kann nur derjenige mit Dichtring in die große Fassung gesteckt werden
  und der andere entsprechend nur in die kleine Fassung. Die zwei Teighaken können nicht
  umgekehrt eingefügt werden.
  • Stellen Sie vor dem Einstecken des Steckers in die Netzsteckdose sicher, dass das Gerät auf
  der OFF-Position steht.
  • Wählen Sie mit dem Geschwindigkeitswahlschalter Ihre gewünschte Geschwindigkeit. Es gibt
  vier Einstellmöglichkeiten. Das Gerät beginnt zu arbeiten und die Geschwindigkeit wird ihre
  höchste Stufe erreichen, wenn der Turbo-Schalter konstant gedrückt wird.
  • Die maximale Betriebszeit pro Intervall sollte fünf Minuten nicht überschreiten und es muss
  eine Ruhezeit von mindestens zehn Minuten zwischen zwei Arbeitsgängen liegen. Wenn Sie
  Hefeteig kneten, wird empfohlen, um das beste Ergebnis zu erzielen, den
  Geschwindigkeitswahlschalter zuerst auf eine niedrige Stufe einzustellen und danach eine
  hohe Geschwindigkeit zu wählen.
  • Wenn das Mixen beendet ist, stellen Sie den Geschwindigkeitswahlschalter auf die OFFPosition und ziehen dann den Stecker aus der Netzsteckdose.
  • Wenn es notwendig ist, können Sie die übriggebliebenen Speisereste von den Schneebesen
  oder Teighaken durch einen Gummi- oder Holzspachtel abkratzen.
  • Um die Schneebesen/Teighaken vom Gerät zu entfernen, halten Sie die
  Schneebesen/Teighaken mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand fest den
  Auswerfknopf nieder.
  Achtung: Entfernen Sie die Schneebesen/Teighaken nur in der OFF-Position.
  Reinigung und Wartung
  • Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose und warten Sie, bis es völlig abgekühlt ist,
  bevor Sie es reinigen. • Page 10  Wischen Sie die Außenseite des Gehäuses mit einem leicht feuchten Tuch ab und polieren Sie
  ihn dann mit einem trockenen, weichen Tuch.
  • Wischen Sie jeden übriggebliebenen Speiserest vom Kabel.
  • Waschen Sie die Schneebesen und Teighaken in warmem Seifenwasser und wischen Sie diese
  trocken. Die Schneebesen und Teighaken können im Geschirrspüler gereinigt werden.
  Vorsicht: der Mixer darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
  Kochtipps
  • Gekühlte Zutaten, d. h. Butter und Eier sollten vor dem Mixen auf Zimmertemperatur
  gebracht werden. Stellen Sie diese Zutaten rechtzeitig bereit.
  • Um die Möglichkeit von Schalen oder verdorbenen Eiern in ihrem Rezept zu vermeiden,
  schlagen Sie die Eier in einem separaten Gefäß auf und geben sie dann zur Mischung.
  • Schlagen Sie nicht zu lange. Stellen Sie sicher, dass Sie nur so lange Mixen oder Mischen, wie
  in Ihrem Rezept empfohlen wird. Geben Sie trockene Zutaten nur solange dazu, wie diese
  von der Masse aufgenommen werden können. Benutzen Sie immer die langsame
  Geschwindigkeit.
  • Klimabedingungen. Bei der erforderlichen Mixzeit und den erreichten Ergebnissen spielen
  jahreszeitliche Temperaturschwankungen, Temperatur der Zutaten und ihre
  Konsistenzvariation in verschiedenen Gebieten eine Rolle.
  • Beginnen Sie beim Mixen immer mit der niedrigen Geschwindigkeit. Erhöhen Sie die
  Geschwindigkeit allmählich, bis zu der, in Ihrem Rezept empfohlenen Geschwindigkeit. • Page 11

  FR

  Instructions générales de sécurité
  Vérifiez si la tension de votre alimentation correspond au voltage indiqué sur le label de votre
  appareil.  Avant de mettre cet appareil en service, veuillez lire le manuel d’instructions attentivement
  et conservez-le afin de pouvoir vous y référer dans le futur.
  Veuillez conserver ces instructions, le certificat de garantie, le ticket de caisse et, si possible,
  le carton contenant l’emballage interne.
  L’appareil est conçu uniquement pour un usage privé et non pour un usage commercial !
  Tenez le á l’écart de la chaleur, du soleil et de l‘humidité et protégez-le des impacts
  coupants.
  Débranchez toujours la prise quand vous n’utilisez pas l’appareil, quand vous attachez des
  parties accessoires, quand vous nettoyez l’appareil ou quand vous observez un problème.
  Eteignez d’abord l’appareil. Tirez sur la prise et non sur le câble.
  Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) don't
  les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou des personnes dénuées
  d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une
  personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
  concernant l'utilisation de l'appareil.
  Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans
  surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez
  l’emplacement de l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant n’aura pas accès à
  l’appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas.
  Testez régulièrement l’appareil, la prise et le câble au cas ou ils seraient endommagés..
  Seules des parties de remplacement originales peuvent être utilisées.
  Si la prise ou de câble d’alimentation serait endommagé, il doit être remplacé par le
  fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un
  danger Ne réparez pas l’appareil vous-même.
  Tenez l’appareil et le câble à l’écart de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l’humidité
  ou des coins tranchants…etc.
  N’utilisez jamais l’appareil sans surveillance ;éteignez l’appareil quand vous ne l’utilisez pas,
  même pour un court moment.
  L’appareil n’est pas destiné à etre mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie
  extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
  N’utilisez pas l’appareil en extérieur.
  L’appareil ne doit être placé dans l’eau ou un autre liquide en aucune circonstance. N’utilisez
  pas l’appareil si vos mains sont humides ou mouillées.
  Si l’appareil devient humide ou mouillé, débranchez la prise principale immédiatement. Ne
  touchez pas l’eau.
  Utilisez l’appareil seulement pour les fins auxquelles il a été conçu. • Page 12

  Liste des pièces
  Bouton
  Turbo turbo
  switch
  Speedde
  selector
  Commande
  vitesse

  Éjection
  Ejector
  Crochets
  pétrisseurs
  Dough
  hooks

  Fouets
  Beaters
  Rondelle
  Washer

  Utilisation du batteur
  • Avant la première utilisation, nettoyez les crochets pétrisseurs et les fouets.
  • Insérez les fouets ou les crochets pétrisseurs appropriés dans le batteur. Les crochets
  pétrisseurs ne servent qu’à mélanger la pâte et les batteurs à battre les œufs ou tout autre
  aliment similaire.
  • Note : Les fouets peuvent être insérés dans une des deux douilles puisque les batteurs sont
  identiques. Pour les crochets pétrisseurs, celui doté d’une rondelle peut être inséré dans la
  grande douille seulement et l’autre dans la petite douille. Les deux crochets pétrisseurs ne
  peuvent être inversés.
  • Assurez-vous que l’appareil est réglée sur OFF avant de brancher dans la prise de courant.
  • Réglez la commande de vitesse à la vitesse désirée (4 réglages). L’appareil commencera à
  fonctionner et peut atteindre sa vitesse maximale en appuyant à tout moment sur le bouton
  turbo.
  • Le temps de fonctionnement maximal ne doit pas excéder 5 minutes et un temps de repos
  minimum de 10 minutes est requis entre deux cycles consécutifs. Lors du malaxage de la
  pâte levée, nous recommandons de commencer à faible vitesse et d’augmenter la vitesse
  pour de meilleurs résultats.
  • Lorsque que le mixage est terminé, réglez la commande de vitesse sur OFF et débranchez le
  cordon électrique de la prise de courant.
  • Grattez l’excès d’aliments sur les fouets ou les crochets pétrisseurs à l’aide d’une spatule en
  caoutchouc ou en bois si nécessaire.
  • Tenez les fouets/crochets pétrisseurs d’une main et, avec l’autre main, appuyez fermement
  sur le bouton d’éjection pour retirer les batteurs/crochets pétrisseurs.
  Note : Retirez les fouets/crochets pétrisseurs seulement en position OFF.
  Nettoyage et entretien
  • Débranchez l’appareil et attendez qu’il soit complètement refroidi avant de le nettoyer.
  • Essuyez la surface extérieure du boîtier avec un linge humide et séchez avec un linge doux et
  sec.
  • Essuyez l’excès d’aliments sur le cordon d’alimentation.
  • Lavez les fouets et les crochets pétrisseurs à l’eau savonneuse tiède et séchez. Les fouets et
  les crochets pétrisseurs peuvent être lavés au lave-vaisselle.
  Attention : Le batteur ne doit pas être immergé dans l’eau ou tout autre liquide. • Page 13

  Conseils pour la cuisson
  • Les ingrédients réfrigérés, tels que le beurre et les oeufs, devraient être à la température
  ambiante avant leur mixage. Sortez ces ingrédients à l’avance.
  • Pour éviter les coquilles d’œuf ou éviter que les œufs soient abîmés pour votre recette,
  cassez les œufs dans un contenant en premier et, ensuite, ajoutez au mélange.
  • Ne battez pas trop. Assurez-vous de seulement mixer/mélanger ce qui est recommandé dans
  votre recette. N’incorporer des ingrédients secs que jusqu’à ce qu’ils soient juste mélangés.
  Utilisez toujours à faible vitesse.
  • Conditions climatiques. Les changements de température saisonniers, la température des
  ingrédients et leur variation de texture d’un endroit à l’autre sont tous des facteurs pouvant
  influencer le temps de mixage requis et les résultats.
  • Mixez toujours à faible vitesse. Augmentez la vitesse graduellement jusqu’à la vitesse
  recommandée dans la recette. • Page 14

  IT

  Istruzioni di sicurezza generale
  Controllare che la tensione dell’alimentazione corrisponda con quella indicate nella targhetta di
  classificazione dell’apparecchio.


  Prima di far usare a qualcuno questo dispositivo si prega di leggere attentamente il manuale
  d’istruzioni e tenerlo in modo da poterlo controllare in futuro.
  Si prega di tenere queste istruzioni, il certificato di garanzia, la ricevuta di acquisto e, se
  possibile, il cartone con l’imballaggio interno!
  Il dispositivo è inteso esclusivamente per uso privato e non commerciale! Tenerlo lontano dal
  calore diretto, sole e umidità e proteggerlo da urti con oggetti affilati.
  Togliere sempre la spina dalla presa tutte le volte che il dispositivo non viene usato, quando
  si attaccano gli accessori, quando si pulisce il dispositivo o quando si ha qualche disturbo.
  Prima spegnere il dispositivo. Tirare la spina, non il cavo.
  Questo apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche,
  sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi bambini), se non sono
  supervisionate o istruite sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro
  sicurezza.
  Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai senza
  controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il dispositivo, si
  deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare attenzione che il cavo non
  penzoli.
  Controllare regolarmente che il dispositivo, la spina e il cavo non siano danneggiati. Se c’è un
  qualche danno, il dispositivo non dovrebbe essere usato ma l’apparecchio deve essere
  riparato da un tecnico qualificato in modo da evitare un qualsiasi pericolo. Devono essere
  usate solo pezzi di ricambio originali.
  Un filo o una spina danneggiata devono essere sostituiti da un tecnico autorizzato per evitare
  un rischio. Non riparare da se il dispositivo.
  Tenere il dispositivo e il cavo lontano da calore, luce diretta del sole, umidità, bordi affilati e
  simili.
  Non usare mai il dispositivo senza controllo! Spegnere il dispositivo tutte le volte che non si
  usa, anche se solo per un momento.
  Non usare il dispositivo all’aperto.
  In nessuna circostanza il dispositivo deve essere messo in acqua o altro liquido, o entrare in
  contatto con essi. Non usare il dispositivo con mani bagnate o umide.
  Se il dispositivo diventasse umido o bagnato, togliere la spina dalla presa immediatamente.
  Non toccare l’acqua.
  Usare il dispositivo solo per lo scopo per cui è inteso. • Page 15

  Elenco Componenti
  Interruttore Turbo
  Turbo switch

  Selettore
  Velocità
  Speed
  selector
  Ejector
  Espulsione

  Fruste daDough
  impasto
  hooks

  Beaters
  Battitori
  Washer
  Guarnizione

  Usare il mixer
  • Per il primo utilizzo, pulire i battitori e le fruste da impasto.
  • Montare i battitori o le fruste da impasto appropriate al mixer. Le fruste da impasto sono
  solo usate per impastare e I battitori sono solo usati per sbattere le uova o cibi simili.
  • Nota: I battitori possono essere inseriti in qualsiasi foro , poiché i battitori sono identici. Per
  le fruste da impasto, quella con la guarnizione può essere solo inserito nel foro grande e
  l’altra può essere solo inserita nel foro piccolo. Le due fruste da impasto non possono essere
  inserite al contrario.
  • Assicurarsi che l’unità si in posizione SPENTO, quindi collegarla alla fonte di alimentazione.
  • Ruotare il selettore di velocità all’impostazione desiderata, ci sono 4 impostazioni.
  L’apparecchio inizierà a funzionare e la velocità raggiungerà il massimo se viene in qualsiasi
  momento premuto l’Interruttore Turbo.
  • Il tempo massimo di funzionamento non può essere più di 5 minuti per volta e devono essere
  mantenuti minimo 10 minuti di riposo tra due cicli consecutivi. Quando impastate il’impasto
  con lievito, vi consigliamo di usare prima il selettore di velocità a livello basso e poi alto per
  ottenere migliori risultati.
  • Quando l’operazione è completata, mettere il selettore imn posizione SPENTO, scollegare il
  cavo dalla presa elettrica.
  • Se necessario potete eliminare le particelle di cibo rimanenti dai battitori o dale fruste da
  impasto con una spatola di gomma o di legno.
  • Tenere I battitori/le fruste da impasto con una mano e premere il pulsante di Espulsione
  fermamente con l’altra mano, rimuovere I battitori/le fruste da impasto.
  Nota: Rimuovere i battitori/ le fruste da impasto sono in posizione SPENTO.
  Pulizia e manutenzione
  • Scollegare l’apparecchio e attendere che si raffreddi completamente prima di pulire.
  • Asciugare la superficie esterna della parte alta con un panno soffice asciutto.
  • Asciugare qualsiasi eccesso di particelle di cibo dal cavo di alimentazione.
  • Lavare i battitori e le fruste da impasto in acqua calda e sapone e asciugare accuratamente. I
  battitori e le fruste da impasto possono essere lavate in lavastoviglie.
  Attenzione: il mixer non può essere immerso in acqua o altro liquido. • Page 16

  Consigli culinari
  • Gli ingredienti refrigerati, ad es. burro e uova devono essere a temperatura ambiente prima
  che inizi il mixaggio. Mettere fuori questi ingredienti in anticipo.
  • Per eliminare la possibilità di gusci o uova deteriorate nella vostra ricetta, rompere le uova
  prima in un contenitore separato, quindi aggiungere il miscuglio.
  • Non sbattere troppo. Attenti a mixare frullare i miscugli consigliati nella vostra ricetta.
  Ripiegare su ingredienti secchi solo fino a che si uniscono. Usare sempre la bassa velocità.
  • Le condizioni climatiche, i cambi di temperatura stagionale, la temperatura degli ingredienti
  e la loro variazione di consistenza da zona a zona, tutto gioca una parte nel tempo necessario
  al mixaggio e per i risultati ottenuti.
  • Iniziare sempre a mescolare a bassa velocità. Gradualmente aumentare alla velocità
  consigliata come descritto nella ricetta. • Page 17

  PT
  Instruções gerais de segurança
  Verifique se a sua tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de identificação do
  seu aparelho.
  • Antes de ligar este aparelho, leia o manual de instruções, e guarde-o para consulta futura.
  • Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o recibo de compra e, se possível, a caixa
  com os respectivos materiais de acondicionamento!
  • Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização privada e não a utilizações comerciais!
  Mantenha-o afastado da luz directa do sol, do calor e da humidade para o proteger contra
  avarias.
  • Retire sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar o aparelho, quando fixar
  acessórios, quando limpar o aparelho ou quando ocorrer uma avaria. Desligue primeiro o
  aparelho. Retire o cabo da tomada e não do aparelho.
  • Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
  mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento (incluindo crianças), a não ser
  que tenham sido instruídas e supervisionadas na utilização do aparelho pela pessoa
  responsável pela sua segurança.
  • No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as deixe sem
  supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o local onde vai colocar
  o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe consigam aceder. Certifique-se de que
  o cabo não fica suspenso.
  • Verifique regularmente se o dispositivo, a ficha e o cabo estão danificados. Se houver algum
  tipo de dano, não deve utilizar o aparelho. Deve entregá-lo a um técnico qualificado para que
  este o repare, evitando assim mais perigos. Só podem ser utilizadas peças de substituição
  originais.
  • Se o cabo ou o fio estiverem danificados, devem ser substituídos por um técnico autorizado
  para evitar mais perigos. Não tente reparar o aparelho sozinho.
  • Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz directa do sol, da humidade, de
  extremidades afiadas e de outras situações semelhantes.
  • Não utilize este aparelho sem supervisão! Desligue o aparelho sempre que não o estiver a
  utilizar, mesmo que seja por breves momentos.
  • Não utilize o aparelho ao ar livre.
  • O aparelho não pode, em nenhuma circunstância, entrar em contacto ou ser colocado dentro
  de água ou de outro líquido. Não utilize o aparelho se tiver as mãos molhadas ou húmidas.
  • Se o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Não
  coloque as mãos dentro de água.
  • Utilize o aparelho exclusivamente para o fim a que se destina. • Page 18

  Lista de acessórios
  Selector de velocidade

  Botão
  Turbo turbo
  switch

  Speed selector

  Botão de ejecção
  Ejector
  Batedores de
  amassar

  Dough hooks

  Batedores
  Beaters
  Anilha
  Washer

  Utilização da batedeira
  • Quando utilizar pela primeira vez, limpe os batedores e os batedores de amassar.
  • Encaixe os batedores adequados ou os batedores de amassar na batedeira. Os batedores e
  os batedores de amassar só são utilizados para bater ovos ou alimentos semelhantes.
  • Nota: os batedores podem ser introduzidos em cada encaixe, pois são idênticos. Quanto aos
  batedores de amassar, o que tem a anilha só pode ser introduzido no encaixe grande e o
  outro só pode ser introduzido no encaixe pequeno. Os dois batedores de amassar não
  podem ser introduzidos ao contrário.
  • Assegure-se de que a unidade está na posição “OFF” (DESLIGADO) e em seguida ligue a
  alimentação eléctrica.
  • Rode o selector de velocidade para a definição que deseja, há quatro definições. O aparelho
  começará a trabalhar e a velocidade atingirá a sua velocidade máxima se o botão turbo for
  premido em qualquer altura.
  • O tempo de funcionamento máximo não deverá exceder cinco minutos e deve ser mantido o
  tempo mínimo restante de dez minutos entre dois ciclos consecutivos. Quando amassar com
  os batedores, deixe que o selector de velocidade utilize primeiro uma velocidade lenta e em
  seguida utilize uma velocidade rápida para obter melhores resultados.
  • Quando terminar de bater, rode o selector de velocidade para a posição “OFF” (DESLIGADO)
  e desligue o cabo da tomada eléctrica.
  • Se necessário pode retirar as partículas de comida em excesso dos batedores ou dos
  batedores de amassar esfregando-os com uma espátula de borracha ou de madeira.
  • Segure nos batedores ou nos batedores de amassar com uma mão e prima o botão de
  ejecção firmemente com a outra mão e remova-os.
  Nota: remova os batedores ou os batedores de amassar só na posição “OFF” (DESLIGADO).
  Limpeza e manutenção
  • Desligue o aparelho e espere até que arrefeça completamente antes de o limpar.
  • Limpe a superfície externa da cabeça com um pano humedecido e seque-a com um pano
  macio.
  • Limpe quaisquer partículas de comida em excesso do cabo de alimentação.
  • Lave os batedores ou os batedores de amassar com água morna e sabão e seque-os. Os
  batedores ou os batedores de amassar podem ser lavados na máquina de lavar loiça. • Page 19

  Atenção: a batedeira não pode ser colocada dentro de água ou de qualquer outro líquido.
  Sugestões para receitas de cozinha
  • Os ingredientes que são conservados no frigorífico, como manteiga e ovos devem estar à
  temperatura ambiente antes de os começar a bater com a batedeira. Prepare estes
  ingredientes com antecedência.
  • Para eliminar a possibilidade de os ovos se partirem ou se estragarem na sua receita, partaos em separado primeiro no recipiente e em seguida junte-os para serem batidos com a
  batedeira.
  • Não bata em excesso. Tenha cuidado para misturar ou bater só preparados sugeridos na sua
  receita. Incorpore os ingredientes secos só até estarem misturados. Utilize sempre a
  velocidade baixa.
  • Condições climáticas. As alterações de temperatura durante as estações, a temperatura dos
  ingredientes e a variação da sua textura de área para área têm uma função no tempo de
  mistura necessário e nos resultados obtidos.
  • Comece sempre com uma velocidade baixa ao bater. Aumente gradualmente a velocidade
  recomendada conforme indicada na receita. • Page 20

  ES
  Instrucciones generales de seguridad
  Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el voltaje indicado en la
  placa de especificaciones del aparato.
  • Antes de utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones atentamente y consérvelo para
  futuras consultas.
  • Conserve el manual de instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de compra y, si es
  posible, el embalaje original.
  • El aparato está diseñado exclusivamente para uso particular y no comercial. Manténgalo
  alejado de fuentes de calor, del sol y de la humedad, y protéjalo de impactos fuertes.
  • Desconecte el enchufe de la toma de corriente siempre que no utilice el aparato, que desee
  acoplar accesorios, que lo limpie o cuando detecte algún problema. Desenchufe el aparato
  antes de realizar estas operaciones. Tire del enchufe, no del cable.
  • El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones físicas,
  sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños incluidos), a menos
  que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por una persona
  responsable de su seguridad.
  • Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el
  aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el emplazamiento del aparato,
  piense en un lugar fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que el cable no quede
  colgando.
  • Pruebe el aparato, el enchufe y el cable para detectar cualquier daño posible. En caso de
  detectar cualquier tipo de daño, no utilice el aparato y hágalo reparar por un técnico
  cualificado. Sólo se deben utilizar piezas originales.
  • Si el cable o el enchufe están dañados deberán ser sustituidos por un técnico autorizado para
  evitar cualquier tipo peligro. No repare el aparato usted mismo.
  • Mantenga el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, de la luz directa del sol, de la
  humedad, de bordes afilados y semejantes.
  • Nunca utilice el aparato sin vigilancia. Desconecte el aparato cuando no lo utilice, aunque
  sólo sea por un rato.
  • No utilice el aparato al aire libre.
  • Bajo ninguna circunstancia coloque el aparato bajo agua o cualquier otro líquido, ni permita
  que entre en contacto con dichos líquidos. No utilice el aparato con las manos mojadas o
  húmedas.
  • En caso de que el aparato se moje, desenchúfelo de la corriente inmediatamente. No permita
  que entre en contacto con el agua.
  • No utilice el aparato para otros usos que no sean para el que ha sido fabricado. • Page 21

  Piezas
  Botón
  Turboturbo
  switch
  Speed
  Regulador
  de selector
  velocidad
  Ejector
  Botón expulsor
  Doughamasadora
  hooks
  Varilla

  Washer
  Arandela

  Beaters
  Varilla
  batidora

  Uso de la batidora
  • Antes de usar por primera vez, limpie las varillas amasadoras y batidoras.
  • Instale las varillas batidoras o amasadoras en la batidora. Las varillas amasadoras solo se
  usan para batir masa y las varillas batidoras se usan para batir huevos o alimentos similares.
  • Nota: Las varillas batidoras se pueden insertar en cualquier hueco porque son idénticas. Para
  las varillas amasadoras, la que lleva la arandela solo se puede insertar en el hueco grande y el
  otro solo se puede insertar en el pequeño. Las dos varillas amasadoras no se pueden insertar
  al revés.
  • Asegúrese de que la unidad está en la posición de APAGADO, luego enchufe a la red eléctrica.
  • Gire el regulador de velocidad al punto de ajuste deseado, hay 4 ajustes. El aparato
  comenzará a funcionar y la velocidad alcanzará la mayor velocidad si pulsa el botón turbo en
  cualquier momento.
  • El tiempo de funcionamiento máximo no deberá superar los 5 minutos y se debe mantener
  en reposo un mínimo de 10 minutos entre los dos ciclos consecutivos. Al amasar levadura, se
  recomienda primero situar en nivel bajo el regulador de velocidad y luego usar una velocidad
  superior para obtener los mejores resultados.
  • Cuando se termina de batir, gire el regulador de velocidad a la posición de APAGADO,
  desenchufe el cable de la toma de corriente.
  • Si es necesario puede raspar los restos de alimentos de las varillas batidoras o amasadoras
  frotando con una espátula de madera.
  • Sujete las varillas batidoras/amasadoras con una mano y pulse el botón expulsor con fuerza
  hacia abajo con la otra mano, extraiga las varillas batidoras/amasadoras.
  Nota: Extraiga las varillas batidoras/amasadoras solamente en la posición de APAGADO.
  Limpieza y mantenimiento
  • Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe completamente antes de limpiar.
  • Limpie la superficie externa del cabezal con un paño húmedo y saque brillo con un paño seco
  suave.
  • Limpie cualquier resto de alimentos del cable.
  • Lave las varillas batidoras y amasadoras en agua con jabón y seque. Las varillas batidoras y
  amasadoras se pueden lavar en el lavavajillas.
  Precaución: la batidora no se puede sumergir en agua ni en otro líquido. • Page 22

  Consejos de cocina
  • Ingredientes refrigerados, a saber, la mantequilla y los huevos deberán estar a temperatura
  ambiente antes de comenzar a batir. Saque estos ingredientes con bastante antelación.
  • Para eliminar la posibilidad de cáscaras o huevos pasados en su receta, rompa los huevos en
  un recipiente aparte, luego añádalos a la mezcla.
  • No bata en exceso. Procure solo batir/mezclar hasta el punto recomendado en la receta.
  Incorpore los ingredientes secos hasta que estén mezclados. Utilice siempre la velocidad
  baja.
  • Condiciones climáticas. La temperatura de la estación cambia, la temperatura de los
  ingredientes y la variación de textura de zona a zona juega un papel en el tiempo de batido
  necesario y los resultados obtenidos.
  • Comience siempre batiendo a velocidades bajas. Incremente gradualmente a la velocidad
  recomendada según lo determinado en la receta.

  Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel,
  gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
  gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid
  naar het bedoelde inzamelpunt.

  Renseignements pour la protection de l’environnement
  Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être remis à une point de ralliement pour des
  produits électroménager et électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique ce recyclage. Les matières de cet
  article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre
  environnement.
  Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement.

  Hinweise zum Umweltschutz
  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem
  Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der
  Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
  Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag
  zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

  Guidelines for protection of the environment
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection. • Page 23

  Avvertenza per la tutela dell’ambiente

  Come indicato dal simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso oppure sull'imballaggio, una volta terminata la vita utile di questo prodotto, non
  smaltirlo nei normali rifiuti domestici, bensì portarlo ad un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. I materiali sono riutilizzabili
  in conformità alla loro marcatura. Con il riutilizzo, il ricupero dei materiali oppure altre forme del ricupero di apparecchi vecchi si contribuisce in modo
  importante alla tutela del nostro ambiente. Richiedete all’amministrazione comunale i dati relativi al punto di smaltimento competente.

  Indicações para a protecção ambiental
  Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de recolha selectiva
  para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem avisam
  sobre esta situação. Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação. Através da reutilização, do aproveitamento de materiais
  ou de outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu
  município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.

  Indicaciones para la protección del medio ambiente
  Este producto no debe desecharse con la basura normal una vez finalizada su vida útil, sino que debe depositarse en un punto de recogida selectiva para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, tal como advierte el símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje. Los
  materiales se pueden reutilizar según su clasificación. Al reutilizar los aparatos antiguos, ya sea de forma material o de cualquier otra forma, contribuye de
  manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. Infórmese en su ayuntamiento sobre los puntos de eliminación de residuos correspondientes.


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Tristar mx 4151 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Tristar mx 4151 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,39 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Tristar mx 4151

Tristar mx 4151 User Manual - English, German, Dutch, French, Italian, Polish, Portuguese, Swedish, Spanish - 2 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info