110367
2
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/2
Next page
TUNING
VOL
SNOOZE/LIGHT
SET
WORLD T.
ALARM
LOCK
ALARM
ON/OFF
– ADJ
+
D.S.T
SUMMER T.
SW
POWER OFF
MW FM
123456789
CLOCK
PUSH OPEN
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg, maar
lever hem in als KCA.
Alvorens te beginnen
Onze hartelijke dank voor uw aanschaf van deze
Sony wereldradio! Deze radio met wereldwijde
ontvangst zal u vele uren trouwe dienst bewijzen en
veel luisterplezier verschaffen.
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de
gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze
voor eventuele naslag.
Kenmerken
FM/KG/MG wereldradio met reiswekker
• FM/KG 1-9/MG 11-bands radio met hoge
gevoeligheid en nauwkeurige afstemming
• Breedbandsysteem vereenvoudigt het afstemmen
op kortegolfzenders
• Ingebouwde wekfunktie
• Instelbaar op zomertijd
• Oortelefoon-aansluiting
• Repeteerwekker (SNOOZE)
Stroomvoorziening
Batterij-inleg (Zie afb.
A-a)
1 Druk het batterijdeksel in en schuif het
in de richting van de pijl.
2 Plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen
(niet bijgeleverd) in het batterijvak met
de (+) en de (–) pool in de aangegeven
richting.
Gebruiksduur van de batterijen
Radio: Ca. 35 uren, met Sony R6 (AA-formaat)
batterijen.
Vervangen van de batterijen
Wanneer het geluid van de radio zwak of
ongelijkmatig gaat klinken of het wekgeluid te zwak
doorkomt, dient u beide staafbatterijen door nieuwe
R6 (AA-formaat) batterijen te vervangen.
Denk om de batterijen
Wanneer u van plan bent het apparaat geruime tijd
niet te gebruiken, dient u de batterijen er uit te
verwijderen, om schade door eventuele
batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
Installeren van de
lithiumbatterij voor
instandhoudoig van de
klok
(Zie afb. A-b)
1 Leg de radio ondersteboven en steek de
punt van een balpen of potlood in het
gaatje naast de lithiumbatterijhouder.
Druk de pen in het gaatje omlaag en de
batterijhouder zal naar buiten komen.
2 Plaats de batterij in het vakje met de
platte (+) kant boven en schuif het vakje
weer dicht.
Levensduur van de lithiumbatterij
Klok: Ca. 1 jaar, met een Sony CR2025 lithiumbatterij
Vervangen van de lithiumbatterij
Wanneer de aanduiding in het uitleesvenster nog
maar zwak oplicht, dient u de CR2025 lithiumbatterij
te vervangen.
Opmerking
Met alleen een lithiumbatterij in het apparaat zal de
radio niet werken. Voor de radio dient u twee R6
(AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd) aan te
brengen.
Opmerkingen over de batterijen
Houd de lithiumbatterij vooral buiten het bereik van
kinderen. Mocht een kind toch onverhoopt de batterij
inslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
Veeg de batterij voor het aanbrengen schoon met een
droog doekje, zodat deze optimaal kontakt maakt.
• Let bij het inleggen op de juiste richting van de
plus- en de min-kant.
• Pak de batterij nooit met een metalen tang of pincet
vast, aangezien dit kortsluiting van de polen kan
veroorzaken.
• Probeer nooit een batterij te openen, aangezien deze
kan ontploffen. Laat de lithiumbatterij niet met
vuur in kontakt komen. Werp een lege batterij zo
weg dat deze geen gevaar of schade aan het milieu
kan opleveren.
VOORZICHTIG
Bij onjuiste vervanging van een batterij zou deze
kunnen ontploffen. Vervang de batterij slechts door
een van hetzelfde of een gelijkwaardig type,
aanbevolen door de fabrikant. Werp lege batterijen
weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Gelijkzetten van de klok
Nadat de CR2025 lithiumbatterij is aangebracht, geeft
het uitleesvenster 12:00 (’s middags) aan.
1 Zet de funktiekeuzeschakelaar op
WORLD T. (wereldtijd).
2 Druk op de ADJ + of toets om de
tijdzone te kiezen waarop u de tijd wilt
instellen.
(Wilt u bijvoorbeeld de plaatselijke tijd
instellen op 8:15 ’s ochtends in Tokio,
dan verplaatst u het $ teken naar de
“+9” stand.)
3 Zet de funktiekeuzeschakelaar op
CLOCK en druk op de ADJ + of toets
om de tijd in te stellen.
Wanneer u de ADJ + of toets ingedrukt
houdt, lopen de cijfers van de minuten-
aanduiding snel vooruit of achteruit.
Wanneer bij het instellen van de minuten
“59” bereikt wordt, verspringt de
minutenaanduiding naar “00”, waarbij de
urenaanduiding met één vooruit loopt.
4 Zet de funktiekeuzeschakelaar op
ALARM of LOCK. De “ : ” dubbele punt
houdt op met knipperen en de klok
begint op dat moment te lopen.
Opmerking
Als u na het instellen van de tijd de lithiumbatterij
verwijdert, zal de tijdinstelling worden gewist. Zet de
klok dan opnieuw gelijk.
Betreffende de LOCK beveiliging
Gewoonlijk dient u de funktiekeuzeschakelaar op
LOCK te laten staan, om te voorkomen dat de ADJ +
of toets per ongeluk ingedrukt kan worden.
Instellen van de tijd op de sekonde
nauwkeurig
Zet in stap 4 de funktiekeuzeschakelaar op
ALARM of LOCK, op het moment dat het tijdsignaal
van de radio of telefoon klinkt.
Före bruk
Tack för inköpet av Sonys världsradiomottagare.
Denna radio är en pålitlig radio som du kan njuta av i
åratal.
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna
till världsradiomottagaren och dess användning.
Spara bruksanvisningen.
Egenskaper
En FM/KV/MV-klockradio för resande
• FM-radio med KV1-9/MV, 11 våglängder, hög
känslighet och selektivitet
• Bandspridningssystemet möjliggör enkel inställning
av KV-stationer.
• Inbyggt alarm
• Övergång till sommartid
• Uttag för öronsnäcka
• Repeterad väckning
Strömförsörjning
Isättning av batterier
(ill. A-a)
1 Tryck på locket och skjut locket i pilens
riktning.
2 Sätt i två st. batterier R6 (storlek AA)
(tillval) i batterifacket med polerna
vända åt korrekt håll.
Batteriernas livslängd
Ca. 35 timmar med Sonys batterien R6 (storlek AA)
När ska batterierna bytas ut mot nya
batterier?
Byt ut batterierna för klockradions batteridrift mot
nya batterier R6 (storlek AA) efter att volymnivån
börjat variera och alarmets volymnivå sänkts.
Att observera angående
torrbatterier
Ta ur batterierna, när radion inte ska användas under
en längre tidsperiod, för att undvika skador på grund
av batteriläckage och korrosion.
Isättning av
Litiumbatteriet som
stödbatteri för inbyggd
klocka (ill. A-b)
1 Vänd radion uppochned, sätt i spetsen
på en kulspetspenna eller ett lämpligt
verktyg i hålet intill litiumbatterifacket
och tryck.
Batterifacket skjuts ut.
2 Sätt i litiumbatteriet med den platta sidan
(+-polen) vänd uppåt och skjut in
batterihållaren tills den låses på plats.
Litiumbatteriets livslängd
Ca. 1 år med Sonys litiumbatteri CR2025
När måste litiumbatteriet bytas ut?
Byt ut litiumbatteriet mot ett nytt batteri CR2025 när
indikeringarna i teckenfönstret börjar glimma svagt.
OBS!
Observera att litiumbatteriet används som ett
stödbatteri för att kvarhålla tiden i minnet och inte att
driva klockradion på batteridrift. De två batterierna
R6 (storlek AA) (tillval) måste sättas i för att driva
klockradion och kunna koppla om radion till
radiomottagning.
Att observera angående
litiumbatteriet
• Var noga med att hålla litiumbatteriet utom räckhåll
för barn. Kontakta omedelbart en läkare om ett barn
skulle råka svälja ett litiumbatteri.
• Torka batteriet med en mjuk trasa för att tillförsäkra
god strömkontakt.
• Var noga med att sätta i litiumbatteriet med
pluspolen vänd åt korrekt håll.
• Ta inte i ett litiumbatteri med en pincett av metall.
Det kan resultera i kortslutning.
• Slå inte sönder ett litiumbatteri. Elda inte heller upp
det. Batteriet kan då explodera. Kassera ett batterie
som laddats ur, genom att kasta det i närmaste
batteribox.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Använd samma batterityp eller en likvärdig typ som
rekommenderas av apparattillverkaren. Kassere
använt batteri enligt gällande föreskrifter.
Tidsinställning
Efter att litiumbatteriet satts i för första gången, visas
12:00 (middag) i teckenfönstret.
1 Skjut lägesväljaren till läget WORLD T.
2 Tryck lämpligt antal gånger på ADJ +
eller för att välja tidszonen enligt vars
lokaltid tiden ska ställas in:
(När tiden till exempel ska ställas in enligt
lokaltiden 8:15 AM i Tokyo: tryck på
lämplig knapp tills pilen $ pekar på +9.)
3 Skjut lägesväljaren till läget CLOCK och
tryck lämpligt gånger antal på ADJ +
eller för att ställa in tiden.
Tiden ändras snabbt när endera knappen
ADJ + eller hålls intryckt. Timtalet höjs
med en timme när minuterna nollställs
till 00 efter att 59 minuter visats.
4 Skjut lägesväljaren till läget ALARM eller
LOCK. Kolonet “:” slutar blinka.
Gällande tid visas i teckenfönstret.
OBS!
Observera att tiden nollställs när litiumbatteriet tas ut
ur litium batterifacket. I detta fall måste tiden ställas
in på nytt.
Att observera angående läget LOCK
för inkoppling av reglagelås
Låt lägesväljaren i normalt fall stå i läget LOCK. Detta
gör att ADJ +/ inte kan tryckas in, vilket förhindrar
att tidszonen eller tiden ändras av misstag.
Exakt tidsinställning på sekunden
Lyssna på tidsangivelsen över telefonen och skjut
lägesväljaren, till läget ALARM eller LOCK enligt
punkt 4 i samma ögonblick då rösten i telefonen
anger ett exakt klockslag.
Aflezen van de plaatselijke
tijd in een bepaalde tijdzone
De cijfers boven en onder de tijdzonekaart geven het
tijdsverschil tussen de plaatselijke tijd en de UTC
internationale standaardtijd (UTC = Universal Time
Coordinated, gelijk aan Greenwich-tijd) aan. Zo
bedraagt het tijdsverschil in Tokio bijvoorbeeld +9
uren.
De lichtgrijze gebieden geven speciale tijdzones aan,
d.w.z. gebieden met speciale tijdsverschillen (die
ernaast staan aangegeven).
Voorbeeld: Aflezen van de plaatselijke tijd
in New York: Zet de
funktiekeuzeschakelaar op WORLD T.
en druk op de ADJ + of toets om het $
teken naar de “–5” stand te verplaatsen.
Als u het tijdsverschil tussen de plaatselijke tijd en de
huidige tijd wilt weten bij tijdzones die een half uur
verschillen, dan telt u het verschil bij de huidige tijd
op (of trekt u het van de huidige tijd af). (Als het
tijdsverschil bijvoorbeeld 5 uur en 30 minuten
bedraagt, verplaatst u het $ teken naar de “+5” stand
en telt u 30 minuten bij de aangegeven tijd op.
Omschakelen van de
tijdsaanduiding naar de
zomertijd-aanduiding
Druk op de D.S.T.• SUMMER T. toets.
Het s teken verschijnt in het uitleesvenster
en in plaats van de gewone tijdsaanduiding
is de zomertijd-aanduiding zichtbaar.
Om van de zomertijd naar de gewone
tijd terug te keren, drukt u nogmaals op
de D.S.T.• SUMMER T. toets.
Luisteren naar de radio
1 Kies de gewenste afstemband (FM,
kortegolf SW (KG) 1 - 9 of middengolf
MW (MG)).
2 Stem af op de gewenste radiozender met
de TUNING afstemknop.
De TUNE afstemwijzer licht op wanneer
er goed op een zender is afgestemd.
3 Stel de geluidssterkte naar wens in met
de VOL regelaar.
• Om de radio uit te schakelen, drukt u op de POWER
OFF toets.
Verbeteren van de radio-ontvangst
(zie afb. B)
FM: Trek de teleskoopantenne uit en stel deze in op
de juiste lengte voor optimale ontvangst.
KG: Schuif de teleskoopantenne volledig uit en laat
deze vertikaal staan.
MG: Draai de gehele radio in het horizontale vlak om
de richting voor optimale ontvangst te vinden.
Voor de middengolf-ontvangst wordt gebruik
gemaakt van de ingebouwde ferrietstaafantenne.
Instellen van de wekker
1 Zet de funktiekeuzeschakelaar in de
ALARM stand.
2 Druk op de ADJ + of toets om de
wektijd in te stellen.
3 Zet de funktiekeuzeschakelaar in de
LOCK” stand.
4 Druk op de ALARM ON/OFF toets.
(Wanneer de wekker is gezet, wordt de
wektijd in het uitleesvenster aangegeven.
Als u nogmaals op de ALARM ON/OFF
toets drukt, verdwijnt de wektijd en zal
de wekker niet afgaan.)
• Het wekgeluid zal op de ingestelde wektijd klinken
en wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld,
tenzij u zelf de wekker reeds eerder uitschakelt.
• Om de wekker uit te zetten, drukt u op de ALARM
ON/OFF toets.
De volgende dag op dezelfde tijd
gewekt worden
Druk weer op de ALARM ON/OFF toets. De tijd die u
de vorige dag, of eerder, hebt ingesteld verschijnt
weer in het uitleesvenster.
Om nog een paar minuten te blijven
dommelen, drukt u op de SNOOZE/
LIGHT toets.
Het wekgeluid wordt dan voorlopig uitgeschakeld,
maar zal wel na ongeveer 9 minuten weer te horen
zijn. U kunt deze repeteerwekker zes maal achtereen,
dus ongeveer een uur lang, gebruiken.
Opmerkingen
• De geluidssterkte van de zoemer is vast ingesteld.
• Wanneer de radio is ingeschakeld en de oortelefoon
is aangesloten op de @ aansluiting, zal de zoemer
zowel via de oortelefoon als via de luidspreker te
horen zijn.
• Als de radio is uitgeschakeld en de oortelefoon is
aangesloten op de @ aansluiting, dan zal de zoemer
alleen via de luidspreker te horen zijn.
• In het uitleesvenster gaat op de wektijd de “m
aanduiding knipperen.
Verlichting van het
uitleesvenster-
lichtschakelaar
Druk op de SNOOZE/LIGHT.
Toets en het uitleesvenster zal 10 sekonden lang
verlicht worden.
Kontroll av lokaltid
inom en viss tidszon
Siffrorna under och ovanför kartan över olika
tidszoner anger tidsskillnaderna räknat från
standardtid (Greenwich-tid). Skillnaden mellan
lokaltid i Tokyo och standardtid är till exempel +9
timmar.
De ljusgrå områdena är speciella tidszoner. Siffrorna
vid dessa områden anger skillnaderna mellan
lokaltider och standardtid.
T. ex.: kontroll av lokaltid i New York:
skjut lägesväljaren till läget WORLD T. och
tryck lämpligt antal gånger på ADJ + eller
tills pilen $ anger –5.
Kontroll av skillnad mellan två lokaltider med 30
minuters exakthet: lägg till 30 min. i/dra av 30 min.
från gällande tid (när skillnaden till exempel är fem
timmmar och 30 min.: tryck på lämplig knapp ADJ +/
– tills pilen $ anger +5 och lägg till 30 min. i den
gällande tid som visas i teckenfönstret).
Övergång till
sommartid
Tryck på D.S.T.• SUMMER T.
s visas i teckenfönstret. Tiden anges enligt
gällande sommartid.
Övergång till normaltid (vintertid): tryck
igen på D.S.T.• SUMMER T.
Radiomottagning
1 Välj önskad våglängd (FM, SW (KV) 1-9
eller MW (MV)).
2 Vrid på TUNING för att ställa in önskad
station.
Indikatorn TUNE tänds efter att
stationen ställts in.
3 Vrid på VOL för att styra volymnivån.
• Tryck på POWER OFF för att slå av radion.
Tydligare radiomottagning (ill. B).
Vid FM-mottagning: dra ut teleskopantennen för
tydligare radiomottagning.
Vid KV-mottagning: låt teleskopantennen stå i
stående ställning.
Vid MV-mottagning: vrid radion på det horisontella
planet tills mottagningskvaliteten blir bästa
möjliga.
Radion har en inbyggd ferritstavantenn.
Inställning av
väckningstid
1 Skjut lägesväljaren till läget ALARM:
2 Tryck lämpligt antal gånger på ADJ +
eller för att ställa in önskad
väckningstid.
3 Skjut lägesväljaren till läget LOCK:
4 Tryck på ALARM ON/OFF:
(Väckningstiden visas i teckenfönstret
efter väckningstidens inställning.
Väckningstiden slocknar och väckning
kopplas ur efter att ALARM ON/OFF
tryckts in en gång till.)
• Alarmsignalen slås på vid förvalt klockslag och av
efter 60 minuter, såvida inte alarmsignalen slås av
manuellt.
• Hur alarmsignalen tystas: tryck på ALARM ON/
OFF.
Väckning vid samma klockslag nästa
morgon
Tryck igen på ALARM ON/OFF. Den förvalda
väckningstiden visas i teckenfönstret.
Att ligga och dra sig i några minuter:
tryck på SNOOZE/LIGHT.
Alarmsignalen tystnar, men slås på igen efter ca. nio
minuter. Detta kan upprepas sex gånger efter
varandra i upp till en timme.
OBS!
• Alarmsignalens volym är fastställd och kan inte
ändras.
• Efter anslutning av en öronsnäcka till uttaget @ för
öronsnäcka återges alarmsignalen både via ansluten
öronsnäcka och inbyggd högtalare.
• Efter att radion slagits av, men en öronsnäcka
anslutits till uttaget @, återges alarmsignalen
endast via inbyggd högtalare.
m börjar blinka i teckenfönstret vid förvalt
klockslag för väckning.
Belysning i
teckenfönstret
Tryck på SNOOZE/LIGHT.
Belysningen tänds i teckenfönstret och lyser i ca. tio
sekunder.
Att observera
Litiumbatteriet CR2025, ett stödbatteri som kvarhåller
tidsinställningen i minnet, måste sättas i innan
klockradion tas i bruk.
• Driv klockradion på följande strömkällor:
Radions batteridrift: 3 volts likströmsspänning med
två batterier R6 (storlek AA).
Stödbatteri för klocka: 3 volts liksträmsspänning
med ett litiumbatteri CR 2025.
• Placera inte klockradion på en plats, där den utsätts
för värme, solsken, damm och/eller mekaniska
stötar. Lämna inte heller klockradion i en låst bil,
som står parkerad i solen.
Ta ur batterierna, om du skulle råka tappa någonting
eller spilla vätska i klockradion. Låt en fackkunnig
reparatör besiktiga radion innan den tas i bruk igen.
• Torka klockradion med en mjuk trasa, som fuktats i
mild diskmedelslösning, för att rengöra den.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller starka
kemiska lösningar. Det kan skada ytbehandlingen.
• Lämna inte kreditkort med magnetkodning eller
fjäderuppdragna klockor liggande i klockradions
närhet. Den inbyggda högtalaren i klockradion
använder sig av en stark magnet, som kan bli orsak
till skador.
• Det kan bli svårt att lyssna på radion i fordon och
byggnader. Försök att lyssna på radion nära ett
fönster.
Rådfråga affären där klockradion köptes, eller Sonys
representant, när det uppstår svårigheter eller du vill
ställa frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning.
Nederlands
Voorzorgsmaatregelen
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, dient u
vooral eerst een CR2025 lithiumbatterij voor de klok
in het apparaat aan te brengen.
• Gebruik het apparaat op de volgende
voedingsbronnen:
Radio: 3 V gelijkstroom van twee R6 (AA-formaat)
batterijen
Klok: 3 V gelijkstroom van één CR2025
lithiumbatterij
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron, niet in direkt zonlicht, of op een plaats
met veel stof of mechanische schokken of trillingen.
Laat het apparaat niet achter in een auto met
gesloten ramen.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat
terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat
het apparaat eerst door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Wanneer de behuizing van het apparaat vuil is,
kunt u het schoon vegen met een zacht doekje,
bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik voor het reinigen nooit een schuurmiddel
of een chemisch oplosmiddel, aangezien hierdoor
de afwerking aangetast kan worden.
• Aangezien de luidspreker van dit apparaat een
krachtige magneet bevat, dient u mechanische
horloges en kredietkaarten met magnetische
pincodes uit de buurt van het apparaat te houden,
om beschadiging door het magnetisch veld te
voorkomen.
• In een voertuig of een gebouw kan de radio-
ontvangst wel eens problematisch zijn of lawaaiig
klinken. Probeer dan of de ontvangst beter is in de
buurt van een raam.
Mocht u vragen of problemen met het apparaat
hebben, aarzel dan niet kontakt op te nemen met uw
plaatselijke Sony handelaar.
Technische gegevens
Tijdsaanduiding
24-uurs cyclus
Afstembereik
FM: 87,5 - 108 MHz
KG1: 4,750 - 5,060 MHz (60 meterband)
KG2: 5,900 - 6,200 MHz (49 meterband)
KG3: 7,100 - 7,350 MHz (41 meterband)
KG4: 9,400 - 9,990 MHz (31 meterband)
KG5: 11,600 - 12,100 MHz (25 meterband)
KG6: 13,570 - 13,870 MHz (22 meterband)
KG7: 15,100 - 15,800 MHz (19 meterband)
KG8: 17,480 - 17,900 MHz (16 meterband)
KG9: 21,450 - 21,750 MHz (13 meterband)
MG: 530 - 1.605 kHz
Luidspreker
Ca. 4,5 cm doorsnede
Uitgangsvermogen
100 mW (bij 10% harmonische vervorming)
Uitgang
@ oortelefoon-aansluiting (ministekkerbus)
Stroomvoorziening
Radio: 3 V gelijkstroom, van twee R6 (AA-
formaat) batterijen
Klok: 3 V gelijkstroom, van één CR2025
lithiumbatterij
Afmetingen
Ca. 111 x 30,5 x 80,3 mm (b/h/d) inkl.
uitstekende onderdelen en knoppen (met het
deksel gesloten)
Gewicht
Ca. 233 gram inkl. batterijen
Bijgeleverd toebehoren
Sony CR2025 lithiumbatterij (1)
Kortegolfzendergids (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Svenska
A
B
R6 (AA) x 2
Onderzijde
Undersida
b
b
Teleskoopantenne
Teleskopantenn
Uitleesvenster
Teckenfönster
@ Oortelefoonaansluiting
Uttag @ för öronsnäcka
Tijdzonekaart
Karta över tidszoner
}
]
]
}
CR2025
SW
KG
KV
FM
MW
MG
MV
Tekniska data
Tidsangivelse
24 timmars tidsangivelse
Mottagningsområde
FM: 87,5-108 MHz
KV1: 4,750-5,060 MHz (metervåglängd 60)
KV2: 5,900-6,200 MHz (metervåglängd 49)
KV3: 7,100-7,350 MHz (metervåglängd 41)
KV4: 9,400-9,990 MHz (metervåglängd 31)
KV5: 11,600-12,100 MHz (metervåglängd 25)
KV6: 13,570-13,870 MHz (metervåglängd 22)
KV7: 15,100-15,800 MHz (metervåglängd 19)
KV8: 17,480-17,900 MHz (metervåglängd 16)
KV9: 21,450-21,750 MHz (metervåglängd 13)
MV: 530 - 1.605 kHz
Högtalare
Ca. 4,5 cm i diam.
Uteffekt
100 mW (med 10% övertonsdistorsion)
Uttag för öronsnäcka
@ (minijack)
Strömförsörjning
Klockradions batteridrift: 3 volts
likströmsspänning med två st. batterier R6
(storlek AA).
Stödbatteri (tidsangivelse): 3 volts
likströmsspänning med ett litiumbatteri CR2025
Dimensioner
Ca. 111 x 30,5 x 80,3 mm (b/h/d) inkl.
utskjutande delar och reglage (med skyddslocket
stängt)
Vikt
Ca. 233 gram inkl. batterier
Medföljande tillbehör
Sonys litiumbatteri CR2025 (1)
Kortvågshandbok (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Afstemwijzer (TUNE)
Indikatorn TUNE
Funktie-
keuzeschakelaar
Lägesväljare
blinkar
PRESENT TIME ALARM TIME
ALARM
ON/OFF
SET
WORLD T.
ALARM
LOCK
CLOCK
Knippert
PRESENT TIME ALARM TIME
ALARM
ON/OFF
SET
WORLD T.
ALARM
LOCK
CLOCK
PRESENT TIME ALARM TIME
ALARM
ON/OFF
SET
WORLD T.
ALARM
LOCK
CLOCK
ADJ
+
PRESENT TIME ALARM TIME
Tidsangivelse Pil $
PRESENT TIME ALARM TIME
ALARM
ON/OFF
SET
WORLD T.
ALARM
LOCK
CLOCK
PRESENT TIME ALARM TIME
ALARM
ON/OFF
SET
WORLD T.
ALARM
LOCK
CLOCK
PRESENT TIME ALARM TIME
ALARM
ON/OFF
SET
WORLD T.
ALARM
LOCK
CLOCK
ADJ
+
PRESENT TIME ALARM TIME
Huidige tijd $ teken
2


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Sony ICF-SW12 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Sony ICF-SW12 in the language / languages: German, Dutch, French, Swedish as an attachment in your email.

The manual is 0,5 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Sony ICF-SW12

Sony ICF-SW12 User Manual - English, Italian, Portuguese, Spanish - 2 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info