Zoom out
Zoom in
Previous page
1/24
Next page
REMKO – alles beresterk.
REMKO ML 260 tot 680
Wandairconditioning
Split-uitvoering
Uitgave NL – R05
Bediening
Techniek
Vervangingsonderdelen
Serie MALAGA
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  REMKO ML 260 tot 680 Wandairconditioning Split-uitvoering Serie MALAGA Bediening Techniek Vervangingsonderdelen Uitgave NL – R05 REMKO – alles beresterk. ...
 • Page 2

  ...
 • Page 3

  Gebruiksaanwijzing Voor ingebruikname / gebruik van het apparaat moet deze handleiding zorgvuldig gelezen worden! Bij niet-doelmatig gebruik, opstelling, onderhoud enz. of eigenmachtige veranderingen aan de vanuit de fabriek geleverde uitvoering van het apparaat vervalt elk recht op garantie. Wijzigingen voorbehouden! Wandairconditioning Split-uitvoering REMKO ML 260 / 350 / 520 / 680 Serie MALAGA Inhoud pagina Inhoud pagina Veiligheidsinstructies 4 Installatie 17 Transport en verpakking 4 Dichtheidscontrole 18 Beschrijving van het apparaat 4 Elektrische aansluiting 18 Bediening 5 Elektrisch aansluitschema 19 Buitenbedrijfstelling 9 Condensaataansluiting 19 Systeemopbouw 9 Voor de ingebruikname 19 Verzorging en onderhoud 10 Koelmiddel bijvullen 20 Eliminering van storingen 11 Ingebruikname 20 Technische gegevens 12 Klantendienst en garantie 21 Afmetin ...
 • Page 4

  Veiligheidsinstructies De apparaten werden voor levering onderworpen aan uitgebreide materiaal-, functie- en kwaliteitscontroles. De apparaten mogen uitsluitend doelmatig gebruikt worden. Bij ondeskundig gebruik kunnen er gevaren uitgaan van de apparaten. Neem absoluut de volgende instructies in acht: Houd er rekening mee dat de in de bediening van de airconditioning geïnstrueerde personen het apparaat voor elke ingebruikname op opvallende gebreken aan de bedienings- en veiligheidsinrichtingen moeten controleren. Isoleer voor alle werkzaamheden aan de apparaten de voedingsleiding van het stroomnet en beveilig deze tegen onbevoegd opnieuw inschakelen. Zet de apparaten uitsluitend in gemonteerde toestand en alleen doelmatig in. Houd er rekening mee dat het verwijderen van afdekkingen, beschermroosters enz. tijdens het bedrijf gevaarlijk is en tot ongecontroleerde operationele bedrijfstoestanden kan leiden. Laat de apparaten alleen werken binnen de toegelaten werkber ...
 • Page 5

  Bediening Twee tot vier seconden nadat het binnenapparaat is aangesloten aan de spanningsvoeding, kunt u beginnen met de bediening. De batterijen in de afstandsbediening plaatsen Voor de eerste ingebruikname moeten de meegeleverde batterijen (2 stuks, type AAA) in de afstandsbediening geplaatst worden. 1. Trek hiervoor het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening in de richting van de pijl eraf en plaats de batterijen erin. 2. Let erop dat de batterijen met de polen in de juiste richting liggen. Zie markering in het batterijenvakje. 3. Sluit de klep weer. De afstandsbediening De bediening van de airconditioning gebeurt via de infrarood-afstandsbediening. Een signaaltoon bevestigt de correcte ontvangst van de instellingen na elke toetsdruk. 4 Modus toets Met deze toets wordt de bedrijfsmodus gekozen. Het binnenapparaat beschikt over 4 modi: Automatisch: In deze modus werkt het apparaat koelmodus. Bedrijfscyclus van de compressor: Aan → 20 min. Uit ...
 • Page 6

  De functies van de toetsen Met behulp van de afstandsbediening kunnen de volgende instellingen binnen een afstand van 7m worden overgedragen. Richt de afstandsbediening daarvoor op het ontvangstgedeelte rechts aan het binnenapparaat. Het binnenapparaat bevestigt de correcte ontvangst van de instellingen na elke toetsdruk door een signaaltoon. De operationaliteit van de afstandsbediening wordt gesignaleerd door de knipperende punt op de afstandsbediening. RESET toets Het zenden van de instellingen wordt getoond door een symbool in het display. Door de RESET toets in het batterijenvakje in te drukken kan de afstandsbediening worden teruggezet. Daarna moet de tijd geprogrammeerd worden (zie „CLOCK toets“). Functieafloop RESET CLOCK toets 5 sec. Tijdsinstelling Door de CLOCK toets in het batterijenvakje in te drukken kan de tijd geprogrammeerd worden. In het display knippert „CLOCK“ en via de toetsen HR. en MIN. wordt de huidige tijd ingesteld. Als de CLOCK ...
 • Page 7

  Modus toets Gebruik de toets MODUS om verschillende bedrijfswijzen te kiezen. U heeft de keuze uit 4 modi: Automatisch, automatische keuze van koel- of verwarmingsbedrijf Koelen, belangrijkste bedrijfswijze in de zomer Ontvochtigen, zomer- of winterbedrijfswijze Verwarmen, niet beschikbaar Functieafloop Automatisch Koelen MODUS Modus Automatisch Ontvochtingen MODUS Verwarmen MODUS MODUS In de modus Automatisch werkt de regeling in het koelbedrijf. Een gewenste temperatuur van 24 °C is vast ingesteld. Het regelbereik ligt tussen 22 °C en 26 °C. Deze waarde kan met de toetsen nog 1 °C verhoogd of verlaagd worden. Functieafloop MODUS KOELBEDRIJF Modus Koelen In de modus Koelen wordt de ruimtelucht afgekoeld tot de ingestelde gewenste temperatuur. De gewenste ruimtetemperatuur wordt ingesteld met de toetsen in stappen van 1 °C. Als de ruimtetemperatuur 1 °C boven de ingestelde gewenste temperatuur ligt, dan begint het binnenapparaat de rui ...
 • Page 8

  Lamellen toets Met deze toets worden de luchtuitblaaslamellen individueel ingesteld. Er kan tussen 5 posities en een oscillerende functie gekozen worden. Functieafloop Swing toets Met deze toets wordt de oscillerende functie van de luchtuitlaatlamellen ingesteld. Dit maakt het mogelijk om direct om te schakelen tussen een ingestelde positie en de oscillerende functie. Met de swing-functie wordt de luchtverdeling in de ruimte verbeterd. Functieafloop Swing Sleep toets Swing Swing Met deze toets wordt een programmering geactiveerd, waarmee de gewenste temperatuur in de koelmodus na één uur 1 °C en na 2 uur 2 °C stijgt. Het apparaat wordt automatisch na 8 uur uitgeschakeld. Functieafloop Sleep Timer toetsen Sleep Sleep Met deze toetsen wordt een in- resp. uitschakeltijd geprogrammeerd. Door de toets Timer Aan resp. Timer Uit in te drukken wordt de timer geactiveerd en de tijdsweergave dooft. Het timersymbool voor de in- resp. uitschakeltijd kni ...
 • Page 9

  Buitenbedrijfstelling Display aan het binnenapparaat Tijdelijke buitenbedrijfstelling POWER PROTECT RUN TIMER Display Bedrijf Aan / Uit (rood) Compressorbeveiliging (groen) Compressorbedrijf (groen) Timerbedrijf (geel) Ruimte- / Gewenste temperatuur Foutcode Het display gaat naar de weergave van de gewenste temperatuur tijdens de instellingen met de afstandsbediening. Storingsmeldingen Foutcode van het display E3 RUN en TIMER LED´s knipperen afwisselend. E5 TIMER LED knippert. E6 RUN LED knippert. Oorzaak ventilatormotor E9 20 min. knipperen de LED´s afwisselend. ruimteluchtvoeler vorstbeschermingsvoeler koelmiddelgebrek Elimineer eerst de oorzaak van de storing en zet dan het display van de foutcode terug door het apparaat uit en in te schakelen. Laat het apparaat in het koelbedrijf een half uur werken met de temperatuurinstelling 31°C. Neem het binnenapparaat met de afstandsbediening uit bedrijf. Isoleer de installatie met de hoof ...
 • Page 10

  Verzorging en onderhoud * Voor alle werkzaamheden aan de apparaten moet de spanningsvoeding onderbroken en tegen opnieuw inschakelen beveiligd worden! De regelmatige verzorging en het in acht nemen van een paar basisvoorwaarden garanderen een storingsvrij bedrijf en een lange levensduur van het apparaat. Houd de apparaten vrij van vervuiling, begroeiing en andere afzettingen. ◊ Reinig de apparaten met een vochtige doek. Gebruik geen waterstraal. ◊ Gebruik geen agressieve, schurende of oplosmiddelhoudende reinigers. ◊ Gebruik ook bij extreme vervuiling alleen geschikte reinigingsmiddelen. ◊ ◊ Controleer voor en na een bedrijfsseizoen of de diameter van de condensaatleidingen van het binnenapparaat zich door verontreinigingen vernauwd heeft. Als dit het geval is, dan moeten ze gereinigd worden. ◊ Reinig voor het begin van een langere buitenbedrijfstelling de lamellen van het buitendeel terwijl de ventilator werkt. ◊ Reinig in regelmatige intervallen, indie ...
 • Page 11

  Eliminering van storingen Het apparaat werd gefabriceerd met de modernste productiemethodes en meermaals gecontroleerd op foutloze werking. Als er toch functiestoringen optreden, controleer het apparaat dan aan de hand van de volgende lijst. * Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet de spanningsvoeding onderbroken (zekering resp. reparatieschakelaar) en tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen beveiligd worden! Storing Mogelijke oorzaak Het apparaat start niet of Stroomuitval, onderspanning schakelt zich automatisch uit. Netzekering defect / Hoofdschakelaar uitgeschakeld Netvoedingsleiding beschadigd Wachttijd na het inschakelen te kort Werktemperatuur te laag / te hoog Overspanningen door onweer Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening. Storing van de externe condensaatpomp Defecte of niet correct bevestigde sensoren Timerinstelling op „Inschakelen“ Na vervanging van de batterijen polen in de verkeerde richting Zendafstand te ...
 • Page 12

  Technische gegevens Nominale koelcapaciteit * ML 260 ML 350 ML 520 ML 680 2,59 3,50 5,27 6,80 C C D D 2,82 2,82 2,61 2,61 kWh 460 620 1010 1305 m³ 80 110 160 230 kW Energie-efficiëntieklasse koelen Energie-efficiëntiegrootte EER Energieverbruik in 500 uur Inzetbereik (ruimtevolume), ca. Koelmiddel R 407C Aansluiting injectieleiding inch (mm) Aansluiting zuigleiding inch (mm) Koelmiddelleiding, lengte max. 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) m Koelmiddelleiding, hoogte max. Koelmiddel, basishoeveelheid Koelmiddel, extra hoeveelheid > 5 m Spanningsvoeding Nominaal stroomverbruik koelen * Isolatieklasse 15 5 8 1050 1700 1730 g/m 15 20 30 35 230 / 1~ / 50 kW 0,92 1,24 2,02 2,61 A 4,35 5,55 10,58 13,45 ML 260-IT ML 350-IT ML 520-IT ML 680-IT m³/h +16 tot +32 270/320/400 330/410/500 IP Geluids ...
 • Page 13

  Afmetingen ML 260 AT ML 260 IT 645 265 788 180 268 543 480 280 ML 350 AT ML 350 IT 700 275 886 180 286 548 440 280 ML 520 IT ML 520 AT 805 305 1096 326 605 540 215 330 ML 680 IT ML 680 AT 860 325 1096 215 326 730 630 340 13 ...
 • Page 14

  Montage-instructie voor het vakpersoneel Belangrijke instructies voor de installatie ◊ Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid en de apparaten op zichtbare transportschade en und meld gebreken onmiddellijk aan uw contractant en het expeditiebedrijf. Latere reclamaties kunnen niet erkend worden. ◊ Breng het apparaat in de originele verpakking zo dicht mogelijk naar de montageplaats om transportschade te vermijden. ◊ Voor de installatie moet gecontroleerd worden of de elektrische aansluitwaarden overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. ◊ Installeer het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van voorwerpen met een intensieve warmtestraling. Lampen enz. ◊ Kies een montageplaats die een vrije luchtinlaat en -uitlaat garandeert. Minimale vrije ruimtes aanhouden. ◊ Gebruik uitsluitend de meegeleverde wartelmoeren van de koelmiddelleidingen. Andere moeren kunnen de schroefdraden beschadigen. ◊ Verwijder de besc ...
 • Page 15

  Opstellingsplaatsen van het buitendeel De opstellingsplaats van het apparaat moet horizontaal, vlak en stabiel zijn. Bovendien moet het apparaat tegen omkantelen beschermd worden. Het buitendeel kan zowel buiten als binnen een gebouw worden opgesteld. Gelieve bij montage buiten de volgende instructies in acht te nemen om het apparaat te beschermen tegen weersinvloeden. Sneeuw: In gebieden met veel sneeuwval moet u voor het apparaat een montage aan de wand voorzien. Regen: Het apparaat moet bij opstelling op een vloer of een dak met een afstand van min. 10 cm (maat X in de volgende tekening) tot de grond gemonteerd worden. De montage moet dan min. 20 cm boven de te verwachten sneeuwhoogte gebeuren om te verhinderen dat er sneeuw binnendringt in het buitendeel. Een wandconsole is verkrijgbaar als toebehoren. Opstelling binnen in het gebouw: Zo kunnen vervuilingen en roest aan de onderkant door spatwater bij regen vermeden worden. Een vloerconsole is verkrijgbaar ...
 • Page 16

  Minimale vrije ruimtes Varianten van de doorvoer Deze beschermzones dienen voor de ongehinderde luchtin- en -uitlaat, om voldoende plaats voor onderhoud en reparaties te voorzien en ter bescherming van het apparaat tegen beschadigingen. Houd voor de montage rekening met de mogelijke varianten voor de doorvoer van de koelmiddel-, condensaat- en regelleidingen (zie afbeelding hieronder). Minimale vrije ruimtes van de buitendelen In de volgende afbeelding zijn de minimale vrije ruimtes voor een storingsvrij bedrijf van de buitendelen aangegeven. 1 E 2 5 4 3 D A B ML 260 ML 350 C ML 520 Muurdoorbraken Om de verbindingen tussen binnenapparaat en buitendeel te kunnen maken zijn wanddoorvoeren onvermijdbaar. Houd rekening met de volgende punten: 100 mm 150 mm B 700 mm 900 mm 400 mm D 100 mm E 200 mm ◊ Er moet een muurdoorbraak met een diameter van min. 70 mm gemaakt worden. ◊ De doorbraak moet van ...
 • Page 17

  Installatie De volgende instructies beschrijven de installatie van het koelcircuit en de montage van binnenapparaat en buitendeel. 1. Gelieve de vereiste buisdiameters af te leiden uit de tabel „Technische gegevens“. 2. Begin met de installatie van het binnenapparaat. 3. Verwijder de in de fabriek aangebrachte wartelmoeren en gebruik deze voor de verdere montage. 4. Vergewis u er voordat u de koelmiddelleidingen ombuigt, van dat de wartelmoeren op de buizen zitten. 5. Bewerk de gelegde hieronder getoond. koelmiddelleidingen zoals koelmiddelleiding ontb kraalbeitel 9. Als u voor de vertrekvariant 2 of 4 heeft gekozen (vertrek door de muur), leid de condensaatwater- en de regelleiding dan door de muurdoorbraak het binnenapparaat in. Indien u tevens een condensaatpomp nodig heeft, dan moet deze eerst gemonteerd worden. 10.Als het door constructieve omstandigheden niet mogelijk is om de condensaatleiding mee te leiden, vergewis u dan ervan dat de conde ...
 • Page 18

  Elektrische aansluiting Maatregelen voor de olieterugvoer Als het buitendeel op een hoger niveau dan het binnenapparaat wordt aangebracht, dan moeten adequate maatregelen voor de olieterugvoer getroffen worden. buitendeel oliehefboog in de zuigleiding naar het buitendeel, 1x per 2,5 stijgende meter max. 8/10 m radius: 50 mm binnenapparaat Dit gebeurt in de regel door de installatie van een oliehefboog voor elke 2,5 stijgende meter. Alle elektrische installaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd vakpersoneel conform de geldende voorschriften. Voor de opstelling en de ingebruikname moeten de plaatselijke richtlijnen en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf in acht worden genomen. De leidingdiameter van de stroomvoeding is afhankelijk van de constructieve omstandigheden en van het aansluitvermogen van het apparaat. Er moet een spanningsvoeding naar het buitendeel en een 4-aderige regelleiding van het buitendeel naar het ...
 • Page 19

  Aansluiting van het buitendeel Neem de volgende instructies in acht, voordat u met de aansluiting begint: ◊ De aansluitkast moet in de buurt van het buitendeel geïnstalleerd worden. Wij raden aan om een hoofd- resp. reparatieschakelaar in te zetten. ◊ De spanningsvoeding van het binnenapparaat gebeurt via de verbindingsleiding van het buitendeel. ◊ De elektrische beveiliging van de installatie gebeurt conform de technische gegevens. Voor de aansluiting van de leiding gaat u als volgt te werk: 1. Verwijder de afdekking boven de aansluitkleppen. 2. Selecteer de diameter van de aansluitleiding conform de voorschriften. 3. Leid de aansluitleiding en de regelleiding naar het apparaat. 4. Sluit de leidingen aan conform het aansluitschema. 5. Veranker de leiding in de trekontlasting en assembleer het apparaat weer. Elektrisch aansluitschema binnenapparaat buitendeel netvoedingsleiding L L buitengeleider L1 N N neutraalgeleider N 230 V~ ...
 • Page 20

  Koelmiddel bijvullen De voor het bedrijf van de installatie vereiste hoeveelheid koelmiddel bevindt zich in het buitendeel. Alleen bij koelmiddelleidingen met een enkelvoudige lengte per circuit langer dan 5 meter moet er koelmiddel, aan de hand van de volgende tabel, worden bijgevuld: 4. Als u geen lekkages heeft vastgesteld, open dan de afsluitkleppen door met een zeskantsleutel tegen de klok in tot aan de aanslag te draaien. Als er ondichtheden zijn vastgesteld, dan moet de gebrekkige verbinding opnieuw gemaakt worden. Opnieuw luchtledig maken en drogen is dwingend vereist! ML 260 ML 350 ML 520 ML680 5. Schakel de hoofdschakelaar resp. de zekering op de plaats van installatie in. Vulhoeveelheid per meter 6. Stel met de afstandsbediening aan het binnenapparaat de gewenste temperatuur in op een lagere waarde dan de ruimtetemperatuur. Leidinglengte tot en met 5 m ––– 5 m tot max. 10/15 m 15 g/m 20 g/m 30 g/m 35 g/m Ga voor het vullen van de extra b ...
 • Page 21

  Klantendienst en garantie Voorwaarde voor eventuele garantieclaims is dat de besteller of diens afnemer binnen een redelijke tijd ten aanzien van verkoop en ingebruikname het bij het apparaat gevoegde „Garantiecertificaat” volledig ingevuld aan REMKO GmbH & Co. KG heeft teruggestuurd. De foutloze werking van de apparaten werd in de fabriek meermaals gecontroleerd. Als er niettemin functiestoringen optreden die niet met behulp van Eliminering van storingen door de exploitant geëlimineerd kunnen worden, gelieve u dan te wenden tot uw handelaar of contractant. * Een ander bedrijf/bediening dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing is niet toegestaan. Bij niet-inachtneming vervalt elke aansprakelijkheid en het recht op garantie. Doelmatig gebruik De binnenapparaten ML … IT zijn omwille van hun conceptie en uitrusting uitsluitend geconcipieerd voor het bedrijf met buitendelen ML … AT. Bij niet-naleving van de opgaven van de fabrikant, de wettelijke eisen of na ei ...
 • Page 22

  Attest over de ingebruikname Eerste ingebruikname Stand 01/2005 Heringebruikname van een REMKO airconditioning Gegevens van het apparaat Buitendeel Binnenapparaat Type apparaat Apparaatnummer Koelmiddelleidinglengte/-hoogte ———– Oliehefbogen ———– m/ Extra vulhoeveelheden g Condensaatpomp Naam: Straat: Postcode, plaats: Telefoon: Fax: Controle van het koelcircuit Resultaat 5 goed 4 slecht Opstelling van buitendeel en binnenapparaat Warmtewisselaar, isolatie, leidingen Dichtheidscontrole: 5 goed 4 slecht 4 slecht 4 slecht Elektr. net-/regelleiding Cu (mm² / mm²) Vacuüm mbar Overdruk mbar 5 goed 5 goed g 5 goed 4 slecht 5 goed 5 goed 5 goed 5 goed 5 goed 5 goed 5 goed 5 goed 4 slecht 4 slecht 4 slecht 4 slecht 4 slecht 4 slecht 4 slecht 4 slecht / Condensaatafvoeren, condensaatpomp(en) Koelbedrijf Compressorbedrijf Ventilatorbedrijf Meetcontroles ...
 • Page 23

  ...
 • Page 24

  REMKO GmbH & Co. KG Techniek van air conditioning en verwarming D-32791 Lage, Im Seelenkamp 12 D-32777 Lage, Postfach 1827 Telefon: +49 5232 606-0 Telefax: +49 5232 606-260 E-mail: info@remko.de Internet: www.remko.de ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for REMKO ML350 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of REMKO ML350 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,28 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of REMKO ML350

REMKO ML350 User Manual - English - 24 pages

REMKO ML350 User Manual - German - 28 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info