Zoom out
Zoom in
Previous page
1/2
Next page
English: Installationmanual EFH-Thermostat
1. Aansluiten thermostaat:
Zet in de meterkast de groep uit waar de thermostaat op aangesloten wordt.
Sluit vervolgens de thermostaat aan volgens het aansluitschema (zie afb. 1a)
Speciale aandacht!!!
Tussen klem 1 en klem 3 dient een vast contact gemaakt te worden!
Tevens dienen de aardedraden buiten de thermostaat doorverbonden te worden!
- Maak een doorlus van klem 1 naar klem 3 (volgens afbeelding 1a).
- Sluit de Fase draad (bruin) aan op klem 1.
- Sluit de Nul draad (blauw) samen met een van de aansluitdraden van de
vloerverwarming aan op klem 2.
- Sluit hierna de andere aansluitdraad van de vloerverwarming aan op klem 4.
- Sluit de aardedraad (geel/groen) buiten de thermostaat aan op de aardedraad van de
vloerverwarming.
- Sluit de sensor van de vloerverwarming aan op klem 5 en 6 (kleur maakt niet uit).
2. Dag en tijd instellen:
1. Druk op "DAY" (“Dagnummer” knippert. zie afb. 2a)
2. Druk op "+" of "-"om de juiste dag in te stellen
("1" voor maandag, "2" voor dinsdag, "3" voor woensdag etc.)
3. Druk nogmaals op "DAY" (“Uur” knippert. zie afb. 2b)
4. Druk op "+" of "-" om het juiste uur in te stellen
5. Druk nogmaals op "DAY" (“Minuut” knippert. zie afb. 2c)
6. Druk op "+" of "-" om de juiste minuten in te stellen
7. Druk op "SET" om te bevestigen.
Dag en tijd staan nu ingesteld.
3. Programmeren thermostaat:
Als u kiest voor het standaard programma hoeft u niets te doen. De thermostaat zal dit
standaard ingestelde programma iedere dag automatisch doorlopen. Dit standaard
programma bestaat uit 3 "blokken" per dag:
Blok 1: (P1) 07:00 uur 20°C tot (P2) 09:00 uur 17°C
Blok 2: (P3) 12:30 uur 20°C tot (P4) 15:00 uur 19°C
Blok 3: (P5) 17:30 uur 22°C tot (P6) 23:00 uur 17°C
Wilt u zelf een programma instellen dan dient u rekening te houden met het volgende:
Als u eenmaal een eigen programma instelt vervallen alle fabrieksinstellingen, ook bij
een eventuele reset (punt 4) komen instellingen deze niet terug. Iedere dag heeft 6
schakelmomenten (P1 t/m P6). Bijvoorbeeld: P1 is aan, P2 is uit, P3 is weer aan etc. U
kunt kiezen voor een wekelijkse instelling (iedere dag zal de thermostaat hetzelfde
programma afwerken) of een dagelijkse instelling (de thermostaat zal het per dag
ingestelde programma afwerken). Er dienen altijd 6 schakelmomenten per dag te
worden ingesteld.
LET OP:
Wanneer u in het programma instellingen wijzigt heeft u voor iedere stap 15
seconden de tijd. Hierna zal de thermostaat terugspringen naar het hoofdscherm.
TIP: Noteer op voorhand alle programmatijden zodat u alles in een keer kan invoeren.
1. Druk "SET" in en houd deze vast
2. Druk dan 1 maal op "PROG"
3. Druk op "+" of "-" voor het kiezen van de dag 1,2,3,4,5,6 of 7 (zie afb.3a)
of kies voor de hele week 1t/m7 (zie afb. 3b)
4. Druk nogmaals op "PROG"
5. Druk op "+" of "-" om de tijd van het 1e schakelmoment (P1) in te stellen
(zie afb. 3c)
6. Druk nogmaals op "PROG"
7. Druk op "+" of "-" om de gewenste comfort temperatuur in te stellen
(zie afb. 3d)
8. Druk nogmaals op "PROG"
9. Druk op "+" of "-" om de tijd van het 2e schakelmoment (P2) in te stellen
(zie afb. 3e)
10. Druk nogmaals op "PROG"
11. Druk op "+" of "-" om de gewenste verlagingtemperatuur in te stellen
(zie afb. 3f)
Herhaal stap 4 - 7 voor de schakelmomenten P3 t/m P6
Herhaal stap 1 - 7 voor andere dagen die u wenst in te stellen.
4. Tijdelijke instelling van de temperatuur:
Hiermee kunt u buiten het automatische programma om de temperatuur verhogen of
verlagen. U heeft de keuze uit aantal uren, dagen of een onbepaalde tijd dat de
temperatuur aangepast moet worden. Na afloop van deze tijdelijke instelling gaat de
thermostaat weer lopen volgens het automatische programma.
Aantal uren (timer):
1. Druk op "+" of "-"om de tijdelijke temperatuur te bepalen (5 tot 45 °C)
2. Druk op "DAY" en een koffertje verschijnt in beeld. (zie afb. 4a)
3. Druk "+" of "-" om de tijd in te stellen (zie afb. 4b)
4. wacht 15 seconden
De thermostaat zal nu gedurende de aantal uren de tijdelijk ingestelde temperatuur
aanhouden. U ziet in het scherm afwisselend de huidige tijd en hoeveel tijd er nog rest
van de ingestelde tijdelijke verhoging (zie afbeelding 4c). Om deze tijdelijke instelling te
verwijderen drukt u 1 maal op "SET".
Aantal dagen (timer):
1. Druk op "+" of "-" om de tijdelijke temperatuur te bepalen (5 tot 45 °C)
2. Houd "HOLD" 3 seconden ingedrukt, een koffertje verschijnt (zie afb. 4d)
3. Druk op "+" of "-" om het aantal dagen in te stellen (zie afb. 4e)
4. wacht 15 seconden
De thermostaat zal nu gedurende de aantal uren de tijdelijk ingestelde temperatuur
aanhouden. U ziet in het scherm afwisselend de huidige tijd en hoeveel dagen er nog
resten van de ingestelde tijdelijke verhoging (zie afb. 4f). Om deze tijdelijke instelling te
verwijderen drukt u 1 maal op "SET".
T
emperatuur vasthouden voor onbepaalde tijd:
Als u bijvoorbeeld op vakantie gaat en de thermostaat niet hoeft te werken kunt u
eenvoudig een verlaagde temperatuur instellen.
1. Druk 1 sec. op "HOLD”, een sleutel verschijnt (zie afb. 4g)
2. Druk op "+" of "-" om de temperatuur te bepalen (zie afb. 4h).
De thermostaat zal de ingestelde temperatuur vasthouden tot u weer op “SET" drukt.
5. Thermostaat resetten
U kunt de thermostaat eenvoudig resetten door met een scherp voorwerp (b.v: uiteinde
van een paperclip) in het gaatje aan de voorkant te prikken.
6. Technische gegevens:
Stroomvoorziening : 230 V/16 Amp.
Max. capaciteit : 3600W
Temperatuur bereik : 5 tot 45°C
Klasse : IP20
Garantie : 1 jaar
Keuring : CE
Nederlands: Gebruiksaanwijzing EFH-thermostaat
1. to connect thermostat:
Ensure that the power supply is switched off. Connect the thermostat according sched-
ule (see image. 1a)
Special attention!!!
Make a connection between pole 1 and pole 3 (a fixed contact must be made)!
The earth wires must be put through outside the thermostat!
- make a connection from pole 1 to pole 3 (according to image 1a).
- connect ground wire (brown) to pole 1.
- connect Neutral (N) from power supply with one of the connection wires from the
heating cable to pole 2.
- Connect the other connection wire from the heating system to pole 4.
- Connect the earth wire from the power supply to the earth wire from the heating
system outside the thermostat.
- Connect the floor sensor to pole 5 and 6.
2. adjust time and date:
1. press "DAY" ("day number " flashes. See image 2a)
2. press "+" or "-" to adjust day.
("1" for Monday, "2" for Tuesday, "3" for Wednesday etc.)
3. press "DAY" again("hour" flashes. see image 2b)
4. press "+" or "-" to adjust hours
5. press "DAY" again ("minute" flashes. See image 2c)
6. press "+" or "-" to adjust minutes
7. press "SET" to confirm
time and date now are adjusted.
3. Programming thermostat:
If you want to use the standard program you don't have to do anything. The thermostat
will automatically select the standard program. This standard program consists of 3
heating periods per day:
Heating period 1: (P1) 07:00 hr 20°C - (P2) 09:00 hr 17°C
Heating period 2: (P3) 12:30 hr 20°C - (P4) 15:00 hr 19°C
Heating period 3: (P5) 17:30 hr 22°C - (P6) 23:00 hr 17°C
If you want to make your own program, please be aware of the following:
Once you have made your own program, all factory programming will be deleted per-
manently; it will not even come back with a reset (.4). Every day has 6 switch moments.
(P1 - P6). I.e.: P1 is on, P2 is off, P3 is on etc. You can select a week program (thermo-
stat has the same program every day) or a daily program (every day a different pro-
gram). You must program 6 switch moments per day!
Attention:
If you change settings in the program you have 15 seconds time per step. After these
15 seconds the thermostat automatically will go back to the main screen.
Advice: write down the required programming times for easy programming.
1. press "SET" and hold
2. press "PROG" 1 time
3. press "+" or "-" for selecting day 1,2,3,4,5,6 or 7 (see image 3a)
or select the entire week 1 - 7 (see image 3b)
4. again press "PROG"
5. press "+" or "-" to program the time of the first switch moment (P1)
(see image 3c)
6. again press "PROG"
7. press "+" or "-" to program the required comfort temperature
(see image 3d)
8. again press "PROG"
9. press "+" or "-" to program the time of the second switch moment (P2)
(see image 3e)
10. again press "PROG"
11. press "+" or "-" to select the required set back temperature
(see image 3f)
Repeat step 4 - 7 for the switch moment P3 - P6
Repeat step 1 - 7 for other days you want to program.
4. temporary temperature:
It is possible to make temporary changes in comfort temperature. You can choose
between the amount of hours or days that the temperature needs to be adjusted. At the
end of this temporary adjustment the thermostat automatically returns to the automatic
program.
Timer (hours):
1. press "+" or "-" to select the required temporary temperature (5 - 45 °C)
2. Press "DAY" and a suitcase will appear in the screen. (see image 4a)
3. press "+" or "-" to select the time (see image 4b)
4. wait 15 seconds
The thermostat will hold this temperature for the selected amount of hours. In the
screen you see the current time or the count down time (see image 4c). To delete this
temporary program; press "SET".
Timer (days):
1. Press "+" or "-" to select the required temporary temperature (5 - 45 °C)
2. press "HOLD" for 3 seconds, a suitcase appears in the screen (see image 4d)
3. press "+" or "-" to program the required amount of days (see image 4e)
4. wait 15 seconds
The thermostat will hold this temperature for the selected amount of days. In the screen
you see the current time or the count down time (see image 4c). To delete this tempo-
rary program; press "SET".
To hold temperature for indefinite time:
In case of holidays or when not using the heating system for a longer time it is easy to
select a lower temperature.
1. press "HOLD" for 1 second, a key appears. (see image 4g)
2. press "+" or "-" to select the required temperature (see image 4h).
The thermostat will hold the selected temperature indefinitely until you push "SET".
5. to reset the thermostat:
You can easily reset the thermostat by inserting a sharp pointed object (eg a paperclip)
in the little opening in the front.
6. Technical data:
supply voltage : 230 V 50/60 Hz
output relay : max. 3600W16 Amp.
Temperature range : +5 / +45°C
housing : IP20
Guaranty : 1 year
approval : CE
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  English: Installationmanual EFH-Thermostat

  Nederlands: Gebruiksaanwijzing EFH-thermostaat

  1. to connect thermostat:

  4. temporary temperature:

  1. Aansluiten thermostaat:

  4. Tijdelijke instelling van de temperatuur:

  Ensure that the power supply is switched off. Connect the thermostat according schedule (see image. 1a)

  It is possible to make temporary changes in comfort temperature. You can choose
  between the amount of hours or days that the temperature needs to be adjusted. At the
  end of this temporary adjustment the thermostat automatically returns to the automatic
  program.

  Zet in de meterkast de groep uit waar de thermostaat op aangesloten wordt.
  Sluit vervolgens de thermostaat aan volgens het aansluitschema (zie afb. 1a)

  Hiermee kunt u buiten het automatische programma om de temperatuur verhogen of
  verlagen. U heeft de keuze uit aantal uren, dagen of een onbepaalde tijd dat de
  temperatuur aangepast moet worden. Na afloop van deze tijdelijke instelling gaat de
  thermostaat weer lopen volgens het automatische programma.

  Timer (hours):

  Speciale aandacht!!!
  Tussen klem 1 en klem 3 dient een vast contact gemaakt te worden!
  Tevens dienen de aardedraden buiten de thermostaat doorverbonden te worden!

  - make a connection from pole 1 to pole 3 (according to image 1a).

  1. press "+" or "-" to select the required temporary temperature (5 - 45 °C)

  - Maak een doorlus van klem 1 naar klem 3 (volgens afbeelding 1a).

  - connect ground wire (brown) to pole 1.

  2. Press "DAY" and a suitcase will appear in the screen. (see image 4a)

  - Sluit de Fase draad (bruin) aan op klem 1.

  - connect Neutral (N) from power supply with one of the connection wires from the
  heating cable to pole 2.

  3. press "+" or "-" to select the time (see image 4b)

  - Sluit de Nul draad (blauw) samen met een van de aansluitdraden van de
  vloerverwarming aan op klem 2.

  Special attention!!!
  Make a connection between pole 1 and pole 3 (a fixed contact must be made)!
  The earth wires must be put through outside the thermostat!

  - Connect the other connection wire from the heating system to pole 4.
  - Connect the earth wire from the power supply to the earth wire from the heating
  system outside the thermostat.
  - Connect the floor sensor to pole 5 and 6.

  4. wait 15 seconds
  The thermostat will hold this temperature for the selected amount of hours. In the
  screen you see the current time or the count down time (see image 4c). To delete this
  temporary program; press "SET".

  Aantal uren (timer):
  1. Druk op "+" of "-"om de tijdelijke temperatuur te bepalen (5 tot 45 °C)
  2. Druk op "DAY" en een koffertje verschijnt in beeld. (zie afb. 4a)
  3. Druk "+" of "-" om de tijd in te stellen (zie afb. 4b)

  - Sluit hierna de andere aansluitdraad van de vloerverwarming aan op klem 4.

  4. wacht 15 seconden

  - Sluit de aardedraad (geel/groen) buiten de thermostaat aan op de aardedraad van de
  vloerverwarming.
  - Sluit de sensor van de vloerverwarming aan op klem 5 en 6 (kleur maakt niet uit).

  De thermostaat zal nu gedurende de aantal uren de tijdelijk ingestelde temperatuur
  aanhouden. U ziet in het scherm afwisselend de huidige tijd en hoeveel tijd er nog rest
  van de ingestelde tijdelijke verhoging (zie afbeelding 4c). Om deze tijdelijke instelling te
  verwijderen drukt u 1 maal op "SET".

  Timer (days):

  2. adjust time and date:

  1. Press "+" or "-" to select the required temporary temperature (5 - 45 °C)

  2. Dag en tijd instellen:

  Aantal dagen (timer):

  1. press "DAY" ("day number " flashes. See image 2a)

  2. press "HOLD" for 3 seconds, a suitcase appears in the screen (see image 4d)

  1. Druk op "DAY" (“Dagnummer” knippert. zie afb. 2a)

  1. Druk op "+" of "-" om de tijdelijke temperatuur te bepalen (5 tot 45 °C)

  2. press "+" or "-" to adjust day.
  ("1" for Monday, "2" for Tuesday, "3" for Wednesday etc.)

  3. press "+" or "-" to program the required amount of days (see image 4e)

  2. Druk op "+" of "-"om de juiste dag in te stellen
  ("1" voor maandag, "2" voor dinsdag, "3" voor woensdag etc.)

  2. Houd "HOLD" 3 seconden ingedrukt, een koffertje verschijnt (zie afb. 4d)

  3. press "DAY" again("hour" flashes. see image 2b)

  4. wait 15 seconds

  3. Druk nogmaals op "DAY" (“Uur” knippert. zie afb. 2b)

  The thermostat will hold this temperature for the selected amount of days. In the screen
  you see the current time or the count down time (see image 4c). To delete this temporary program; press "SET".

  4. Druk op "+" of "-" om het juiste uur in te stellen

  6. press "+" or "-" to adjust minutes

  To hold temperature for indefinite time:

  6. Druk op "+" of "-" om de juiste minuten in te stellen

  7. press "SET" to confirm

  In case of holidays or when not using the heating system for a longer time it is easy to
  select a lower temperature.

  7. Druk op "SET" om te bevestigen.

  4. press "+" or "-" to adjust hours
  5. press "DAY" again ("minute" flashes. See image 2c)

  time and date now are adjusted.

  5. Druk nogmaals op "DAY" (“Minuut” knippert. zie afb. 2c)

  Dag en tijd staan nu ingesteld.

  1. press "HOLD" for 1 second, a key appears. (see image 4g)

  3. Programming thermostat:

  2. press "+" or "-" to select the required temperature (see image 4h).

  3. Programmeren thermostaat:

  If you want to use the standard program you don't have to do anything. The thermostat
  will automatically select the standard program. This standard program consists of 3
  heating periods per day:

  The thermostat will hold the selected temperature indefinitely until you push "SET".

  Als u kiest voor het standaard programma hoeft u niets te doen. De thermostaat zal dit
  standaard ingestelde programma iedere dag automatisch doorlopen. Dit standaard
  programma bestaat uit 3 "blokken" per dag:

  Heating period 1: (P1) 07:00 hr 20°C - (P2) 09:00 hr 17°C
  Heating period 2: (P3) 12:30 hr 20°C - (P4) 15:00 hr 19°C
  Heating period 3: (P5) 17:30 hr 22°C - (P6) 23:00 hr 17°C
  If you want to make your own program, please be aware of the following:
  Once you have made your own program, all factory programming will be deleted permanently; it will not even come back with a reset (.4). Every day has 6 switch moments.
  (P1 - P6). I.e.: P1 is on, P2 is off, P3 is on etc. You can select a week program (thermostat has the same program every day) or a daily program (every day a different program). You must program 6 switch moments per day!
  Attention:
  If you change settings in the program you have 15 seconds time per step. After these
  15 seconds the thermostat automatically will go back to the main screen.
  Advice: write down the required programming times for easy programming.
  1. press "SET" and hold
  2. press "PROG" 1 time
  3. press "+" or "-" for selecting day 1,2,3,4,5,6 or 7 (see image 3a)
  or select the entire week 1 - 7 (see image 3b)
  4. again press "PROG"
  5. press "+" or "-" to program the time of the first switch moment (P1)
  (see image 3c)
  6. again press "PROG"
  7. press "+" or "-" to program the required comfort temperature
  (see image 3d)
  8. again press "PROG"
  9. press "+" or "-" to program the time of the second switch moment (P2)
  (see image 3e)
  10. again press "PROG"
  11. press "+" or "-" to select the required set back temperature
  (see image 3f)
  Repeat step 4 - 7 for the switch moment P3 - P6
  Repeat step 1 - 7 for other days you want to program.

  5. to reset the thermostat:
  You can easily reset the thermostat by inserting a sharp pointed object (eg a paperclip)
  in the little opening in the front.

  Blok 1: (P1) 07:00 uur 20°C tot (P2) 09:00 uur 17°C
  Blok 2: (P3) 12:30 uur 20°C tot (P4) 15:00 uur 19°C
  Blok 3: (P5) 17:30 uur 22°C tot (P6) 23:00 uur 17°C
  Wilt u zelf een programma instellen dan dient u rekening te houden met het volgende:

  6. Technical data:
  supply voltage
  output relay
  Temperature range
  housing
  Guaranty
  approval

  : 230 V 50/60 Hz
  : max. 3600W16 Amp.
  : +5 / +45°C
  : IP20
  : 1 year
  : CE

  Als u eenmaal een eigen programma instelt vervallen alle fabrieksinstellingen, ook bij
  een eventuele reset (punt 4) komen instellingen deze niet terug. Iedere dag heeft 6
  schakelmomenten (P1 t/m P6). Bijvoorbeeld: P1 is aan, P2 is uit, P3 is weer aan etc. U
  kunt kiezen voor een wekelijkse instelling (iedere dag zal de thermostaat hetzelfde
  programma afwerken) of een dagelijkse instelling (de thermostaat zal het per dag
  ingestelde programma afwerken). Er dienen altijd 6 schakelmomenten per dag te
  worden ingesteld.
  LET OP:
  Wanneer u in het programma instellingen wijzigt heeft u voor iedere stap 15
  seconden de tijd. Hierna zal de thermostaat terugspringen naar het hoofdscherm.
  TIP: Noteer op voorhand alle programmatijden zodat u alles in een keer kan invoeren.
  1. Druk "SET" in en houd deze vast
  2. Druk dan 1 maal op "PROG"
  3. Druk op "+" of "-" voor het kiezen van de dag 1,2,3,4,5,6 of 7 (zie afb.3a)
  of kies voor de hele week 1t/m7 (zie afb. 3b)
  4. Druk nogmaals op "PROG"
  5. Druk op "+" of "-" om de tijd van het 1e schakelmoment (P1) in te stellen
  (zie afb. 3c)
  6. Druk nogmaals op "PROG"
  7. Druk op "+" of "-" om de gewenste comfort temperatuur in te stellen
  (zie afb. 3d)
  8. Druk nogmaals op "PROG"
  9. Druk op "+" of "-" om de tijd van het 2e schakelmoment (P2) in te stellen
  (zie afb. 3e)
  10. Druk nogmaals op "PROG"
  11. Druk op "+" of "-" om de gewenste verlagingtemperatuur in te stellen
  (zie afb. 3f)
  Herhaal stap 4 - 7 voor de schakelmomenten P3 t/m P6
  Herhaal stap 1 - 7 voor andere dagen die u wenst in te stellen.

  3. Druk op "+" of "-" om het aantal dagen in te stellen (zie afb. 4e)
  4. wacht 15 seconden
  De thermostaat zal nu gedurende de aantal uren de tijdelijk ingestelde temperatuur
  aanhouden. U ziet in het scherm afwisselend de huidige tijd en hoeveel dagen er nog
  resten van de ingestelde tijdelijke verhoging (zie afb. 4f). Om deze tijdelijke instelling te
  verwijderen drukt u 1 maal op "SET".
  Temperatuur vasthouden voor onbepaalde tijd:
  Als u bijvoorbeeld op vakantie gaat en de thermostaat niet hoeft te werken kunt u
  eenvoudig een verlaagde temperatuur instellen.
  1. Druk 1 sec. op "HOLD”, een sleutel verschijnt (zie afb. 4g)
  2. Druk op "+" of "-" om de temperatuur te bepalen (zie afb. 4h).
  De thermostaat zal de ingestelde temperatuur vasthouden tot u weer op “SET" drukt.
  5. Thermostaat resetten
  U kunt de thermostaat eenvoudig resetten door met een scherp voorwerp (b.v: uiteinde
  van een paperclip) in het gaatje aan de voorkant te prikken.
  6. Technische gegevens:
  Stroomvoorziening
  Max. capaciteit
  Temperatuur bereik
  Klasse
  Garantie
  Keuring

  : 230 V/16 Amp.
  : 3600W
  : 5 tot 45°C
  : IP20
  : 1 jaar
  : CE • Page 2

  Deutsch: Bedienungsanweisung EFH-Thermostat
  1. Anschließen des Thermostats:

  4. Vorübergehende Einstellung der Temperatur:

  Schalten Sie im Zählerkasten den Stromkreis ab, an welchen das Thermostat
  angeschlossen wird. Schließen Sie das Thermostat anschließend gemäß dem
  Anschlussschema an (siehe Abb. 1a)

  Damit können Sie durch Umgehen des Programms die Temperatur erhöhen oder verringern. Sie können zwischen der Anzahl der Stunden, der Tage oder einer unbestimmten Zeit, während denen/der die Temperatur angepasst werden muss, wählen.
  Nach Ablauf dieser vorübergehenden Einstellung kehrt das Thermostat wieder in den
  automatischen Programmablauf zurück.

  Besondere Aufmerksamkeit!!!
  Zwischen Klemme 1 und Klemme 3 muss ein feststehender Kontakt eingerichtet werden!
  Zudem müssen die Erdungsdrähte außerhalb des Thermostats verbunden werden!
  - Erstellen Sie eine Verbindungsschleife von Klemme 1 zu Klemme 3 (gemäß
  Abbildung 1a).
  - Schließen Sie den Phasendraht (braun) an Klemme 1 an.
  - Schließen Sie den Nulldraht (blau) gemeinsam mit einem der Anschlussdrähte der
  Fußbodenheizung an Klemme 2 an.
  - Schließen Sie danach den anderen Anschlussdraht der Fußbodenheizung an
  Klemme 4 an.
  - Schließen Sie den Erdungsdraht (gelb/grün) außerhalb des Thermostats an den
  Erdungsdraht der Fußbodenheizung an.
  - Schließen Sie den Sensor der Fußbodenheizung an Klemme 5 und 6 (Farbe ist egal) an.

  Anzahl der Stunden (Timer):
  1. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die zeitlich begrenzte Temperatur einzustellen
  (5 bis 45°C).
  2. Drücken Sie auf "DAY" und in der Anzeige wird ein kleiner Koffer angezeigt.
  (siehe Abb. 4a)
  3. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die Zeit einzustellen (siehe Abb. 4b)
  4. Warten Sie 15 Sekunden.

  1. Drücken Sie auf "DAY" ("Tagesnummer" blinkt. Siehe Abb. 2a).

  Das Thermostat wird jetzt für der Anzahl der Stunden die eingestellte Temperatur
  beibehalten. Im Bildschirm sehen Sie abwechselnd die heutige Zeit und wie viel Zeit
  von der eingestellten vorübergehenden Erhöhung noch verbleibt (siehe Abb. 4c). Um
  die vorübergehende Einstellung zu entfernen, drücken Sie einmal auf "SET".

  2. Drücken Sie auf "+" oder "-", um den richtigen Tag einzustellen
  ("1" für Montag, "2" für Dienstag, "3" für Mittwoch usw.)

  Anzahl der Tage (Timer):

  2. Tag und Zeit einstellen:

  3. Drücken Sie nochmals auf "DAY" ("Stunde" blinkt. Siehe Abb. 2b).
  4. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die richtige Stunde einzustellen.

  1. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die zeitlich begrenzte Temperatur einzustellen (5 bis
  45°C).

  5. Drücken Sie nochmals auf "DAY" ("Minute" blinkt. Siehe Abb. 2c).

  2. Halten Sie "HOLD" für 3 Sekunden gedrückt und ein kleiner Koffer wird abgebildet
  (siehe Abb. 4d).

  6. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die richtigen Minuten einzustellen

  3. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die Anzahl der Tage einzustellen (siehe Abb. 4e).

  7. Drücken Sie zur Bestätigung auf "SET".

  4. Warten Sie 15 Sekunden.

  Tag und Zeit sind jetzt eingestellt.

  Das Thermostat wird jetzt für die Anzahl der Tage die eingestellte Temperatur beibehalten. Im Bildschirm sehen Sie abwechselnd die heutige Zeit und wie viele Tage von der
  eingestellten vorübergehenden Erhöhung noch verbleiben (siehe Abb. 4f). Um die
  vorübergehende Einstellung zu entfernen, drücken Sie einmal auf "SET".

  3. Programmieren des Thermostats:
  Wenn Sie sich für das Standardprogramm entscheiden, brauchen Sie nichts zu tun.
  Das Thermostat wird das standardmäßig eingestellte Programm jeden Tag automatisch
  durchlaufen. Dieses Standardprogramm besteht aus 3 "Blöcken" pro Tag:
  Block 1: (P1) 07:00 Uhr 20°C bis (P2) 09:00 Uhr 17°C
  Block 2: (P3) 12:30 Uhr 20°C bis (P4) 15:00 Uhr 19°C
  Block 3: (P5) 17:30 Uhr 22°C bis (P6) 23:00 Uhr 17°C
  Wenn Sie selber ein Programm einstellen wollen, müssen Sie das Folgende berücksichtigen:
  Wenn Sie einmal ein Programm einstellen, verfallen alle Fabrikseinstellungen und diese
  kommen auch bei einem eventuellen Resetten (Punkt 4) nicht wieder zurück. Jeder
  Tag hat 6 Schaltmomente (P1 bis P6). Zum Beispiel: P1 ist an, P2 ist aus, P3 wieder
  an usw. Sie können sich für eine wöchentliche (jede Woche arbeitet das Thermostat
  dasselbe Programm ab) oder eine tägliche Einstellung (das Thermostat arbeitet jeden
  Tag das eingestellte Programm ab) entscheiden. Es müssen pro Tag immer 6
  Schaltzeitpunkte eingestellt werden.
  ACHTUNG:
  Wenn Sie im Programm Einstellungen ändern, haben Sie für jeden Schritt 15
  Sekunden Zeit. Danach kehrt das Thermostat in den Hauptbildschirm zurück.
  TIPP: Notieren Sie vorher alle Programmzeiten, sodass Sie diese mit einem Mal
  eingeben können.
  1. Drücken Sie auf "SET" und halten Sie die Taste fest.
  2. Drücken Sie dann einmal auf "PROG".
  3. Drücken Sie dann auf "+" der "-", um Tag 1, 2,3, 4, 5, 6 oder 7 auszuwählen (siehe
  Abb 3a.) oder entscheiden Sie sich für die ganze Woche 1 bis 7 (siehe Abb. 3b)
  4. Drücken Sie nochmals auf "PROG".
  5. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die Zeit für den ersten Schaltzeitpunkt (P1)
  einzustellen (siehe Abb. 3c)
  6. Drücken Sie nochmals auf "PROG".
  7. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die gewünschte Komforttemperatur einzustellen
  (siehe Abb. 3d).
  8. Drücken Sie nochmals auf "PROG".
  9. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die Zeit für den zweiten Schaltzeitpunkt (P1)
  einzustellen (siehe Abb. 3e)
  10. Drücken Sie nochmals auf "PROG".
  11. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die gewünschte Verringerungstemperatur
  einzustellen (siehe Abb. 3f)
  Wiederholen Sie Schritt 4 - 7 für die Schaltzeitpunkte P3 bis P6.
  Wiederholen Sie die Schritte 1 - 7 für die anderen Tage, die Sie einstellen möchten.

  Temperatur für unbestimmte Zeit beibehalten:
  Wenn Sie zum Beispiel in Urlaub fahren und das Thermostat nicht genutzt werden
  muss, können Sie
  einfach eine niedrige Temperatur einstellen.
  1. Drücken Sie für 1 Sek. auf "HOLD" und die Abbildung eines Schlüssels erscheint
  (siehe Abb. 4g).
  2. Drücken Sie auf "+" oder "-", um die Temperatur festzulegen (siehe Abb. 4h).
  Das Thermostat wird die eingestellte Temperatur beibehalten, bis Sie wieder auf "SET"
  drücken.
  5. Resetten des Thermostats:
  Sie können das Thermostat einfach resetten (rücksetzen), indem Sie mit einem spitzen
  Gegenstand (z.B. dem Drahtende einer Büroklammer) in die kleine Öffnung auf der
  Vorderseite drücken.
  6. Technische Daten:
  Stromversorgung
  Max. Kapazität
  Temperaturbereich
  Klasse
  Garantie
  Gütezeichen

  : 230 V/16 Amp.
  : 3600W
  : 5 bis 45°C
  : IP20
  : 1 Jahr
  : CE


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Plieger EFH at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Plieger EFH in the language / languages: English, German, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,35 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info