Zoom out
Zoom in
Previous page
1/68
Next page
3.1 °¤ÌÈÛÌ· ÓÂÚÔ‡
¶ÚÔÙÔ‡ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì ÓÂÚfi, Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ
ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ. Ô ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ
Ú›˙·! ªÔÚ›Ù ӷ ‚¿ÏÂÙ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ÛÛÙËÓ Ú›˙·, ÌfiÏȘ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi Î·È Â›Ó·È
ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ·›. ªÔÚ›Ù ӷ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÛÙÔ
˘‰ÚÔÌ·ÛÛ¿˙ MEDISANA FS 885 ̤¯ÚÈ Î·È 6 Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ÁÂÌ›ÛÌ·ÙÔ˜
ÂÓ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜
ÎÚ‡Ô ‹ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛıÂÙÈο ÏÔ˘ÙÚÔ‡.
ΠΡΟΣΟΧΗ
B‚·Èˆı›Ù ÙÈ Ë Û˘Û΢‹ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
π
Ô‰ÈÒÓ MEDISANA ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿Óˆ ÛÂ
Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙË ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÙÂ
ÚÔÛıÂÙÈο ÏÔ˘ÙÚÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÊÚfi Î·È ¿Ï·Ù· ÏÔ˘ÙÚÔ‡.
3.2 ƒ‡ıÌÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Αφού συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα πιέστε το πλήκτρο
, για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη
θα δείξει την αρχική θερμοκρασία.
Αν πιέσετε πάλι το πλήκτρο
, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
£ερμοκρασία
ΔÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ FS 885 Ù˘ MEDISANA ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ∞˘Ù‹ Ë
Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ‹ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÓÂÚfi Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής στην οθόνη
εμφανίζεται η αρχική θερμοκρασία. Με
κάθε πάτημα του πλήκτρου
αυξάνετε την επιλεγμένη θερμοκρασία κατά 3 ÆC μέχρι τους
39 ÆC. Από τους 39 ÆC έως τους 48 ÆC με κάθε πάτημα του πλήκτρου
η θερμοκρασία
αυξάνεται κατά 1 ÆC. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη
εμφανίζεται η
τρέχουσα θερμοκρασία.
Χρονοδιακόπτης
°ÂÓÈο ÁÈ· ¤Ó· ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ Ì ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ı¤ÛÂÙ 20 ÏÂÙ¿ Î·È ÂÎÙÂÏ›ÙÂ
ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής από το πλήκτρο
η
συσκευή θα λειτουργήσει για 20 λεπτά. Πιέζοντας το πλήκτρο
μπορείτε με βήματα των
10 λεπτών να παρατείνετε τη λειτουργία για έως και 60 λεπτά. √̈˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ,
ÒÛÙ ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË Ó· ÎÚ˘ÒÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Ë Û˘Û΢‹ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂÎ Ó¤Ô˘!
Λουτρό ανάβλυσης / Δόνηση / Κόκκινο φως
Επιπρόσθετα η συσκευή παρέχει τη λειτουργία ανάβλυσης αέρα/δόνησης/κόκκινου φωτός.
Πιέζοντας το πλήκτρο
ενεργοποιείτε τη λειτουργία και πιέζοντας πάλι το πλήκτρο
την
απενεργοποιείτε.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∞Ó ·ÓÙȉڿÙ Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ‹ ¤¯ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
·›Ì·ÙÔ˜, Ôȉ‹Ì·Ù·, ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜, ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ‹ ÏËÁ¤˜ ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·,
ı· Ú¤ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó· ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ È·ÙÚfi Û·˜.
4 ¢È¿ÊÔÚ·
4.1 ∫·ı¿ÚÈÛÌ· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
¶ÚÔÙÔ‡ ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ı›Ù ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Î·È
·Ó ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·. Αδειάστε το νερό από τη συσκευή μέσω
μιας από τις δύο πίσω άκρες και καθαρίστε τη συσκευή με ένα πανί αφού πρώτα
χαμηλώσει η θερμοκρασία της.
3 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ / 4 ¢È¿ÊÔÚ·
GR
59
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:14 Uhr Seite 59
65


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Medisana 88378 - FS 885 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Medisana 88378 - FS 885 in the language / languages: English, German, Dutch, French, Italian, Portuguese, Swedish, Spanish, Finnish as an attachment in your email.

The manual is 1,23 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info