Zoom out
Zoom in
Previous page
1/4
Next page
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die
groot genoeg is om electrische schokken te
veroorzaken.
Dit symbool wijst de gebruiker op de
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en
onderhoudsinstructies voor het apparaat.
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
Bescherm het apparaat tegen vocht.
Open het apparaat niet. ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning
overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer niet afgeknepen
of op een andere manier beschadigd wordt.
Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of SCHUURSPONSJES!
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
Dek de ventilatieopeningen niet af!
Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst
gestoord worden.
Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het uishoudelijk
afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken.
Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen
Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de
levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor
hergebruik van electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of
op de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te
recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt
u bij aan het bescherming van ons milieu.
Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op
elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden
onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Soundmaster NR920 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Soundmaster NR920 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,54 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info