Zoom out
Zoom in
Previous page
1/28
Next page
PT-EP05L/06L
NL
Gebruikershandleiding
PT-EP05L_06L_NL.Book Page 1 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 1 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  PT-EP05L/06L

  Gebruikershandleiding

  NL • Page 2

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 1 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  „ Hartelijk dank voor uw aankoop van het onderwaterhuis PT-EP05L/06L (hierna 'behuizing').
  „ Lees deze handleiding zorgvuldig en gebruik het product op een veilige en correcte manier. Bewaar
  deze handleiding om hem later, na het lezen ervan, te raadplegen.
  „ Een verkeerd gebruik kan voor schade aan de camera in de behuizing zorgen als gevolg van
  waterlekken en het is mogelijk dat het daarbij gaat om schade die niet meer kan worden hersteld.
  „ Vóór u de behuizing begint te gebruiken dient u op voorhand een controle uit te voeren, zoals
  beschreven in deze handleiding.

  Inleiding
  z Het kopiëren zonder toestemming van een gedeelte van of de gehele handleiding is verboden,
  behalve indien dit bedoeld is voor privaat gebruik. Reproductie zonder toestemming is ten strengste
  verboden.
  z OLYMPUS IMAGING CORP. is niet verantwoordelijk voor het verlies of een claim van derden in het
  geval van schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van dit product.

  Lees de volgende opmerkingen vóór u het product gebruikt
  z Deze behuizing is een zeer precies apparaat dat ontworpen is voor gebruik op een diepte tot 45 m.
  We vragen u hem met zorg te behandelen.
  z Gebruik de behuizing op een correcte manier nadat u de inhoud van deze handleiding in verband met
  het manipuleren van de behuizing, de controles vóór gebruik, het onderhoud en het bewaren goed
  begrepen hebt.
  z OLYMPUS IMAGING CORP. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor ongevallen die te maken
  hebben met het onderdompelen van een digitale camera in water. Bovendien worden de onkosten als
  gevolg van schade aan interne onderdelen of verlies van opgenomen beelden door het binnensijpelen
  van water niet vergoed.
  z OLYMPUS IMAGING CORP. betaalt geen schadevergoeding voor ongevallen (verwondingen of
  schade aan materiaal) die zich voordoen tijdens het gebruik van het apparaat.

  Veilig gebruik
  Deze handleiding maakt gebruik van verschillende pictogrammen om het product correct te gebruiken
  en te voorkomen dat de gebruiker of andere personen gevaar lopen of dat er schade veroorzaakt wordt
  aan het materiaal. Deze pictogrammen en hun betekenis worden hieronder weergegeven.
  Hiermee wordt weergegeven dat er een mogelijkheid bestaat tot
  overlijden van personen of ernstige verwondingen wanneer het

  WAARSCHUWING apparaat gebruikt wordt zonder dat deze aanwijzingen worden
  nageleefd.

  OPGELET

  NL 1

  Hiermee wordt weergegeven dat er een mogelijkheid bestaat tot
  verwondingen of materiële schade wanneer het apparaat gebruikt
  wordt zonder dat deze aanwijzingen worden nageleefd. • Page 3

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 2 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Voor klanten in Europa
  Het "CE"-teken wijst erop dat dit product voldoet aan de Europese vereisten in
  verband met veiligheid, gezondheid, milieu en klantenbescherming. Producten met
  een CE-teken zijn te koop in Europa.
  Dit symbool [een vuilbak met wielen met een kruis erdoorheen WEEE Bijlage IV] wijst
  erop dat dit product in de EU-landen apart moet worden opgehaald als afval van
  elektrische en elektronische apparaten.
  Werp de apparaten niet bij het gewone huisafval.
  Maak gebruik van het recyclage- en ophaalsysteem in uw land om dit product weg te
  werpen.

  Voor klanten in de VS
  Waarschuwing FCC
  Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de
  volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2)
  dit apparaat moet elke interferentie die het ontvangt, aanvaarden, met inbegrip van de interferentie
  die een ongewenste werking veroorzaakt.
  Elke wijziging of verandering aan dit apparaat zonder toestemming maakt het recht van de gebruiker
  om het apparaat te gebruiken ongeldig.

  Voor klanten in CANADA
  Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

  WAARSCHUWING
  1 Houd dit product buiten het bereik van baby’s, peuters en kinderen. Het is mogelijk dat zich de
  volgende types ongevallen voordoen.
  • Verwondingen als gevolg van het vallen op het apparaat van op grote hoogte.
  • Verwondingen als gevolg van het beklemd raken van bepaalde lichaamsdelen in onderdelen die
  kunnen worden geopend en gesloten.
  • Het inslikken van kleine onderdelen, de O-ring, het siliconevet en silicagel. Raadpleeg onmiddellijk
  een dokter wanneer u een onderdeel heeft ingeslikt.
  2 Bewaar dit product niet met batterijen voor licht of een digitale camera die nog steeds batterijen
  bevat.
  Als u het product bewaart met de batterijen kan dit leiden tot het lekken van de batterij en bestaat er
  brandgevaar.
  3 Indien er water lekt wanneer er een camera geïnstalleerd is in het product, verwijder dan snel de
  batterijen uit de camera of de behuizing. Er bestaat in dat geval immers gevaar voor ontsteking en
  explosie van waterstofgas.
  4 Dit product is gemaakt van hars. Het is mogelijk dat het product verwondingen veroorzaakt wanneer
  het breekt als gevolg van een krachtige schok met een rots of een ander hard object. Ga zorgvuldig
  om met het apparaat.
  5 Kijk niet rechtstreeks in het licht als het aan staat.

  OPGELET
  1 Demonteer of wijzig dit product niet. Dit kan immers een waterlek of een defect veroorzaken. In het
  geval van verlies van beeldgegevens als gevolg van het demonteren, het herstellen of het wijzigen,
  enz. door een persoon die niet door OLYMPUS IMAGING CORP. is aangewezen, dragen wij geen
  enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke schade.

  NL 2 • Page 4

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 3 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  2 Het gebruik of het bewaren van het product op de volgende locaties kan een slechte werking, defect,
  schade, brand, interne condensatie of waterlekken veroorzaken. Deze locaties moeten dan ook
  worden vermeden.
  • Plaatsen waar hoge temperaturen worden bereikt, zoals in direct zonlicht, in een auto, enz.
  • Plaatsen dichtbij vuur
  • In het water dieper dan 45 m
  • Plaatsen die onderhevig zijn aan vibraties
  • Plaatsen met een hoge temperatuur en vochtigheid of met extreme temperatuurschommelingen
  • Plaatsen met vluchtige stoffen
  3 Het openen en sluiten op plaatsen met veel zand, stof of vuil kan de waterdichtheid aantasten en
  waterlekken veroorzaken. Deze locaties moeten dan ook worden vermeden.
  4 Dit product is geen behuizing om schokken te ondervangen voor de camera die zich binnen in het
  product bevindt. Wanneer dit product met een camera binnenin onderhevig is aan schokken of er
  worden zware objecten op geplaatst, kan de digitale camera beschadigd worden. Ga zorgvuldig om
  met het apparaat.
  5 Gebruik nooit de volgende chemische producten om het product schoon te maken, om het roesten
  of condensatie te voorkomen, om het product te herstellen of een andere actie uit te voeren.
  Wanneer deze producten rechtstreeks of onrechtstreeks worden gebruikt op de behuizing (met de
  chemische producten in verdampte staat), kan dit ervoor zorgen dat de behuizing kraakt bij hoge druk
  of andere problemen.
  Chemische producten die
  niet gebruikt mogen worden

  Uitleg

  Vluchtige, organische
  oplosmiddelen, chemische
  schoonmaakmiddelen

  Maak de behuizing niet schoon met alcohol, benzine, verdunner of
  andere vluchtige, organische oplosmiddelen of met chemische
  schoonmaakmiddelen, enz. Zuiver of lauw water is voldoende om het
  product schoon te maken.

  Antiroestmiddel

  Gebruik geen antiroestmiddelen. Zuiver water is voldoende wanneer u
  de metalen onderdelen wast, zoals het roestvrij staal en het koper.

  Commerciële
  anticondensatiemiddelen

  Maak geen gebruik van commerciële anticondensatiemiddelen. Maak
  steeds gebruik van de specifieke anticondens-silicagel.

  Smeermiddel behalve het
  specifieke siliconevet

  Maak alleen gebruik van het specifieke siliconevet voor de O-ring
  omdat anders de oppervlakte van de O-ring aangetast kan worden en
  er waterlekken kunnen ontstaan.

  Kleefstof

  Maak geen gebruik van kleefstoffen om het product te herstellen of
  voor andere doeleinden. Wanneer het product moet worden hersteld,
  neem dan contact op met een verdeler of een dienstencentrum van
  OLYMPUS IMAGING CORP.

  6 In het water springen met de behuizing in uw hand of de behuizing van op een boot of een schip in
  het water gooien en andere, hevige bewegingen kunnen waterlekken veroorzaken. Het product dient
  met zorg te worden behandeld wanneer het van hand tot hand gaat, enz.
  7 Binnenin zit het lichtcircuit. Laat de binnenkant van de behuizing dus niet nat worden.
  8 Als de binnenkant van de behuizing of de camera toch nat wordt als gevolg van het lekken van het
  water, enz., veeg dan onmiddellijk alle vocht weg en neem contact op met uw lokale dienstencentrum
  of verdeler.
  9 Zorg ervoor dat u niet te hard drukt op de zoomdraaiknop, de bevestigingsvoet voor accessoires of
  de statiefzitting.
  0 Verwijder de O-ring wanneer u met het vliegtuig reist. Door de luchtdruk is het immers mogelijk dat
  u de behuizing niet kunt openen.
  a Voor een veilig gebruik van de digitale camera in dit product, raadpleeg zorgvuldig de
  “Gebruikershandleiding” voor de digitale camera.
  b Wanneer u het product verzegelt, zorg er dan voor dat er zich geen vreemde voorwerpen bevinden
  op de O-ring en het contactoppervlak. Dit kan waterlekken veroorzaken.

  NL 3 • Page 5

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 4 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  c De lenspoort kan niet worden verwijderd.
  d Gebruik het apparaat niet als een zaklantaarn onderwater bij het duiken.

  Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de batterij
  Volg deze belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat de batterij gaat lekken, oververhit geraakt,
  verbrandt, ontploft of een elektrische schok of brand veroorzaakt.

  GEVAAR
  z Verhit of verbrand batterijen nooit.
  z Zorg ervoor dat de polen (+) en (–) nooit in contact met metaal komen.
  z Gebruik geen soldeermateriaal op de batterijen en wijzig, verander of ontmantel ze niet.

  WAARSCHUWING
  Houd de batterijen steeds droog.
  Raak de batterijen niet met natte handen aan.
  Gebruik alleen batterijen die aanbevolen worden voor gebruik met dit product.
  Meng batterijen nooit (oude en nieuwe batterijen, geladen en niet geladen batterijen, batterijen van
  verschillende makelij of met een verschillende capaciteit, enz.).
  z Als een batterij lekt, haar kleur verliest of vervormt of op een andere manier een abnormaal aspect
  vertoont tijdens gebruik, houd dan onmiddellijk op met het gebruik ervan. Het kan immers een brand
  of een elektrische schok veroorzaken. Neem contact op met uw lokale dienstencentrum of uw
  verdeler.
  z Verwijder de batterijen steeds als ze voor lange tijd niet worden gebruikt.
  z
  z
  z
  z

  NL 4 • Page 6

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 5 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Inhoudsopgave
  Inleiding .................................................................................................................................. 1
  Lees de volgende opmerkingen vóór u het product gebruikt ................................................. 1
  Veilig gebruik.......................................................................................................................... 1
  Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de batterij ...................................................... 4

  1.Voorbereidingen ......................................................................................................7
  Controleer de inhoud van het pakket ..................................................................................... 7
  Benaming van de onderdelen .......................................................................................... 8
  Het gebruik van de accessoires ............................................................................................. 9
  Installeren en verwijderen van de LCD-kap ..................................................................... 9
  Het deksel voor de kas van de camera plaatsen en verwijderen..................................... 9
  De installatie van de diffuser.......................................................................................... 10

  2.De behuizing vooraf controleren .........................................................................11
  Controleer vóór gebruik........................................................................................................ 11

  3.De digitale camera in de behuizing plaatsen ......................................................12
  Controleer de digitale camera .............................................................................................. 12
  Open de behuizing ............................................................................................................... 13
  Bevestig de flitser op de camera en klap het lichtgevende deel omhoog ............................ 13
  Plaats de batterijen voor het licht ......................................................................................... 14
  De digitale camera in de behuizing plaatsen ....................................................................... 15
  Zorg ervoor dat de camera correct is geplaatst.................................................................... 15
  Verzegel de behuizing.......................................................................................................... 16
  Bevestig de diffuser.............................................................................................................. 16
  Controleer of de camera met de geplaatste behuizing correct werkt ................................... 16
  Test waterlekken .................................................................................................................. 17

  4.De onderwaterflitser aansluiten ...........................................................................18
  De onderwater optische vezelkabel aansluiten .................................................................... 18

  5.De onderwater conversielens installeren............................................................19
  6.Foto's nemen onderwater .....................................................................................20
  Selecteer de opnamemodi ................................................................................................... 20
  De onderwater opnamemodi ................................................................................................ 20

  7.Het manipuleren na het nemen van foto's ..........................................................21
  Veeg alle waterdruppels weg ............................................................................................... 21
  Haal de digitale camera en de batterijen eruit...................................................................... 21
  Maak de behuizing schoon met zuiver water ....................................................................... 21
  De behuizing afdrogen ......................................................................................................... 22

  8.De waterdichte functie behouden ........................................................................23
  De O-ring verwijderen .......................................................................................................... 23
  Verwijder alle zand, stof, enz. .............................................................................................. 23
  NL 5 • Page 7

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 6 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  De O-ring installeren ............................................................................................................ 23
  Vet aanbrengen op de O-ring............................................................................................... 24
  Vervang de producten die onderhevig zijn aan slijtage........................................................ 24

  9.Appendix ................................................................................................................25
  Specificaties ......................................................................................................................... 25
  Bijgeleverde accessoires voor PT-EP05L/06L............................................................... 25
  Optionele accessoires.................................................................................................... 25

  NL 6 • Page 8

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 7 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  1. Voorbereidingen
  Controleer de inhoud van het pakket
  Controleer of alle accessoires zich in de doos bevinden.
  Neem contact op met uw verdeler wanneer er accessoires ontbreken of beschadigd zijn.
  • LCD-kap (op het apparaat)
  • Behuizingskas
  (Ga na of de O-ring is geïnstalleerd.)

  • Silicagel (1g)

  • Deksel
  voor kas

  • O-ring-haak

  • Siliconevet
  • Diffuser

  • Handriem

  • Deksel van sleuf voor
  optische vezelkabel (2)

  • Deksel flitsvenster

  • Niet-reflecterende ring

  • Gebruikershandleiding (deze handleiding)

  OPGELET:
  • Zorg ervoor dat u na aankoop onderhoud uitvoert, ook wanneer het gaat om een nieuw product. Indien u
  het onderhoud niet zorgvuldig uitvoert, kan dit voor lekken zorgen.
  Voor meer informatie in verband met het onderhoud van de behuizing, raadpleeg P. 23.
  • De zoomuitrusting PPZR-EP02 (afzonderlijk verkocht) is nodig om de zoom te gebruiken.
  Voor meer informatie, raadpleeg P. 12.

  NL 7 • Page 9

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 8 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Benaming van de onderdelen
  PT-EP05L

  PT-EP06L

  1
  2
  *3
  *4
  5
  6
  7
  8
  9
  *0
  *a

  Open/close-draaiknop
  Schuifvergrendeling
  Sluiter
  ON/OFF-knop
  Bevestiging van
  accessoires
  ON/OFF-knop licht
  Licht
  Sleuven voor optische
  vezelkabel
  Zoomschijf
  q (Afspelen)-knop
  (Wissen)-knop

  *b Keuzeknop
  *c G-knop/Fn-knop
  (PT-EP05L)
  *d U-knop (PT-EP05L)
  *e ( (REC)-knop
  *f INFO (Infoweergave)-knop
  *g F (Blootstellingscorrectie)knop/Cross-cursor-knop S
  *h #-knop/Cross-cursor-knop
  X (PT-EP05L)
  *i OK-knop
  *j jY-knop/Cross-cursorknop T

  *k MENU-knop
  *l P-knop/Cross-cursorknop W (PT-EP05L)
  m LCD-scherm
  n LCD-kap
  o #-knop/U-knop/Crosscursor-knop X (PT-EP06L)
  p P-knop/G-knop/Crosscursor-knop W (PT-EP06L)
  q O-ring
  r LCD-binnenkap
  s Statiefzitting
  t Batterijdoos

  Opmerking:
  De onderdelen van de behuizing die aangeduid zijn met * komen overeen met de onderdelen van de digitale
  camera. Wanneer de onderdelen van de behuizing worden bediend, worden de overeenkomstige functies
  van de digitale camera geactiveerd. Voor meer informatie over de functies, raadpleeg de handleiding van de
  digitale camera.

  NL 8 • Page 10

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 9 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Het gebruik van de accessoires
  Installeren en verwijderen van de LCD-kap
  Installeren
  Plaats de LCD-kap zoals weergegeven op de afbeelding op de rails boven en onder het LCD-scherm
  het ene na het andere.
  Verwijderen
  Verwijder de LCD-kap uit de rails boven en onder het LCD-scherm het ene na het andere door de LCDkap te verbreden.

  Rails

  Installeren

  Verwijderen

  Het deksel voor de kas van de camera plaatsen en verwijderen
  Installeer de holle en de bolle onderdelen van het deksel voor de kas en de lensring op die manier dat
  ze op elkaar passen. Zorg ervoor dat u het deksel voor de kas van de camera verwijdert voordat u foto's
  neemt.

  NL 9 • Page 11

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 10 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  De installatie van de diffuser
  1 Bevestig de diffuser op de poortadapter.
  Diffuser

  Poortadapter

  2 Bevestig de handriem op de behuizingskas.

  3 Installeer de diffuser op de behuizing.

  NL 10 • Page 12

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 11 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  2. De behuizing vooraf controleren
  Controleer vóór gebruik
  Deze behuizing is onderworpen aan een zeer strenge kwaliteitscontrole van de onderdelen tijdens het
  productieproces en aan een verregaande inspectie van de verschillende functies tijdens de montage. Er
  wordt bovendien een waterdrukproef uitgevoerd met behulp van een waterdruktester voor alle producten
  om te bevestigen dat de prestatie overeenstemt met de specificaties.
  Afhankelijk van de draag- en opbergcondities, de onderhoudsstatus, enz. is het echter mogelijk dat de
  behuizing niet meer waterdicht is.
  Vóór gebruik dient u steeds de volgende elementen na te gaan.

  Controleer vooraf
  1 Vooraleer u de digitale camera in de behuizing plaatst, dompel de lege behuizing onder om na te
  gaan dat er geen water doorlekt. Wanneer het moeilijkheden bezorgt, kunt u nagaan of er water lekt
  door “Test waterlekken” (P. 17) te raadplegen.
  2 De belangrijkste oorzaken van het lekken van water zijn als volgt.
  • Vergeten de O-ring te installeren
  • Een deel van of de volledige O-ring bevindt zich buiten de specifieke groef.
  • De O-ring is beschadigd, gebarsten, versleten of vervormd
  • Er plakt zand, vezels, haar of een ander vreemd bestanddeel aan de O-ring, de groef van de Oring of het contactoppervlakte van de O-ring.
  • Schade aan een groef van een O-ring of aan het contactoppervlak van de O-ring.
  • De bevestigde riem of silicagel zit vastgeklemd wanneer de behuizing wordt gesloten.
  Voer de test uit nadat de voorgaande oorzaken zijn opgeheven.
  OPGELET:
  Indien de test vooraf aantoont dat er water lekt bij een normale behandeling, gebruik de behuizing dan niet
  meer en neem contact op met uw verdeler of een dienstencentrum van Olympus.

  NL 11 • Page 13

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 12 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  3. De digitale camera in de behuizing plaatsen
  Controleer de digitale camera
  Controleer de digitale camera voordat u hem in de behuizing plaatst.

  1. De batterij controleren
  U kunt de batterijen niet vervangen wanneer u gebruik maakt van de behuizing. Zorg ervoor dat u
  voldoende batterijcapaciteit heeft vóór u de camera begint te gebruiken.

  2. Controleer het resterende aantal foto's.
  Controleer dat het beeldopslagmedium over voldoende ruimte beschikt voor het aantal foto's dat u wenst
  te nemen.

  3. Verwijder de handriem, de lenskap en de filter van de camera.
  Indien de behuizing op de digitale camera wordt geplaatst zonder de riem en de lenskap te verwijderen,
  kan de behuizing niet correct worden verzegeld en is het mogelijk dat deze begint te lekken.

  4. Als u de PT-EP05L gebruikt, plaats dan het achterste scherm van de camera.
  5. Bevestig de zoomuitrusting (optioneel) en de niet-reflecterende ring.

  Niet-reflecterende ring
  POSR-EP03 kan niet worden gebruikt.
  Zoomuitrusting
  M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm II
  M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm II R

  PPZR-EP02

  Niet-reflecterende ring
  POSR-EP05 (meegeleverd)

  NL 12 • Page 14

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 13 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Open de behuizing
  1 Schuif en houd de schuifvergrendeling in de richting van de pijl (1) en draai aan de open/closedraaiknop tegen de klok in (2).
  2 Open de achterkant van behuizing voorzichtig.

  1
  Schuifvergrendeling
  2

  OPGELET:
  Oefen niet te veel kracht uit terwijl u aan de open/close-draaiknop draait. U kunt op die manier namelijk
  schade veroorzaken aan de draaiknop.

  Bevestig de flitser op de camera en klap het lichtgevende deel omhoog
  Bevestig de flitser die bij de camera wordt meegeleverd.
  Zorg ervoor dat u het lichtgevende deel omhoog klapt.

  NL 13 • Page 15

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 14 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Plaats de batterijen voor het licht
  Open het deksel voor de batterijholte.

  Plaats 2 AAA-batterijen op de strook. Zorg ervoor dat u de batterijen in de juiste richting plaatst.

  Sluit het deksel voor de batterijholte.

  NL 14 • Page 16

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 15 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  De digitale camera in de behuizing plaatsen
  1 Controleer of de digitale camera uitgeschakeld is.
  2 Plaats de digitale camera voorzichtig in de behuizing.
  3 Plaats een zakje met de silicagel (1 g) tussen de bodem van de digitale camera en de behuizing.
  Dit zakje silicagel wordt meegeleverd om condensatie te vermijden.
  2

  3

  OPGELET:
  • Als het zakje silicagel wordt vastgeklemd wanneer de behuizing verzegeld wordt ontstaat er een waterlek.
  • Zodra de silicagel gebruikt is, verloopt de vochtabsorptie minder goed. Vervang de silicagel steeds wanneer
  de behuizing geopend en gesloten is.
  • Maak het oppervlak van de draaiknoppen van de behuizing en de camera schoon.
  Het is mogelijk dat de draaiknoppen schuiven als er zich vet of een vreemd voorwerp op bevindt.

  Zorg ervoor dat de camera correct is geplaatst
  Controleer de volgende elementen voordat u de behuizing verzegelt.
  • Is de digitale camera correct geplaatst?
  • Wordt de silicagel volledig tot op de specifieke positie geplaatst?
  • Is de O-ring correct bevestigd op de opening van de behuizing?
  • Bevindt er zich vuil of vreemd materiaal op de O-ring of op het contactoppervlak van de O-ring op de
  voorkant?
  • Is het onderhoud voor de waterdichte functie uitgevoerd? (Voor meer informatie over het onderhoud,
  raadpleeg “De waterdichte functie behouden” (P. 23) van deze handleiding.)

  NL 15 • Page 17

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 16 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Verzegel de behuizing
  1 Sluit de behuizing voorzichtig en plaats de monteerprojectie van de achterkant en de groef van de open/
  close-draaiknop op één lijn.
  2 Draai aan de open/close-draaiknop tegen de richting van de klok.
  • De behuizing is verzegeld.

  Sluiten

  OPGELET:
  • Als de open/close-draaiknop niet volledig is omgedraaid, wordt de behuizing niet verzegeld. Dit kan een
  waterlek veroorzaken.
  • Sluit de achterkant van de behuizing zodat de lenskap of de riem van LCD-kap er niet in geklemd geraakt.
  Als het wel geklemd geraakt, kan dit een waterlek veroorzaken.

  Bevestig de diffuser
  • Bedek de sleuf voor de optische vezelkabel niet.

  Controleer of de camera met de geplaatste behuizing correct werkt
  Verzegel de behuizing en controleer vervolgens of de camera correct functioneert.
  • Druk op de ON/OFF-knop op de behuizing en ga na of de camera kan worden in-/uitgeschakeld.
  • Draai aan de modusdraaiknop op de behuizing en ga na of de cameramodusschakelaren correct
  werken.
  • Bedien de sluiter op de behuizing en ga na of de sluiter van de camera is ontspannen.
  • Bedien de zoomschijf op de behuizing en ga na of de lens van de camera wordt gecontroleerd.
  • Bedien andere controletoetsen op de behuizing en ga na of de functies van de camera correct
  functioneren.
  • Druk op de ON/OFF-knop van het licht en ga na of de camera kan worden in-/uitgeschakeld.

  NL 16 • Page 18

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 17 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Test waterlekken
  Hieronder wordt uitgelegd waaruit de definitieve test bestaat die wordt uitgevoerd nadat de behuizing op
  de camera is geplaatst. Voer deze test altijd uit. Deze test kan makkelijk worden uitgevoerd in een
  watertank of een badkuip. De test kan in ongeveer vijf minuten tijd worden uitgevoerd. Ga na of de
  verschillende toetsen werken.
  • Dompel de behuizing eerst onder gedurende drie seconden en controleer of er geen water, enz. in de
  binnenkant van de behuizing terechtkomt.
  • Dompel de behuizing vervolgens onder gedurende 30 seconden en controleer of er geen water, enz.
  in de behuizing terechtkomt.
  • Dompel de behuizing vervolgens gedurende 3 minuten onder, bedien alle knoppen en schakelaars en
  controleer de volgende elementen:
  - controleer of er zich water in de behuizing heeft opgestapeld.
  - controleer of er zich condensatie heeft gevormd in de behuizing.
  - controleer of er water in de behuizing is binnengesijpeld.
  • Indien er op de binnenkant van de behuizing condensatie wordt gevormd of indien er een waterlek is,
  voer dan het onderhoud uit op de O-ring en voer vervolgens de waterlektest opnieuw uit.

  NL 17 • Page 19

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 18 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  4. De onderwaterflitser aansluiten
  De onderwater optische vezelkabel aansluiten
  Om de UFL-2-onderwaterflitser (optioneel) op de behuizing aan te sluiten aan de hand van een optische
  vezelkabel voor onderwater (optioneel: PTCB-E02), dient u de stappen hieronder te doorlopen.

  De onderwater optische vezelkabel
  aansluiten
  1 Plaats de onderwater optische vezelkabelplug
  volledig in de sleuf voor de optische vezelkabel.
  Plaats hem stevig tot hij stopt naast het deksel
  van het flitservenster.

  2 Plaats het deksel op de sleuf van de optische
  vezelkabel wanneer deze niet wordt gebruikt.

  Het instellen van de digitale camera
  Stel de RC-modus van de camera in op ON zodat de ingebouwde flitser van de camera geactiveerd
  wordt.
  In het geval van de UFL-2, draait u de RC-modus op ON.
  Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding van de UFL-2.
  In het geval van UFL-1, dient u de optische vezelkabel op dezelfde manier aan te sluiten.
  Stel de RC-modus van de camera in op OFF.

  NL 18 • Page 20

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 19 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  5. De onderwater conversielens installeren
  De conversielens bevestigen.
  De macro-conversielens voor onderwater PTMC-01 (optioneel) en de brede conversielens voor
  onderwater PTWC-01 (optioneel) worden ondersteund.

  Er kan vignettering in de vier hoeken ontstaan wanneer u de brede conversielens voor onderwater
  (PTWC-01) gebruikt op het land.
  De ingebouwde flitser van de camera kan niet worden gebruikt met de brede conversielens voor
  onderwater.

  NL 19 • Page 21

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 20 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  6. Foto's nemen onderwater
  Selecteer de opnamemodi
  Voor E-PL3
  Stel de onderwatermodus in op de Fn-knop om makkelijk op deze modus over te schakelen.
  Selecteer [ / ] onder [Button Function] (Functie knop) in [ ] van [ ] in [MENU] en druk
  vervolgens op de OK-knop.
  *[
  menu display] (menuweergave) van [ ] in [MENU] moet ingesteld worden op ON.
  In het geval van E-PM1, stel deze in op de ((REC)-knop of de Cross-cursor-knop T.
  Opmerking:
  • Druk op de Fn-knop om over te schakelen tussen de modi Onderwater breedhoek en Onderwater Macro.
  • Draai aan de keuzeknop of houd de Fn-knop ingedrukt om de onderwatermodus te verlaten. Druk opnieuw
  op de Fn-knop om terug te keren naar de onderwatermodus.
  • In de SCN-, iAUTO- en filmmodi kunt u de camera echter niet in de onderwatermodus instellen door op de
  Fn-knop te drukken.

  Voor meer informatie, raadpleeg de instructiehandleiding van de digitale camera.

  De onderwater opnamemodi


  Onderwater breedhoek

  Geschikt voor de opname van een scène die zich over een brede hoek bevindt, zoals een school vissen
  die door het water zwemt. Het blauw op de achtergrond wordt levendig weergegeven.  Onderwater Macro

  Geschikt voor een detailopname van kleine vissen en andere levende wezens onderwater. De
  natuurlijke kleuren van het leven onderwater worden accuraat gereproduceerd.

  NL 20 • Page 22

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 21 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  7. Het manipuleren na het nemen van foto's
  Veeg alle waterdruppels weg
  Nadat u foto's onderwater heeft gemaakt, dient u alle waterdruppels van de behuizing te vegen. Gebruik
  samengeperste lucht of een zachte, pluisvrije doek om voorzichtig alle vochtigheid weg te vegen van de
  scharnier tussen de voorkant en de achterkant, de ontspanner en de open/close-draaiknop.
  OPGELET:
  Het water dat tussen de voor- en de achterkant achterblijft kan in de behuizing terecht komen wanneer die
  geopend wordt. Droog deze zones voorzichtig af.

  Haal de digitale camera en de batterijen eruit
  Open de behuizing voorzichtig en neem de digitale camera en de lichtbatterijen eruit.
  OPGELET:
  • Wanneer u de behuizing opent, zorg er dan voor dat er geen water van buiten (bv. waterdruppels uit uw
  haar of van uw duikpak) in de behuizing geraakt en/of op de camera.
  • Voordat u de behuizing opent, zorg ervoor dat uw handen of handschoenen volledig schoon zijn (zonder
  zand, losse vezels, enz.).
  • Open de behuizing nooit in zones waar er water kan spatten of sproeien of waar er zand of stof in de lucht
  kan worden geblazen. Wanneer dit niet kan worden vermeden, bijvoorbeeld wanneer de batterij of de
  geheugenkaart moeten worden vervangen, dienen de behuizing en de camera beschermd te worden tegen
  de wind of besproeiing met behulp van een plastic blad of een gelijkaardig object.
  • Raak de digitale camera en/of de batterij nooit aan wanneer uw handen nat zijn met zeewater.

  Maak de behuizing schoon met zuiver water
  Verzegel de behuizing opnieuw nadat u de camera eruit genomen heeft en maak hem zo snel mogelijk
  voldoende schoon met zuiver water.
  Na gebruik in zeewater, is het doeltreffend om hem onder te dompelen voor een vaste tijdsduur (30
  minuten tot 1 uur) in zuiver water om al het zout te verwijderen.
  OPGELET:
  • Het water kan gaan lekken wanneer er zich op een bepaald deel een hoge waterdruk voordoet. Voordat u
  de behuizing met water schoonmaakt, verwijder de digitale camera.
  • Bedien de sluiter en elke toets van dit product in zuiver water om al het zout dat aan de schacht zit te
  verwijderen. Niet demonteren om schoon te maken.
  • Het zout laten drogen op de behuizing kan voor een functiestoring zorgen. Was al het zout eraf na gebruik.

  NL 21 • Page 23

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 22 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  De behuizing afdrogen
  Nadat u de behuizing heeft schoongemaakt met zuiver water, gebruik een zachte, stofvrije doek zonder
  zout op om alle waterdruppels af te vegen en de behuizing volledig af te drogen op een goed verluchte
  plaats in de schaduw.
  OPGELET:
  Maak geen gebruik van warme lucht van een haardroger of iets dergelijk en stel de behuizing niet bloot aan
  direct zonlicht, aangezien dit de slijtage en de vervorming van de behuizing en de slijtage van de O-ring kan
  versnellen, wat kan leiden tot waterlekken.
  Wanneer u de behuizing afveegt, zorg er dan voor dat u geen krassen veroorzaakt.

  NL 22 • Page 24

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 23 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  8. De waterdichte functie behouden
  De O-ring is een product dat onderhevig is aan slijtage. Telkens wanneer u de O-ring gaat gebruiken,
  dient u hem correct te onderhouden. Zorg er steeds voor het onderhoud van de O-ring uit te voeren zoals
  hieronder beschreven wordt. Indien u het onderhoud niet zorgvuldig uitvoert, kan dit voor lekken zorgen.
  Voer dit onderhoud uit op een plaats zonder zand of stof, nadat u uw handen heeft gewassen en
  afgedroogd.

  De O-ring verwijderen
  Open de behuizing en verwijder de O-ring.

  Werkwijze
  1 Plaats de O-ring-haak in de holte tussen de O-ring en de groefmuur van de O-ring.
  2 Plaats de punt van de geplaatste O-ring-haak onder de O-ring. (Zorg ervoor dat u de groef niet
  beschadigt met de punt van de O-ring-haak.)
  3 Til de O-ring op, knijp hem met de toppen van uw vingers en trek hem uit de behuizing.

  Verwijder alle zand, stof, enz.
  Nadat u visueel heeft nagegaan dat er vuil is verwijderd van op de O-ring, controleer of er zand of ander
  vreemd materiaal aan vastgehecht zit, ga ook na of er schade of barsten zijn door de volledige omtrek
  van de O-ring lichtjes samen te drukken met uw vingertoppen.
  Verwijder vreemd materiaal van de O-ring-groef met behulp van een schone doek of een katoenen prop.
  Verwijder ook alle zand of vuil dat aan de behuizing zit dat in contact komt met de O-ring.
  OPGELET:
  • Wanneer u een scherp object gebruikt om de O-ring te verwijderen of binnen in de O-ring-groef schoon te
  maken, is het mogelijk dat de behuizing en de O-ring beschadigd worden en er een waterlek ontstaat.
  • Wanneer de O-ring afgetast wordt met de vingertoppen, zorg er dan voor dat u de O-ring niet uitrekt.
  • Gebruik nooit alcohol, verdunningsmiddel, benzeen of gelijkaardige oplosmiddelen of chemische
  schoonmaakmiddelen om de O-ring schoon te maken. Wanneer u deze chemische producten gebruikt
  wordt de O-ring waarschijnlijk beschadigd of wordt het slijtageproces versneld.

  De O-ring installeren
  Zorg ervoor dat er geen vreemde bestanddelen vastgehecht geraken, breng een dunne laag aan van
  het accessoirevet op de O-ring en plaats de O-ring in de groef. Zorg er op dit ogenblik voor dat de Oring niet uit de groef uitsteekt.
  Wanneer u dit product verzegelt, zorg er dan voor dat er geen haar, vezels, zandkorrels of ander vreemd
  materiaal blijven plakken, noch op de O-ring, noch op het contactoppervlak (voorkant). Zelfs een haar
  of een enkele zandkorrel kan een waterlek veroorzaken. Ga hierbij uiterst voorzichtig te werk.

  NL 23 • Page 25

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 24 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  Vet aanbrengen op de O-ring
  1 Breng alleen het exclusieve
  smeermiddel van Olympus
  aan op de O-ring.

  Zorg ervoor dat uw vingers en de O-ring niet
  vuil zijn en pers ongeveer 5 mm vet op uw
  vinger. (5 mm is de meest aangewezen
  hoeveelheid.)

  2 Smeer het vet uit op de
  volledige omtrek van de Oring.

  Smeer het vet uit met 3 vingers op de
  volledige omtrek van de O-ring. Zorg ervoor
  dat u niet te veel kracht gebruikt want de Oring kan hierdoor gaan uitrekken.

  3 Zorg ervoor dat de O-ring
  geen krassen of
  oneffenheden vertoont.

  Nadat u het vet heeft uitgesmeerd, controleer
  visueel en tastend dat de O-ring niet gekrast is
  en dat de oppervlakte glad is. Indien die op
  één of andere manier schade heeft, vervang
  die dan door een nieuwe O-ring.

  OPGELET:
  • Voer steeds onderhoud uit van de waterdichte functie, zelfs wanneer de behuizing bij elke foto geopend is.
  Indien u het onderhoud niet zorgvuldig uitvoert, kan dit voor lekken zorgen.
  • Wanneer de behuizing niet gebruikt wordt gedurende een lange tijd, verwijder de O-ring uit de groef om
  vervorming van de O-ring te vermijden, breng een dunne laag siliconevet aan en bewaar hem in een schone
  plastic zak of iets dergelijks.

  Voorbeelden van vreemde bestanddelen die op de O-ring plakken

  Haar

  Vezels

  Zandkorrels

  Vervang de producten die onderhevig zijn aan slijtage
  • De O-ring is een product dat onderhevig is aan slijtage. Onafhankelijk van het aantal keren dat de
  behuizing wordt gebruikt, wordt er aanbevolen de O-ring te vervangen door een nieuw stuk tenminste
  één maal per jaar.
  • Het slijtageproces van de O-ring wordt versneld door de gebruiks- en bewaringsomstandigheden.
  Vervang de O-ring in minder dan één jaar wanneer die tekenen vertoont van schade, barsten of verlies
  van elasticiteit.
  OPGELET:
  • Gebruik het authentieke siliconevet, de silicagel en de O-ring van Olympus.
  • Probeer niet om zelf de O-ring te vervangen.
  • We raden aan deze controle regelmatig uit te voeren.

  NL 24 • Page 26

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 25 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  9. Appendix
  Specificaties
  Onderwaterhuis
  Ondersteunde
  camera

  PT-EP05L

  PT-EP06L

  E-PL3

  E-PM1

  Drukweerstand

  Diepte tot op 45 m

  Belangrijkste
  materialen

  Hoofdgedeelte: Polycarbonaat
  O-ring: Siliconerubber

  Lichtbatterijen

  2 AAA-batterijen (alkaline / NiMH)

  Flitstijd
  Afmetingen

  Ca. 4 uur in continu gebruik (als u alkalinebatterijen gebruikt)
  Breedte 175 mm × hoogte 149 mm ×
  diepte 156 mm

  Gewicht

  Breedte 175 mm × hoogte 149 mm ×
  diepte 152 mm

  Ca. 1.110 g (camera en accessoires niet inbegrepen)

  Gewicht onderwater

  Ca. –30 g (in zoetwater)
  (met inbegrip van de camera, de lens, de zoomuitrusting, de
  antireflecterende ring, de batterijen en de mediakaart)

  * We behouden ons het recht voor het externe uitzicht en de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing
  te wijzigen.

  Bijgeleverde accessoires voor PT-EP05L/06L
  O-ring: POL-EP03
  Siliconevet: PSOLG-2
  Silicagel: SILCA-5S
  LCD-kap: PFUD-EP05
  Deksel voor kas: PBC-EP01
  Diffuser: PTDP-EP05
  Niet-reflecterende ring: POSR-EP05
  Deksel flitsvenster: PFC-EP05
  O-ring-haak: PTAC-05

  Optionele accessoires
  Siliconevet: PSOLG-3
  Optische vezelkabel voor onderwater: PTCB-E02
  Steun: PTBK-E01, PTBK-E02
  Korte arm: PTSA-02/PTSA-03
  Onderwaterflitser: UFL-2, UFL-1
  Macro-conversielens voor onderwater: PTMC-01
  Brede conversielens voor onderwater: PTWC-01
  Zoomuitrusting: PPZR-EP02
  * Wanneer u de PTBK-E01 en de behuizing gecombineerd gebruikt, zijn de specifieke sluitringen nodig in het
  schroefgedeelte.
  Indien u over de PTBK-E01 beschikt waarop de specifieke sluitringen niet zijn samengepakt, neem dan
  contact op met uw klantendienstverleningscentrum.
  U kunt meegeleverde accessoires aankopen. Producten van andere modeltypes dan diegene die hierboven
  worden vermeld, kunnen niet worden gebruikt.

  NL 25 • Page 27

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 26 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  MEMO • Page 28

  PT-EP05L_06L_NL.Book Page 27 Thursday, August 25, 2011 2:58 PM

  ©2011

  VR964701


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Olympus PT-EP06L at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Olympus PT-EP06L in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,56 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Olympus PT-EP06L

Olympus PT-EP06L User Manual - English - 184 pages

Olympus PT-EP06L User Manual - English - 27 pages

Olympus PT-EP06L User Manual - German - 184 pages

Olympus PT-EP06L User Manual - German - 27 pages

Olympus PT-EP06L User Manual - French, Spanish - 184 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info