Zoom out
Zoom in
Previous page
1/32
Next page
www.philips.com/support
DS9830W
Gebruiksaanwijzing
Altijd tot uw dienst
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
Vragen?
Vraag het
Philips
Vragen?
Vraag het
Philips
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Altijd tot uw dienst

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
  www.philips.com/support

  Vragen?
  Vraag het
  Philips

  Gebruiksaanwijzing

  DS9830W • Page 2 • Page 3

  Inhoudsopgave

  7 Firmware bijwerken

  1 Belangrijk

  2
  Veiligheid 2
  Kennisgeving 3

  2 Uw entertainmentsysteem

  5
  Introductie 5
  Wat zit er in de doos?
  5
  Wat u nog meer nodig hebt
  5
  Overzicht van de draadloze
  SoundSphere-luidsprekers 6
  Overzicht van de afstandsbediening
  7

  24
  Optie 1: bijwerken via Philips
  SoundStudio (aanbevolen)
  24
  Optie 2: bijwerken via een USBapparaat voor massaopslag of PC/Mac 24

  8 Productinformatie

  27
  27

  9 Problemen oplossen

  28

  Specificaties

  3 Voorbereiden

  8
  Aansluiten 8
  De afstandsbediening voorbereiden
  9

  4 Verbinding maken met uw Wi-Finetwerk voor AirPlay

  10
  Methode 1: Via Wi-Finetwerkaanmelding delen
  10
  Methode 2: Verbinding maken met
  een WPS-router
  11
  Methode 3: Verbinding maken met
  een niet voor WPS geschikte Wi-Firouter 12

  5 Afspelen

  19
  Audio van uw iTunesmuziekbibliotheek naar de
  DS9830W streamen
  19
  Bediening 21
  Geavanceerde geluidsinstellingen
  gebruiken 21
  Muziek van een extern apparaat afspelen 21

  6 De USB-aansluiting gebruiken om
  uw iPod/iPhone/iPad op te laden

  23

  NL

  1 • Page 4

  1 Belangrijk
  Veiligheid
   
  Informatie voor Europa:
  Om het risico van brand of een elektrische
  schok zo veel mogelijk te beperken mag dit
  product niet worden blootgesteld aan regen
  of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende
  voorwerpen, zoals vazen, op dit product
  worden geplaatst.
  a Lees deze instructies.
  b Bewaar deze instructies.
  c Let op waarschuwingen.
  d Volg alle instructies.
  e Plaats dit product niet in de nabijheid van
  water.
  f Reinig alleen met een droge doek.
  g Dek de ventilatieopeningen niet af.
  Installeer dit apparaat volgens de
  instructies van de fabrikant.
  h Verwijder de behuizing van dit product
  niet.
  i Gebruik dit product uitsluitend
  binnenshuis. Zorg ervoor dat het product
  niet vochtig of nat wordt.
  j Houd dit product uit de buurt van direct
  zonlicht, open vuur of warmte.
  k Installeer dit product niet in de nabijheid
  van warmtebronnen zoals radiatoren,
  warmeluchtroosters, kachels of andere
  elektrische apparatuur (zoals versterkers).
  l Plaats geen elektrische apparatuur op het
  product.

  2

  NL

  m Plaats niets op het product dat gevaar kan
  opleveren, zoals een glas water of een
  brandende kaars.
  n Mogelijk bevat het product batterijen.
  Raadpleeg de veiligheidsinstructies en
  de instructies voor verwijdering van
  batterijen in deze gebruikershandleiding.
  o Als u het netsnoer of de aansluiting op
  het apparaat gebruikt om het apparaat uit
  te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat
  deze goed toegankelijk zijn.
   
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
  •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te
  worden gesmeerd.

  •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische
  apparatuur.

  •• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht,
  open vuur of warmte.

  •• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer,
  de stekker en de adapter om de stroom van dit
  apparaat uit te schakelen.

   
  Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat
  nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan
  alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor
  ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat
  de ventilatiesleuven van het apparaat nooit
  worden afgedekt door gordijnen of andere
  voorwerpen.
   

  Netzekering
  Deze informatie is alleen van toepassing op
  producten met een stekker voor het Verenigd
  Koninkrijk.
  Dit product is uitgerust met een goedgekeurde
  vaste stekker. Als u de zekering vervangt,
  gebruik dan een zekering met:
  • vermogen aangegeven op de stekker
  • BS 1362-merk en
  • ASTA-logo. • Page 5

  Neem contact op met uw dealer als u niet
  zeker weet welke soort zekering u moet
  gebruiken.
  Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/
  EG) te voldoen, mag de stekker niet van het
  netsnoer worden verwijderd.

  Kennisgeving

  WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit
  product voldoet aan de essentiële vereisten
  en andere relevante bepalingen van richtlijn
  1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring
  lezen op www.philips.com/support.
   
  Eventuele wijzigingen of modificaties aan het
  apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
  door WOOX Innovations kunnen tot gevolg
  hebben dat gebruikers het recht verliezen het
  apparaat te gebruiken.
   
  Philips en het Philips-schildembleem zijn
  geregistreerde handelsmerken van Koninklijke
  Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX
  Innovations Limited onder licentie van
  Koninklijke Philips N.V.”
   
  Specificaties kunnen zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd. WOOX
  behoudt zich het recht voor om op elk gewenst
  moment producten te wijzigen en is hierbij niet
  verplicht eerdere leveringen aan te passen.
   

  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen die
  kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

  Dit symbool op een product betekent dat het
  product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

  Dit symbool betekent dat het product
  batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn
  2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk
  afval kunnen worden weggeworpen.
  Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving
  over gescheiden inzameling van afval van
  elektrische en elektronische producten en
  batterijen. Volg de lokale regels op en werp
  het product en de batterijen nooit samen
  met ander huisvuil weg. Als u oude producten
  en batterijen correct verwijdert, voorkomt
  u negatieve gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid.
  De wegwerpbatterijen verwijderen
  Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen
  raadpleegt u het gedeelte over batterijen
  plaatsen.
   
  Informatie over het gebruik van batterijen:
  Let op
  •• Lekkagegevaar: gebruik alleen het gespecificeerde

  type batterijen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen.
  Gebruik geen batterijen van verschillende merken.
  Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit
  producten die gedurende een langere tijd niet worden
  gebruikt. Bewaar batterijen in een droge omgeving.
  •• Letselgevaar: draag altijd handschoenen wanneer u
  lekkende batterijen hanteert. Bewaar batterijen buiten
  bereik van kinderen en huisdieren.
  •• Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen kortsluiting
  in batterijen. Stel batterijen niet bloot aan hoge
  temperaturen. Gooi batterijen nooit in het vuur.
  Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar.
  Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

   

  NL

  3 • Page 6

  Milieu-informatie
  Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
  gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
  verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
  in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
  (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
  Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
  worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
  gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
  door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
  plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
  van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
  oude apparatuur.
   

  'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for
  iPad' betekent dat een elektronisch accessoire
  specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone
  of iPad te worden aangesloten en dat het
  door de leverancier is gecertificeerd en aan de
  prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple
  is niet verantwoordelijk voor de bediening
  van dit apparaat en of het apparaat al dan niet
  voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot
  veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit
  accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de
  draadloze werking beïnvloeden.
  Airplay, iPod en iPhone zijn handelsmerken van
  Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten
  en andere landen. iPad is een handelsmerk van
  Apple Inc.
   
  Symbool klasse II apparatuur:

  4

  NL

  KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en
  zonder aarding.
   
  Opmerking
  •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het
  apparaat. • Page 7

  2 Uw entertainmentsysteem
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
  bij Philips! Registreer uw product op www.
  philips.com/welcome om optimaal gebruik te
  kunnen maken van de door Philips geboden
  ondersteuning.
  Als u contact opneemt met Philips, wordt u
  gevraagd om het model- en serienummer
  van dit apparaat. Het model- en serienummer
  bevinden zich aan de onderkant van het
  apparaat. Noteer de nummers hier:
  Modelnummer
  __________________________
  Serienummer
  ___________________________

  Introductie
  Met Apple AirPlay-technologie kunt u uw
  iTunes-muziekbibliotheek afspelen vanaf een
  Mac, PC, iPhone, iPod Touch of iPad die is
  aangesloten op een apparaat met AirPlay
  (bijvoorbeeld uw DS9830W) en aansluiting
  heeft op een Wi-Fi-netwerk.
  Met een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw
  DS9830W), kunt u:
  • audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar
  kamers in uw huis streamen
  • kiezen op welke apparaten met AirPlay u
  muziek wilt afspelen (als u meer dan één
  apparaat met AirPlay hebt)
  • audio tegelijkertijd naar meerdere
  apparaten met AirPlay streamen (alleen
  vanuit de iTunes-muziekbibliotheek op uw
  PC of Mac)
  Tip
  •• Ga naar www.philips.com/welcome voor informatie
  over andere apparaten met AirPlay van Philips.

   

  Met de DS9830W kunt u ook:
  • muziek afspelen vanaf andere apparaten via
  de MP3-LINK-aansluiting.
  • De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/
  iPhone/iPad op te laden

  Wat zit er in de doos?
  Controleer de inhoud van het pakket:
  • Apparaat (2 draadloze SoundSphereluidsprekers met ingebouwde Wi-Fimodule)
  • 1 luidsprekerkabel
  • 1 netsnoer (voor het apparaat)
  • 1 afstandsbediening (voor het apparaat)
  • 1 audiokabel (3,5 mm)
  • Gedrukt materiaal

  Wat u nog meer nodig hebt
  Voor het draadloos streamen van audio met
  AirPlay hebt u het volgende nodig:
  • een Wi-Fi-gecertificeerde router
  • een apparaat voor uw iTunesmuziekbibliotheek, bijvoorbeeld een iPod
  touch/iPhone/iPad met iOS 4.3.3 (of hoger)
  of een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes
  10.2.2 (of hoger)
  Uw DS9830W moet via de Wi-Fi-router op
  hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten als het
  iTunes-hostapparaat.

  Lijst met compatibele iTuneshostapparaten voor AirPlay
  De DS9830W is compatibel met AirPlay op:
  • een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10.2.2
  (of hoger) en
  • de volgende modellen iPod/iPhone/
  iPad waarop de nieuwste iOS-versie is
  geïnstalleerd:
  Ontworpen voor
  • iPhone 5
  • iPhone 4S
  NL

  5 • Page 8
  a USB-aansluiting (niet geschikt voor
  muziek afspelen)
  • Sluit hierop met behulp van een
  Apple USB-kabel (niet meegeleverd)
  een iOS-apparaat (met iOS 5.0 of
  hoger) aan voor delen via Wi-Finetwerkaanmelding (zie 'Methode 1:
  Via Wi-Fi-netwerkaanmelding delen'
  op pagina 10).
  • Sluit hierop met behulp van een Apple
  USB-kabel (niet meegeleverd) een
  iOS-apparaat aan voor opladen.
  • Sluit een USB-apparaat voor
  massaopslag aan voor een firmwareupgrade.

  iPhone 4
  iPhone 3GS
  iPad (vierde generatie)
  iPad mini
  iPad (derde generatie)
  iPad 2
  iPad
  iPod touch (5e generatie)
  iPod touch (4e generatie)
  iPod touch (3e generatie)

  Overzicht van de draadloze
  SoundSphere-luidsprekers

  b

  a

  g
  f

  b
  c

  e

  d

  • Hiermee schakelt u het apparaat in/uit.
  • Hiermee reset u het apparaat (knop
  ingedrukt houden).

  c MP3-LINK
  • Hier sluit u een externe audiospeler
  aan door middel van de meegeleverde
  MP3 Link-kabel.
  d ~ AC IN
  • Hiermee sluit u het netsnoer aan.
  e Luidsprekeraansluitingen (+/-)
  • Verbind de twee luidsprekers via de
  geleverde luidsprekerkabel.
  f WI-FI SETUP
  • Voor aansluiting van het apparaat op
  een Wi-Fi-netwerk.

  h

  g WI-FI STATUS LED-indicator
  • Hiermee wordt de huidige status van
  het apparaat weergegeven.
  h IR-sensor
  • Ontvangt signalen van de
  afstandsbediening. Richt de
  afstandsbediening op de sensor.

  6

  NL • Page 9

  Overzicht van de
  afstandsbediening
  a
  b

  g

  c

  f
  e

  d

  a
  b

  • Hiermee schakelt u het apparaat in/uit.
  • Hiermee selecteert u de audiobron
  voor het AirPlay-apparaat.

  c +/• Pas het volume aan.
  d
  e

  f

  g

  • Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
  /
  • Hiermee gaat u naar de vorige/
  volgende track.
  • Hiermee start of onderbreekt u het
  afspelen.
  • Hiermee selecteert u de MP3 Linkaudiobron.

  NL

  7 • Page 10

  3 Voorbereiden
  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
  volgorde.

  4
  5
  6

  Aansluiten

  Steek het gedeelte van de luidsprekerkabel
  zonder de rode markering volledig in de
  zwarte (-)-aansluiting (links).
  Schroef de zwarte (-)-aansluiting (links)
  vast om de kabel vast te zetten.
  Herhaal stap 2 t/m 5 om de andere
  luidsprekerkabel in de rechteraansluitingen
  te plaatsen.

  Stroom aansluiten
  Luidsprekerkabels aansluiten

  Let op
  •• Het product kan beschadigd raken! Controleer of het

  Opmerking
  •• Duw het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder
  isolatie helemaal in de aansluiting.

  •• Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde
  luidsprekers.

  1

  1
  2
  3
  8

  2

  netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat
  staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
  •• Risico van een elektrische schok! Wanneer u het
  netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het
  stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
  •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt
  gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

  3

  Schroef de aansluitingen op de luidspreker
  los.
  Steek het gedeelte van de luidsprekerkabel
  met de rode markering volledig in de rode
  (+)-aansluiting (links).
  Schroef de rode (+)-aansluiting (links) vast
  om de kabel vast te zetten.
  NL  Sluit het netsnoer aan op
  • de ~ AC IN-aansluiting op de
  achterkant van het apparaat.
  • het stopcontact. • Page 11

  De DS9830W inschakelen
  Na een goede stroomaansluiting schakelt het
  apparaat automatisch in.
  • Wacht tot het apparaat is opgestart.
  »» Het opstarten duurt ongeveer 25
  seconden.

  De batterij van de afstandsbediening
  vervangen:

  »» Tijdens het opstarten knippert het
  -lampje op de achterzijde van de
  hoofdluidspreker geel.
  »» Na het opstarten, voor de eerste
  configuratie, wordt de indicator WI-FI
  STATUS geel en is het apparaat gereed
  voor het instellen van Wi-Fi. Als er al
  eens een Wi-Fi-verbinding is ingesteld,
  knippert de indicator WI-FI STATUS
  langzaam groen om het ingestelde WiFi-netwerk te zoeken.  Om het apparaat in de stand-bymodus
  zetten, drukt u op .
  Druk opnieuw op om het apparaat in te
  schakelen vanuit de stand-bymodus.

  De afstandsbediening
  voorbereiden
  Let op
  •• Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van

  hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

  1
  2
  3

  Open het klepje van het batterijvak.
  Plaats één CR2032-batterij met de juiste
  polariteit (+/-) zoals aangegeven.
  Sluit het klepje van het
  batterijcompartiment.
  Opmerking

  •• Voordat u op een van de functieknoppen op de

  afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron
  selecteren met behulp van de afstandsbediening in
  plaats van met de knoppen op het apparaat.
  •• Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere
  tijd niet gaat gebruiken.
  •• Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor
  op de voorzijde van de hoofdluidspreker voor betere
  ontvangst.

  Voor het eerste gebruik:
  • Verwijder het beschermlipje om de batterij
  van de afstandsbediening te activeren.

  NL

  9 • Page 12

  4 Verbinding
  maken met uw
  Wi-Fi-netwerk
  voor AirPlay

  U hebt een apparaat
  dat geschikt is voor
  Wi-Fi met een
  internetbrowser,
  zoals een iPod touch/
  iPhone/iPad of een
  PC/Mac met Wi-Fi.

  Kies methode 3 (zie
  'Methode 3: Verbinding
  maken met een niet
  voor WPS geschikte
  Wi-Fi-router' op
  pagina 12).

  Vóór u de DS9830W met uw Wi-Fithuisnetwerk verbindt, dient u te controleren:
  a de Wi-Fi-router is ingeschakeld en goed
  werkt.
  b of de DS9830W is ingeschakeld en goed is
  opgestart (zie 'De DS9830W inschakelen'
  op pagina 9).
   Als de DS9830W eenmaal is verbonden,
  worden de Wi-Fi-instellingen van uw
  thuisnetwerk op het apparaat opgeslagen.
  Vervolgens kunt u altijd AirPlay gebruiken als
  de DS9830W is ingeschakeld en automatisch
  verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk heeft
  gemaakt.

  Als u de DS9830W wilt verbinden met uw
  bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk, dan dient u
  uw Wi-Fi-instellingen toe te passen op de
  DS9830W.
  Kies de beste installatiemethode op basis van
  de hieronder opgesomde voorwaarden.
  Voorwaarde
  U hebt een iPod
  touch/iPhone/iPad
  bijgewerkt naar iOS
  5.0 of hoger.
  Uw Wi-Fi-router
  is geschikt voor
  WPS (Wi-Fi
  Protected Setup)
  en ondersteunt
  PBC (Push Button
  Connection).

  10

  NL

  Installatiemethode
  Kies methode 1
  (aanbevolen) (zie
  'Methode 1: Via WiFi-netwerkaanmelding
  delen' op pagina 10).
  Kies methode 2 (zie
  'Methode 2: Verbinding
  maken met een WPSrouter' op pagina 11).

  Methode 1:Via Wi-Finetwerkaanmelding delen
  1
  2

  Sluit uw iPod touch/iPhone/iPad aan op uw
  Wi-Fi-thuisnetwerk.
  Sluit uw iPod/iPhone/iPad aan op de
  hoofdluidspreker met een Apple USBkabel (niet meegeleverd). • Page 13

  »» Na een tijdje brandt de indicator WIFI STATUS op de achterkant van de
  hoofdluidspreker groen en piept het
  apparaat.
  »» De DS9830W is nu correct op
  uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk
  aangesloten.

  Methode 2:Verbinding maken
  met een WPS-router
  3

  Druk op WI-FI SETUP op de achterzijde
  van de hoofdluidspreker.
  »» Het volgende dialoogvenster wordt
  weergegeven.

  Opmerking
  •• Controleer of de DS9830W correct is opgestart (zie

  'De DS9830W inschakelen' op pagina 9) voordat u op
  een knop op de DS9830W drukt.

  1

  Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.

  WPS

  2

  Druk kort na stap 1 op WI-FI SETUP op
  de achterzijde van de hoofdluidspreker.
  »» De indicator WI-FI STATUS knippert
  afwisselend geel, groen en rood.
  »» Binnen 2 minuten wordt de indicator
  WI-FI STATUS groen en begint het
  apparaat te piepen.

  4

  Raak ALLOW (toestaan) aan om uw WiFi-instellingen met de DS9830W te delen.

  »» De DS9830W is nu correct op uw
  Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

  NL

  11 • Page 14

  WIFI
  SETUP

  Als u de DS9830W handmatig met een
  Wi-Fi-router wilt verbinden, is toegang tot
  de ingebouwde configuratiewebpagina van
  de DS9830W vereist om de interne Wi-Fiinstellingen te veranderen. Hiervoor hebt u een
  voor Wi-Fi-apparaat met een internetbrowser
  nodig voor een tijdelijke Wi-Fi-verbinding met
  de DS9830W. Het Wi-Fi-apparaat kan een iPod
  Touch/iPhone/iPad of een PC of Mac met Wi-Fi
  zijn.
  Volg onderstaande volgorde om de DS9830W
  te verbinden met een Wi-Fi-router zonder WPS.

  1
  2
  Tip
  •• Bepaalde Wi-Fi-routers vereisen dat u de WPS-knop

  ingedrukt houdt voor de Wi-Fi-verbinding of de WPSPBC-functie via de routerconfiguratiepagina's inschakelt.
  Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke
  routers voor meer informatie.
  •• Als de indicator WI-FI STATUS op de DS9830W
  geel blijft, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Wacht 2
  minuten en probeer het opnieuw. Als het probleem
  onopgelost blijft, probeer de Wi-Fi-verbinding dan
  handmatig in te stellen (zie 'Methode 3: Verbinding
  maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router'
  op pagina 12).
  •• Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet kan worden
  gemaakt, herstart u de DS9830W en probeert u het
  opnieuw.

  Methode 3:Verbinding maken
  met een niet voor WPS
  geschikte Wi-Fi-router
  Opmerking
  •• U kunt ook de onderstaande procedures volgen om
  de DS9830W handmatig met een WPS-router te
  verbinden.

  12

  NL

  3
  4

  5

  Noteer de instellingen van uw Wi-Fi-router
  voor gebruik bij de Wi-Fi-installatie van de
  DS9830W (zie 'De instellingen van uw WiFi-router noteren' op pagina 13).
  Controleer of de DS9830W zich in de
  modus voor hulp bij het instellen van
  Wi-Fi bevindt. Is dit niet het geval, zet de
  DS9830W dan eerst in de modus voor
  hulp bij het instellen van Wi-Fi (zie 'De
  modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi
  inschakelen op de DS9830W' op pagina
  13).
  »» Er verschijnt een nieuw Wi-Finetwerk van de DS9830W met de
  netwerknaam (SSID) Philips_Install
  XXXXXX.
  Verbind uw Wi-Fi-apparaat tijdelijk met het
  nieuwe Wi-Fi-netwerk (zie 'Uw Wi-Fiapparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk
  verbinden' op pagina 13).
  Open de ingebouwde webpagina van de
  DS9830W met de internetbrowser van
  uw Wi-Fi-apparaat (zie 'De ingebouwde
  webpagina van de DS9830W openen' op
  pagina 15).
  Configureer de interne Wi-Fi-instellingen
  van de DS9830W op basis van de in stap
  1 genoteerde instellingen (zie 'De interne
  Wi-Fi-instellingen van de DS9830W
  configureren' op pagina 15). • Page 15

  6

  »» De indicator WI-FI STATUS knippert
  afwisselend groen en geel.

  Herstel de Wi-Fi-instellingen van uw WiFi-apparaat naar de instellingen van het
  bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'De
  Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat
  naar de instellingen van het bestaande WiFi-thuisnetwerk herstellen' op pagina 16).

  »» Er wordt een nieuw Wi-Fi-netwerk
  van de DS9830W gemaakt met de
  netwerknaam (SSID) Philips_Install
  XXXXXX.
  »» Het duurt ongeveer 45 seconden om
  dit nieuwe Wi-Fi-netwerk te maken.

  De instellingen van uw Wi-Fi-router
  noteren
  Opmerking
  •• Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Firouter voor uitgebreide instructies.

  1
  2
  3
  4

  Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw
  bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
  Start een internetbrowser (bijvoorbeeld
  Apple Safari of Microsoft Internet
  Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat.
  Open de configuratiepagina van uw WiFi-router.
  Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en
  noteer de volgende informatie:
  A Netwerknaam (SSID)
  B Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk
  WEP, WPA of, wanneer ingeschakeld,
  WPA2)
  C Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fiveiligheidsmodus is ingeschakeld)
  D DHCP-modus (ingeschakeld of
  uitgeschakeld)
  E Instellingen van het statisch IP-adres
  (als DHCP-modus is uitgeschakeld)

  Opmerking
  •• Nadat u de handmatige Wi-Fi-instelling voor de

  DS9830W hebt voltooid, verdwijnt dit nieuwe Wi-Finetwerk.
  •• Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet
  wordt gestart, schakel de DS9830W dan uit en probeer
  het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart.
  •• Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay
  van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het
  instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze
  manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge
  storing veroorzaken.

  Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe
  Wi-Fi-netwerk verbinden
  Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot
  het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de DS9830W.
  Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te
  voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fifunctie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk
  uit te schakelen.
   
  Optie 1: uw iPod touch/iPhone/iPad gebruiken

  1

  Selecteer Settings (Instellingen) -> Wi-Fi
  op uw iPod touch/iPhone/iPad.

  De modus voor hulp bij instellen van
  Wi-Fi inschakelen op de DS9830W


  Nadat het apparaat opnieuw is opgestart
  (zie 'De DS9830W inschakelen' op
  pagina 9), houdt u WI-FI SETUP op
  de achterzijde van de hoofdluidspreker
  ingedrukt.

  NL

  13 • Page 16

  3

  Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod
  touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht.
  »» wordt in de linkerbovenhoek
  van uw iPod touch/iPhone/iPad
  weergegeven.
  Tip

  •• Als Philips_Install XXXXXX niet in de lijst staat, zoek
  dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

   
  Optie 2: uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken
  Opmerking
  •• Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac
  voor het tot stand brengen van een verbinding tussen
  uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk.
  •• Sluit tijdens het verbinding maken met het Wi-Finetwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac.

  1
  2

  Selecteer Philips_Install XXXXXX in de
  lijst met beschikbare netwerken.

  2

  Open de instellingenwerkbalk of het
  bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of
  Mac.
  Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

  Philips_Install XXXXXX
  Philips_Install XXXXXX

  3

  14

  NL

  Selecteer Philips_Install XXXXXX in de
  lijst met beschikbare netwerken. • Page 17

  Philips_Install XXXXXX

  192.168.1.1
  Philips SoundSphere XXXXXX

  4

  Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC
  of Mac tot stand is gebracht.

  Philips_Install XXXXXX

  De interne Wi-Fi-instellingen van de
  DS9830W configureren

  Tip

  Op de configuratiewebpagina van de
  DS9830W kunt u de interne Wi-Fiinstellingen van de DS9830W configureren
  om de DS9830W met uw bestaande Wi-Fithuisnetwerk te verbinden.

  •• Als Philips_Install XXXXXX niet in de lijst staat, zoek
  dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

  Opmerking
  •• Controleer of de instellingen op de

  De ingebouwde webpagina van de
  DS9830W openen

  1
  2

  configuratiewebpagina overeenkomen met de Wi-Finetwerkinstellingen die u hebt genoteerd.

  Start de Safari-browser van Apple of een
  andere internetbrowser op uw Wi-Fiapparaat.
  Typ 192.168.1.1 in de adresbalk van de
  browser en druk op enter.
  »» De configuratiewebpagina van de
  DS9830W wordt getoond.

  NL

  15 • Page 18

  Opmerking
  •• Als de indicator WI-FI STATUSop de DS9830W

  niet groen blijft branden, dan is de Wi-Fi-verbinding
  mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de DS9830W uit
  en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de
  DS9830W met uw Wi-F-thuisnetwerk kan worden
  verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer
  bovenstaande procedures dan opnieuw.
  •• Nadat u de bovenstaande configuratie hebt voltooid of
  de DS9830W hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld,
  verdwijnt het door de DS9830W gecreëerde Wi-Finetwerk.
  Philips SoundSphere XXXXXX

  Tip
  •• Verander indien gewenst de naam van uw DS9830W

  in Philips Fidelio Device Name (Philips Fidelioapparaatnaam) op de configuratiewebpagina van de
  DS9830W. Dit is handig wanneer u meerdere Philipsapparaten met AirPlay hebt en u een onderscheid wilt
  maken.  Volg de instructies op het scherm
  om de interne Wi-Fi-instellingen van
  de DS9830W te configureren en te
  bevestigen.
  »» Na een tijdje stopt de indicator WI-FI
  STATUS aan de achterzijde van de
  DS9830W met knipperen en blijft
  deze groen branden, waarna het
  apparaat piept.
  »» De DS9830W is nu correct op
  uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk
  aangesloten.

  16

  NL

  De Wi-Fi-instellingen van uw WiFi-apparaat naar de instellingen van
  het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk
  herstellen
  Opmerking
  •• Controleer of de instellingen in stap 2 en 3

  overeenkomen met de eerder genoteerde instellingen
  van uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

  1

  Selecteer Settings -> Wi-Fi (Instellingen ->
  Wi-Fi) op uw iPod Touch/iPhone/iPad.
  • Of open de lijst met beschikbare WiFi-netwerken op uw PC of Mac. • Page 19

  4

  Wacht tot de Wi-Fi-verbinding met uw WiFi-thuisnetwerk tot stand is gebracht.

  Optioneel: de interne Wi-Fiinstellingen of de naam van het
  apparaat wijzigen via Safari
  Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met
  Wi-Fi, dan kunt u ook 'Philips SoundSphere
  XXXXXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst
  selecteren en de configuratiewebpagina van de
  DS9830W rechtstreeks invoeren. Hier kunt u
  de interne Wi-Fi-instellingen of de naam van het
  apparaat eenvoudig wijzigen.

  1

  2

  Selecteer de netwerknaam (SSID) in de
  lijst met beschikbare draadloze netwerken.

  2

  3

  Klik op -> Preferences (Voorkeuren).
  »» Het bladwijzermenu wordt
  weergegeven.

  3
  Voer indien vereist de netwerksleutel in.

  Schakel het selectievakje Include Bonjour
  (Voeg Bonjour toe) in voor de Bookmarks
  bar (Bladwijzerbalk).

  Kies Philips SoundSphere XXXXXX in
  de Bonjour-vervolgkeuzelijst die in de
  bladwijzerbalk wordt getoond.

  NL

  17 • Page 20

  »» De configuratiewebpagina van de
  DS9830W wordt getoond.

  Philips SoundSphere XXXXXX

  4

  18

  Wijzig de interne Wi-Fi-instellingen of
  geef het apparaat een andere naam op de
  webpagina.

  NL • Page 21

  5 Afspelen
  Opmerking
  •• De USB-aansluiting op de achterzijde van de

  hoofdluidspreker ondersteunt geen muziekweergave.
  Probeer apparaten daarvoor nooit met deze aansluiting
  te verbinden.

  Audio van uw iTunesmuziekbibliotheek naar de
  DS9830W streamen
  Opmerking
  •• Controleer of uw iTunes-apparaat met hetzelfde

  Wi-Fi-netwerk is verbonden als de DS9830W. Uw
  iTunes-apparaat kan een iPod touch/iPhone/iPad met
  iOS 4.3.3 (of hoger) of een PC of Mac met Wi-Fi en
  iTunes 10.2.2 (of hoger) zijn.
  •• Voor iPhone 4S-gebruikers: upgrade uw iPhone 4S naar
  iOS 5.1 of later voor optimale prestaties tijdens het
  streamen via AirPlay.
  •• Als u muziek draadloos wilt afspelen, controleer
  dan of uw iPod touch/iPhone/iPad is losgekoppeld
  van de USB-aansluiting op de achterzijde van de
  hoofdluidspreker.

  3

  Selecteer Philips SoundSphere XXXXXX
  (of een aangepaste naam) in de AirPlay-lijst.

  Streamen vanaf uw iPod touch/
  iPhone/iPad

  1
  2

  Start de iPod-/muziektoepassing op uw
  iPod touch/iPhone/iPad.
  Raak het AirPlay-pictogram aan.
  Philips SoundSphere
  ere XXX
  XXXXXX

  NL

  19 • Page 22

  4

  Selecteer een mediabestand en start het
  afspelen.
  »» Na een tijdje zult u muziek horen via
  de DS9830W.

  3

  Selecteer Philips SoundSphere XXXXXX
  (of een aangepaste naam) in de AirPlay-lijst.

  Philips SoundSphere XXXXXX

  4

  Selecteer een mediabestand en start het
  afspelen.
  »» Na een tijdje zult u muziek horen via
  de DS9830W.

  Opmerking
  •• Als u na het configureren geen muziek hoort, kunt u
  het volgende doen op uw iPod touch/iPhone/iPad:

  •• (1) Verbreek de verbinding met de Wi-Fi-router en

  maak vervolgens opnieuw verbinding met dezelfde
  router;
  •• (2) Sluit alle toepassingen af die op de achtergrond
  draaien;
  •• (3) Schakel uw iPod touch/iPhone/iPad uit en
  vervolgens weer in.

  Streamen vanaf uw PC of Mac

  1
  2
  20

  Start iTunes 10.2.2 (of hoger) op uw PC
  of Mac.
  Klik in het venster op het pictogram AirPlay.

  NL

  Philips SoundSphere XXXXXX • Page 23

  Tip
  •• Wanneer u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek

  naar een PC of Mac streamt, kunt u bij stap 3 andere
  apparaten dan alleen één apparaat met Airplay
  kiezen (wanneer beschikbaar) om muziek naar alle
  geselecteerde apparaten tegelijk te streamen.
  •• Als u een eerdere versie van iTunes gebruikt, is het
  AirPlay-pictogram mogelijk in plaats van .

  Bediening
  U kunt op uw iTunes-apparaat of op de
  DS9830W verschillende afspeelopties kiezen.
  Opmerking
  •• Onderstaande handelingen zijn gebaseerd op de

  meegeleverde afstandsbediening van de DS9830W.

  •• Controleer of u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek
  naar de DS9830W hebt gestreamd.
  Druk op
  om het afspelen te starten of
  te onderbreken.
  Druk op / om naar een vorige/
  volgende track te gaan.
  Druk herhaaldelijk op +/- om het volume
  in te stellen.
  Druk op
  om het volume te dempen of
  te herstellen.
  Druk op om te schakelen naar MP3 Link
  als bron (indien verbonden).
  Druk op om terug te schakelen naar het
  AirPlay-apparaat als audiobron.
  Tip

  Geavanceerde
  geluidsinstellingen gebruiken
  Wanneer uw iTunes-apparaat een iPod touch/
  iPhone/iPad is:
  Voor geavanceerde geluidsinstellingen en extra
  functies kunt u uw iPod touch/iPhone/iPad
  gebruiken om de app Philips SoundStudio
  via de Apple App Store te downloaden. De
  toepassing van Philips is gratis.
  Tip
  •• U kunt ook rechtstreeks via Philips SoundStudio

  een firmware-upgrade uitvoeren op het apparaat
  (zie 'Optie 1: bijwerken via Philips SoundStudio
  (aanbevolen)' op pagina 24).

   
  Als uw iTunes-apparaat een PC of Mac met
  Wi-Fi is:
  Voor geavanceerde geluidsinstellingen kunt u de
  equalizer in iTunes gebruiken (View -> Show
  Equalizer (Weergave -> Toon equalizer)).
  Tip
  •• Raadpleeg "Help" in iTunes voor meer informatie.

  Muziek van een extern
  apparaat afspelen
  U kunt uw DS9830W ook gebruiken om naar
  een externe audiospeler luisteren.

  •• Als u muziek van een PC/Mac streamt en het afspelen
  wilt regelen met de DS9830W, opent u iTunes en
  schakelt u Allow iTunes audio control from remote
  speakers (Regelen van iTunes-geluid via externe
  luidsprekers toestaan) in Edit (Bewerken) (voor
  Windows) of iTunes (voor Mac) -> Preferences...
  (Voorkeuren...) -> Devices (Apparaten) in.

  NL

  21 • Page 24

  MP3-LINK

  1

  2
  3

  22

  Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan
  op:
  • de MP3-LINK-aansluiting op de
  achterzijde van de DS9830W.
  • de hoofdtelefoonaansluiting op een
  externe audiospeler.
  Druk op om MP3 Link als bron te
  selecteren.
  Start het afspelen op de externe
  audiospeler.

  NL • Page 25

  6 De USBaansluiting
  gebruiken om
  uw iPod/iPhone/
  iPad op te laden
  Opmerking
  •• De USB-aansluiting is alleen compatibel met de iPod/
  iPhone/iPad.

  U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen via de
  USB-aansluiting met een USB-kabel van Apple
  (niet meegeleverd).  iPad (vierde generatie)
  iPad (derde generatie)
  iPad 2
  iPad
  iPod touch (5e generatie)
  iPod touch (4e generatie)
  iPod touch (3e generatie)
  iPod touch (2e generatie)
  iPod touch (1e generatie)
  iPod nano (7e generatie)
  iPod nano (6e generatie)
  iPod nano (5e generatie)
  iPod nano (4e generatie)
  iPod nano (3e generatie)
  iPod nano (2e generatie)
  iPod nano (1e generatie)
  iPod Mini
  Opmerking

  •• iPod met kleurenscherm, iPod classic en iPod met video
  kunnen niet worden opgeladen.  Sluit een USB-kabel van Apple (niet
  meegeleverd) aan op:
  • de USB-aansluiting op de achterkant
  van de hoofdluidspreker.
  • de stationsaansluiting van uw iPod/
  iPhone/iPad.
  Ontworpen voor
  • iPhone 5
  • iPhone 4S
  • iPhone 4
  • iPhone 3GS
  • iPhone 3G
  • iPhone
  NL

  23 • Page 26

  7 Firmware
  bijwerken

  Het updatebestand downloaden

  www.philips.com/support

  Waarschuwing
  •• Sluit uw DS9830W altijd aan op de netspanning

  XXXX

  voordat u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel uw
  DS9830W nooit uit tijdens een firmware-upgrade.

  U kunt de firmware bijwerken via een USBapparaat voor massaopslag (aanbevolen) of via
  een PC/Mac.

  XXXX. zip

  Optie 1: bijwerken via Philips
  SoundStudio (aanbevolen)

  1

  1

  2

  2
  3
  4

  Voer Philips SoundStudio uit op uw iPod/
  iPhone/iPad.
  Ga naar het tabblad Settings (Instellingen)
  van de app.
  Selecteer Informatie over -> Upgrade
  zoeken.
  Volg de instructies op het scherm om te
  controleren op nieuwe firmware en de
  upgrade uit te voeren.

  3

  Ga op uw PC/Mac naar www.philips.com/
  support.
  Voer het modelnummer in om het
  meest recente beschikbare firmwareupgradebestand te vinden.

  Sla het upgradebestand op uw harde schijf
  op en pak het uit.
  De firmware bijwerken via een USB-apparaat
  voor massaopslag
  Opmerking
  •• Controleer of het USB-apparaat voor massaopslag

  Optie 2: bijwerken via
  een USB-apparaat voor
  massaopslag of PC/Mac

  FAT16/32-geformatteerd is.

  1

  Schakel de DS9830W in (zie 'De
  DS9830W inschakelen' op pagina 9).
  »» Het opstarten van het apparaat neemt
  ongeveer 35 seconden in beslag.
  Tijdens het opstarten knippert het WIFI STATUS-lampje op de achterzijde
  van de hoofdluidspreker geel.
  »» Na het opstarten hoort u een piepje
  en de indicator WI-FI STATUS brandt
  groen.
  »» De DS9830W wordt automatisch
  verbonden met het laatst
  geconfigureerde Wi-Fi-netwerk.

  24

  NL • Page 27

  2
  3

  Geef het gedownloade upgradebestand
  de naam 'DS9830W.fw' en sla het bestand
  op in de hoofdmap van een USB-apparaat
  voor massaopslag.

  »» Het opstarten van het apparaat neemt
  ongeveer 35 seconden in beslag.
  Tijdens het opstarten knippert het WIFI STATUS-lampje op de achterzijde
  van de hoofdluidspreker geel.

  Sluit het USB-apparaat voor massaopslag
  aan op de USB-aansluiting op de
  achterkant van de hoofdluidspreker.

  »» Na het opstarten hoort u een piepje
  en de indicator WI-FI STATUS brandt
  groen.

  2
  3

  4

  Houd WI-FI SETUP langer dan 10
  seconden ingedrukt.
  »» De WI-FI STATUS indicator knippert
  rood en het upgradeproces start.

  »» De DS9830W wordt automatisch
  verbonden met het laatst
  geconfigureerde Wi-Fi-netwerk.
  Controleer of de DS9830W en uw PC of
  Mac zijn verbonden met dezelfde Wi-Firouter.
  Open Apple Safari op uw PC of Mac en
  selecteer vervolgens 'Philips SoundSphere
  XXXXXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst.
  • Of open een willekeurige andere
  internetbrowser op uw PC of Mac
  en voer vervolgens het IP-adres van
  de DS9830W in de adresbalk in
  (beschikbaar op de configuratiepagina
  van de Wi-Fi-router).
  »» De configuratiewebpagina van de
  DS9830W wordt getoond.

  »» Wanneer de firmware-upgrade is
  voltooid, knippert de indicator WI-FI
  STATUS geel en wordt het apparaat
  opnieuw opgestart.
  Bijwerken met een PC of Mac
  Philips SoundSphere XXXXXX

  Opmerking
  •• Als u op uw PC of Mac een andere internetbrowser

  wilt gebruiken dan Apple Safari, vergeet dan niet naar
  de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router te gaan en
  het IP-adres van uw DS9830W te noteren. Zie de
  gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router als u wilt
  weten hoe u de IP-adressen van apparaten vindt die
  met de Wi-Fi-router zijn verbonden.

  1

  Schakel de DS9830W in (zie 'De
  DS9830W inschakelen' op pagina 9).

  4

  Selecteer het tabblad Firmware update
  (Firmware-update) en volg de instructies
  op het scherm om de update te voltooien.
  Opmerking

  •• Voor het geval het bijwerken van de firmware mislukt,
  kunt u proberen bij te werken via een USB-apparaat
  voor massaopslag of bovenstaande procedures
  opnieuw proberen.

  NL

  25 • Page 28

  Als er na de firmware-update problemen met
  de Wi-Fi-verbinding zijn, start de DS9830W
  dan opnieuw op en probeer het Wi-Fi-netwerk
  opnieuw voor de DS9830W in te stellen (zie
  'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor
  AirPlay' op pagina 10).

  26

  NL • Page 29

  8 Productinformatie

  PBC (één druk
  op de knop)

  Ja

  Algemene informatie
  Netspanning

  Opmerking
  •• Productinformatie kan zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.

  Specificaties
  Versterker
  Nominaal
  uitgangsvermogen
  Frequentierespons

  2 x 50 W RMS
  20 - 20.000 Hz,
  -3 dB
  > 90 dB
  1 V RMS 20
  kohm

  Signaal-ruisverhouding
  Aux-invoer (MP3 Link)

  Stroomverbruik in
  werking
  Stroomverbruik in
  stand-by
  Afmetingen
  - Elke luidspreker
  Gewicht
  - Inclusief verpakking
  - Luidsprekers

  Draadloze
  SoundSphereluidsprekers:
  100 - 240 V, 50/60
  Hz
  22W
  < 0,5 W
  Diameter van 265
  x 410 mm
  14,5 kg
  12 kg

  Luidsprekers
  Luidsprekerimpedantie
  Luidsprekerdriver
  Gevoeligheid

  8 ohm
  130mm-woofer +
  19mm-tweeter
  > 85 dB/m/W

  Draadloos
  Draadloze
  standaard
  Draadloze
  beveiliging
  Frequentiebereik

  802.11b/g
  WEP (64- of 128-bits),
  WPA/WPA2 (8 - 63 tekens)
  2412 - 2462 MHz (CH1CH11) (voor /79, /37, /55,
  /97)
  2412 - 2472 MHz (CH1CH13) (voor /12, /10, /05)

  NL

  27 • Page 30

  9 Problemen
  oplossen
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik
  van dit apparaat, controleer dan het volgende
  voordat u om service vraagt. Als het probleem
  onopgelost blijft, gaat u naar de website van
  Philips (www.philips.com/welcome). Als u
  contact opneemt met Philips, zorg er dan voor
  dat u het apparaat, het modelnummer en het
  serienummer bij de hand hebt.
  Geen stroom
  •• Controleer of de netspanningsstekker van
  het apparaat goed is aangesloten.
  •• Zorg ervoor dat er stroom op het
  stopcontact staat.
   
  Geen geluid
  •• Pas het volume aan.
  •• Controleer de netwerkverbinding. Stel
  indien nodig het netwerk opnieuw in (zie
  'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk
  voor AirPlay' op pagina 10).
  •• Controleer of u de correcte audiobron
  hebt geselecteerd.
   
  Het apparaat reageert niet
  •• Houd meer dan 5 seconden ingedrukt
  op de DS9830W om het apparaat te
  resetten. Stel vervolgens het Wi-Fi-netwerk
  voor de DS9830W opnieuw in (zie
  'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk
  voor AirPlay' op pagina 10).
  •• Haal de stekker uit het stopcontact en
  steek deze er vervolgens weer in. Schakel
  het apparaat opnieuw in.
   
  28

  NL

  De afstandsbediening werkt niet
  •• Voordat u op een van de functieknoppen
  drukt, moet u eerst de juiste bron
  selecteren met behulp van de
  afstandsbediening in plaats van het
  apparaat.
  •• Houd de afstandsbediening dichter bij het
  apparaat.
  •• Plaats de batterij met de polariteiten (te
  herkennen aan een plus- of minteken) in
  de aangegeven positie.
  •• Vervang de batterij.
  •• Richt de afstandsbediening rechtstreeks
  op de IR-sensor aan de voorkant van de
  hoofdluidspreker.
   
  Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen
  mislukt
  •• Controleer of uw Wi-Fi-router
  gecertificeerd is voor Wi-Fi 802.11b/g.
  Dit apparaat is alleen compatibel met
  802.11b/g-gecertificeerde Wi-Fi-routers.
  •• Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi
  802.11n-gecertificeerd is, schakel dan de
  modus voor 802.11b/g in. De DS9830W
  biedt geen ondersteuning voor routers
  met alleen 802.11n.
  •• Dit apparaat biedt geen ondersteuning
  voor de WPS-PIN-methode.
  •• Als uw Wi-Fi-router ondersteuning
  biedt voor zowel WPS als de WPS-PBCmethode, maar geen verbinding kan maken
  met de DS9830W, probeer Wi-Fi dan
  handmatig in te stellen (zie 'Methode 3:
  Verbinding maken met een niet voor WPS
  geschikte Wi-Fi-router' op pagina 12).
  •• Schakel SSID-uitzending op de Wi-Firouter in.
  •• Blijf uit de buurt van potentiële
  storingsbronnen die het Wi-Fi-signaal
  kunnen storen, zoals magnetrons.
  •• Als u uw PC niet kunt gebruiken voor
  het installeren van een Wi-Fi-netwerk,
  controleer dan of uw PC gebruikmaakt van
  een Wi-Fi-netwerk. U kunt geen Ethernetaansluiting gebruiken voor het instellen van
  een AirPlay-netwerk. • Page 31

  ••
  ••

  ••

  Controleer of de SSID-naam van uw
  router uit alfanumerieke tekens bestaat
  zonder spaties of speciale tekens als %/#/*.
  Als u de naam van het AirPlay-apparaat
  'Philips_Install XXXXXX' in het
  instellingenmenu wilt wijzigen, gebruik dan
  geen speciale tekens of symbolen.
  Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Firouters kan automatisch een netwerknaam
  (SSID) worden gecreëerd wanneer u
  WPS gebruikt om te verbinden. Verander
  de standaardnetwerknaam (SSID) altijd
  naar een vereenvoudigde naam met
  alfanumerieke tekens. Verander ook de
  Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk
  te beveiligen.

   
  Onderbrekingen tijdens het streamen van
  muziek via AirPlay
  Voer een of meer van de volgende handelingen
  uit:
  •• Plaats de DS9830W dichter bij uw Wi-Firouter.
  •• Verwijder eventuele voorwerpen tussen de
  DS9830W en uw Wi-Fi-router.
  •• Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt
  overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de
  buurt.
  •• Controleer of uw netwerksnelheid snel
  genoeg is. (Als meerdere apparaten
  dezelfde router delen, kan dit van invloed
  zijn op de prestaties van AirPlay.) Schakel
  de andere apparaten die zijn aangesloten
  op uw router uit.
  •• Schakel de optie Quality of Service (QoS)
  in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Firouter.
  •• Schakel andere Wi-Fi-routers uit.
   

  Ik zie geen AirPlay-pictogram op mijn iTunesapparaat
  •• Controleer of de DS9830W op uw Wi-Fithuisnetwerk is aangesloten.
  •• Controleer voordat u iTunes opent
  of de Bonjour-service is ingeschakeld
  op uw PC. Windows XP: om de
  service in te schakelen, klikt u op Start>Configuratiescherm en dubbelklikt u
  op Systeembeheer-> Services->Bonjour
  Service, vervolgens op Start en op OK in
  het pop-upvenster.
  •• Als het probleem onopgelost blijft,
  probeert u de DS9830W opnieuw in te
  schakelen.
   
  Verbinding tot stand brengen tussen AirPlay en
  Mac of PC is mislukt
  •• Schakel tijdelijk de firewall en
  beveiligingssoftware uit om te zien of deze
  de poorten blokkeert die AirPlay gebruikt
  om inhoud te streamen. Raadpleeg
  de sectie "Help" van uw firewall- en
  beveiligingssoftware om te lezen hoe u
  de poorten deblokkeert die door AirPlay
  worden gebruikt.
  •• Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/
  Mac/PC voor AirPlay gebruikt en het
  afspelen van muziek wordt onderbroken of
  stopt, probeert u uw iPod touch/iPhone/
  iPad, iTunes of DS9830W opnieuw op te
  starten.
  •• Streamen van video of downloads
  van FTP-servers kunnen uw router
  overbelasten en zo onderbrekingen
  in het afspelen van muziek via AirPlay
  veroorzaken. Probeer de belasting van uw
  router te verlagen.

  NL

  29 • Page 32

  2014 © WOOX Innovations Limited.
  All rights reserved.
  This product was brought to the market by WOOX Innovations
  Limited or one of its affiliates, further referred to in this document
  as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.
  WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product
  with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
  Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

  DS9830W_10_UM_V3.0


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Philips DS9830W at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Philips DS9830W in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 3,99 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Philips DS9830W

Philips DS9830W User Manual - English - 30 pages

Philips DS9830W User Manual - German - 32 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info