Zoom out
Zoom in
Previous page
1/224
Next page
FD 96
MFD 96
DUBBELE OVEN MET DUB-
BELE BRANDSTOFFORNUIS
Gebruiks-en
Installatievoorschriften
GAS-ELEKTROHERD MIT
DOPPELTEM BACKOFEN
MAXI-GASKOCHFELD
Gebrauchsanweisung
Installationsanleitung
CUISINIERE MAXI
AVEC DOUBLE FOUR
Mode d’emploi
Conseils pour l’installation
PLACA DE COCCIÓN MAXI
CON DOBLE HORNO Y COM-
BUSTIBLE DUAL
Instrucciones de uso
Consejos para la instalación
TWIN OVEN DUAL
FUEL MAXI COOKER
Instruction for the use
Installation advice
NL
NL
FR
ES
BE
BE
BE
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  FD 96 MFD 96 NL BE NL BE DUBBELE OVEN MET DUBBELE BRANDSTOFFORNUIS Gebruiks-en Installatievoorschriften GAS-ELEKTROHERD MIT DOPPELTEM BACKOFEN MAXI-GASKOCHFELD Gebrauchsanweisung Installationsanleitung FR BE CUISINIERE MAXI AVEC DOUBLE FOUR ES PLACA DE COCCIÓN MAXI CON DOBLE HORNO Y COMBUSTIBLE DUAL Mode d’emploi Conseils pour l’installation Instrucciones de uso Consejos para la instalación TWIN OVEN DUAL FUEL MAXI COOKER Instruction for the use Installation advice ...
 • Page 2

  Nederlands 2 Gebruiks-en installatievoorschriften Bladzijde 3 Deutsch Gebrauchsanweisung Installationsanleitung Seite 47 Français Mode d’emploi - Conseils pour l’installation Page 91 Español Instrucciones de uso - Consejos para la instalación English Instruction for the use - Installation advice Página 135 Page 179 ...
 • Page 3

  Nederlands Gebrauchsanweisung Installationsanleitung Mevrouw, Juffrouw, Mijnheer, U heeft onlangs een van onze fornuizen aangekocht en wij danken u voor uw vertrouwen. Uw fornuis werd met de grootste zorg ontworpen, vervaardigd en getest met het oog op uw volkomen tevredenheid. Opdat u het optimaal zou kunnen gebruiken en de gewenste resultaten zou bereiken, bevelen wij aan deze GEBRUIKSHANDLEIDING aandachtig te lezen. De instructies en wenken in deze handleiding zullen een doeltreffende hulp zijn om alle kwaliteiten van uw nieuwe toestel te ontdekken. Dit fornuis mag enkel worden gebruikt voor het doel waartoe het werd ontworpen, met name de bereiding van eetwaren. Alle ander gebruik dient als onjuist en gevaarlijk te worden beschouwd. Wij wijzen elke aansprakelijkhid van de hand in geval van schade wegens onjuist, verkeerd of irrationnel gebruik van het toestel. Lees de aanwijzingen met de grootste aandacht voordat u het apparaat installeert of gebruikt. LET OP: ...
 • Page 4

  BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC. Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN ...
 • Page 5

  BELANGRIJKE RAADGEVINGEN ● Controleer na het uitpakken of het toestel volledig en onbeschadigd is. Gebruik het niet bij twijfel, maar wend u tot een doorverkoper of roep er een vakkundig technicus bij. ● De verpakkingsonderdelen (plastic zakken, polystyreen, spijkers, sluitstrips, enz.) moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden, want zij vormen een potentiele bron van gevaar. ● Probeer mooit de technische kenmerken van het toestel te veranderen want dat kan gevaar inhouden. ● Ga nooit over tot onderhoud of reiniging van het toestel zonder dat u het vooraf van het stroomnet heeft afgekoppeld. ● Als u beslist het toestel niet meer te gebruiken of als u uw oude toestel wil opruimen, is het aanbevolen het eerst onbruikbaar te maken op de manier die is bepaald door de geldende normen inzake gezondheids-en milieubescherming. Onderdelen die een gevaar voor kinderen kunnen betekenen, moeten onschadelijk worden gemaakt. ● Vermijd dat kinderen of onbekwamen he ...
 • Page 6

  1 - KOOKTAFEL 2 4 3 2 1 1 Afb. 1.1 ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN: 1. 2. 3. 4. Snelkookplaat (A) Halfsnelle brander (SR) Snelle brander (R) Superbrander met driedubbele krans (TC) 1,00 kW 1,75 kW 3,00 kW 3,50 kW OPMERKING: ✓ Elektrische ontsteking is ingebouwd in de bedieningsknoppen van de gasbranders. ✓ Als het komfoor van een model met veiligheidsventielen is (bij iedere brander is een sonde “T” aanwezig – zie afb. 7.1 – niet te verwarren met de elektrode “S” van de elektrische ontsteking), wordt de gastoevoer gestopt als de vlam per ongeluk dooft. 6 ...
 • Page 7

  2 - BEDIENINGSPANEEL Afb. 2.1 11 12 13 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN 1. Bedieningsknop brander rechts voor 2. Bedieningsknop brander rechts achter 3. Bedieningsknop brander middenachter 4. Bedieningsknop brander middenvoor 5. Bedieningsknop brander links achter 4. Bedieningsknop brander links voor 7. Schakelaar van de multifunctionele oven (oven links) 8. Thermostaatknop van de multifunctionele (oven links) 9. Thermostaatknop van de traditionele oven (oven rechts) 10. Schakelaar van de traditionele oven (oven rechts) 11. Elektronische klok/programmeur (alleen de grote oven links) Controlelampje: 12. Temperatuurcontrolelampje van de traditionele oven (oven rechts) 13. Temperatuurcontrolelampje van de multifunctionele oven (oven links) BELANGRIJK: Dit kooktoestel heeft een ingebouwde koelventilator: het geluid van de koelventilator is te horen wanneer de oven of de grill in werking is. 7 ...
 • Page 8

  3 - KOOKTAFEL BEDIENINGSVOOR-SCHRIFT GEBRUIK VAN DE BRANDERS ELEKTRISCHE ONTSTEKING De gastoevoer naar de brander wordt bediend door een knop (Afb. 3.1). Door het merkteken op de knop rechtover de verschillende symbolen op het bedieningsbord te plaatsen bekomt men: Om de branders aan te steken: - merkpunt ● : gesloten kraan (uitgedoofde brander) - merkpunt : vol debiet (brander op maximum) - merkpunt : vertraagd debiet (brander op minimum) Als de branders met moeite ontbranden vanwege de eigenschappen van het gas dat het plaatselijke gasbedrijf levert, probeer het dan met de knop op de laagste stand. Gebruik de hoogste stand om vloeistof snel aan de kook te brengen en de laagste stand voor het voorzichtig opwarmen van voedsel en om vloeistof aan de kook te houden. Zet de bedieningsknop altijd op een stand tussen de hoogste en de laagste stand, en nooit tussen de hoogste en de gesloten stand. Controleer na het koken altijd of u de bed ...
 • Page 9

  ELEKTRISCHE ONTSTEKING Modellen met het apparaat van de veiligheidsklep Om de branders aan te steken: 1 – Om een brander te ontsteken moet u de bijbehorende bedieningsknop indrukken en naar de hoogste stand (grote vlam ) draaien; houd de bedieningsknop ingedrukt totdat de brander aan is. (Als de stroom is uitgevallen kunt u de brander ontsteken door er een vlam bij te houden). 2 – Wacht ongeveer tien seconden na de ontsteking van de brander, alvorens de knop weer los te laten (de tijd om het veiligheidsventiel te bewapenen). 3 – Regel de gaskraan op de gewenste stand. Mocht de vlam van de brander om welke reden ook doven, dan zal de veiligheidsklep de gastoevoer automatisch afbreken. Om de werking weer te hervatten moet u de knop in de stand ● draaien en de brander opnieuw ontsteken volgens bovenstaande instructies. Indien bijzondere lokale omstandigheden van het gedistribueerde gas de ontsteking van de brander moeizaam maken, wanneer de knop in de stand van ...
 • Page 10

  LUCHTSTRAAL (koelventilator) LUCHTSTRAAL (koelventilator) LUCHTSTRAAL (koelventilator) GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE SNELLE BRANDER Afb. 3.4 GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE DRIEVOUDIGE BRANDER (Afb. 3.5a - 3.5b) Plaats een pan met een platte bodem rechtstreeks op de pannendrager. Wanneer u een WOK pan gebruikt, moet u de meegeleverde standaard op de brander plaatsen om een slechte werking van de drievoudige brander te voorkomen (Afb. 3.5a 3.5b). FOUT 10 Afb. 3.5a GOED Afb. 3.5b ...
 • Page 11

  4 - ELEKTRISCHE MULTIFUNKTIE OVEN (oven links) Opgelet : Tijdens de werking van de oven is de ovendeur warm. Houdt de jonge kinderen op afstand. ALGEMENE KENMERKEN Zoals zijn naam het zegt, gaat het hier om een oven die specifieke funktionele kenmerken bezit Het is inderdaad mogelijk 7 verschillende funkties te gebruiken om aan elke kookvereiste te voldoen. Deze 7 funkties, met thermostatische controle, worden verwezenlijkt door 4 verwarmingselementen: – Onderweerstand 1400 W – Bovenweerstand 1000 W – Grillweerstand 2000 W – Ringvormige weerstand 2500 W – Ventilatiemotor 25 W – Ovenlamp 15 W OPMERING: Voor het eerste gebruik is het raadzaam om de lege oven 30 minuten op stand te laten werken en vervolgens nogmaals 30 minuten op de maximumtemperatuur (thermostaatknop op 250°C) in de standen , om alle sporen van vet van de en verwarmingselementen te verwijderen. Maak de oven en zijn accessoires schoon met warm water en vloeibaar afwasmiddel. WE ...
 • Page 12

  Afb. 4.1 Afb. 4.2 THERMOSTAAT (Afb. 4.1) De verwarmingselementen van de oven worden ingeschakeld door de knop op de gewenste funktie te plaatsen en door de thermostaatknop op de gewenste temperatuur in te stellen. De controle van de werking (ON-OFF) van de verwarmingselementen wordt uitgevoerd door de thermostaat; zijn werking wordt aangegeven door het lampje op het knoppenbord. BAKSTANDENSCHAKELAAR (Afb. 4.2) Draai de knop met de klok mee om één van de bakstanden in te stellen. VERLICHTING Bij het instellen van de knop in deze positie, licht het ovenlampje (15 W) op. De oven blijft verlicht als de schakelaar op één van de funkties is ingesteld. TRADITIONEEL KOKEN-CONVECTIE Werking van de onder- en bovenweerstand. De warmte wordt door natuurlijke convectie verspreid en de temperatuur moet geregeld worden van 50° tot 250 °C met de thermostaatknop. De oven dient voorverwarmd te worden alvorens de gerechten in de oven te plaatsen. Aangeraden Gebruik: Voor gerech ...
 • Page 13

  ROOSTEREN MET DE GRILL Werking van de elektrische weerstand met infra-roodstraling. Met de ovendeur dicht gebruiken en met de thermostaatknop op een stand tussen 50° en 225°C voor ten hoogste 15 minuten en vervolgens op 175°C. De grill niet langer dan 30 min. gebruiken. Opgelet : tijdens de werking van de oven is de ovendeur warm. Houdt de jonge kinderen op afstand. Voor een correct gebruik verwijzen wij naar het hoofdstuk “Gebruik van de grill” Aangeraden Gebruik: Traditioneel roosteren met de grill, braden, bruinen, gratineren, roosteren, enz. ONTVRIEZEN VAN INGEVRO REN VOEDINGSMIDDELEN Enkel werking van de ovenventilator. Te gebruiken met de thermostaatknop op stand “●” daar elke andere stand geen enkele uitwerking heeft. Het ontvriezen gebeurt door de ventilatie, zonder verwarming. Aangeraden Gebruik: Om snel de ingevroren gerechten te ontvriezen. Ongeveer één uur per kilo. De duur variëert in funktie van de kwaliteit en het soort te ontvriezen voedingsmiddelen. ...
 • Page 14

  KOKEN MET GEVENTILEERDE GRILL Werking van de infra-roodgrillweerstand en de turbine. De warmte wordt hoofdzakelijk verspreid door straling en de ventilator verdeelt de warmte over de ganse oven. De temperatuur moet d.m.v. de thermostaatknop worden geregeld op een stand tussen 50° en 175° (voor maximaal 30 minuten). De oven moet voorverwarmd worden gedurende 5 minuten. Attentie: Voor gebruik moet de deut-van de oven gesloten zijn. Attentie: tijdens het gebruik wordt de ovendeur zeer heet. Houd kinderen weg van de oven. Voor een correct gebruik verwijzen wij naar het hoofdstuk “ROOSTEREN EN GRATINEREN” . Aangeraden Gebruik: Voor het roosteren van gerechten waarvan de buitenkant gebruind moet worden om het vleessap binnenin te behouden. Vb: kalfsbiefstuk, entre-côte, hamburger, enz. WARMHOUDEN VAN GEKOOKTE GERECHTEN OF ZACHTJES OPWARMEN VAN GERECHTEM Werking van de bovenweerstand, van de ringvormige weerstand en de turbine. De warmte wordt verspreid door gedwongen convect ...
 • Page 15

  KOOKWENKEN SIMULTAAN KOKEN STERILISEREN De standen de MULTIFUNKen TIE oven laten toe verschillende heterogene bereidingen simultaan te koken. Aldus kan men tezelfdertijd verschillende gerechten koken zoals vb. vis, taart en vlees zonder dat de aroma’s en smaken zich vermengen. Dit is mogelijk omdat de dampen en vetten geoxydeerd worden door de elektrische weerstand en zich dus niet kunnen afzetten op de gerechten. De enige te nemen voorzorgen zijn: – de kooktemperaturen moeten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen met een verschil van maximum 20° tot 25 °C tussen de extreem vereiste temperaturen voor de verschillende gerechten; – de gerechten zullen op verschillende tijdstippen in de oven geplaast worden, rekening houdend met de verschillende kookduur. Het steriliseren van levensmiddelen in bokalen gebeurt als volgt (volle bokalen, hermetisch gesloten): a. de schakelaar op stand plaatsen; b. de thermostaatknop op stand 185 °C plaatsen en de oven voorverwar ...
 • Page 16

  KOKEN MET DE GRILL De oven moet voorverwarmd worden gedurende 5 minuten. Voor gebruik moet de deur van de oven gesloten zijn. Het gerecht op het ovenroosterplaatsen dat zo hoog mogelijk in de oven wordt geschoven. Breng de ovenschaal onder de grill aan, om het vet en de sappen op te vangen. Attentie: Voor gebruik moet de deur van de oven gesloten zijn. De grill niet langer dan 30 min. gebruiken. Attentie: tijdens het gebruik wordt de ovendeur zeer heet. Houd kinderen weg van de oven. KOKEN MET DE OVEN De oven voorverwarmen op de gewenste temperatuur. Wanneer de oven de gewenste temperatuur bereikt heeft, het gerecht in de oven plaatsen en de kooktijd nakijken. De oven 5 min. voor het eind van de kooktijd uitschakelen om de in de oven opgestapelde warmte te benutten. 16 Ter informatie geven we in volgende tabel enkele gerechten met hun bereidingstemperauren in °C. Tijd en temperatuur schommelen afhankelijk van de hoeveelheid en de grootte van de stukken. ...
 • Page 17

  5 - ELEKTRISCHE OVEN MET NATUURLIKE CONVECTIE (oven rechts) Opgelet : Tijdens de werking van de oven is de ovendeur warm. Houdt de jonge kinderen op afstand. ALGEMENE KENMERKEN Het fomuis wordt in propere staat geleverd. Nochtans is het aangeraden, voor het eerste gebruik, de oven te laten warmen op maximum temperatuur (250 °C) om de eventuele vetsporen op de weerstanden te verwijderen. De elektrische oven is uitgerust met 3 weerstanden: – Bovenweerstand – Onderweerstand – Grillweerstand 700 W 800 W 1450 W WAARSCHUWING: De deur is heet. Gebruik het handvat. Gedurende het gebruik wordt het apparaat warm. Opletten om niet de warme elementen binnen de oven te treffen. Afb. 5.1 OPMERING: Alvorens de oven voor de eerste keer te gebruiken, de oven leeg aanzetten. Stel de hoogste stand in en zet de temperatuurknop op 250°C. Laat de oven gedurende een uur in functie anstaan en daarna nog 15 minuten in functie . Hierdoor worden eventuele vetresten van de ...
 • Page 18

  BAKSTANDENSCHAKELAAR (Afb. 5.1) Draai de knop met de klok mee om één van de bakstanden in te stellen. THERMOSTAAT (Afb. 5.2) De verwarmingselementen van de oven worden ingeschakeld door de knop op de gewenste functie te plaatsen en door de thermostaatknop op de gewenste temperatuur in te stellen (van 50° tot 250 °C ). De controle van de werking (ON-OFF) van de verwarmingselementen wordt uitgevoerd door de thermostaat; zijn werking wordt aangegeven door het lampje op het knoppenbord. VERLICHTING ROOSTEREN MET DE GRILL Werking van de elektrische weerstand met infra-roodstraling. Met de ovendeur dicht gebruiken en met de thermostaatknop op een stand tussen 50° en 225°C voor ten hoogste 15 minuten en vervolgens op 175°C. In de stand treedt de draaispitmotor in werking. Voor een correct gebruik verwijzen wij naar het hoofdstuk “ROOSTEREN EN GRATINEREN” . Aangeraden Gebruik: Traditioneel roosteren met de grill, braden, bruinen, gratineren, roosteren, enz. ...
 • Page 19

  KOKEN MET DE OVEN De oven voorverwarmen op de gewenste temperatuur. Wanneer de oven de gewenste temperatuur bereikt heeft, het gerecht in de oven plaatsen en de kooktijd nakijken. De oven 5 min. voor het eind van de kooktijd uitschakelen om de in de oven opgestapelde warmte te benutten. Ter informatie geven we in volgende tabel enkele gerechten met hun bereidingstemperauren in °C. Tijd en temperatuur schommelen afhankelijk van de hoeveelheid en de grootte van de stukken. GERECHTEN TEMPERATUUR Savoiegebakjes Chocoladecake Rijst in de oven Konijnepastei Kaassoufflé Rundsvlees met uitjes Macaronikrans Vier-vierde gebak Karamelvla Gevulde tomaten Pizza Zeebrasem met uitjes Forel met amandelen Wijting in de oven Eend Aardappelen in de oven Appeltaart Soezendeeg Geroosterde paprika’s Kalfskotelet Varkenskotelet Lamskotelet Kalfsgebraad Kippegebraad Appelen in de oven Eieren in vuurvaste schoteltjes Omelet Rundsgebraad Lamsbout Lamsschouder G ...
 • Page 20

  BRAADSPIT (Afb. 5.3) GEBRUIK VAN HET BRAADSPIT De fornuizen uitgerust met een braadspit. Dit dient om de gerechten aan het spit le braden door middel van het gebruik van de grillbrander. Dit onderdeel bestaat uit: – 1 elektrische motor, in de achterwand van de oven geplaatst. – 1 spit uit roestvrij handvat en twee regelbare vorken. – 1 steun voor het spit dat men op de midden richel van de oven plaatst. (Afb. 5.3) – De braadslee op de onderste richel van de oven plaatsen en de steun op de middenrichel. – Het spit in het braadstuk rijgen en het met de vorken vastleggen. – Het spit in het gat van de motor plaatsen en op de steun leggen. Het handvat naar links draaien en het wegnemen. De draairichting van de hendel is van links naar rechts, of omgekeerd. Attentie: Voor gebruik moet de deur van de oven gesloten zijn. De grill niet langer dan 30 min. gebruiken. Attentie: tijdens het gebruik wordt de ovendeur zeer heet. Houd kinderen weg van de oven. Afb. ...
 • Page 21

  6 - ELETRONISCHE KLOK/PROGRAMMEUR De elektronische klok/programmeur is een inrichting die de volgende functies groepeert, die met een enkele hand kunnen geprogrammeerd worden: - Klok12 urem met verlichte wijzers (uren, minuten en seconden). - Timer (tot 60 minuten). - Programma voor automatisch koken in de oven. Aanschakeling op het geprogrammeerde uur (binnen de 12 uren vanaf het ogenblik van de programmering) en automatische uitschakeling na de geprogrammeerde kooktijd (max. 6 uren). - Programma voor halfautomatisch koken in de oven. Automatische uitschakeling van de oven na de geprogrammeerde kooktijd (max 6 uren). Beschrijving van de drukknoppen: Timer Kooktijd/Uur van einde kooktijd Uurregeling/Annulering programma’s Vooruitgaan van de cijfers van alle functies Achteruitgaan van de cijfers van alle functies Opmerking: De programmering (met een enkele hand) wordt uitgevoerd door te drukken op de toets die overeenstemt met de gewenste functie, en nadat ...
 • Page 22

  KLOK (Afb. 6.2) 1. Afb. 6.2 - Bij de eerste elektrische aansluiting van de oven of na een stroomonderbreking, zullen alle nummers van de programmeur knipperen. 2. Afb. 6.2 - Om het uur te regelen, de toets indrukken gedurende een seconde; de wijzer zal aangaan op de 12. 3. Afb. 6.2 - Binnen de 7 seconden de drukknop of indrukken om de verlichte uur- en minutenwijzers te regelen. Wanneer de regeling beëindigd is, zal de verlichte secondenwijzer verschijnen. Opmerking: De regeling van de klok houdt de op nul afstelling in van eventuele programma’s in uitvoering of van ingestelde programma’s. 1 MANUEEL KOKEN ZONDER PROGRAMMEUR (Afb. 6.3) Om de oven manueel te gebruiken, d.w.z. zonder de hulp van de programmeur, mogen de nummers niet knipperen of mag er geen enkel intern verlicht segment aan zijn (er mogen geen halfautomatische of automatische kookprogramma’s ingesteld zijn). A. Afb. 6.3 - Programmeur met ingesteld programma. Om het programma te annuleren, gedu ...
 • Page 23

  TIMER (Afb. 6.4) De functie timer bestaat uitsluitend uit een geluidssignaal dat kan afgesteld worden voor een maximum tijd van 60 minuten. 1. Afb. 6.4 - Om de tijd in te stellen, drukken op de drukknop . 2. Afb. 6.4 - Binnen de 7 seconden drukken op de drukknop tot de externe segmenten aangaan die overeenstemmen met de gewenste tijd (ieder segment stemt overeen met 1 minuut). Indien de gewenste tijd verstreken is, drukken op de drukknop tot de regeling is uitgevoerd. 3. Afb. 6.4 - Het aftellen begint onmiddellijk en wordt gevisualiseerd door een verlichte wijzer die draait tegen de wijzers van de klok en die bij iedere toer (1 minuut) een segment zal uitschakelen. Tijdens het aftellen is het mogelijk op gelijk welk ogenblik de ingestelde tijd te veranderen door te drukken op de toetsen of ; om het aftellen op nul af te stellen, drukken op de toets ; tot aan het uitgaan van alle aangeschakelde externe sectoren). Wanneer de tijd verstreken is, zal het laatste ve ...
 • Page 24

  HALFAUTOMATISCH KOKEN (Afb. 6.6) Dient om de oven automatisch uit te schakelen nadat de gewenste kooktijd verstreken is. 1. Afb. 6.6 - Om de kooktijd in te stellen (max 6 uren) drukken op de drukknop , de wijzers van de klok gaan uit en er gaat een wijzer aan op de 12. 2. Afb. 6.6 - Binnen de 7 seconden drukken op de drukknop en een verlichte wijzer (zoals die van de minuten en de seconden) wordt geactiveerd. Ieder segment van vermeerdering duidt een minuut aan. Bovendien schakelt iedere vermeerdering van 12 minuten een intern segment aan (5 segmenten zijn gelijk aan een uur). Indien de gewenste tijd verstreken is, de drukknop indrukken tot de regeling is uitgevoerd. 3. Afb. 6.6 - Na 7 seconden zullen de aangeschakelde interne segmenten zich gaan plaatsen op het huidige uur en hierbij de geprogrammeerde kooktijd aanduiden. 4. De temperatuur en de kookfunctie van de oven instellen door in te grijpen op de desbetreffende knoppen van de schakelaar en van de thermosta ...
 • Page 25

  AUTOMATISCH KOKEN (Afb. 6.7) Dient om de oven aan te schakelen op een vooringesteld uur en automatisch uit te schakelen nadat de geprogrammeerde kooktijd verstreken is. Om in de oven te koken in automatisch, moet men: - De kooktijd instellen (max 6 uren). - Het uur van einde kooktijd instellen (binnen de 12 uren vanaf het ogenblik van programmering). - De temperatuur en de kookfunctie van de oven instellen. Deze operaties worden op de volgende manier uitgevoerd: 1. Afb. 6.7 - De kooktijd instellen door te drukken op de drukknop , de wijzers van de klok gaan uit en er gaat een wijzer aan op de 12. 2. Afb. 6.7 - Binnen de 7 seconden de drukknop indrukken en er wordt een verlichte wijzer geactiveerd (zoals die van de minuten en de seconden). Ieder segment van vermeerdering duidt een minuut aan. Bovendien schakelt iedere vermeerdering van 12 minuten een intern segment aan (5 segmenten zijn gelijk aan een uur). Indien de gewenste tijd verstreken is, de drukknop indrukk ...
 • Page 26

  Wanneer het koken begint, zullen de interne segmenten knipperen om aan te duiden dat het koken in uitvoering is, en ze zullen gradueel uitgaan met het verlopen van de tijd (een alle 12 minuten). Tijdens het kookprogramma is het mogelijk op gelijk welk ogenblik de ingestelde tijd te veranderen door eerst op de toets en vervolgens op de toetsen of te drukken. Wanneer de tijd verstreken is, zal het laatste verlichte segment uitgaan, de oven zal uitgaan, alle nummers van de klok zullen knipperen en er zal een intermitterend geluidssignaal geactiveerd worden. Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukken op een willekeurige drukknop. Om het knipperen van de nummers van de klok uit te schakelen, drukken op de drukknop . Het kookprogramma kan geannuleerd worden op gelijk welk ogenblik door te drukken op de drukknop gedurende 2 seconden. Opgelet: Op het einde van het automatisch koken onmiddellijk de knoppen van de schakelaar en van de thermostaat van de oven naar de ...
 • Page 27

  7 - ONDERHOUD ALGEMENE RAADGEVINGEN – Wanneer het toestel niet gebruikt wordt is het raadzaam de gastoevoerkraan te sluiten. – De staat van de aansluitingsbuis van de fles of de gasleiding regelmatig controleren. Deze moet in perfekte staat zijn en moet onmiddellijk vervangen worden in geval er anomaliën vastgesteld worden. – Het smeren van de kranen mag enkel uitgevoerd worden door een vakman. Wanneer een kraan stram wordt, deze niet forceren. – Sluit het komfoor af van het elektriciteitsnet en wacht totdat het is afgekoeld voordat u begint met het schoonmaken. EMAIL De geëmailleerde delen mogen enkel schoongemaakt worden met een spons en zeep of andere niet schurende middelen. Bij voorkeur met een zeemvel droogwrijven. Alkalische of zure vlekken (citroensap, azijn, enz...) moeten onmiddellijk verwijderd worden. Ook het gebruik van chloor- of zuurhoudende producten dient vermeden te worden. DE MODELLEN VAN HET ROESTVRIJE STAAL - DE OPPERVLAKTEN VAN HET R ...
 • Page 28

  GASKRANEN DE BRANDERS CORRECT PLAATSEN Wend u tot de Servicedienst als de gaskranen niet goed werken (09002352673). Het is zeer belangrijk dat u de vlamverdeler F en de kap C van de branders goed op hun plaats teruggezet (Afb. 7.1-7.2. De brander kan niet goed werken als deze onderdelen verkeerd geplaatst zijn. BRANDERS EN ROOSTERS Deze kunnen van het komfoor afgenomen worden en in een sopje gewassen worden Na het schoonmaken moet u de branders goed afdrogen en zorgvuldig op hun plaats terugzetten. Het is zeer belangrijk dat u de vlamverdeler en de kap van de branders goed op hun plaats teruggezet. De brander kan niet goed werken als deze onderdelen verkeerd geplaatst zijn. Opmerking: De elektrische ontsteking kan defect raken als deze wordt gebruikt wanneer de branders zijn verwijderd. Bij toestellen met elektrische ontsteking moet er worden gecontroleerd of de elektrode “S” (Afb. 7.1) schoon is, zodat deze goed kan vonken. Zorg ervoor dat de sonde “T” ...
 • Page 29

  BRANDER MET DRIEDUBBELE KRANS De brander moet geplaatst worden zoals in afb. 7.3 is aangegeven. De ribben van de brander moeten in de uitsparingen steken zoals is aangeduid met de pijlen. Zet de kap A en de ring B op hun plaats (afb. 7.4 - 7.5). Als de brander goed geplaatst is kan hij niet draaien (afb. 7.4). Afb. 7.3 A B Afb. 7.4 Afb. 7.5 29 ...
 • Page 30

  Afb. 7.6 OVENDEUR SCHOTELWARMHOUDRUIMTE De binnenruit kan gemakkelijk uitgenomen worden bij onderhoud. Hiervoor de 4 hechtingsschroeven losdraaien (Afb. 7.6). De schotelwarmhoudruimte is toegankelijk door het opklapbare paneel te openen (Afb. 7.7). Zet geen ontvlambare materialen in de accessoirevak, want die zouden vlam kunnen vatten tijdens de werking van het apparaat. 30 Afb. 7.7 ...
 • Page 31

  OVEN VERVANGING VAN DE OVENLAMP De oven moet na elk gebruik worden gereinigd met de gepaste produkten. De oven 30 minuten op volle kracht laten werken kan het verwijderen van vetvlekken vereenvoudigen. Niet het minste ingrijpen is hier vereist. Als het vet weerbarstig is, kan men de reinigingsduur verlengen door de lege oven op maximum temperatuur te laten branden. Nooit detergent gebruiken die bijtende stoffen bevat om beschadiging van de zelfreinigende bekleding te vermijden. Haal de stekker van het aansluitsnoer uit het stopcontact. Draai het lampje los en vervang het door een lampje dat bestand is tegen hoge temperaturen (300° C), spanning 230 V (50 Hz), 15 W, E14. MONTEREN EN DEMONTEREN VAN DE ZIJPLATEN – Bevestig de uitneembare zijplaten aan de gaten van de zijwanden in de oven (Afb. 7.8) – Schuif de vetvanger en het rooster in het midden in de richels van de uitneembare zijplaten (Afb. 7.9). – Het demonteren geschiedt in omgekeerde volgorde. ...
 • Page 32

  DEMONTAGE VAN DE OVENDEUR Afb. 7.10a De ovendeur kan eenvoudig worden gedemonteerd op de volgende wijze: – De ovendeur volledig openen (Afb. 7.10A). – De vastzetring inhaken in de pen van de linker- en rechterschamier (Afb. 7.10B). – Neem de deur vast zoals getoond in Afb. 7.10. – De deur een klein beetje openen, loshaken en de onderste pen van de scharnieren uit hun behuizing halen (Afb. 7.10C). Afb. 7.10b – Ook de bovenste pen van de scharnieren uit haar behuizing halen (Afb. 7.10D). – Leg de deur op een zacht oppervlak. – Ga in omgekeerde volgorde te werk om de deur opnieuw te monteren. Afb. 7.10c Afb. 7.10d 32 Afb. 7.10 ...
 • Page 33

  Aanwijzingen voor de installateur IMPORTANT – De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien, in overeenstemming met de lokaal geldende voorschriften en de aanwijzingen van de fabrikant. Als hieraan niet wordt voldaan, vervalt de garantie. – Het toestel moet overeenkomstig verordeningen van kracht in uw land en in observatie van de instructies van de fabrikant worden geïnstalleerd. – Indien het apparaat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet via een stopcontact in de muur achter het apparaat, mag het stopcontact zich hoogstens 18 cm boven de vloer bevinden. – Sommige apparaten worden geleverd met de stalen en aluminium delen ervan bedekt door beschermfolie. U moet de beschermfolie verwijderen voordat u het fornuis in gebruik neemt. 33 ...
 • Page 34

  8 - INSTALLATION Dit toestel behoort tot beschermingsklasse “2/1” tegen de oververhitting van aangrenzende oppervakken. Tussen het toestel en de muur of kast ernaast moet minstens 200 mm afstand bewaard worden (Afb. 8.1). De meubelwanden moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 75 °C boven de omgevingstemperatuur. 450 mm 650 mm Het fornuis mag geïnstalleerd worden in een keuken, in een eetkeuken of in een eenkamerwoning met kookhoek, maar niet in een vertrek met een badkuip of douche. De afstand tussen het fornuis en een wand (muur kast) aan de zijkant die hoger is dan het fornuis, moet minstens 500 mm bedragen Het fornuis moet overeenkomstig Afb. 8.1 geïnstalleerd worden. 200 mm 500 mm 34 Afb. 8.1 ...
 • Page 35

  ACHTERSCHERM Assembleer het achterscherm “C” (afb. 8.2) alvorens het fornuis te installeren. – Het achterscherm “C” vindt u in de verpakking achter het fornuis. – Verwijder de beschermfolie en plakband voordat u het achterscherm assembleert. – Verwijder de twee afstandsringen “A” en de schroef “B” van de achterkant van de kookplaat. – Assembleer het achterscherm zoals aangegeven in afbeelding 8.4 en bevestig het door de schroef “B” en de afstandsringen “A” vast te draaien. c B A Afb. 8.2 35 ...
 • Page 36

  DE VERSTELBARE VOETEN MONTEREN De verstelbare voeten moeten aan de onderkant van het fornuis worden gemonteerd voordat het fornuis in gebruik wordt genomen (afb. 8.3). Afb. 8.3 HET FORNUIS WATERPAS ZETTEN Het fornuis kan waterpas geplaats worden door de uiteinden van zijn voeten IN of UIT te draaien (afb. 8.3). Afb. 8.4 36 ...
 • Page 37

  BEWEGINGSSYSTEEM VAN HET FORNUIS WAARSCHUWING Het rechtop zetten van het fornuis moet altijd door twee personen worden gedaan, om te voorkomen dat de verstelbare voeten schade oplopen tijdens deze manœuvre (afb. 8.5). Afb. 8.5 WAARSCHUWING Pas op: til het fornuis bij het rechtop zetten niet op aan de deurhendel (afb. 8.6). WAARSCHUWING SLEEP het fornuis NIET over de vloer wanneer u het naar de plaats van installatie vervoert (afb. 8.7). Til het fornuis zo ver op dat zijn voeten de vloer niet raken (afb. 8.5). Afb. 8.6 Afb. 8.7 37 ...
 • Page 38

  INSTALLATIERUIMTE Dampkap voor afzuiging verbrandingsgassen H min 650 mm De kamer waar het gastoestel wordt geplaatst, moet voldoende verlucht worden. Dit met het oog op het afvoeren van de verbrandingsgassen. De verse lucht moet rechtstreeks toestromen door een of meer ventilatieopeningen in de buitenmuur met een gezamenlijke doorsnede van minstens 100 cm2. Als het gastoestel niet voorzien is van veiligheden die ingrijpen wanneer de vlam dooft, dan moet de doorsnede van de openingen minstens 200 cm2 bedragen. Bij voorkeur gebruikt men openingen die zich dicht bij het vloeroppervlak berinden, en tegenover de afvoer van de verbrandingsgassen zijn gelegen. De openingen moeten zodanig gemaakt zijn dat ze niet kunnen verstoppen, niet aan de binnenkant, noch aan de buitenkant. Indien het niet mogelijk is van deze openingen te voorzien, kan men verluchting vanuit een andere kamer aanbrengen, indien dit geen slaapkamer noch andere gevaarlijke kamer is. In laatste ins ...
 • Page 39

  9 - GASGEDEELTE De wanden van de naast het fornuis opgestelde de meubels moeten uit hittebestendig materiaal vervaardigd zjin. Vóór de installatie moet men verifiëren of het plaatselijk distributienet (type van gas en druk) en de karakteristieken van het toestel compatibel zijn. De karakteristieken staan aangeduid op de plaat of op het etiket. GASAANSLUITING De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien, in overeenstemming met de lokaal geldende voorschriften. Het fornuis is bij levering klaar voor gebruik met het type gas dat op het etiket op het toestel is vermeld. Verzeker u ervan dat de ruimte waarin het fornuis geïnstalleerd wordt goed geventileerd is, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Ook de aansluiting op de gasaanvoerbuis of gasfles moet aan de geldende voorschriften voldoen. De gasaanvoerbuis wordt aan de achterkant van het fornuis (fig. 9.1) aangesloten op de R of L gasinlaat; de aansluitbuis ...
 • Page 40

  Gebruik een starre of buigzame aansluitbuis die aan de geldende voorschriften voldoet. Als er een klemringkoppeling gebruikt wordt, dan moet deze stevig worden aangedraaid met twee moersleutels (fig. 9.2). Verzeker u van het volgende: – dat de buigbare buis (slang) niet in aanraking kan komen met delen van het fornuis waar de oppervlaktetemperatuur 70°C boven de omgevingstemperatuur kan stijgen; – dat de slang niet langer is dan 75 cm en dat hij niet in aanraking kan komen met scherpe randen of hoeken; – dat de slang niet gespannen, gewrongen, geknikt of te sterk gebogen is; – dat de aansluiting met een onbuigzame metalen buis geen trekkracht op de gasinlaat van het apparaat uitoefent. – vervang de afdichtingsring bij de minste geringste vervorming of onvolmaaktheid. – dat de buis zonder moeite over zijn hele lengte geïnspecteerd kan worden; de buis moet na ten hoogste drie jaar vervangen worden. – dat de kraan van de gastoevoerleiding of gasfles dicht gedraaid is wan ...
 • Page 41

  B) GASSOORTEN BE Aansluiting op de gastoevoer: • De verbinding moet worden aange- Cat: II 2E+3+ Het gas dat kan worden gebruikt kan in twee families worden onderverdeeld: ✓ G20 / G25 ✓ G30 / G31 De aansluitset (zie afbeelding 9.3) bestaat uit: A - Gasinlaat (R of L) B - Afdichtingsring legd volgens de norm NBN D 51-003 met buizen of volgens de voorschriften A.R.G.B/03 met flexibele buis. Het apparaat moet worden geplaatst met een AGB-goedgekeurde stopkraan. Attentie: Indien er een flexibele slang wordt gebruikt, moet deze zodanig worden geinstalleerd dat hij niet in contact kan komen met een beweegbaar deel van het meubel. Zorg dat kontrole van de slang over de hele lengte mogelijk is. C - Verloopstuk BELANGRIJK: De afdichtingsring “B” (afb. 9.3) zorgt dat er geen gas uit de gasaansluiting lekt. Vervang de afdichtingsring bij de minste geringste vervorming of onvolmaaktheid. Gebruik voor het aanschroeven van de onderdelen twee sleutels (zie a ...
 • Page 42

  Onderhoud van de gasbranders VERVANGING SPROEIERS VAN DE BRANDERS Als er geen spuitstukken zijn meegeleverd, dan zijn deze te verkrijgen bij de Servicecentra. Elk komfoor wordt geleverd met een serie sproeiers voor de verschillende gassoorten. De nieuwe sproeiers moeten gekozen worden op grond van de “Tabel van de sproeiers”. De diameter van de sproeiers, uitgedrukt in honderdste millimeters, is aangegeven op de buitenkant. Ga als volgt te werk om de sproeiers te vervangen: – Verwijder de panroosters en de kapjes van de branders, trek de bedieningsknoppen en de eventueel aanwezige ontstekingsknop los en verwijder ook deze. – Vervang m.b.v. een pijpsleutel de sproeiers “J” (Afb. 9.4a, 9.4b) door nieuwe die geschikt zijn voor het type gas dat gebruikt wordt. J J Afb. 9.4a 42 Afb. 9.4b ...
 • Page 43

  REGELING VAN DE KLEINSTAND VAN DE BRANDERS VAN DE KOOKTAFEL Een correcte vlam bij kleinstand moet ongeveer 4 mm zijn. Een bruusk overgaan van volstand naar kleinstand mag nooit het doven van de vlam tot gevolg hebben. De vlam wordt als volgt geregeld: – De brander aansteken – De kraan op kleinstand plaatsen – De knop wegnemen. – Modellen zonder het apparaat van de veiligheidsklep. Met behulp van een kleine schroevendraaier de vijs in de kraanstift draaien tot een correcte regeling uitgevoerd (Afb. 9.5). Afb. 9.5 F – Modellen met het apparaat van de veiligheidsklep. Met behulp van een kleine schroevendraaier de vijs (F) in de kraanstift draaien tot een correcte regeling uitgevoerd (Afb. 9.6). Voor G30/G31 gas dient de vijs volledig ingeschroefd te worden. Afb. 9.6 De branders zijn zodanig ontworpen dat er geen afstelling van de primaire lucht nodig is. Korrekte vlam Vlam met gebrek aan primaire lucht Vlam met teveel aan primaire lucht 43 ...
 • Page 44

  TABEL VAN DE INSPUITERS - Cat: II 2L 3B/P BRANDERS NOMINAAL VERMINDER DEBIET DEBIET [kW] [kW] Hulpbrander (A) 1,00 0,30 G30/G31 30/30 mbar G25 25 mbar By-pass [1/100 mm] Ø spuitstuk [1/100 mm] 27 50 Halfsnelle (SR) 1,75 0,45 32 65 Snelle brander (R) 3,00 0,75 42 85 Driedubbele kroon (TC) 3,50 1,50 65 95 By-pass [1/100 mm] Ø spuitstuk [1/100 mm] 72 (F1) Afstellingen NL 94 (Y) 121 (F2) 138 (F3) TABEL VAN DE INSPUITERS - Cat: II 2E+3+ BRANDERS NOMINAAL VERMINDER DEBIET DEBIET [kW] [kW] G30/G31 30/30 mbar G20/G25 25 mbar By-pass [1/100 mm] Ø spuitstuk [1/100 mm] Hulpbrander (A) 1,00 0,30 27 50 Halfsnelle (SR) 1,75 0,45 32 65 Snelle brander (R) 3,00 0,75 42 85 Driedubbele kroon (TC) 3,50 1,50 65 95 By-pass [1/100 mm] Afstellingen BE Ø spuitstuk [1/100 mm] 72 (X) 97 (Z) 115 (Y) ...
 • Page 45

  10 - ELEKTRISCH GEDEELTE BELANGRIJK: De aansluiting op het elektriciteitsnet moet uitgevoerd worden door een bevoegd vakman en voldoen aan de geldende voorschriften. Een foute installatie kan schade aan personen, dieren en zaken ten gevolge hebben waarvoor de fabrikant zich niet aansprakelijk stelt. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET – De aansluiting op het elektriciteitsnet moet uitgevoerd worden door een vakman en voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften; – het apparaat moet aangesloten worden op het elektriciteitsnet, nadat men eerst heeft vastgesteld dat de netspanning overeenstemt met de voedingsspanning die op het typeplaatje is vermeld en dat de elektrische voorziening de aansluitwaarde van het toestel kan dragen; – het is mogelijk om het apparaat direct op het elektriciteitsnet aan te sluiten door middel van een lijnschakelaar met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten; – de voedingskabel mag niet in aanraking komen met hete oppervl ...
 • Page 46

  AANSLUITEN VAN HET AANSLUITSNOER Het aansluitsnoer wordt als volgt op het fornuis aangesloten: B – Schroef de bevestigingsschroeven van het beveiligingspaneel “A” aan de achterkant van het fornuis los – Verbind het goed geïsoleerde aansluitsnoer met klem “D”. – Plaats de stroombruggen U op de contacten B (afb. 10.1) in overeenstemming met het schema in afb. 10.2a, 10.2b, 10.2c. D Afb. 10.1 A – Verbind de aansluitingen (type H05 RR-F) met klembouder “D” volgens het schema in afbeelding afb. 10.2a, 10.2b, 10.2c. DOORMETER VAN DE VOEDINGSDRAAD - TYPE HO5RR-F – Span het aansluitsnoer en zet het vast in klem “D”. – Bevestig het beveiligingspaneel “A” opnieuw. 230 V 400 V 2N 400 V 2N 3 x 2,5 mm2 (*) 5 x 1,5 mm2 (*) 4 x 1,5 mm2 (*) (*) – Rechtstreekse aansluiting op een elektrische muurdoos 230 V~ 1 2 3 4 5 N PE (L2) L1 1 2 3 L1 46 400 V 2N~ 1 2 3 4 5 Afb. 10.2a 4 5 L1 L2 N1 N2 PE 1 N(L2) PE ...
 • Page 47

  Deutsch Gebrauchsanweisung Installationsanleitung Sehr geehrte Kunden, Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf eines unserer Haushaltsgeräte entgegengebracht haben. Die im folgenden aufgerührten Hinweise und Ratschläge dienen Ihrer Sicherheit und der anderer Personen und ermöglichen Ihnen, alle Gebrauchsweisen des Gerätes kennenzulernen. Bewahren Sie deshalb diese Broschüre sorgfältig auf, sie wird Ihnen auch in Zukunft hilfreich sein, falls Sie hinsichtlich der Funktionsweise des Gerätes irgendweiche Unklarheiten klären möchten. Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich hergestellt wurde, d.h. für das Kochen von Speisen. Jeder andere Verwendungszweck ist unangemessen und daher auch gefährlich. Für eventuelle Schäden, die durch unangemessenen, fehlerhaften oder unüberlegten Gebrauch des Gerätes entstehen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen sehr aufmerksam bevor Sie da ...
 • Page 48

  WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EGRICHTLINIE 2002/96/EG. Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet. WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH VON ELEKTROGERÄTEN Beim Gebrau ...
 • Page 49

  WICHTIGE HINWEISE ● Kontrollieren Sie nach dem Auspacken, ob das Gerät unbeschädigt ist. Sollten Sie Zweifel haben, schalten Sie das Gerät nicht ein sondern wenden Sie sich an den Lieferanten oder an einen Elektrofachmann. ● Die Verpackungsteile (Plastikbeutel, Styropor, Nägel, Metallbänder etc.) müssen für Kinder unzugänglich gemacht werden, weil sie eine potentielle Gefahrenquelle darstellen. ● Versuchen Sie nicht, die technischen Eigenachaften des Gerätes zu verändern, das kann gefährlich sein. ● Machen Sie das Gerät stromlos, bevor Sie es putzen oder warten. ● Falls Sie dieses Gerät nicht mehr benutzen sollten (oder falls Sie ein altes Modell durch ein neues ersetzen), empfehlen wir Ihnen, das Gerät vor dem Wegwerfen funktionsuntüchtig zu machen, wie das in den gültigen Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt vorgesehen ist, indem Sie die Teile unschädlich machen, die gerade für spielende Kinder eine Gefahrenquelle darstellen könnendarstellen können. ...
 • Page 50

  1 - ARBEITSFLÄCHE 2 4 3 2 1 1 Abb. 1.1 ARBEITSFLÄCHE – Beschreibung der Kochstellen 1. 2. 3. 4. Hilfsbrenner (A) Mittelschneller Brenner (SR) Schnellbrenner (R) Brenner mit dreifachem Kranz (TC) 1,00 kW 1,75 kW 3,00 kW 3,50 kW ANMERKUNG: ✓ Das Gerät ist mit elektronischer Zündung versehen, die im Bedienknopf integriert ist. ✓ Wenn das Gerät einem Sicherheitsventilsystem hat (neben jedem Brenner, wie in Fig. 7.1, ist eine T-geformte Untersuchung, welche, nicht mit der S-geformten Elektrode der Gaszündung verwirrt werden muß), wird die Strömung des Gases angehalten, falls die Flamme unbeabsichtig ausgehen sollte. 50 ...
 • Page 51

  2 - BEDIENUNGSTELD 11 12 13 Abb. 2.1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE 1. Bedienknopf Brenner vorne rechts 2. Bedienknopf Brenner hinten rechts 3. Bedienknopf zentraler Brenner hinten 4. Bedienknopf zentraler Brenner vorne 5. Bedienknopf Brenner hinten links 6. Bedienknopf Brenner vorne links 7. Mehrzweck-Ofenbedienknopf (Ofen links) 8. Mehrzweck-Ofenbedienknopf (Ofen links) 9. Herkömmlicher Ofenthermostatknopf (Ofen rechts) 10. Herkömmlicher Ofenbedienknopf (Ofen rechts) 11. Elektronische Uhr/Programmiergerät (Nur linker Hauptofen) Kontrolllampen: 12. Herkömmliche Ofentemperaturanzeigeleuchte (Ofen rechts) 13. Mehrzweck- Ofentemperaturanzeigeleuchte (Ofen links) WICHTIG: Dieses Gerät hat einen eingebauten Kühlventilator zur Sicherheit, dessen Geräusche zu hören sind, wenn der Ofen oder der Grill benutzt werden. 51 ...
 • Page 52

  3 - GAS-KOCHFELD - GEBRAUCHSANLEITUNG GEBRAUCH DER BRENNER (Abb. 3.1) Der Gaszufluss zum Brenner wird durch einen Bedienungsknopf (Abb. 3.1) über den Gashahn mit Sicherheits verschluss reguliert. Wenn die Symbole des Bedienknopfes mit der Markierung an der Leiste übereinstimmen, sind die Funktionen folgende: – zeichen ● : Gashahn geschlossen (Brenner ausser Betrieb) – zeichen : Gashahn ganz offen (Maximale Flamme) – zeichen : Gashahn wenig offen (Minimale Flamme) Zündung der Brenner MIT ELEKTRISCHER ZÜNDUNG - Zum Einschalten des Brenners den entsprechenden Knauf eindrücken und auf maximalen Gasfluss drehen (große Flamme ). Den Knauf solange gedrückt halten, bis die Zündung erfolgt ist. (Wenn kein Strom vorhanden ist, eine Flamme an den Brenner halten). - Den Gashahn auf die gewünschte Stellung drehen Als de branders met moeite ontbranden vanwege de eigenschappen van het gas dat het plaatselijke gasbedrijf levert, probeer het dan met de k ...
 • Page 53

  ZÜNDUNG der mit SICHERHEITSVENTIL ausgestatteten BRENNER 1 – Zum Einschalten des Brenners den entsprechenden Knauf eindrücken und auf maximalen Gasfluss drehen (große Flamme ). Den Knauf solange gedrückt halten, bis die Zündung erfolgt ist. (Wenn kein Strom vorhanden ist, eine Flamme an den Brenner halten). 2 – Nach dem Zünden des Brenners den Bedienknopf noch ungefähr zehn Sekunden lang gedrückt halten (Auslösungszeit des Ventils). 3 – Den Gashahn auf die gewünschte Stellung drehen. Falls die Brennerflamme aus irgendeinem Grund ausgehen sollte, unterbricht das Sicherheitsventil automatisch die Gaszufuhr. Um den Ofen wieder in Betrieb zu setzen, den Bedienungsknopf wieder in die Position “Ausgeschaltet” bringen und die oben beschriebenen Vorgänge wiederholen. WAHL DER BRENNER (Abb. 3.3). Die Brennerstellen sind auf dem Bedienungsfeld über dem Bedienungsknopf ersichtlich. Das andersfarbige Zeichen gibt die Lage der Flammstelle an. Die Wahl des Brenners erfol ...
 • Page 54

  LUFTFLUSS (Lüfter zum Abkühlen) LUFTFLUSS (Lüfter zum Abkühlen) LUFTFLUSS ((Lüfter zum Abkühlen) GEBRAUCH DES SCHNELLBRENNERS LUFTFLUSS Abb. 3.4 SPEZIALROST FÜR “WOK” TÖPFE -Sonderzubehör (Abb. 3.5a - 3.5b) Dieses Spezialrost für “WOK” Töpfe wird auf das Rost des Doppelkranz-Brenners gelegt. ACHTUNG: ✓ Der Gebrauch von “WOK” Töpfen ohne das Spezialrost, kann den Brenner schwer beschädigen. ✓ Dieses Spezialrost nicht mit gewöhnlichem Kochgeschirr mit flachem Boden verwenden (Abb. 3.5a - 3.5b). FALSCH 54 Abb. 3.5a RICHTIG Abb. 3.5b ...
 • Page 55

  4 - MULTIFUNKTIONS-BACKOFENS (Ofen links) Vorsicht: Die Backofentür wird während des Betriebs sehr heiß. Halten Sie Kinder fern. FUNKTIONSWEISEN Das Erhitzen und Garen im Multi-funktions-Backofen wird auf die wie folgt beschriebenen Weisen erreicht: TECHNISCHE DATEN DES MULTIFUNKTIONS-BACKOFENS a. Durch natürliche Wärmestömung Die Hitze wird von den oberen und unteren Heizelementen erzeugt. Die hier aufgeführten Elektroherde besitzen einen Multifunktions-Backofen. Wie die Definition schon sagt, handelt es sich um einen Backofen, der in funktioneller Hinsicht besondere Eigenscharten aufweist. Er besitzt 7 verschiedene Funktionen und erfüllt somit alle möglichen back-, Brat- und Grillwünsche. Die 7 Funktionen mit thermostatischer Steuerung ergeben sich durch 4 Heizelemente; diese sind: – Unterhitze 1400 W – Oberhitze 1000 W – Grill 2000 W – Umluft 2500 W – Ventilatormotor 25 W – Backofenlampe 15 W b. Durch gelenkte Wärmeströmung (Heißluft ...
 • Page 56

  Abb. 4.1 Abb. 4.2 THERMOSTAT - KNOPF (Abb. 4.1) Dient lediglich zur Einstellung der Gartemperatur, schaltet jedoch den Ofen nicht ein; wird immer in Verbindung mit dem Funktionswählschalter bedient. Im Uhrzeigersinn auf die Position der gewünschten Temperatur drehen. Die Temperaturkontrolllampe meldet, ob die Heizelemente ein- oder abgeschaltet sind. FUNKTIONSWÄHLSCHALTER (Abb. 4.2) Zur Wahl der folgenden Funktionen drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn: BACKOFENBELEUCHTUNG In dieser Stellung schaltet sich nur die Backofenbeleuchtung ein (15 W), die während aller Back-und Bratvorgänge immer an bleibt. HERKÖMMLICHES BACKEN UND BRATEN MIT OBER-UND UNTER-HITZE In dieser Stellung werden die unteren und oberen Heizelemente eingeschalten. Die Hitze verteilt sich durch natürliche Strömung, und die Temperatur wird am Thermostat zwischen 50° und 250°C eingestellt. Der Backofen muß vorgeheizt werden. Empfehlung: Diese Einstellung wird empfohlen für Speisen, die inn ...
 • Page 57

  NORMAL GRILL Der Infrarotwiderstand schaltet ein. Die Wärme wird durch Strahlung abgegeben. Funktionsschalter auf , stellen, Temperatur am Thermostat ist 15 Minuten lang auf 225° und dann auf 175°C einzustellen. Dabei muss die Backofentür geschlossen sein. Dabei muss die Backofentür geschlossen sein. Das Kapitel “GRILLEN” informiert genauer über den richtigen Gebrauch. Den Grill nicht länger als 30 Minuten verwenden. Achtung: Die Backofentür ist während des Betriebs heiss. Kinder müssen ferngehalten werden! Empfehlung: Diese Einstellung wird für intensives Rösten empfohlen, z.B. zum Anbraten, Überbacken, Gratinieren, Toasten, etc. AUFTAUEN VON GEFRORENEM In dieser Stellung schalten Sie nur den Backofen-Ventilator ein. Dazu muß der Thermostat auf “●” gestellt werden, auch weil andere Einstellungen keine Wirkung hätten. Das Auftauen erfolgt nur durch Belüftung ohne Beheizung. Empfehlung: Diese Einstellung ermöglicht das schnelle Auftauen von Gefrorenem; für 1 kg Ware ...
 • Page 58

  UMLUFT-INFRAROT-GRILL In dieser Stellung schalten Sie den Infrarot-Grill und den Ventilator ein. Die Hitze breitet sich hauptsächlich durch die Strahlung aus, und der Ventilator verteilt sie dann gleichmäßig im ganzen Backofen. Wenn der Backofen benutzt wird, muss die Backofentür stets geschlossen sein und die Temperatur am Thermostat ist zwischen 50° und 175°C einzustellen. Der Ofen muss etwa 5 Minuten lang vorgeheizt werden. Empfehlungen zur Anwendung sind dem Kapitel “GRILLEN UND GRATINIEREN” zu entnehmen. Den Grill nicht länger als 30 Minuten verwenden. Achtung: Die Backofentür ist während des Betriebs heiss. Kinder müssen ferngehalten werden! Empfehlung: Diese Einstellung empfiehlt sich zum Grillen, wenn ein schnelles Rösten außen gewünscht wird, um den Fleischsaft im Innen zu halten, z.B. Kalbschnitzel, Koteletts, Hackbraten, etc. WARMHALTEN NACH DER ZUBEREITUNG ODER LANGSA MES ANWÄRMEN DER SPEISEN In dieser Stellung schalten Sie die Oberhitze, den kreisförmige ...
 • Page 59

  RATSCHLÄGE FÜR ANDERE KOCH-, BRAT-UND BACKVORGÄNGE EINKOCHEN Lebensmittel verschiedenster Art können in vollen und dicht verschlossenen Gläsern in der nachfolgend beschriebenen Weise eingekocht werden: a. Stellen Sie den Funktionswählachalter auf die Position b. Stellen Sie den Thermostat auf 185°C ein und heizen Sie den Backofen vor. c. Füllen Sie die Fettpfanne mit heißem Wasser. d. Stellen Sie die Gläser so in die Fettpfanne, daß sie sich nicht gegenseitig berühren, gießen Sie etwas Wasser auf die Deckel der Einkochgläser, schließen Sie den Backofen und stellen Sie den Thermostat auf 135°C zurück. Wenn kleine Luftbläschen in den Gläsern sichtbar werden, hat der Einkochvorgang begonnen, und Sie können den Backofen ausschalten und abkühlen lassen. GLEICHZEITIGES BACKEN UND BRATEN VERSCHIEDENER SPEISEN Wenn Sie den Multifunktions-Backofen in die Positionen und stellen, können Sie gleichzeitig die unterschiedlichsten Speisen backen und braten. So kann man ...
 • Page 60

  HERKÖMMLICHES GRILLEN Grill wie oben beschrieben einschalten und mit geschlossener Ofentür etwa 5 Minuten lang vorheizen. Kochgut auflegen und den Rost so nahe wie möglich am Grill einschieben. Fettpfanne unter den Rost schieben, um den Bratensaft aufzufangen. Mit geschlossener Backofentür grillen. BEISPIELE FÜR DIE BACK- UND BRATDAUER Es handelt sich nur um ungefähre Temperatur- und Zeitangaben, weil diese hinsichtlich der Qualität und der Menge der Speisen variieren. Benutzen Sie nur wirklich für das Backen und Braten im Backofen geeignete Gefäße und ändern Sie falls nötig die Backtemperatur während des Garvorgangs. Den Grill nicht länger als 30 Minuten verwenden. Achtung: Die Backofentür ist während des Betriebs heiss. Kinder müssen ferngehalten werden! BACKEN UND BRATEN Vor dem Einsetzen des Kochguts den Ofen zunächst auf die gewünschte Temperatur vorheizen. Wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat, das Kochgut einschieben und die Backz ...
 • Page 61

  5 - HERKÖMMLICHER OFEN (Ofen rechts) Vorsicht: Die Backofentür wird während des Betriebs sehr heiß. Halten Sie Kinder fern. TECHNISCHE DATEN Wie der Name schon sagt, besitzt dieser Ofen besondere Betriebseigenschaften. Der herkömmliche Ofen is mit 3 Heizelemente ausgestattet: – Oberhitze 700 W – Unterhitze 800 W – Grill 1450 W Vorsicht: Die Backofentür wird während des Betriebs sehr heiß. Während des Gebrauches wird das Gerät heiß. Aufpassen die heißen Elemente innerhalb des Ofens nicht zu betreffen. Abb. 5.1 BEMERKUNG:Wenn der Ofen erstmalig in Betrieb gesetzt wird, empfehlen wir ihn zuerst bei maximaler Temperatur (Thermostatknopf auf 250 positionieren) 60 Minuten lang auf der Position und weitere 15 Minuten lang auf der Position einzuschalten, um eventuelle Fettrückstände an den Heizelementen zu beseitigen. FUNKTIONSWEISEN Mit dem HERKÖMMLICHEN Ofen können Speisen folgendermaßen erwärmt und gegart werden: a. Durch natürliche Wä ...
 • Page 62

  FUNKTIONSWÄHLSCHALTER (Abb. 5.1) Zur Wahl der folgenden Funktionen drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn: THERMOSTAT (Abb. 5.2) Der Thermostat regelt ausschließlich die Gartemperatur, schaltet aber den Ofen nicht ein. Den Knopf in den Uhrzeigersinn drehen und auf die gewünschte Temperatur positionieren (von 50 bis 250°C). Die Leuchte oberhalb des Funktionswählers leuchtet auf wenn der Ofen eingeschaltet ist und erlischt wenn die richtige Temperatur erreicht worden ist. Die Leuchte blinkt während der Garzeit je nach Ofentemperatur. BACKOFENBELEUCHTUNG In dieser Stellung schaltet sich nur die Backofenbeleuchtung ein (15 W), die während aller Back-und Bratvorgänge immer an bleibt. HERKÖMMLICHES BACKEN UND BRATEN MIT OBER-UND UNTER-HITZE In dieser Stellung werden die unteren und oberen Heizelemente eingeschalten. Die Hitze verteilt sich durch natürliche Strömung, und die Temperatur wird am Thermostat zwischen 50° und 250°C eingestellt. Der Backofen ...
 • Page 63

  BACKEN UND BRATEN BEISPIELE FÜR DIE BACK- UND BRATDAUER Vor dem Einsetzen des Kochguts den Ofen zunächst auf die gewünschte Temperatur vorheizen. Wenn der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat, das Kochgut einschieben und die Backzeit kontrollieren. Den Ofen 5 Minuten vor der tatsächlich erforderlichen Backzeit ausschalten, um die Speicherwärme zu nutzen. Es handelt sich nur um ungefähre Temperatur- und Zeitangaben, weil diese hinsichtlich der Qualität und der Menge der Speisen variieren. Benutzen Sie nur wirklich für das Backen und Braten im Backofen geeignete Gefäße und ändern Sie falls nötig die Backtemperatur während des Garvorgangs. GERICHTE TEMPERATUR Überbackene Lasagne Überbackene Nudeln Pizza Überbackene Reisgerichte Milchkartoffeln Gefüllte Tomaten Käse-Soufflé Überbackene Zwiebeln Kalbsbraten Kalbskotelett am Grill Hühnerbrust in Tomatensoße Gegrilltes Hähnchen-Brathähnchen Kalbshackbraten Roastbeef Seezungenfilets Seehecht i ...
 • Page 64

  SPIESS (Abb. 5.3) Damit können die Speisen am Spieß gegrillt werden. Dieses Zubehör besteht aus: – einem elektrischen Motor, der an der hinteren Ofenwand befestigt ist – einem Spieß aus rostfreiem Stahl mit einem abnehmbaren wärmebeständigen Griff und zwei einstellbaren Gabeln – einer Spießhalterung, die am zentralen Absatz des Ofens positioniert wird. GEBRAUCH DES SPIESSES (Abb.5.3) – Die Fettpfanne in die untere Stufe des Ofens schieben und die Spießhalterung positionieren. – Das Gericht das gegrillt werden soll auf den Spieß stecken und mit den Gabeln festhalten. – Das Fleisch das gegrillt werden soll auf den Spieß stecken und mit den Gabeln in der Mitte festhalten. – Den Spieß in die Motorenöffnung stecken und an der Halterung befestigen; dann den Handgriff nach links drehen und abnehmen. Die Drehrichtung des Spießes kann entweder rechts oder links sein. Mit geschlossener Backofentür grillen. Den Grill nicht länger als 30 Minuten verwenden. Achtung: ...
 • Page 65

  6 - ELEKTRONISCHE UGR/PROGRAMMIERGERÄT Diese elektronische Uhr/dieses Programmiergerät umfasst die folgenden Funktionen, die mit einer Hand programmiert werden können: - 12-Stunden Uhr mit Leuchtzeigern (Stunden, Minuten und Sekunden). - Zähler (bis 60 Minuten). - Automatisches Kochprogramm. Schaltet den Herd zur gewünschten Zeit automatisch ein (innerhalb von 12 Stunden ab der Programmierung) und nach Ablauf der programmierten Garzeit (max. 6 Stunden) automatisch ab. - Halbautomatisches Kochprogramm. Schaltet den Herd nach Ablauf der programmierten Garzeit (max. 6 Stunden) automatisch ab. Beschreibung der Tasten: Zähler Garzeit/Ende der Garzeit (Uhrzeit) Uhrzeit einstellen/Programme löschen Ziffern aller Funktionen vorstellen Ziffern aller Funktionen zurückstellen Hinweis: Die Programmierung (mit nur einer Hand) erfolgt durch Druck auf die entsprechende Funktionstaste. Taste loslassen und innerhalb von 7 Sekunden die Uhrzeit mit den Tasten oder einst ...
 • Page 66

  UHR (Abb. 6.2) 1. Abb. 6.2 - Alle Nummern des Programmiergeräts blinken, wenn der Herd zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird und nach jedem Stromausfall. 2. Abb. 6.2 - Zur Einstellung der Uhrzeit eine Sekunde lang die Taste drücken; daraufhin leuchtet der Zeiger auf der 12 auf. 3. Abb. 6.2 - Innerhalb von 7 Sekunden die Taste oder drücken, um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen. 7 Sekunden nach der Einstellung erscheint der Sekundenzeiger. Hinweis: Wenn die Uhrzeit verstellt wird, werden alle laufenden oder bereits eingegebenen Programme gelöscht. 1 KOCHEN OHNE PROGRAMMIERGERÄT (Abb. 6.3) Wenn der Herd ganz normal, d.h. ohne Programmiergerät genutzt werden soll, dürfen die Ziffern nicht blinken und die internen Segmente dürfen nicht aufleuchten (es darf kein halbautomatisches oder automatisches Kochprogramm eingestellt sein). A. Abb. 6.3 Programm im Programmiergerät eingestellt. Um das Programm zu löschen, 2 Sekunden lang die Tas ...
 • Page 67

  ZÄHLER (Abb. 6.4) Der Zähler gibt einfach nur ein akustisches Signal ab und kann auf maximal 60 Minuten eingestellt werden. 1. Abb. 6.4 - Um die Uhrzeit einzustellen, die Taste drücken. 2. Abb. 6.4 - Innerhalb von 7 Sekunden die Taste drücken, bis die äußeren Segmente aufleuchten, die der gewünschten Uhrzeit entsprechen (jedes Segment entspricht 1 Minute). Wenn die Uhrzeit versehentlich zu lang eingestellt wird, mit der Taste korrigieren. 3. Abb. 6.4 - Der Zählvorgang startet unmittelbar danach und wird durch einen Leuchtzeiger gemeldet, der gegen den Uhrzeigersinn dreht. Nach jeder Umdrehung des Zeigers (1 Minute) geht ein Leuchtsegment aus. Während des Zählvorgangs kann die eingestellte Zeit beliebig mit den Tasten oder ; verstellt werden; um den Zählvorgang auf Null zu stellen, die Taste drücken, bis alle äußeren Leuchtsegmente ausgehen). Wenn die Zeit abgelaufen ist, geht das letzte Leuchtsegment aus und es ertönt ein intermittierendes akustisches Signa ...
 • Page 68

  HALBAUTOMATISCHES KOCHPROGRAMM (Abb. 6.6) Bei diesem Programm schaltet der Herd automatisch ab, wenn die Garzeit abgelaufen ist. 1. Abb. 6.6 - Um die Garzeit einzustellen (max. 6 Stunden), die Taste drücken; daraufhin gehen die Uhrzeiger aus und es leuchtet ein Zeiger auf der 12 auf. 2. Abb. 6.6 - Innerhalb von 7 Sekunden die Taste drücken. Daraufhin leuchtet ein Zeiger auf (wie ein Minuten- oder Sekundenzeiger). Jedes Segment, das nach und nach aufleuchtet, zeigt eine Minute an. Nach jeweils 12 Minuten leuchtet zusätzlich ein inneres Segment auf (5 Segmente entsprechen einer Stunde). Wenn die Zeit versehentlich zu lang eingestellt wird, mit der Taste korrigieren. 3. Abb. 6.6 - Nach 7 Sekunden gehen die inneren Segmente auf die aktuelle Uhrzeit über und geben die eingestellte Garzeit an. 4. Die gewünschte Temperatur und die Kochfunktion mit den Umschalt- und Thermostatknäufen einstellen (siehe entsprechende Kapitel). Der Herd schaltet sofort ein und nach Abl ...
 • Page 69

  AUTOMATISCHES KOCHPROGRAMM (Abb. 6.7) Bei diesem Programm schaltet der Herd zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch ein und nach Ablauf der programmierten Garzeit automatisch ab. Vorgehensweise bei der automatischen Nutzung des Herds: - Garzeit einstellen (max. 6 Stunden) - Uhrzeit Ende des Kochvorgangs einstellen(innerhalb von 12 Stunden ab Programmierung) - Temperatur und Kochfunktion des Herds einstellen. Dieser Vorgang erfolgt folgendermaßen: 1. Abb. 6.7 - Garzeit mit der Taste , einstellen; daraufhin gehen die Uhrzeiger aus und es leuchtet ein Zeiger auf der 12 auf. 2. Abb. 6.7 - Innerhalb von 7 Sekunden die Taste drücken. Daraufhin leuchtet ein Zeiger auf (wie ein Minuten- oder Sekundenzeiger). Jedes Segment, das nach und nach aufleuchtet, zeigt eine Minute an. Nach jeweils 12 Minuten leuchtet zusätzlich ein inneres Segment auf (5 Segmente entsprechen einer Stunde). Wenn die Zeit versehentlich zu lang eingestellt wird, mit der Taste korrigieren. 3. Abb ...
 • Page 70

  Wenn der Kochvorgang startet, blinken die inneren Segmente auf und melden dadurch, dass der Kochvorgang läuft. Während der Garzeit gehen die Segmente nach und nach aus (je ein Segment alle 12 Minuten). Die eingestellte Garzeit kann bei laufendem Kochprogramm jederzeit geändert werden. Erst die Taste und dann die Tasten oder drücken. Nach Ablauf der Garzeit geht das letzte Segment aus und der Herd schaltet ab. Alle Ziffern an der Uhr blinken und es ertönt ein intermittierendes akustisches Signal. Das akustische Signal kann durch Druck auf eine beliebige Taste abgeschaltet werden. Blinken – Ende des Kochvorgangs Abb. 6.8 Blinken – nach einem Stromausfall Um die blinkenden Ziffern an der Uhr abzuschalten, die Taste drücken. Das Kochprogramm kann jederzeit gelöscht werden, indem 2 Sekunden lang die Taste gedrückt wird. Achtung: Wenn das automatische Kochprogramm beendet ist, sofort den Umschaltknauf und den Thermostatknauf ausschalten (OFF). Acht ...
 • Page 71

  7 - REINIGUNG UND WARTUNG ALLGEMEINE RATSCHLÄGE – Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist das Gerät durch ausschalten der Sicherung von Netz zu trennen. – Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte der Gashahn geschlossen werden. – Von Zeit zu Zeit den Zustand des Schlauchs, der an der Gasflasche oder an das Versorgungsnetz geschlossen ist, kontrollieren; dieser muss sich in einem einwandfreien Zustand befinden und muss ausgewechselt werden, wenn Störungen auftreten. – Sollte ein Hahn festgefressen sein, nicht forcieren. Rufen Sie in diesem Fall bitte die Kundendienststelle an. Achtung: Während des funktionierens wird die Backofentüre sehr heiss. Kinder sind fernzuhalten. Keine Dampfreiniger verwenden, da die Feuchtigkeit in das Gerät dringt und das Gerät dadurch gefährlich wird. EMAILLIERTE TEILE Alle emaillierten Teile müssen immer mit einem Schwammtuch, mit Seifenwasser oder anderen nicht scheuernden Produkten gereinigt werden. Danach sollten Sie ...
 • Page 72

  REINIGUNG DER BRENNER UND ROSTE KORREKTE ANORDNUNG DER BRENNER ✓ Diese Teile müssen abgenommen und mit geeigneten Produkten gewaschen werden. ✓ Die Brenner und die Flammenhalter müssen abgenommen und mit geeigneten Produkten gewaschen werden. ✓ Es ist sehr wichtig die genaue Position des Flammenhalters des Brenners zu prüfen, da eine ungeeignete Position schwere Störungen zur Folge haben kann. ✓ Bei den Geräten mit elektrischer Zündung, kontrollieren, ob die Elektrode immer sauber ist, so daß sie richtig funktioniert und Funken erzeugen kann. Die Kerzen müssen mit großer Sorgfalt gereinigt werden. ✓ Bemerkung: um Schäden an der elektrischen Zündung zu vermeiden, diese nicht bei abgenommenen Brennern verwenden. Es ist sehr wichtig, die richtige Anordnung der Flammenscheider “F” und der Kappe “C” des Brenners zu prüfen (siehe Abb. 7.1 und 7.2). Wenn diese Teile nicht richtig sitzen, kann es zu schweren Funktionsstörungen kommen. Prüfen, dass die Elektrode “ ...
 • Page 73

  DREIKRANZBRENNER Dieser Brenner muss gemäß Abb. 7.3 korrekt angeordnet werden. Darauf achten, dass die Rippen in den entsprechenden Sitzen einrasten (siehe Pfeil). Kappe A und Ring B richtig in den entsprechenden Sitzen anordnen (Abb. 7.4 – 7.5). Wenn der Brenner korrekt positioniert ist, darf er nicht drehen (Abb. 7.4). Abb. 7.3 A B Abb. 7.4 Abb. 7.5 73 ...
 • Page 74

  Abb. 7.6 OFENTÜR ABTEIL TELLERWÄRMER Die Innere Glasscheibe kann leicht zur Reinigung abmontiert werden; dazu die 4 Befestigungsschrauben abschrauben (Abb. 7.6). Das Abteil Tellerwärmer wird zugänglich wenn die Klappe (Abb. 7.7) geöffnet wird. Keine leicht entzündlichen Materialien im Ofen oder im Schubfach aufbewahren (dünnes Papier, Baumwolle, Seide, Nylon oder Ähnliches). 74 Abb. 7.7 ...
 • Page 75

  BACKOFEN Der Backofen muß nach jeder Benutzung gereinigt werden. Zur Reinigung des Backofeninneren nehmen Sie die Seitenhalterungen heraus und setzen sie danach wieder ein, wie im nächsten Kapitel beschrieben. Wärmen Sie den Backofen leicht an und reinigen Sie die Innenwände mit einem Lappen, mit sehr heißem Seifenwasser oder einem anderen geeigneten Mittel. Der Backofenboden, die Seitenhalterungen, die Fettpfanne und der Grillrost können herausgenommen und im Spülbecken gereinigt werden. Der Backofen muß wähvend der Reinigung ausgeschaltet sein. AUSWECHSELN DER BACKOFENLAMPE Gerät stromlos machen, z.B. durch Herausnahme der Sicherungen. Schrauben Sie die Lampe heraus und ersetzen Sie sie durch eine andere, die hochtemperaturresistent ist (300 °C), Spannung 230 V (50 Hz), 15 W, E14. EIN-UND AUSBAU DER SEITENHALTERUNGEN – Hängen Sie die Seitenhalterungen in die Löcher der seitlichen Innenwände des Backofens ein (Abb. 7.8). – Führen Sie die Fettpfanne und de ...
 • Page 76

  ABNEHMEN DER OFENTÜR Abb. 7.10a (zur Reinigung) 1. Ofentür öffnen (abb. 7.10a). 2. Haltebügel der Scharniere links und rechts nach oben in die Aussparung schwenken (abb. 7.10b). 3. Ofentür anheben. Die Kerbe des unteren Scharnierteils löst sich aus der Raste (abb. 7.10c). 4. Ofentür nach vorne abziehen (Scharniere lösen sich aus den Schlitzen) (abb. 7.10d). Abb. 7.10b 5. Nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen. Abb. 7.10c Abb. 7.10d 76 Abb. 7.10 ...
 • Page 77

  EinbauAnleitung WICHTIG – Das Gerät ist unter Beachtung der örtlichen Vorschriften und der Herstellerhinweise von einem GEPRÜFTEN INSTALLATIONSFACHMANN anzuschließen. – Vor jeder Wartungs- oder Reparaturarbeit ist der Netzstecker des Geräts abzuziehen. – Das Gerät muß in ein hitzebeständiges Gehäuse eingebaut werden. – Falls die Stromanschlüsse hinter dem Herd angeordnet sind, dürfen sie nicht höher als 18 cm über dem Boden liegen. – Schutzkarton und Plastikfolien innen und außen am Gerät und von allen Zubehörteilen entfernen. 77 ...
 • Page 78

  8 - GEBRAUCH INSTALLATION Dieser Herd hat einen Überhitzungsschutz Klasse “2/1” und kann deshalb in Schränke eingebaut werden. Das Gerät muss einen Abstand von mindestens 200 mm zu allen Umgebungsflächen haben, die höher als die Kochmulde sind (Abb. 8.1). Die Schrankwände um den Herd müssen aus hitzebeständigem Material sein. Synthetische Beschichtungen und Klebstoffe müssen bis 90° hitzebeständig sein, damit sich der Schrank nicht verformt oder die Klebestellen reißen. Der Herd kann in Küchen, Wohnküchen oder Wohn- und Schlafräumen aufgestellt werden, nicht jedoch in Bädern oder Duschräumen. Vorhänge dürfen nicht unmittelbar hinter dem Gerät angebracht werden. Einen Abstand von mindestens 500 mm zu den Seiten einhalten. Es ist von grundlegender Wichtigkeit, dass der Herd wie unten angegeben aufgestellt wird. 450 mm 650 mm - Der Herd ist von einem qualifizierten Fachtechniker und unter Einhaltung der lokalen Sicherheitsbestimmungen zu installieren. 200 mm 5 ...
 • Page 79

  HINTERE SCHUTZABDECKUNG Vor dem Aufstellen des Herds zunächst die hintere Schutzabdeckung “C” montieren (Abb. 8.2). Bitte Folgendes beachten: – Die Schutzabdeckung “C” ist an der Rückseite des Herds verpackt. – Vor dem Zusammenbau die Schutzfolie/das Klebeband entfernen. – Die Bolzen "A" (Abb. 8.2) abnehmen; dazu die Befestigungsschrauben abschrauben. – Schrauben "B" abschrauben. – Die Rückwand wie in der Abbildung gezeigt, anbringen und mit der zentralen Schraube "B" und den zwei seitlichen Schrauben mit den dazwischen montierten Bolzen "A" befestigen. c B A Abb. 8.2 79 ...
 • Page 80

  BEFESTIGUNG DER STELLFÜSSE Die Stellfüße sind vor dem Gebrauch am Unterteil des Herds zu befestigen. Abb. 8.3 NIVELLIEREN DES HERDS Der Herd kann durch EIN- oder HERAUSDREHEN der unteren Enden der Füße nivelliert werden (Abb. 8.4) Abb. 8.4 80 ...
 • Page 81

  KÜCHENHERD TRANSPORTIEREN HINWEIS Wenn der Küchenherd wieder aufrecht gestellt werden muss, sollten zwei Personen für diesen Vorgang dabei sein, um zu verhindern dass die Füße und die Ofenwände aus Stahl beschädigt werden (Abb. 8.5). HINWEIS Achtung: Den Küchenherd NICHT am Griff der Ofentür HEBEN, um ihn zu transportieren (Abb. 8.6). Abb. 8.5 HINWEIS Um den Küchenherd endgültig zu positionieren, diesen NICHT SCHLEPPEN (Abb. 8.7). Die Füße vom Boden heben (Abb. 8.5). Abb. 8.6 Abb. 8.7 81 ...
 • Page 82

  INSTALLATIONSORT Der Raum, in dem das Gasgerät installiert wird, muß über eine für die Gasverbrennung notwendige Luftzufuhr verfügen (2 m3/h x kW). Die Luftzufuhr muß direkt durch eine oder mehrere Öffnungen der Außenwände erfolgen, mit einem freien Gesamtquerschnitt von mindestens 100 cm2. Bei Geräten mit Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz gegen ausgehende Flammen muss diese Öffnung einen Mindestquerschnitt von 200 cm2 haben. Abzug Verbrennungspro dukte 82 Abb. 8.8 H min 650 mm Die Öffnungen sollten in Bodennähe und vorzugsweise gegenüber der Ableitung der Verbrennungsprodukte angebracht werden; sie müssen so hergestellt sein, daß eine Verstopfung sowohl von innen als auch von außen nicht möglich ist. Ist die Durchführung der erforderlichen Öffnungen nicht möglich, kann die Luft von einem angrenzenden Raum mit geeigneter Lüftung zugeleitet werden, sofern es sich nicht um ein Schlafzimmer oder einen Gefahrenraum handelt. In diesem Fall muß der Lu ...
 • Page 83

  9 - GAZ-ABTEIL Die Wände der an den Herd angrenzenden Möbel müssen unbedingt aus hitzebeständigem Material bestehen. Vor der Installation sicherstellen, dass die lokale Gasversorgung (Gassorte und Druck) mit den Einstellungen des Geräts kompatibel sind. Die Geräteeinstellung ist dem Typenschild oder Aufkleber zu entnehmen. GAS-ANSCHLUSS - Der Anschluss ist von einem qualifizierten Fachtechniker und unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen vorzunehmen. - Das Gerät ist für den Einsatz mit dem auf dem Typenschild angegebenen Gas konzipiert und ausgerichtet. - Sicherstellen, dass der Raum, in dem das Gerät installiert wird, entsprechend den einschlägigen Vorschriften gelüftet werden kann. - Beim Anschluss an die Gasleitung oder an die Gasflasche sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. - Die Gaszufuhr wird an der Rückseite des Herds (Abb. 9.1) an das R- oder L-Endstück des Gasschlauchs angeschlossen; der Anschlussschlauch darf die Rückwand des ...
 • Page 84

  Normgerechte starre oder flexible Leitungen verwenden. Ggf. verwendete Druckverbindungen mit zwei Schraubenschlüsseln festziehen (Abb. 9.2). Insbesondere sicherstellen: – dass die Schläuche nicht mit Teilen des Herds in Berührung kommen, die Temperaturen von über 70°C erreichen; – dass die Schläuche nicht länger als 75 cm sind und nicht über scharfe Kanten oder Ecken geführt werden; – dass die Schläuche nicht gespannt, verdreht, geknickt oder übermäßig gebogen werden; – dass Anschlüsse an starre Metallrohre den Gasfluss nicht beeinträchtigen. – Wir weisen darauf hin, dass die Dichtungen beim leichtesten Anzeichen von Verformung oder Mängeln ausgewechselt werden müssen. – Die Schläuche können leicht der gesamten Länge nach auf ihren Zustand überprüft werden; nach maximal drei Jahren sollten die Schläuche ausgewechselt werden. – Der Zylinderhahn bzw. der Zuflusshahn hinter dem Gerät muss zugedreht werden, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. 84 Abb. 9.2a ...
 • Page 85

  B) GAS-ANSCHLUSS BE Anschluss an die Gasversorgungsleitung Cat: II 2E+3+ • Der Anschluss muss laut der Norm Das Gas, mit dem Herde betrieben werden, kann grundsätzlich in zwei Gruppen unterteil werden: ✓ G20 / G25 ✓ G30 / G31 Der Anschluss (Abb. 9.3) besteht aus: A - Endmutter (R oder L) B - Dichtung C - Anschlusskonus NBN D 51-003 mit einem Rohr oder laut den Vorschriften A.R.G.B./03 mit einem Schlauch erfolgen. Das Gerät muss an einem amtlich zugelassenen Hahn (AGB) geschlossen werden. Achtung: Wenn ein Rohr aus rostfreiem Stahl verwendet wird, dieses so installieren, dass es keinerlei Möbelpartien berühren kann. Das Rohr so verlegen, dass es zur Inspektion über seine gesamte Länge leicht zugänglich ist. WICHTIG: Die Dichtung “B” (Abb. 9.3) gewährleistet die Dichtigkeit des Gasanschlusses. Diese Dichtung sollte beim leichtesten Anzeichen von Verformung oder Mängeln ausgewechselt werden. Zum Auswechseln des Anschlusskonus sind 2 Schraube ...
 • Page 86

  Wartung des Küchenherds DÜSEN DER BRENNER DER KOCHMULDE AUSWECHSELN Die Ersatzdüsen sind bei den Kundendienststellen erhältlich. Beziehen Sie sich bitte auf die "Tabelle der Düsen", in der der Durchmesser der verwendeten Düsen angegeben ist. Um die Düsen auszuwechseln, folgendermaßen vorgehen: – Die Roste und die Brenner von der Kochmulde abnehmen. – Mit einem Maulschlüssel die Düsen "J" (Abb. 9.4a, 9.4b) mit den für das verwendete Gas geeigneten Düsen auswechseln (siehe Tabelle zur Wahl der Düsen). J J Abb. 9.4a 86 Abb. 9.4b ...
 • Page 87

  MINIMUM DER BRENNERFLAMME DER KOCHMULDE EINSTELLEN Eine richtig eingestellte Flamme muss ungefähr 4 mm lang sein, wenn der Bedienknopf auf Minimum gedreht ist; außerdem darf das schnelle Umschalten von Maximum auf Minimum niemals das Auslöschen der Flamme verursachen. Die Flamme wird folgendermaßen eingestellt: – Brenner anzünden – Den Hahn auf die Position MINIMUM (Ralenti) drehen Abb. 9.5 – Den Bedienknopf abnehmen – Modelle ohne Sicherheitsventileinheit Zum Verstellen die Schraube mit einem kleinen, flachen Schraubendreher in die Verschlussstange drücken (Abb. 9.5). F – Modelle mit Sicherheitsventileinheit Mit einem dünnen Schraubenzieher die Schraube F drehen bis die richtige Einstellung erreicht worden ist (Abb. 9.6). N.B.: Bei Butan-/Propangas (G30/G31) muss die Schraube G ganz zugedreht werden. Abb. 9.6 Richtige Flamme Die Brenner sind so konzipiert, dass die primäre Luftzufuhr nicht nachjustiert werden muss. Flamme mit zu wenig Luft ...
 • Page 88

  TABELLE DER GASDÜSEN - Cat: II 2L 3B/P Nennleistung [kW] BRENNER Reduzierte Leistung [kW] G 30/G 31 30/30 mbar by-pass Ø Duse [1/100 mm] [1/100 mm] Hilfsbrenner (H) 1,00 0,30 27 50 Normalbrenner (N) 1,75 0,45 32 65 Starkbrenner (S) 3,00 0,75 42 85 Dreikranzbrenner (D) 3,50 1,50 65 95 G 25 25 mbar by-pass Ø Duse [mm] [1/100 mm] Einstellbar NL 72 (F1) 94 (Y) 121 (F2) 138 (F3) TABELLE DER GASDÜSEN - Cat: II 2E+3+ G 30/G 31 28-30/37 mbar by-pass Ø Duse [1/100 mm] [1/100 mm] Nennleistung [kW] Reduzierte Leistung [kW] Hilfsbrenner (H) 1,00 0,30 27 50 Normalbrenner (N) 1,75 0,45 32 65 Starkbrenner (S) 3,00 0,75 42 85 Dreikranzbrenner (D) 3,50 1,50 65 95 BRENNER G 20/G 25 20/25 mbar by-pass Ø Duse [mm] [1/100 mm] Einstellbar BE 72 (X) 97 (Z) 115 (Y) 135 (T) ERFORDERLICHE LUFTZUFUHR FÜR DIE GASVE ...
 • Page 89

  10 - ELEKTRISCHE TEILE Wichtig: Der Einbau und Anschluß muß genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Ein fehlerhafter Anschluß kann Schäden an Personen, Tieren und Sachen verursachen, für die der Hersteller keinerlei Haftung übernimmt. ALLGEMEINE HINWEISE – Der Anschluß an das Stromnetz muß von einem konzessionierten Installateur nach den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. – Vor dem Anschluß des Gerätes an das Stromnetz muß sichergestellt werden, daß die Stromspannung derjenigen auf der Datentafel des Gerätes entspricht und daß das Anschlußkabel die auf der Datentafel angegebene Stromstärke aushält. – Der Stecker muss in eine Steckdose gesteckt werden, die laut Sicherheitsvorschriften geerdet ist. – Bei der Installation ist eine allpolige Schutzvorrichtung mit einem Kontaktabstand nicht unter 3 mm vorzusehen (Leistungsschalter, Sicherung oder Relais). Nach der Installation der Kochmulde muß der Netzschalter bzw. die Steckdose jede ...
 • Page 90

  ANSCHLUß DER NETZZULEITUNG Um die Anschlußleitung anzuschließen, ist wie folgt vorzugehen: B – Die beiden Schrauben entfernen, mit denen die Abschirmung “A” hinter dem Herd befestigt ist. – Die Kabelklemme D vollständig öffnen. – Brucken U an der Klemmleiste B (Abb. 10.1) anbringen, wie im Schema 10.2a, 10.2b, 10.2c angegeben. D – Hauptkabel (Typ H05 RR-F) in die Kabelklemme “D” stecken. Das Speisekabel muss für die elektrischen Eigenschaften des Geräts geeignet sein. Siehe Kapitel "Stärke der Anschlußleitung". Abb. 10.1 STÄRKE DER ANSCHLUßLEITUNG “TYP H05RR-F” – Phasen und Erdleiter gemäß Abb. 10.2a, 10.2b, 10.2c an das Endstück “B” anschließen. 230 V 400 V 2N 400 V 2N – Das Stromkabel strammziehen und mit der Kabelklemme “D” befestigen. 1 2 L1 90 Abb. 10.2 400 V 2N~ 1 2 3 4 5 N PE (L2) L1 3 4 3 x 2,5 mm2 (*) 5 x 1,5 mm2 (*) 4 x 1,5 mm2 (*) Direktanschluß mit WandanschlußDose. (*) – – Schutzdec ...
 • Page 91

  Français Mode d’emploi - Conseils pour l’installation Cher Client Vous venez d’acquérir une de nos cuisinières et nous vous remercions de votre choix. Celle-ci a été soigneusement conçue, fabriquée et testée pour votre plus grande satisfaction. Pour être à même de l’utiliser dans les meilleures conditions et pour obtenir ce que vous êtes en droit d’en attendre, nous vous conseillons de lire très attentivement cette NOTICE D’UTILISATION. Les instructions et les conseils qu’elle contient vous aideront efficacement à découvrir toutes les qualités de votre nouvel appareil. Cette cuisinière devra être destinée seulement à l’utilisation pour laquelle elle a été conçue, c’est-à-dire la cuisson des aliments. Toute autre utilisation doit être retenue incorrecte et dangereuse. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l’utilisation incorrecte, erronée ou irrationnelle de l’appareil. Lisez les instructions avec la plus grande attention avant de pr ...
 • Page 92

  AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2002/96/EC. Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte sélective prévus par l’administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d’éviter les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré. AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS POUR L’UTILISATION DES APPAREILS ELECTRIQUES L’utilisation d’un appareil électrique comporte l’observance de certaines précautions fondamentales. En particulier: – éviter ...
 • Page 93

  PRECAUTIONS ET CONSEILS IMPORTANTS ● Après avoir éliminé l’emballage, vérifier que l’appareil est en bon état. En cas de doute, ne pas l’utiliser et s’adresser au fournisseur le plus proche ou à un technicien qualifié. ● Les éléments de l’emballage (sacs en plastique, mousse, clous, feuillards, etc.) doivent être laissés hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger. ● Ne pas essayer de modifier les caractéristiques techniques de l’appareil, car cela peut être dangereux. ● Important: avant toute opération d’entretien ou de maintenance, déconnectez l’appareil en le débranchant ou bien en agissant sur l’interrupteur de la ligne électrique. ● Au cas où l’on déciderait de ne plus utiliser l’appareil (ou de remplacer un vieil appareil par un nouveau), avant de le mettre au rebut, le rendre inutilisable, conformément aux prescriptions en vigueur en matière de protection de la santé et de lutte contre la pollution de l’environnement. Re ...
 • Page 94

  1 - TABLE DE TRAVAIL 2 4 3 2 1 1 Fig. 1.1 TABLE DE TRAVAIL 1. 2. 3. 4. Brûleur auxiliaire (A) Brûleur semirapide (SR) Brûleur rapide (R) Brûleur triple couronne 1,00 kW 1,75 kW 3,00 kW 3,50 kW REMARQUE: ✓ L’appareil est équipé d’allumage électronique incorporé dans les manettes. ✓ Si l’appareil est équipé d’un système de sécurité (près de chaque brûleur se trouve une sonde “T” comme représenté sur la fig. 7.1 - à ne pas confondre avec l’électrode “S” de l’allumage électronique), la sortie du gaz est bloquée, si la flamme venait à s’éteindre accidentellement. 94 ...
 • Page 95

  2 - TABLEAU DE BORD Fig. 2.1 11 12 13 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 TABLEAU DE BORD - Description des commandes 1. Manette commande brûleur avant droite 2. Manette commande brûleur arrière droite 3. Manette commande brûleur centrale arrière 4. Manette commande brûleur centrale avant 5. Manette commande brûleur arrière gauche 6. Manette commande brûleur avant gauche 7. Manette commande sélecteur de fonctions four multifonctions (four principal à gauche) 8. Manette commande thermostat four multifonctions (four principal à gauche) 9. Manette commande thermostat four électrique (four secondaire à droite) 10.Manette commande sélecteur de fonctions four électrique (four secondaire à droite) 11.Horloge/programmateur électronique (four principal à gauche) Lampes de contrôle: 12. Témoin de la température four électrique (four secondaire à droite) 13. Témoin de la température four électrique (four principal à gauche) Nota: L’appareil incorpo ...
 • Page 96

  3 - TABLE DE TRAVAIL - MODE D’EMPLOI UTILISATION DES BRULEURS ALLUMAGE DES BRULEURS L’arrivée du gaz au brûleur est commandée par une manette (fig. 3.1). En faisant coincider le repère de la manette avec les symboles marqués sur le tableau de bord) nous aurons: Modèles sans système de sécurité. - Pour allumer le brûleur, appuyer sur la manette et la faire tourner (fig. 3.2) jusqu’à la position de débit maximum (grande flamme ); puis continuer à appuyer sur la manette jusqu’à ce que l’allumage se fasse (fig. 3.1). - repère - repère - repère ● = robinet fermé (brûleur éteint) = plein débit (brûleur au maximum) - En cas de coupure de courant approcher une flamme au brûleur. - Régler le robinet de gaz pour le mettre dans la position voulue. = ralenti (brûleur au minimum) Pour obtenir un débit plus réduit, continuer à faire tourner le bouton à fond, jusqu’au symbole représentant une petite flamme. Le débit maximum sert à faire bouillir d ...
 • Page 97

  ALLUMAGE ELECTRONIQUE CHOIX DU BRULEUR Modèles avec système de sécurité 1 – Pour allumer le brûleur, appuyer sur la manette (fig. 3.2) et la faire tourner jusqu’à la position de débit maximum (grande flamme ); puis continuer à appuyer sur la manette jusqu’à ce que l’allumage se fasse. (En cas de coupure de courant électrique, approcher une flamme du brûleur). La position des brûleurs est marquée sur le tableau de bord. Le symbole de couleur ou graphisme différent indique le brûleur que la manette, située au-dessus, commande. Le brûleur à utiliser doit être choisi en fonction du diamètre et de la capacité des casseroles employées. A titre informatif, les brûleurs et les casseroles doivent être utilisés de la manière suivante: 2 – Attendre une dizaine de secondes environ, une fois que le brûleur est allumé, avant de relâcher la manette (temps d’amorçage du clapet). 3 – Régler le robinet de gaz pour le mettre dans la position voulue. 4 – Si de particulière ...
 • Page 98

  FLUX D'AIR (ventilateur de refroidissement) FLUX D'AIR (ventilateur de refroidissement) FLUX D'AIR (ventilateur de refroidissement) USAGE CORRECT DU BRULEUR RAPIDE Fig. 3.4 GRILLE SPECIALE POUR MARMITES “WOK” (Fig. 3.5a - 3.5b) Cette grille spéciale pour marmites “WOK” se pose sur la grille du brûleur à triple couronne. ATTENTION: – L’utilisation de marmites "WOK" sans cette grille spéciale peut causer de graves anomalies au brûleur. – Ne pas utiliser cette grille spéciale avec des marmites à fond plat (Fig. 3.5a - 3.5b). IMPORTANT: La grille spéciale pour marmites “WOK” (fig. 3.5b) DOIT ETRE POSE SEULEMENT sur la grille du brûleur à triple couronne. INEXACT 98 Fig. 3.5a EXACT Fig. 3.5b ...
 • Page 99

  4 - FOUR ELECTRIQUE MULTIFONCTIONS (PRINCIPAL - four à gauche) MODALITES DE FONCTIONNEMENT Attention: la porte est chaude pendant le fonctionnement. Eloigner les jeunes enfants. CARACTERISTIQUES GENERALES Comme la définition l’indique, il s’agit d’un four qui présente des caractéristiques particulières au point de vue fonctionnel. Il est, en fait, possible d’insérer 7 différentes fonctions pour satisfaire toute exigence de cuisson. Les 7 fonctions, à contrôle thermostatique, sont obtenues par 4 éléments chauffants: – Résistance de la sole 1400 W – Résistance de la voûte 1000 W – Résistance de grilloir 2000 W – Résistance circulaire 2500 W – Moteur ventilateur 25 W – Lampe du four 15 W NOTA: Lors de la première utilisation, il est conseillé de faire marcher le four à la puissance maximale (250°C) pendant 60 minutes à la fonction et ensuite pendant 15 minutes aux fonctions et afin d’éliminer d’éventuelles traces de graisse sur les résistances. ATTEN ...
 • Page 100

  Fig. 4.1 Fig. 4.2 THERMOSTAT (Fig. 4.1) L’allumage des éléments chauffants du four est obtenu par le positionnement du commutateur à la fonction choisie et par le positionnement de la manette du thermostat à la température voulue (de 50°C à 250° C). Le contrôle du fonctionnement (ON-OFF) des éléments chauffants est exécuté par le thermostat; le voyant situé sur le tableau de bord signale son fonctionnement. MANETTE DU SELECTEUR DE FONCTIONS (Fig. 4.2) Tourner la manette en sens horaire pour choisir une des fonctions décrites. ECLAIRAGE FOUR En tournant la manette sur cette position on allume la lampe du four (15 W). Le four reste allumé toujours lorsque l’une des fonctions est affichée. CUISSON TRADITIONNELLE A CONVECTION Fonctionnement des éléments chauffants de sole et de voûte. La chaleur se répand par convection naturelle et la température doit être réglée de 50° à 250° C par la manette du thermostat. Il est nécessaire de préchauffer le four avant de place ...
 • Page 101

  CUISSON AU GRILLOIR On allume la résistance électrique à rayons infrarouges. La chaleur se propage par rayonnement. Utiliser avec la porte du four fermée et le bouton du thermostat sur la position entre 50° et 225°C pour max 15 minutes, ensuite sur la position 175°C. Pour plus d’information voir le chapitre “CUISSON AU GRILLOIR”. La cuisson avec le grilloir ne doit jamais dépasse 30 min. Attention: la porte du four est très chaude pendant le fonctionnement. Eloigner les enfants. Conseillé pour: Cuisson traditionnelle au grilloir, rissoler, dorer, gratiner, griller, etc. DECONGELATION DES ALIMENTS SURGELES Fonctionnement du ventilateur du four seulement. A effectuer avec la manette du thermostat à I’allure “●” car toute autre position ne réaliserait aucun effet. La décongélation s’obtient par simple ventilation, sans chauffer. Conseillé pour: Pour décongeler rapidement les aliments surgelés. Un kilo nécessite d’environ une heure. Le temps de cette opération varie en ...
 • Page 102

  CUISSON AU GRILLOIR VENTILE Fonctionnement de la résistance du grilloir à rayons infrarouges et de la turbine. La chaleur se répand principalement par rayonnement et le ventilateur s’occupe de la distribution dans tout le four. Utiliser avec la porte du four fermée et la température doit être réglée de 50° à 175 °C max par la manette du thermostat. Il est nécessaire de préchauffer le four pendant 5 minutes. Pour une correcte utilisation, voir la chapitre “GRILLADE ET GRATIN”. La cuisson avec le grilloir ne doit jamais dépasse 30 min. Attention: la porte du four est très chaude pendant le fonctionnement. Eloigner les enfants. Conseillé pour: Pour cuisson au grilloir où il est nécessaire d’obtenir un brunissage extérieur pour bloquer les jus à l’intérieur. Exemple: Bifteck de veau, entrecôte, hamburger, etc. MAINTIEN EN TEMPERATURE APRES CUISSON OU RECHAUFFEMENT DOUX DES METS On allume la résistance supérieure, la résistance circulaire et le ventilateur. La chaleur se pr ...
 • Page 103

  CONSEILS DE CUISSON STERILISATION La stérilisation d’aliments à conserver en bocaux s’effectue de la manière suivante (récipients pleins et fermés hermétiquement): a. Positionner la manette du commutateur à l’allure b. Positionner la manette du thermostat à la position 185 °C et préchauffer le four. c. Remplir la lèchefrite d’eau chaude. d. Disposer les récipients sur la lèchefrite en veillant à ce qu’ils ne soient pas en contact l’un avec l’autre et, après avoir mouillé les couvercles avec de l’eau, fermer la porte du four et régler la manette du thermostat à la position 135 °C. Quand la stérilisation est commencée, c’est-à-dire quand on commence à apercevoir des bulles dans les récipients, éteindre le four et laisser refroidir. CUISSON SIMULTANEE Le four MULTI-FONCTIONS aux l’allures et du commutateur permet la cuisson simultanée de diverses préparations hétérogènes. On peut ainsi cuire en même temps des plats différents comme du poisson, une tarte et de la ...
 • Page 104

  CUISSON AU GRILLOIR EXEMPLES DE CUISSON Laisser préchauffer 5 minutes environ avec la porte du four fermée. Introduire le plats dans le four après avoir mis la grille porte-plat sur le gradin le plus haut possible du four. La lèchefrite se place dessous de la grille pour recueillir le jus et la graisse. Les températures sont indicatives car elles varient en fonction de la quantité et du volume des aliments. Il est recommandé d’utiliser des plats appropriés pour la cuisson au four et de modifier la température pendant la cuisson si cela est nécessaire. Très important: Laisser toujours la porte du four fermée pendant la cuisson. La cuisson avec le grilloir ne doit jamais dépasse 30 min. Attention: la porte du four est très chaude pendant le fonctionnement. Eloigner les enfants. CUISSON AU FOUR Pour la cuisson, avant utilisation préchauffer le four à la température désirée. Quand le four est à température, introduire les mets et vérifier le temps de cuis ...
 • Page 105

  5 - FOURS ELECTRIQUES A CONVECTION (SECONDAIRE à droite) NOTE: Attention: la porte est chaude pendant le fonctionnement. Eloigner les jeunes enfants. CARACTERISTIQUES GENERALES Les 4 fonctions à contrôle par thermostat sont obtenues grâce à 3 éléments chauffants qui sont: Les fonctions, à contrôle thermostatique, sont obtenues par 3 éléments chauffants: – Résistance de la sole 800 W – Résistance du ciel 700 W – Résistance du grill 1450 W ATTENTION: La porte est chaude, utiliser la poignée. Pendant l'utilisation l'appareil devient chaud. Faire de l'attention à ne pas toucher les éléments chauds à l'intérieur du four. Fig. 5.1 Lors de la première utilisation, nous conseillons d’allumer le four vide, de la façon expliquée ci-après, et de le faire fonctionner à la puissance maximale, avec le bouton du thermostat en position 250°C, pendant environ une heure dans le mode de fonctionnement et pendant 15 minutes dans les modes . Cette opération permettra d ...
 • Page 106

  MANETTE DU SELECTEUR DE FONCTIONS (Fig. 5.1) Tourner la manette en sens horaire pour choisir une des fonctions décrites. THERMOSTAT (Fig. 5.2) L’allumage des éléments chauffants du four est obtenu par le positionnement du commutateur à la fonction choisie et par le positionnement de la manette du thermostat à la température voulue (de 50°C à 250° C). Le contrôle du fonctionnement (ON-OFF) des éléments chauffants est exécuté par le thermostat; le voyant situé sur le tableau de bord signale son fonctionnement. ECLAIRAGE FOUR En tournant la manette sur cette position on allume la lampe du four (15 W). Le four reste allumé toujours lorsque l’une des fonctions est affichée. CUISSON TRADITIONNELLE A CONVECTION On allume les éléments chauffants supérieur et inférieur. La chaleur se propage par convection naturelle et la température doit être régularisée entre 50 et 250 degrés C avec le bouton du thermostat. Il faut préchauffer le four avant d’introduire les ali ...
 • Page 107

  CUISSON AU FOUR Pour la cuisson, avant utilisation préchauffer le four à la température désirée. Quand le four est à température, introduire les mets et vérifier le temps de cuisson en ayant soin d’interrompre le chauffage 5 minutes avant la fin du temps de cuisson, de manière à récupérer la chaleur emmagasinée dans le four. EXEMPLES DE CUISSON Les températures sont indicatives car elles varient en fonction de la quantité et du volume des aliments. Il est recommandé d’utiliser des plats appropriés pour la cuisson au four et de modifier la température pendant la cuisson si cela est nécessaire. PLATS Biscuit de Savoie Gâteau chocolat Riz au four Pâté de lapin Soufflé au fromage Boeuf aux oignons Couronne de macaroni Quatre-quarts Crème caramel Tomates farcies Pizza Daurade oignons Truites amandes Merlans au four Canard Pommes de terre au four Tarte aux pommes Choux à la crème Poivrons grillés Côtelettes veau Côtelettes mouton Rôti veau Poulet rôti ...
 • Page 108

  TOURNEBROCHE (Fig. 5.3) Ce dispositif, qui sert à cuire comme à la broche en utilisant le grill, se compose de: – un moteur électrique appliqué sur la partie postérieure du four – un axe en acier inox, muni d’une poignée athermique extractible et de deux fourchettes réglables – un support axe à insérer sur les glissières centrales du four. Fig. 5.3 108 UTILISATION DE LA ROTISSOIRE POUR CUISSON AU TOURNEBROCHE Très important: Laisser toujours la porte du four fermée pendant la cuisson. – Introduire le lèchefrite sur le dernier degré en bas du four et insérer le support de l’axe. – Enfiler dans l’axe les viandes à cuire en ayant soin de les fixer centralement par les fourchettes. – Introduire l’axe dans le four du moteur et appuyer sur le support le collier de la broche; et enfin enlever la poignée en tournant vers la gauche. Le sens de rotation du tourne-broche peut être indifféremment de gauche à droite, ou l’inverse. La cuisson avec le grilloir ne doit ...
 • Page 109

  6 - HORLOGE/PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE L'horloge/programmateur électronique est un dispositif qui regroupe les fonctions ci-dessous, programmables d'une seule main: - Horloge 12 heures à aiguilles lumineuses (heures, minutes et secondes). - Compte-minutes (jusqu'à 60 minutes). - Programme de cuisson automatique du four. Allumage à l’heure programmée (au plus tard 12 heures après la programmation) et extinction automatique au terme de la cuisson programmée (max. 6 heures). - Programme de cuisson semi-automatique du four. Extinction automatique du four au terme de la cuisson programmée (max. 6 heures). Description des touches: Compte-minute Temps de cuisson/Heure de fin de cuisson Réglage heure/Annulation programmes Avance des chiffres de toutes les fonctions Recul des chiffres de toutes les fonctions Note: la programmation (à l'aide d'une seule main) s'effectue en appuyant sur la touche correspondant à la fonction voulue et après l'avoir relâchée, il suffit de ...
 • Page 110

  HORLOGE (fig. 6.2) 1. Fig. 6.2 - Au premier branchement électrique du four ou après une coupure de courant, tous les chiffres du programmateur clignotent. 2. Fig. 6.2 - Pour régler l’heure appuyer sur la touche pendant une seconde; ensuite l'aiguille s'allume sur le 12. 3. Fig. 6.2 - Avant que 7 secondes ne s'écoulent, appuyer sur la touche ou pour régler les aiguilles lumineuses des heures et des minutes. Une fois le réglage effectué, au bout de 7 secondes, s'affiche l'aiguille lumineuse des secondes. Note: le réglage de l'horloge entraîne la remise à zéro des éventuels programmes en cours ou configurés. 1 CUISSON MANUELLE SANS PROGRAMMATEUR (fig. 6.3) Pour pouvoir utiliser manuellement le four, à savoir sans recourir au programmateur, il est nécessaire que les chiffres ne clignotent pas ou qu'aucun segment lumineux interne ne soit allumé (aucun programme de cuisson semi-automatique ou automatique ne doit être activé). A. Fig. 6.3 - Programmateur avec progr ...
 • Page 111

  COMPTE-MINUTES (fig. 6.4) Le compte-minutes a uniquement une fonction d'indicateur sonore qu'il est possible de régler sur une durée maximum de 60 minutes. 1. Fig. 6.4 - Pour programmer la durée, appuyer sur la touche . 2. Fig. 6.4 - Avant que 7 secondes ne s'écoulent, appuyer sur la touche jusqu'à ce que les segments externes correspondant à la durée voulue ne s'allument (chaque segment correspond à 1 minute). Dans le cas où la durée voulue serait dépassée, appuyer sur la touche pour obtenir le réglage voulu. 3. Fig. 6.4 - Le compte à rebours commence immédiatement et est visualisé par une aiguille lumineuse qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et qui à chaque tour (1 minute) éteint un segment. Durant le compte à rebours, il est possible de modifier à tout moment la durée programmée en appuyant sur la touche ou ; pour annuler complètement le compte à rebours, appuyer sur la touche jusqu'à ce que tous les segments externes allumés ne ...
 • Page 112

  CUISSON SEMI-AUTOMATIQUE (fig. 6.6) Permet d'éteindre automatiquement le four au terme du temps de cuisson voulu. 1. Fig. 6.6 - Pour programmer le temps de cuisson (max. 6 heures) appuyer sur la touche . Les aiguilles de l'horloge doivent s'éteindre et doit s'allumer une aiguille sur le 12. 2. Fig. 6.6 - Avant que 7 secondes ne s'écoulent, appuyer sur la touche Une aiguille lumineuse (comme celle des minutes et des secondes) doit s'allumer. Chaque segment d'augmentation indique une minute. En outre toutes les 12 minutes, est allumé un segment interne (5 segments équivalent à une heure). En cas de dépassement de la durée voulue, appuyer sur la touche pour obtenir le réglage voulu. 3. Fig. 6.6 - Au bout de 7 secondes, les segments internes allumés, se positionnent sur l'heure actuelle pour indiquer la période de cuisson programmée. 4. Programmer la température et la fonction de cuisson du four en intervenant sur les commandes du commutateur et du thermostat (voir ...
 • Page 113

  CUISSON AUTOMATIQUE (fig. 6.7) Permet d'allumer le four à une heure préétablie et de l'éteindre automatiquement au terme du temps de cuisson programmé. Pour la cuisson automatique dans le four, procéder comme suit: - Programmer le temps de cuisson (max. 6 heures) - Programmer l’heure de fin de cuisson (au plus tard 12 heures après la programmation) - Programmer la température et la fonction de cuisson du four. Ces opérations s'effectuent comme suit: 1. Fig. 6.7 - Programmer le temps de cuisson en appuyant la touche ,. Les aiguilles de l'horloge doivent s'éteindre et une aiguille doit s'allumer sur le 12. 2. Fig. 6.7 - Avant que 7 secondes ne s'écoulent, appuyer sur la touche Une aiguille lumineuse (comme celle des minutes et des secondes) doit s'allumer. Chaque segment d'augmentation indique une minute. En outre toutes les 12 minutes, est allumé un segment interne (5 segments équivalent à une heure). En cas de dépassement de la durée voulue, appuyer sur la touch ...
 • Page 114

  Quand la cuisson commence les segments internes se mettent à clignoter pour indiquer que la cuisson est en cours, et s'éteignent progressivement (un toutes les 12 minutes). Durant le programme de cuisson, il est possible de modifier à tout moment la durée programmée en appuyant, tout d'abord sur la touche puis sur la touche ou . Au terme de la durée programmée, le dernier segment lumineux s'éteint, tous les chiffres de l'horloge se mettent à clignoter et se déclenche un signal sonore intermittent. Clignotement de fin de cuisson Fig. 6.8 Pour arrêter le signal sonore appuyer sur n'importe quelle touche. Clignotement après coupure de courant. Pour arrêter le clignotement des chiffres de l'horloge appuyer sur la touche . Le programme de cuisson peut annulé à tout moment en appuyant la touche pendant 2 secondes. ATTENTION: au terme de la cuisson automatique placer aussitôt les commandes du commutateur et du thermostat du four sur la position d'arrêt ( ...
 • Page 115

  7 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN CONSEILS GENERAUX PARTIES EMAILLEES – Important: avant toute opération d’entretien ou de maintenance, déconnectez l’appareil en le débranchant ou bien en agissant sur l’interrupteur de la ligne électrique. – Lorsqu’on n’emploie pas l’appareil, il est préférable de fermer le robinet d’arrivée du gaz. Toutes les parties émaillées doivent être lavées avec une éponge, à l’eau savonneuse, ou avec d’autres produits qui ne soient pas abrasifs. De préférence essuyer avec un tissu souple. Certaines substances acides comme jus de citron, conserve de tomate, vinaigre et similaires, laissés longtemps au contact de l’émail, l’attaquent ou le rende opaque. – Vérifier de temps en temps le bon état du tuyau de raccordement à la bouteille ou à la conduite de distribution de gaz; il doit être en parfait état et il faut le remplacer dans le cas ou il présente des anomalies. – Si un robinet grippe, ne pas forcer. Appeler le service d’assistance ...
 • Page 116

  ROBINETS DE GAZ En cas de mauvais fonctionnement des robinets de gaz, appeler le Service Après-Vente. BRULEURS ET GRILLES Ces pièces peuvent être enlevées et lavées avec des produits appropriés. Après le nettoyage, les brûleurs et leurs répartiteurs de flamme doivent être bien séchés et remis parfaitement à leur place. Il est très important de vérifier le positionnement parfait du chapeau de brûleur, car son déplacement dans le siège peut être la cause de graves anomalies. Note: Pour éviter des dommages à l’allumage électronique, ne pas l’utiliser lorsque le brûleur n’est pas dans sa siège. MISE EN PLACE CORRECTE DES BRULEURS Il est très important de vérifier la mise en place parfaite du répartiteur de flamme F et du chapeau C sur le brûleur (voir fig. 7.1 et 7.2), car un déplacement hors du siège peut causer de graves anomalies. Vérifier que l’électrode “S” (Fig. 7.1) soit toujours bien propre afin de permettre le jaillissement régulier des étincelles. Vé ...
 • Page 117

  BRULEUR A TRIPLE COURONNE Ce brûleur doit être mis en place correctement comme indiqué sur la fig. 7.3, en faisant attention à ce que les nervures entrent dans leur logement comme indiqué par la flèche. Le brûleur mis en place correctement ne doit pas tourner (fig. 7.4). Mettre en place correctement dans leur logement le chapeau A et la bague B (fig. 7.4 7.5). Fig. 7.3 A B Fig. 7.4 Fig. 7.5 117 ...
 • Page 118

  Fig. 7.6 PORTE DU FOUR ESPACE CHAUFFE-PLATS Le verre intérieur peut être aisément enlevé pour le nettoyer, en dévissant les 4 vis de fixation (Fig. 7.6). Il est possible d’accéder à l’espace chauffe-plats en ouvrant le panneau rabattable (fig. 7.7). Ne placer aucun matériau inflammable dans le four ou dans l’espace chauffe-plats il pourrait prendre feu pendant le fonctionnement. 118 Fig. 7.7 ...
 • Page 119

  L’INTERIEUR DU FOUR SUBSTITUTION DE LA LAMPE DU FOUR Il doit être nettoyé après chaque cuisson. Pour nettoyer l’intérieur du four enlever et remonter les glissières latérales. A four tiède, passer sur les parois intérieures un tissu trempé d’eau savonneuse très chaude ou d’un autre produit approprié. Les glissières latérales, le lèchefrites et la grille, peuvent être lavées dans l’évier après les avoir retirées de leur place. Débrancher la fiche électrique. Dévisser la lampe et la substituer par une autre résistante à la température de 300 degrés °C, tension 230 V (50 Hz), 15 W, E 14. Note: Le remplacement de la lampe n'est pas couvert par la garantie. MONTAGE ET DEMONTAGE DES CHASSIS LATERAUX – Accrocher les grilles latérales fig. 7.8). – Faire glisser sur les guides les grilles et la lèchefrite fig. 7.9. Mettre la grille de façon que l’arrêt de sécurité qui évite toute extraction accidentelle, soit tourné vers l’intérieur du four. – Pour le démontage ...
 • Page 120

  DEMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR Fig. 7.10a La porte du four peut être facilement démontée si I’on procède comme suit: – Ouvrir complètement la porte du four (fig. 7.10A). – Accrocher la bague de retenue au charnon opposé des charnières de gauche et de droite (fig. 7.10B). – Saisir la porte comme illustré dans la fig. 7.10. – En entrouvrant doucement la porte, décrocher et extraire la broche inférieure des charnières de leur emplacement (fig. 7.10C). Fig. 7.10b – Extraire également la baïonnette supérieure des charnières de son emplacement (fig. 7.10D). – Déposer la porte sur une surface douce. – Effectuer les opérations en sens inverse pour remonter la porte. Fig. 7.10c Fig. 7.10d 120 Fig. 7.10 ...
 • Page 121

  Conseils à l’installateur IMPORTANT – L’installation gaz et électrique doit être exclusivement effectuée par des TECHNICIENS QUALIFIES. La non observation de cette règle annule la garantie. – L’installation gaz et électrique doit être exclusivement effectuée conformément aux prescriptions locales en vigueur et aux instructions du fabricant. – Toutes les interventions doivent être effectuées, lorsque l’appareil est débranché. – Les prises de courant du réseau, si elles se trouvent derrière la cuisinière, ne doivent pas se trouver à plus de 18 cm au-dessus du niveau du sol. – Certains appareils sont livrés avec un film de protection recouvrant l’acier et les pièces en aluminium. Ce film doit être retiré avant l’utilisation de la cuisinière. 121 ...
 • Page 122

  8 - INSTALLATION INSTALLATION 450 mm 650 mm La cuisinière est de classe “2/1” en ce qui concerne la protection contre la surchauffe des surfaces environnantes et elle peut être installée à proximité de meubles qui ne dépassent pas la hauteur de la table de cuisson de la cuisinière (fig. 7.1). Si la cuisinière est installée près d’un meuble qui est plus haut que le dessus de la table de travail de la cuisinière, un espace d’au moins 200 mm doit être aménagé entre le côté de la cuisinière et le meuble. Les parois des meubles doivent pouvoir résister à une température de 90°C supérieure à la température ambiante. La cuisinière peut être installée dans une cuisine, une cuisine/salle à manger ou dans un studio avec coin cuisine, mais elle ne peut pas être placée dans une pièce qui contient une baignoire ou une douche. Il ne faut pas monter de rideaux au voisinage immédiat de l’appareil ou à moins de 500 mm des côtés. Si la cuisinière est placée sur un socle, il faut pre ...
 • Page 123

  MONTAGE DU DOSSERET Avant d'installer la cuisinière, assembler la protection arrière “C” (fig. 8.2). – On peut trouver la protection arrière “C” empaquetée à l'arrière de la cuisinière. – Avant de l'assembler, retirer tout film protecteur/ ruban adhésif. – Enlever les entretoises “A” (fig. 8.2) en devissant la vis de fixation. – Enlever la vis “B”. – Appliquer le dosseret comme illustré dans la figure et le fixer avec la vis centrale “B” et les deux vis latérales en interposants les entretoises “A” . c B A Fig. 8.2 123 ...
 • Page 124

  INSTALLATION DES PIEDS REGLABLES Les pieds réglables doivent être montés à la base de la cuisinière avant son utilisation. Faire reposer l'arrière de la cuisinière sur un morceau de l'emballage en polystyrène, pour découvrir la base pour l'installation des pieds. Fig. 8.3 MISE A NIVEAU DE LA CUISINIERE La cuisinière peut être mise à niveau, en VISSANT ou DEVISSANT les extrémités inférieures des pieds (fig. 8.4) Fig. 8.4 124 ...
 • Page 125

  DEPLACEMENT DE LA CUISINIERE AVERTISSEMENT Pour remettre la cuisinière dans la position verticale, s'y prendre toujours à deux pour effectuer cette manoeuvre, afin d'éviter d'endommager les pieds d'appui et les parois en acier (fig. 8.4). AVERTISSEMENT Attention: NE PAS SOULEVER la cuisinière par la poignée de la porte, pour la déplacer (fig. 8.5). Fig. 8.5 AVERTISSEMENT Pour déplacer la cuisinière dans sa position définitive, NE PAS LA TRAINER (fig. 8.6). Soulever les pieds du sol (fig. 8.4). Fig. 8.6 Fig. 8.7 125 ...
 • Page 126

  LOCAL D’INSTALLATION Hotte d’évacuation produits de la combustion H min 650 mm La pièce dans laquelle l’appareil à gaz est installé doit avoir un apport d’air nécessaire à la combustion du gaz. L’apport d’air doit s’effectuer directement depuis une ou plusieurs ouvertures pratiquées au niveau des murs extérieurs, ayant une section libre d’au moins 100 cm2 au total. Dans le cas d’appareils non équipés de dispositifs de sécurité pour l’absence de flamme, cette ouverture doit avoir une section minimale de 200 cm2. Les ouvertures devraient être positionnées à proximité du sol et, de préférence, du côté opposé par rapport à l’évacuation des produits de combustion, elles doivent être construites de façon à ne pas pouvoir être bouchées, tant de l’intérieur que de l’extérieur. Lorsqu’il n’est pas possible de pratiquer les ouvertures nécessaires, l’air peut provenir d’une pièce adjacente, avec ventilation appropriée, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une chambre à ...
 • Page 127

  9 - PARTIE GAZ Les parois du mobilier adjacent à la cuisinière doivent être obligatoirement de matière résistante à la chaleur. PARTIE GAZ La cuisinière est fournie prête à fonctionner suivant le gaz indiqué sur l’appareil par une étiquette. Il peut être parfois nécessaire de passer de l’utilisation d’un gaz à un autre! Quel que soit le type de gaz pour lequel l’appareil est réglé, on doit procéder comme suit: Le raccordement doit être effectué par un technicien spécialisé conformément aux normes locales en vigueur. Le raccordement gaz s'effectue à l'arrière de l'appareil, à gauche au à droit (fig. 9.1), de façon à ce que le tuyau ne passe jamais derrière l'appareil, ni dans un endroit susceptible d'être encombré ni qu'il ne puisse être en contact avec une partie mobile. L'extrémité de raccordement (gauche ou droite) non utilisée doit être fermée au moyen du bouchon et de son joint d'étanchéité. 1) raccordement au gaz 2) remplacement des injecteurs 3) rég ...
 • Page 128

  Branchement à l'alimentation en gaz 1A) RACCORDEMENT AU GAZ BE • Le raccordement doit être effectué sui- Cat: II 2E+3+ Les gaz utilisés normalement peuvent être groupés, selon leurs caractéristiques, en deux familles: – Gaz liquéfies: Gaz Butane (G30) et Gaz Propane (G31) – Gaz Naturel (G20/G25) Le groupe raccordement (fig. 9.2) se compose de: – 1 rondelle d'étanchéité B – 1 raccord conique C S’assurer que l’appareil est réglé pour le type de gaz avec lequel il sera alimenté (voir étiquette). Le circuit d’alimentation en gaz doit être conforme aux normes locales en vigueur. vant la norme NBN D 51-003 avec tuyau rigide ou suivant le cahier des charges A.R.G.B./03 avec tuyau flexible. Le placement de l’appareil doit être effectué avec un robinet d’arrêt agrée AGB. Attention: Si vous utilisez un tuyau flexible en acier inox, installez-le de sorte qu’il n’entre en contact avec aucune partie mobile du meuble. Faites-le passer à un endroit d’accès ...
 • Page 129

  Appareils incorporables (classe 2/1) 1B) RACCORDEMENT AU GAZ FR Cat: II 2E+3+ Pour les gaz amenés par une conduite, le raccordement peut s'effectuer: Les gaz utilisés normalement peuvent être groupés, selon leurs caractéristiques, en deux familles: • soit un tuyau rigide avec écrou; • soit par tuyau flexible métallique onduleux suivant NF D 36-121 (fig. 9.5a); – Gaz liquéfies: Gaz Butane (G30) et Gaz Propane (G31) • soit par tuyau flexible avec embouts – Gaz Naturel Lacq (G20) et Gaz Naturel Groningue (G25) mécaniques suivant NF D 36-103 ou D 36-100 (fig. 9.5b); Le groupe raccordement (fig. 8.4) se compose de: – 1 rondelle d'étanchéité B Pour le butane-propane distribué par bouteille ou réservoir, le raccordement s'effectue: • soit un tuyau rigide avec écrou; • soit par tuyau flexible métallique ondu- Avant le branchement enlever le raccord conique C s’il est fixé (fig. 9.2). IMPORTANT: Pour le vissage des pièces, prenez la précaut ...
 • Page 130

  ENTRETIEN PARTIE GAZ 2) REMPLACEMENT DES INJECTEURS DES BRULEURS LA TABLE Au cas où ils ne seraient pas fournis, on peut les trouver auprès des Services Après-Vente. Consulter le “Tableau des injecteurs” pour ce qui concerne le diamètre des injecteurs à utiliser. Pour le remplacement des injecteurs, il faut procéder de la façon suivante: – Enlever les grilles-supports et les brûleurs de la table de cuisson. – A l’aide d’une clé plate, remplacer les injecteurs “J” (Fig. 9.7, 9.8) par ceux qui conviennent au gaz que l’on va utiliser. (vd. Tableau des injecteurs). J J Fig. 9.7 130 Fig. 9.8 ...
 • Page 131

  3) REGLAGE DU DEBIT REDUIT DES BRULEURS DE LA TABLE Une flamme correcte au débit réduit doit être d’environ 4 mm; le passage brusque du maximum au ralenti ne peut jamais causer I’extinction de la flamme. Le réglage de la flamme s’effectue comme suit: – allumer le brûleur – tourner le robinet jusqu’à la position RALENTI (minimum) – enlever la manette Fig. 9.9 – modèles sans système de sécurité: à I’aide d’un tournevis mince tourner la vis à I’intérieur de la tige jusqu’au moment où l’on obtient le réglage correct (fig. 9.9). F – Modèles avec système de sécurité: à I’aide d’un tournevis mince tourner la vis F jusqu’au moment où l’on obtient le réglage correct (Fig. 9.10). N.B. Pour les gaz G30/G31 la vis bypass doit être vissée à fond. Les brûleurs sont conçus de manière à ne pas nécessiter le réglage de l’air primaire. Fig. 9.10 131 ...
 • Page 132

  TABLEAU DES INJECTEURS BE Cat: II 2E+3+ G 30/G 31 (Gaz Liquéfies) 28-30/37 mbar by-pass Ø injecteur [1/100 mm] [1/100 mm] Débit nominal [kW] Débit reduit [kW] Auxiliaire (A) 1,00 0,30 27 50 Semi-rapide (SR) 1,75 0,45 32 65 Rapide (R) 3,00 0,75 42 85 Triple couronne (TC) 3,50 1,50 65 95 BRULEURS G 20/G 25 (Gaz Naturel) 20/25 mbar by-pass Ø injecteur [mm] [1/100 mm] 72 (X) Réglés FR 97 (Z) 115 (Y) 135 (T) APPORT D’AIR NÉCESSAIRE A LA COMBUSTION DU GAZ (2 m3/h x kW) BRULEURS Auxiliaire (A) Semi-rapide (SR) Rapide (R) Triple couronne (TC) Apport d’air nécessaire [m3/h] 2,00 3,50 6,00 7,00 GRAISSAGE DES ROBINETS Au cas où un robinet devient dur, ne pas forcer; demander l’intervention du Service Après-Vente. IMPORTANT Pour toutes les opérations concernant l’installation, l’entretien et la conversion de l’appareil, il faut utiliser les pièces originales du constru ...
 • Page 133

  10 - PARTIE ELECTRIQUE IMPORTANT: L’installation doit suivre les instructions du constructeur. Une installation erronée peut causer des dommages aux personnes, animaux ou choses. Le constructeur ne peut pas être considéré responsable si cette situation se vérifie. CONSIDERATIONS GENERALES – Le branchement au réseau électrique doit être réalisé par du personnel qualifié et selon les normes en vigueur. – L’appareil doit être branché au réseau après avoir vérifié que la tension ait la valeur indiquée sur la plaque caractéristique et que la section des câbles de l’installation électrique puisse supporter, la charge indiquée sur la plaque. – Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec des parties chaudes et doit être mis de façon à ne dépasser en aucun point la température de 75 degrés C. – La prise et l’interrupteur doivent être accessibles quand l’appareil est installé. N.B. Ne pas utiliser d’adaptateurs, de réducteurs ou de dérivateurs lors du ...
 • Page 134

  BRANCHEMENT DU CABLE D’ALIMENTATION Pour le branchement du câble d’alimentation à la cuisinière, procéder de la façon suivante: – Dévissez les vis de fixation de la protection “A” située derrière la cuisinière (fig. 10.1). – Placez le câble d’alimentation à travers du collier de serrage “D” (fig. 10.1). – Placer les cavaliers U sur la borne B (fig. 10.1) suivant les schémas de les figures 10.2a, 10.2b, 10.2c. B D Fig. 10.1 – Placez le câble d’alimentation à travers du collier de serrage “D” (fig. 10.1). Le câble d’alimentation doit présenter une dimension adaptée aux caractéristiques électriques de l’appareil. Consultez la section “Section des câbles d’alimentation”. – Reliez les fils à la borne serre-fils “B” comme illustré dans les schémas de les figures 10.2a, 10.2b, 10.2c. N.B. Il faut laisser environ 3 cm de plus au conducteur de terre par rapport aux autres. SECTION DES CABLES D’ALIMENTATION Type “HO5RR-F” 230 V 400 V 2N 400 V 2N – Tendre ...
 • Page 135

  Español Instrucciones de uso - Consejos para la instalación Apreciado Cliente: Le agradecemos por la confianza que nos ha brindado comprando nuestro producto. Las advertencias y los consejos descritos a continuación tienen la función de proteger su seguridad y la de los demás. Además le permitirán disfrutar de las ventajas que el aparato le ofrece. Guarde con cuidado este folleto, le será útil en futuro, en el momento en que Usted, o quien por Usted, tuviera dudas sobre su funcionamiento. Este aparato deberá ser destinado sólo al uso para el cual ha sido expresamente proyectado, o sea para la cocción de alimentos. Cualquier otro uso se debe considerar impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de eventuales daños derivados de un uso impropio, incorrecto o irrazonable del aparato. Para aprovechar al máximo las ventajas de la cocina, lea atentamente las instrucciones para el uso y guárdelas en caso de necesidad. ¡Cuidado ...
 • Page 136

  ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE. Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado. ADVERTENCIAS Y CONSEJOS IMPORTANTES PARA EL USO DE APARATOS ELECTRICOS El uso de cualquier aparato electrico requiere requiere el cumplimiento de algunas reglas fundamentales. En particular: – no tocar el aparato con la ...
 • Page 137

  ADVERTENCIAS Y CONSEJOS IMPORTANTES ● Después de haberle quitado el embalaje, comprobar la integridad del aparato. En caso de duda, no usarlo y dirigirse al proveedor o personal profesional calificado. ● Después Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, telgopor, clavos, suportes, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños por ser potenciales fuentes de peligro. ● Después No intentar modificar las características tecnicas del producto porque podria ser peligroso. ● Después No realizar ninguna operación de limpieza o mantenimiento sin haber previamente desenchufado el aparato de la fuente de alimentación eléctrica. ● Después En el momento que decida dejar de utilizar este aparato (o tuviese que reeplazar un modelo viejo), antes de arrojarlo a la basura, se aconseja dejarlo inoperante en el modo previsto por las normas vigentes en materia de tutela de la salud y contaminación ambiental, dejando fuera de uso las partes que puedan constiutir peligro, especiale ...
 • Page 138

  1 - ENCIMERA 2 4 3 2 1 1 Fig. 1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS FUEGOS: 1. 2. 3. 4. Quemador auxiliar (A) Quemador semirrápido (SR) Quemador rápido (R) Quemador de triple corona (TC) 1,00 kW 1,75 kW 3,00 kW 3,50 kW NOTA: ✓ El aparato está provisto de encendido eléctrico incorporado en el botón. ✓ Si el aparato está provisto de válvula de seguridad (cerca del quemador se encuentra una sonda “T” como se indica en la fig. 7.1 – que no hay que confundir con el electrodo “S” del encendido eléctrico), el suministro del gas se interrumpe en caso de que la llama se apague accidentalmente. 138 ...
 • Page 139

  2 - PANEL DE MANDO 11 12 13 Fig. 2.1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 DESCRIPCION DE LOS MANDOS 1. Mando quemador delantero derecho 2. Mando quemador trasero derecho 3. Mando quemador posterior 4. Mando quemador anterior 5. Mando quemador trasero izquierdo 6. Mando quemador delantero izquierdo 7. Mando termostato del horno eléctrico multifunción (horno izquierdo) 8. Mando conmutador del horno eléctrico multifunción (horno izquierdo) 9. Mando termostato del horno eléctrico de convención natural (horno derecho) 10. Mando conmutador del horno eléctrico de convención natural (horno derecho) 11. Reloj/programador eléctrónico (sólo horno principal izquierdo) Lampáras piloto: 12. Lampára piloto de temperatura (horno derecho) 13. Lampára piloto de temperatura (horno izquierdo) ¡MUY IMPORTANTE! Este aparato está dotado de un ventilador de enfriamiento que se puede oír cuando el horno o el asador están en función. 139 ...
 • Page 140

  3 - USO DE LOS QUEMADORES USO DE LOS QUEMADORES ENCENDIDO DE LOS QUEMADORES La entrada de gas en los quemadores esta regulada por las empuñaduras de la fig. 3.1. Haciendo coincidir los símbolos impresos en la empuñadura con el índice de los cuadro de distribución del aparato se obtiene: = grifo cerrado – disco lleno ● sin válvula de seguridad – símbolo = abertura max. o capacidad max. – símbolo = abertura min. o capacidad min. Para obtener la capacidad reducida, girar ulteriormente la empuñadura a final de carrera en correspondencia del símbolo que representa la llama pequeña. 1 – Para encender el quemador, presione y gire el botón correspondiente, hasta la posición de capacidad máxima (llama grande ) y manténgalo presionado hasta que se encienda el quemador. (Si falta corriente eléctrica, acerque una llama al quemador). 2 – Ajuste el grifo del gas en la posición deseada. ¡Cuidado!: Durante el funcionamiento la placa alcanza elevadas ...
 • Page 141

  ENCENDIDO DE LOS QUEMADORES SELECCION DEL QUEMADOR con válvula de seguridad En el panel de mandos, cerca de cada uno de ellos está grabado un esquema en el que se indica el quemador que regula dicho mando. La selección del quemador más adecuado se debe efectuar también en función del diámetro y de la capacidad necesaria. A título orientativo, los quemadores y recipientes se deben utilizar como sigue: Para encender el quemador: 1 – Gire el botón del grifo en sentido antihorario (fig. 3.2), hasta la capacidad máxima (llama grande fig. 3.1), y manténgalo presionado, se obtendrá la activación del encendido. Si falta corriente eléctrica, acerque una llama al quemador. 2 – Espere unos diez segundos después del encendido del quemador antes de soltar el botón (tiempo de cebado de la válvula). 3 – Ajuste el grifo del gas en la posición deseada. Si la llama del quemador del horno se apagase por algún motivo, la válvula de seguridad cerrará automáticamente el sumi ...
 • Page 142

  FLUJO DE AIRE (ventilador de enfriamiento) FLUJO DE AIRE (ventilador de enfriamiento) FLUJO DE AIRE (ventilador de enfriamiento) CORRECTO USO DEL QUEMADOR RAPIDO Fig. 3.4 PARRILLA ESPECIAL PARA OLLAS “WOK” (Fig. 3.5a - 3.5b) Esta especial parrilla para ollas “WOK” debe ser apoyada sobre la rejilla del quemador doble corona. ¡CUIDADO!: – El uso de ollas “WOK” sin esta especial parrilla puede provocar graves anomalías al quemador. – No utilice esta parrilla especial con ollas de fondo plano (Fig. 3.5a - 3.5b). INCORRECTO 142 Fig. 3.5a CORRECTO Fig. 3.5b ...
 • Page 143

  4 - HORNO ELECTRICO MULTIFUNCION (Horno a izquierdo) Cuidado: la puerta del horno se calienta mucho durante el funcionamiento del mismo. Mantener alejados a los niños. CARACTERISTICAS GENERALES Como su nombre indica, se trata de un horno de peculiares características desde el punto de vista funcional. Ofrece, en efecto, la posibilidad de obtencr 7 funciones distintas para satisfacer cualquier necesidad de cocción. Las 7 funciones, de control termostático, se obtienen mediante las 4 resistencias siguientes: – Resistencia inferior 1400 W – Resistencia superior 1000 W – Resistencia grill 2000 W – Resistencia circular 2500 W – Ventilador horno 25 W – Lámpara horno 15 W NOTA: Cuando se utilice por primera vez, recomendamos hacer funcionar el horno a su potencia máxima (mando del termostato en posición 250°C) durante 15 minutos en la función y en las funciones y , por otros 15 minutos, con el fin de eliminar eventuales residuos de grasa de las resistencias eé ...
 • Page 144

  Fig. 4.1 Fig. 4.2 BOTON DEL TERMOSTATO (Fig. 4.1) El encendido de las resistencias se consigue colocando el mando del conmutador (fig. 4.1) en la función deseada y ajustando el termostato a la temperatura requerida (entre 50 y 250°C). El termostato apagará y encenderá las resistencias automáticamente según las necesidades de calor. El encendido o apagado automático de las resistencias se confirman por medio de un piloto situado en el panel de mandos. BOTON DEL SELECTOR DE FUNCIONES (Fig. 4.2) Girar el botón en el sentido de las agujas del reloj para preparar el horno a una de las siguientes funciones: LUMINACION HORNO Posicionando el mando en esta posición se enciende tan sólo la luz del horno (15W). En las diferentes funciones de cocción la luz permanence encendida. COCCION TRADICIONAL POR CONVECCION Se encienden: las resistencias inferior y superior. El calor se distribuye por convección natural y la temperatura debe regularse entre 50 y 250°C con el ...
 • Page 145

  COCCION AL GRILL Entra en función la resistencia eléctrica de rayos infrarrojos. El calor se difunde por irradiación. Usar con la puerta del horno cerada y el botón del termostato la posición 225°C por 15 minutos, después en la posición 175°C. Para mayor información ver el capítulo “COCCION CON ASADOR TRADICIONAL”. Uso aconsejado: Intensa acción de grill para este tipo de cocción; soasado, dorado, gratinado, tueste, etc. La cocción con el grill no tiene que durar nunca más de 30 minutos. Cuidado: la puerta del horno se calienta mucho durante el funcionamiento del mismo. Mantener alejados a los niños. DESCONGELACION DE ALIMENTOS ULTRACONGELADOS Se enciende solamente el ventilador del horno. Utilizar con el mando del termostato en cero “●” ya que en otras posiciones no tendría efecto alguno. La descongelación se produce por simple ventilación, sin calentamiento. Uso aconsejado: Para la descongelación rápida de alimentos ultracongelados; para un kg se requiere aproximad ...
 • Page 146

  COCCION AL GRILL VENTILADO Se encienden: el grill de rayos infrarrojos y el ventilador. El calor se difunde principalmente por irradiación y el vetilador lo distribuye después por todo el horno. La temperatura se debe regular entre 50 y 175 °C por más de 30 minutos, con el mando del termostato. Es necesario precalentar el horno durante unos 5 minutos. El horno se utiliza con la puerta cerrada. Cuidado: la puerta del horno se calienta mucho durante el funcionamiento del mismo. Mantener alejados a los niños. Para más aclaraciones ver “ASAR A LA PARRILLA Y GRATINAR”. Uso aconsejado: Para cocer al grill cuando es necesario un rápido soasado exterior para bloquear los jugos en el interior del alimento Por ejemplo: chuletas de ternera, de cerdo, hamburguesas, etc. CONSERVACION DE LA TEMPERATURA DESPUES DE LA COCCION O CALENTAMIENTO LENTO DE LOS ALIMENTOS Se encienden: la resistencia superior, la resistencia circular y el ventilador. El calor se distribuye por convección for ...
 • Page 147

  CONSEJOS PARA LA COCCION ESTERILIZACION La esterilización de los alimentos a conservar en recipientes de cristal se efectúa, naturalmente, con los envases llenos y cerrados herméticamente, como sigue: a. Poner el conmutador en la posicion b. Colocar el mando del termostato en la posición 185°C y precalentar el horno. c. Llenar la grasera con agua caliente. d. Colocar los envases en la grasera cuidando de que no estén en contacto entre sí, y después de haber mojado con agua las tapas, cerrar el horno y ajustar la temperatura a 135°C. Terminada la esterilización, es decir cuando aparezcan burbujas dentro de los envases, apagar el horno y dejarlo enfriar. COCCION SIMULTANEA DE ALIMENTOS DISTINTOS Con el conmutador en las posiciones y el horno multifunción permite cocer al mismo tiempo alimentos heterogéneos. Se pueden cocer simultáneamente alimentos distintos, como pescados, tartas y carnes sin que se mezclen los aromas ni los sabores. Ello es posible gracias a ...
 • Page 148

  COCCION CON ASADOR TRADICIONAL Poner en función el asador poniendo el termostato en la posición 250°C por 15 minutos, después en la posición 175°C. Dejar precalentar el horno por más o menos 5 minutos con la puerta cerada. Introducir los alimentos para cocer poniendolos sobre la parrilla lo más cerca posible al asador. Para recoger las grasas de cocción introducir la grasera bajo la parrilla. La cocción con el grill no tiene que durar nunca más de 30 minutos. Cuidado: la puerta del horno se calienta mucho durante el funcionamiento del mismo. Mantener alejados a los niños COCCION AL HORNO Para la cocción, antes de introducir los alimentos, conviene precalentar el horno a la temperatura deseada. Cuando el horno ha alcanzado la temperatura deseada, introducir los alimentos, después comprobar el tiempo de cocción y apagar el horno unos 5 minutos antes del tiempo teórico, para aprovechar el calor almacenado. 148 EJEMPLOS DE COCCIÓN A título de información ind ...
 • Page 149

  5 - HORNO DE CONVENCIÓN NATURAL (Horno secundario derecho) Cuidado: la puerta del horno se calienta mucho durante el funcionamiento del mismo. Mantener alejados a los niños. CARACTERISTICAS GENERALES El horno eléctrico estático está provisto de 3 resistencias: – 2 resistencias (superior e inferior) para cocción normal en el horno – 1 resistencia grill, situada en el centro de la bóveda del horno, para cocciones al grill que deben efectuarse con la puerta del horno entreabierta y con la pantalla para la protección del panel de mandos colocada. La potencia de las resistencias es: – Resistencia superior – Resistencia inferior – Resistencia asador 700 W 800 W 1450 W CUIDADO: No levante el horno de la manilla. Durante uso la aplicación llega a ser caliente. Tener cuidado de no afectar los elementos calientes dentro del horno. Fig. 5.1 NOTA: Al utilizar el horno por primera vez, es aconsejable ponerlo en función a la potencia máxima (botón del termosta ...
 • Page 150

  BOTON DEL SELECTOR DE FUNCIONES (Fig. 5.1) Girar el botón en el sentido de las agujas del reloj para preparar el horno a una de las siguientes funciones: BOTON DEL TERMOSTATO (Fig. 5.2) Sirve solamente para regular la temperatura de cocción del horno pero no lo enciende. Hacerlo girar en sentido horario hasta llegar a la posición de la temperatura deseada ( desde 50° hasta 250 °C). El indicador luminoso de temperatura señala el encendido y apagado de las resistencias. ILUMINACION DEL HORNO Girando el botón en esta posición se enciende solo la lámpara del horno (15 W). En todas las funciones de cocción la lámpara queda siempre encendida. COCCION TRADICIONAL DE CONVENCION Se encienden los elementos calentadores inferiores y superiores. El calor se difunde por convención natural y la temperatura debe ser regulada entre 50°C y 250°C on el botón del termostato. Es necesario precalentar el horno antes de introducir los alimentos. En la posición se pone en fun ...
 • Page 151

  COCCION AL HORNO EJEMPLOS DE COCCIÓN Para la cocción, antes de introducir los alimentos conviene calentar el horno a la temperatura deseada. A título de información indicamos en la lista más abajo incluída algunos tipos de platos con la relativa temperatura de cocción en °C. Cuando el horno haya alcanzado la temperatura, introducir los alimentos, después, comprobar el tiempo de cocción y apagar el horno unos 5 minutos antes del tiempo teórico para áprovechar el calor almacenado. Se recomienda el uso de ollas adaptas para la cocción en el horno y de modificar, si necesario, la temperatura del horno durante la cocción. PLATOS TEMPERATURA Tallarinas al horno Pasta al horno Piza Arroz a la criolla Cebollas al horno Crépes con espinacas Papas con leche Tomates rellenos Soufflé de queso Asado de ternera Nuditos de ternera a la parrilla Pechugas de pollo con tomates 180°C Pollo asado o a la parrilla Albondigón de ternera Roast-beef Filetes de ...
 • Page 152

  ASADOR ROTATIVO (Fig. 5.3) Este dispositivo se compone de: – un motor eléctrico montado en la parte trasera del horno; – un espadín de acero inoxídable provisto de empuñadura atérmíca, desmontable y dos horquillas ajustables; – un soporte para el espadín que se inserta en las guías centrales del horno. UTILIZACION DEL ASADOR ROTATIVO Para usar el asador rotativo (fig. 5.3): – Introducir la grasera en las guías más bajas del horno y el soporte del espadín en las guías intermedias; – traspasar con el espadín las carnes para asar, sujetándolas en el centro con las correspondientes horquillas; – introducir el espadín en el agujero del motor y apoyar sobre el soporte el collarín del asador; después quitar la empuñadura haciéndola girar hacia la izquicrda. El sentido de giro del asador puede ser, indistintamente, a derechas o a izquierdas. Ase siempre con la puerta del horno cerrada. Cuidado: la puerta del horno se calienta mucho durante el funcionamiento del grill. ...
 • Page 153

  6 - RELOJ/PROGRAMADOR ELECTRÓNICO El reloj/programador electrónico es un aparato que incorpora las siguientes funciones, programables con una sola mano: - Reloj 12 horas con agujas luminosas (horas, minutos y segundos). - Cuentaminutos (máx. 60 minutos). - Programa para la cocción automática en el horno. Encendido a la hora programada (dentro de las 12 horas a partir de la programación) y apagado automático después de la cocción programada (máx. 6 horas). - Programa para la cocción semiautomática en el horno. Apagado automático del horno después de la cocción programada (máx 6 horas). Descripción de los botones: Cuentaminutos Tiempo de cocción/Hora fin de cocción Ajuste hora/Cancelación programas Aumento de los valores de todas las funciones Retroceso de los valores de todas las funciones Nota: La programación (con una sola mano) se efectúa presionando el botón correspondiente a la función deseada y después de haberlo soltado, es suficiente establecer d ...
 • Page 154

  RELOJ (fig. 6.2) 1. Fig. 6.2 - Al efectuar la conexión eléctrica del horno por primera vez o después de un corte de la corriente, todos los números del programador parpadearán. 2. Fig. 6.2 - Para regular la hora, presione el botón un segundo; se iluminará la aguja en las 12. 3. Fig. 6.2 - Dentro de 7 segundos, presione el botón o para regular las agujas luminosas de las horas y minutos. Al terminar el ajuste, después de 7 segundos, aparecerá la aguja luminosa de los segundos. Nota: El ajuste del reloj determina la puesta a cero de los programas que están en marcha o establecidos. 1 COCCIÓN MANUAL SIN PROGRAMADOR (fig. 6.3) Para utilizar en modo manual el horno, es decir sin la ayuda del programador, es necesario que los números no parpadeen o no esté iluminado ningún segmento interno (no deberá haber establecido programas de cocción semiautomática o automática). A. Fig. 6.3 - Programador con programa establecido Para cancelar el programa, presione unos 2 segu ...
 • Page 155

  CUENTAMINUTOS (fig. 6.4) La función cuentaminutos está formada únicamente por un indicador acústico que se puede ajustar hasta un tiempo máximo de 60 minutos. 1. Fig. 6.4 - Para establecer el tiempo, presione el botón . 2. Fig. 6.4 - Dentro de 7 segundos presione el botón hasta que se iluminan los segmentos externos correspondientes al tiempo deseado (cada segmento corresponde a 1 minuto). Si ha pasado el tiempo deseado, presione el botón hasta realizar el ajuste. 3. Fig. 6.4 - La cuenta atrás inicia inmediatamente y se visualiza una aguja luminosa giratoria en sentido antihorario que a cada vuelta (1 minuto) apagará un segmento. Durante la cuenta atrás es posible cambiar en todo momento el tiempo establecido presionando los botones o ; para poner a cero la cuenta atrás presione el botón ; hasta que se apaguen todos los sectores externos iluminados). Al vencer el tiempo, se apagará el último segmento luminoso y se activará una señal acústica intermitente que se ...
 • Page 156

  COCCIÓN SEMIAUTOMÁTICA (fig. 6.6) Sirve para apagar automáticamente el horno después del tiempo de cocción deseado. 1. Fig. 6.6 - Para establecer el tiempo de cocción (máx 6 horas) presione el botón , se apagan las agujas del reloj y se ilumina la aguja en las 12. 2. Fig. 6.6 - Dentro de 7 segundos presione el botón y una aguja luminosa (como la de los minutos y segundos) se activará. Cada segmento de aumento indica un minuto. Además cada aumento de 12 minutos ilumina un segmento interno (5 segmentos equivalen a una hora). Si ha pasado el tiempo deseado, presione el botón hasta realizar el ajuste. 3. Fig. 6.6 - Después de 7 segundos, los segmentos internos iluminados se fijarán en la hora corriente, indicando el periodo de cocción programado. 4. Establezca la temperatura y la función de cocción del horno, interviniendo en los botones del conmutador y del termóstato (véanse los capítulos correspondientes). El horno se encenderá inmediatamente y al terminar el t ...
 • Page 157

  COCCIÓN AUTOMÁTICA (fig. 6.7) Sirve para encender el horno a una hora prefijada y para apagarlo automáticamente después del tiempo de cocción programado. Para cocinar con el horno en modo automático, es necesario: - Establecer el tiempo de cocción (máx 6 horas) - Establecer la hora de fin de cocción (dentro de las 12 horas a partir de la programación) - Establecer la temperatura y la función de cocción del horno. Estas operaciones se efectúan de la siguiente manera: 1. Fig. 6.7 - Para establecer el tiempo de cocción (máx 12 horas) presione el botón , se apagan las agujas del reloj y se ilumina la aguja en las 12. 2. Fig. 6.7 - Dentro de 7 segundos presione el botón y una aguja luminosa (como la de los minutos y segundos) se activará. Cada segmento de aumento indica un minuto. Además cada aumento de 12 minutos ilumina un segmento interno (5 segmentos equivalen a una hora). Si ha pasado el tiempo deseado, presione el botón hasta realizar el ajuste. 1 2 ...
 • Page 158

  Durante la cocción los segmentos internos parpadearán para indicar que la cocción está en marcha y se apagarán gradualmente con al pasar el tiempo (uno cada 12 minutos). Parpadeo de fin de cocción Durante el programa de cocción es posible cambiar en todo momento el tiempo establecido, presionando antes el botón y luego los botones o . Al vencer el tiempo, se apagará el último segmento luminoso, el horno se apagará, parpadearán todos los números del reloj y se activará una señal acústica intermitente. Fig. 6.8 Para apagar la señal acústica, presione cualquier botón. Para interrumpir el parpadeo de los números del reloj, presione el botón Parpadeo después del corte de energía eléctrica El programa de cocción se puede cancelar en todo momento al presionar el botón unos 2 segundos. Cuidado: Al terminar la cocción automática, lleve inmediatamente los botones del conmutador y del termostato del horno a la posición di apagado (OFF). Cuidado: El corte ...
 • Page 159

  7 - LIMPIEZA Y MANTENUMIENTO CONSEJOS PARA LA UTILIZACION – Cuando no se utiliza la cocina, es recomendable cerrar el grifo de la canalización de gas o el de la botella. – De vez en cuando comprobar que el tubo flexible que conecta la botella o la canalización del gas a la cocina esté en perfectas condiciones y sustituirlo en caso de que presente alguna anomalía. – La eventual lubricación de los grifos del gas debe ser realizada exclusivamente por personal especializado. – En caso de anomalías en el funcionamiento de los grifos, llamar al Servicio de Asistencia Técnica. – No realice alguna operación de limpieza sin haber antes desconectado el aparato de la red de alimentación y esperar que se haya enfriado. SUPERFICIES ESMALTADAS Todas las partes esmaltadas, incluida la parrilla, deben lavarse con aqua enjabonada u otros productos que no sean abrasivos. Secar preferentemente con un paño suave. Sustancias ácidas como jugo de limón, conserva de tomate, aceite o si ...
 • Page 160

  GRIFOS DEL GAS En el caso de anomalías de funcionamiento de los grifos de gas llamar al Servicio de Asistencia. QUEMADORES Y REJILLAS Es posible sacar estas piezas para lavarlas con productos adecuados. Después de la limpieza, seque correctamente los quemadores y mecheros y los vuelva a colocar correctamente en su alojamiento. Es muy importante comprobar la perfecta colocación del mechero del quemador porque si se mueve de su alojamiento puede causar graves anomalías. Nota: Para prevenir daños al encendido eléctrico, no lo utilice cuando los quemadores no estén en su alojamiento. COLOCACIÓN CORRECTA DE LOS QUEMADORES Es absolutamente indispensable controlar la perfecta colocación del mechero F y la tapa C del quemador (véase fig. 7.1-7.2) ya que si se mueven de su alojamiento pueden causar graves anomalías. Compruebe que el electrodo “S” (fig. 7.1) esté siempre bien limpio para que se produzcan regularmente las chispas. Si el aparato está provisto de válvula de ...
 • Page 161

  QUEMADOR TRIPLE CORONA Este quemador debe estar colocado correctamente como se indica en la fig. 6.3, prestando atención a que las nervaduras entren en su alojamiento como indicado por la flecha. El quemador correctamente colocado no debe girar (fig. 7.4) Coloque correctamente en su alojamiento la tapa A y el anillo B (fig. 7.4 – 7.5). Fig. 7.3 A B Fig. 7.4 Fig. 7.5 161 ...
 • Page 162

  Fig. 7.6 PUERTA DEL HORNO COMPARTIMIENTO CALIENTAPLATOS El cristal interior de la puerta del horno se puede quitar fácilmente para su limpieza quitando los dos tornillos laterales de sujeción (Fig. 7.6) Se accede a este compartimiento abriendo el panel basculante (fig. 7.7). No coloque ningún material inflamable en el espacio calientaplatos, porque podría incendiarse durante el funcionamiento. 162 Fig. 7.7 ...
 • Page 163

  HORNO Debe limpiarse siempre despues de cada uso. Para la limpieza interna del horno quitar y desmontar las armazones laterales, actuando como se describe en el próximo párrafo. Cuando el horno esta tibio, pasar sobre las paredes internas un paño moiado con agua jabonosa muy caliente u otro producto similar. El fondo del horno, armazones laterales, asadera y parrilla se pueden lavar en la pileta, sacándolos de su lugar. SUSTITUCION DE LA LAMPARA DEL HORNO Desenchufar la ficha del cable de alimentación de la toma de electricidad. Desenroscar y cambiar la lámpara por otra del tipo resistente a altas temperaturas (300°C), tensión 230V (50HZ), 15W, E 14. Note: El cambio de la bombilla no está cubierto por la garantía. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ARMAZONES LATERALES – Enganchar los armazones laterales en los orificios de las paredes laterales de la parte interna del horno (Fig. 7.8) – Colocar en el centro de las guias de los armazones laterales la asadera y la ...
 • Page 164

  EXTRACCIÓN DE LA PUERTA DEL HORNO Fig. 7.10a La puerta del horno puede extraerse fácilmente de la forma siguiente: - Abra la puerta completamente (Fig. 7.10a). - Enganche las sujeciones en los ganchos de las bisagras izquierda y derecha (Fig. 7.10b). - Sujete la puerta como se muestra en la Fig. 7.5. - Cierre con suavidad la puerta y extraiga el pasador inferior de su alojamiento (Fig. 7.10c). Fig. 7.10b - A continuación, extraiga el pasador superior de su alojamiento (Fig. 7.10d). - Deposite la puerta sobre una superficie blanda. - Para volver a colocar la puerta, repita los pasos anteriores en orden inverso. Fig. 7.10c Fig. 7.10d 164 Fig. 7.10 ...
 • Page 165

  Consejos para la instalación IMPORTANTE – La instalación tiene que ser efectuada por un INSTALADOR CALIFICADO. Si no se cumple esta norma, la garantía pierde su validez. – El equipo tiene que instalarse correctamente y en conformidad con la normativa vigente. – El encargado de la instalación debe respetar las normas locales vigentes en materia de ventilación y descarga de los gases de combustión. – Cualquier intervención en el equipo tiene que efectuarse sin tensión eléctrica. – La distancia máxima de la salida alimentación eléctrica, si ubicada en la parte posterior de la cocina, deberá ser 18 cm sobre el nivel del piso. – Algunos aparatos se entregan con una película de protección que recubre el acero y las piezas de aluminio. Antes de utilizar la cocina hay que quitar dicha película. 165 ...
 • Page 166

  8 - INSTALACIÓN La cocina con horno eléctrico es de clase “2/1” en lo que concierne a la protección contra el recalentamiento de las superficies adyacentes. 450 mm 650 mm La instalación debe ser efectuada manteniendo una distancia mínima de 200 mm entre la cocina y otros muebles adyacentes, los cuales no pueden superar la altura del plano de trabajo de la cocina (fig. 8.1). Las paredes adyacentes a la cocina deben ser obligatoriamente de material resistente al calor. Sea el material plastico chapeado que la cola deben ser resistentes a temperaturas de 90°C para no causar deformaciones y desencoladuras. El aparato se deberá instalar en la cocina, en una cocina comedor o en un dormitorio pero no en una habitación que tenga un baño o ducha. No se deberán tender cortinas inmediatamente detrás del aparato, debiéndose dejar una distancia mínima de 500 mm por ambos lados. Es fundamental que la cocina esté instalada respetando las siguientes instrucciones. La instalación tie ...
 • Page 167

  PROTECCIÓN POSTERIOR Antes de instalar la cocina, monte la protección posterior “C” (fig. 8.4). – La protección posterior “C” se encuentra empaquetada en la parte posterior de la cocina – Antes del montaje, extraiga la cinta de protección. – Quite los dos distanciadores “A” y el tornillo “B” de la parte posterior de la cocina. – Monte la protección posterior como indicado en la figura 8.4 y fíjela enroscando el tornillo central “B” y los distanciadores “A”. c B A Fig. 8.4 167 ...
 • Page 168

  MONTAJE DE LAS PATAS AJUSTABLES Las patas ajustables deben ser montadas en la base de la placa antes de ponerla en función. Para montar las patas, apoye la parte posterior de la placa sobre el embalaje de poliestirol que expone la base.. Fig. 8.3 NIVELADO DE LA PLACA La placa debe estar nivelada enroscando o desenroscando los topes inferiores de las patas (fig. 8.4). Fig. 8.4 168 ...
 • Page 169

  CUIDADO: La operación de enderezamiento de la placa debe ser efectuada por dos personas para prevenir dañar las patas ajustables (fig. 8.5). CUIDADO: ¡Tenga cuidado! NO COJA la placa por la manija de la puerta mientras la está enderezando (fig. 8.6). Fig. 8.5 CUIDADO: NO ARRASTRE la placa cuando la lleva a su posición final (fig. 8.7). Levante bien las patas del piso (fig. 8.5). Fig. 8.6 Fig. 8.7 169 ...
 • Page 170

  LOCAL DE INSTALACION Campana de evacuación de los gases de combustión 170 Fig. 8.8 H min 650 mm El local donde se desea instalar el equipo a gas debe tener una buena entrada de aire ya que es necesario para la combustión del gas. La entrada de aire se debe producir directamente desde una o más aberturas efectuadas en las paredes externas con una sección libre total de al menos 100 cm2. En caso de aparatos desprovistos de dispositivos de seguridad por falta de llama, esta abertura debe tener una sección mínima de 200 cm2. Las aberturas tienen que estar lo más cerca posible del suelo y, si es posible, en el lado opuesto a la evacuación de los gases de combustión. Además, tienen que realizarse de tal manera que no puedan obstruirse ni desde el interior ni desde el exterior. Si no es posible realizaz las abertura tal como se ha indicado anteriormente, el aire necesario puede provenir de un local adyacente, ventilado adecuadamente, siempre que no sea ni un ...
 • Page 171

  9 - PARTE GAS Las paredes adyacentes a la cocina deben ser obligatoriamente de material resistente al calor. TIPOS DE GASES ES Cat: II 2H3+ Los gases utilizados normalmente pueden agruparse, según sus características, en dos tipos: – Gases licuados: gas Butano (G 30) y gas Propano (G 31) – Gas natural (G 20) CONEXIÓN DEL GAS La conexión del gas debe ser ejecutada por personal técnico especializado de acuerdo con las normas locales vigentes. La cocina está predispuesta y calibrada para funcionar con el gas indicado en la placa de características aplicadas en el aparato. Asegurarse que la habitación donde la cocina va a ser instalada tiene adecuada ventilación, en conformidad con las disposiciones en vigor para que la cocina pueda trabajar correctamente. Entonces conecte la cocina al cilindro o caño de gas respetando las disposiciones en vigor. La conexión se efectúa por detrás del aparato, a la izquierda o a la derecha (fig. 9.1), de manera que el ...
 • Page 172

  IMPORTANTE: La guarnición D es el elemento que garantiza la resistencia y sellado de la conexión del gas. Se aconseja sustituirla al presentar incluso una mínima deformación o imperfección. En particular recomendamos: – Que las conexiones con los caños de metal rígido no deben causar marcas en la rampa de gas. – Que las mangueras no queden en contacto con filos rispidos. – Que la manguera no quede en contacto con partes salientes de la cocina en ningún punto. – Que las manguera no debe permitir movimientos y no debe tener curvas que sean demasiado apretadas. – Que las mangueras puedan ser fácilmente inspeccionadas en toda su extensión para chequear su estado de uso. – Nosotros aconsejamos reemplazar la manguera en su fecha de expiración o ante cualquier signo de deterioro. Fig. 9.2 IMPORTANTE: Para sustituir el portatubo es necesario usar dos llaves (fig. 9.2). Tras efectuar la conexión, controlar la estanqueidad de las conexiones mediante una solución j ...
 • Page 173

  Manutención gas SUSTITUCIÓN DE LOS INYECTORES DE LOS QUEMADORES Los quemadores están proyectados de manera que no se requiera la regulación del aire primario. La cocina está provista de una serie de inyectores para los varios tipos de gas. Si no se suministran con la cocina, es posible pedir los inyectores a los Centros de Asistencia. La elección de los inyectores se debe ser efectuar en base a la tabla de inyectores. El diámetro de los inyectores, expresado en centésimos de milímetro, está marcado en cada uno de ellos. Para cambiar los inyectores, es necesario proceder en el siguiente modo: – Saque las parrillas, las tapas de los quemadoras y extraiga los cuerpos. – Con una llave fija cambie las boquillas “J” (Fig. 9.4a - 9.4b) con los inyectores relativos al gas que se utilice. J J Fig. 9.4a Fig. 9.4b 173 ...
 • Page 174

  REGULACION DEL CAUDAL MINIMO DE LOS QUEMADORES DE LA ENCIMERA Una llama es correcta cuando es de aproximadamente 4 mm y el paso brusco del máximo al mínimo no provoca, en ningún caso, que la llama se apague. La regulación de la llana se efectúa tal como se indica a continuación: – encender el quemador – girar el pomo hasta la posición de mínimo – quitar el pomo – Modelos sin el dispositivo de la válvula de seguridad: con ayuda de un destornillador pequeño, af lojar y apretar el tornillo que se encuentra en el interior del vástago hasta que se obtenga la regulación correcta (Fig. 9.5). Fig. 9.5 F – Modelos con el dispositivo de la válvula de seguridad: con ayuda de un destornillador pequeño, aflojar y apretar el tornillo “F” hasta que se obtenga la regulación correcta (Fig. 9.6). Para el gas G30/G31, apretar el tornillo hasta el tope. Fig. 9.6 Llama correcta Llama con falta de aire Llama con exceso de aire 174 ...
 • Page 175

  ES TABLA PARA LA SELECCION DE LOS INYECTORES - Cat: II 2H3+ PORTADA NOMINAL [kW] PORTADA REDUC. [kW] Auxiliair (A) 1,00 Semirrápido (SR) G30/G31 28-30/37 mbar By-pass [1/100 mm] Ø inyectores [1/100 mm] 0,30 27 50 1,75 0,45 32 65 Rápido (R) 3,00 0,75 42 85 Triple corona (TC) 3,50 1,50 65 95 G 20 20 mbar By-pass [1/100 mm] Regolados QUEMADOR Ø inyectores [1/100 mm] 72 (X) 97 (Z) 115 (Y) 135 (T) APORTE DE AIRE NECESARIO PARA LA COMBUSTIÓN DEL GAS (2 m3/h x kW) QUEMADOR Auxiliair (A) Semirrápido (SR) Rápido (R) Triple corona (TC) Aporte de aire necesario [m3/h] 2,00 3,50 6,00 7,00 LUBRICACION DE LOS GRIFOS DE GAS En el caso que un grifo de gas presentara una resistencia a la rotación, es necesario llamar al Servicio de Asistencia Técnica IMPORTANTE Para todas las operaciones de instalación, mantenimiento y conversión del aparato, hay que utilizar piezas originales del ...
 • Page 176

  10 - PARTE ELECTRICA IMPORTANTE: las instalaciones deben ser efectuadas según las instrucciones del constructor. Una equivocada instalación puede causar daños a personas, animales o cosas, y de ello el constructor no puede ser considerado responsable. GENERALIDADES – La conexión a la red eléctrica deberá ser efectuada por personal calificado y según las normas vigentes. – El aparato debe ser conectado a la red eléctrica verificando sobre todo que la tensión corresponda al valor indicado por la plaquita característica y que la sección del cableado de la instalación eléctrica pueda soportar la carga indicada también en la plaquita. N.B. Para conectar a la red no se deben usar adaptadores, reductores oderivadores en cuanto pueden provocar recalentamientos o quemaduras. En el caso que la conexión solicitara modificaciones a la instalación eléctrica domestica o en caso de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato, llamar para la sustitución a per ...
 • Page 177

  CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN Para conectar los cables de alimentación a la placa calentadora es necesario: – Retirar la protección “A” quitando los tornillos de sujeción – Aprir la presilla “D” – Posicione los pernos de U en la regleta de bornes B (fig. 10.1) de acuerdo con los esquemas ilustrado en le fig. 10.2a, 10.2b, 10.2c.. – Introducir en la presilla “D” el cable de alimentación (tipo H05 RR-F) de la sección adecuada (según se indica en capítulo “SECCIÓN DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN) – Conecte los cables de fase y de tierra en la regleta de bornes “B” (fig. 10.2a, 10.2b, 10.2c.). – Tensar el cable de alimentación y bloquearlo con la presilla “D” – Montar la tapa protectora “A”. B D Fig. 10.1 SECCION DE LOS CABLES DE ALIMENTACION - TIPO HO5RR-F 230 V 400 V 2N 400 V 2N N.B. El conductor de tierra se debe dejar unos 3 cm más largo respecto a los demás. 230 V~ 1 2 3 4 5 1 2 3 L1 Fig. 10.2a 4 3 x 2,5 mm2 (*) 5 x 1,5 ...
 • Page 178

  178 ...
 • Page 179

  English Instruction for the use - Installation advice Dear Customer, Thank you for having purchased and given your preference to our product. The safety precautions and recommendations reported below are for your own safety and that of others. They will also provide a means by which to make full use of the features offered by your appliance. Please preserve this booklet carefully. It may be useful in future, either to yourself or to others in the event that doubts should arise relating to its operation. This appliance must be used only for the task it has explicitly been designed for, that is for cooking foodstuffs. Any other form of usage is to be considered as inappropriate and therefore dangerous. The manufacturer declines all responsibility in the event of damage caused by improper, incorrect or illogical use of the appliance. Read the instructions carefully before installing and using the appliance. CAUTION: this apparatus must only be installed in a perm ...
 • Page 180

  IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC. At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin. IMPORTANT INSTRUCTIONS AND ADVICE FOR THE USE OF ELECTRICAL APPLIANCES The use of any electrical appliance requires the compliance with some basic rules, namely: – do not touch the appliance with wet or damp hands (or feet) – do not use the appliance whilst in bare feet – do not ...
 • Page 181

  IMPORTANT PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS After having unpacked the appliance, check to ensure that it is not damaged and that the oven door closes correctly. In case of doubt, do not use it and consult your supplier or a professionally qualified technician. Packing elements (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, packing straps, etc.) should not be left around within easy reach of children, as these may cause serious injuries. ● Do not attempt to modify the technical characteristics of the appliance as this may cause danger to users. ● Do not carry out cleaning or maintenance operations on the appliance without having previously disconnected it from the electric power supply. ● If you should decide not to use this appliance any longer (or decide to substitute an older model), before disposing of it, it is recommended that it be made inoperative in an appropriate manner in accordance to health and environmental protection regulations, ensuring in particular that ...
 • Page 182

  1 - COOKING HOB 2 4 3 2 1 1 Fig. 1.1 COOKING HOB 1. 2. 3. 4. Auxiliary burner (A) Semi-rapid burner (SR) Rapid burner (R) Triple-ring burner (TC) 1,00 kW 1,75 kW 3,00 kW 3,50 kW Important Note: ✓ The electric ignition is incorporated in the knobs. ✓ If the appliance has a safety valve system fitted (beside every burner is a T-shaped probe, as in Fig. 7.1 - not to be confused with the S-shaped electrode of the gaslighter), the flow of gas will be stopped if and when the flame should accidentally go out. 182 ...
 • Page 183

  2 - CONTROL PANEL 11 12 13 Fig. 2.1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 CONTROL PANEL - Controls description 1. Front right burner control knob 2. Rear right burner control knob 3. Rear central burner control knob 4. Front central burner control knob 5. Rear left burner control knob 6. Front left burner control knob 7. Multifunction oven switch knob (left oven) 8. Multifunction oven thermostat knob (left oven) 9. Conventional oven thermostat knob (right oven) 10.Conventional oven switch knob (right oven) 11.Electronic clock/programmer (left main oven only) Pilot lamps: 12. Conventional oven temperature indicator light (right oven) 13. Multifunction oven temperature indicator light (left oven) IMPORTANT: This appliance incorporates a safety cooling fan which can be heard when the oven or grill are operating. 183 ...
 • Page 184

  3 - USE OF COOKING HOB GAS BURNERS LIGHTING THE BURNERS Each burner is controlled by a gas tap assuring the opening and the closing of the gas supply. Make the lever of the knob match with the indicator on the control panel to obtain: To ignite the burner, the following instructions are to be followed: – symbol ● : off – symbol : full on (nominal rate) – symbol : reduced rate 1) Lightly press and turn the knob anticlockwise, and position the knob indicator to the symbol printed on the control panel (fig. 3.2). 2) Press the knob to operate the electric ignition; or, in the case of a mains failure light the burner with a match or lighted taper. 3) Adjust the burner according to the setting required. To reduce the gas flow to minimum, rotate the knob anti-clockwise to point the lever towards the small flame symbol. The maximum aperture position permits rapid boiling of liquids, whereas the minimum aperture position allows slower warmi ...
 • Page 185

  LIGHTING THE BURNERS CHOICE OF THE BURNER Models with safety valve device On the control panel, near every knob, there is a diagram that indicates which burner is controlled by that knob. The suitable burner must be chosen according to the diameter and the capacity used. As an indication, the burners and the pots must be used in the following way: To ignite the burner, the following instructions are to be followed: 1) Press in the corresponding knob and turn counter-clockwise (fig. 3.2) to the full flame position marked by the symbol (fig. 3.1) and hold the knob in until the flame has been lit. In the case of a mains failure light the burner with a match or lighted taper. 2) Wait for about ten seconds after the gas burner has been lit before letting go of the knob (valve activation delay); 3) Adjust the gas valve to the desired position. BURNERS Auxiliary Semi-rapid POT DIAMETER 12 - 14 cm 16 - 24 cm Rapid 24 - 24 cm Triple-ring 26 ...
 • Page 186

  AIR FLOW (cooling fan) AIR FLOW (cooling fan) AIR FLOW (cooling fan) CORRECT USE OF RAPID BURNER Fig. 3.4 CORRECT USE OF TRIPLE-RING BURNER (Fig. 3.5a - 3.5b) The flat-bottomed pans are to be placed directly onto the pan-support. When using a WOK you need to place the supplied stand in the burner to avoid any faulty operation of the triple-ring burner (Fig. 3.5a - 3.5b). WRONG 186 Fig. 3.5a CORRECT Fig. 3.5b ...
 • Page 187

  4 - MULTI-FUNCTION OVEN (left oven) Attention: the oven door becomes very hot during operation. Keep children away. Heating and cooking in the MULTIFUNCTION oven are obtained in the following ways: a. by normal convection The heat is produced by the upper and lower heating elements. GENERAL FEATURES As its name indicates, this is an oven that presents particular features from an operational point of view. In fact, it is possible to insert 7 different programs to satisfy every cooking need. The 7 positions, thermostatically controlled, are obtained by 4 heating elements which are: – Bottom element – Top element – Grill element – Circular element – Fan motor – Oven lamp OPERATING PRINCIPLES 1400 W 1000 W 2000 W 2500 W 25 W 15 W NOTE: Upon first use, it is advisable to operate the oven for 30 minutes in the position and for another 30 minutes at the maximum temperature (thermostat knob on position 250) in the positions , and to eliminate poss ...
 • Page 188

  Fig. 4.1 Fig. 4.2 THERMOSTAT KNOB (Fig. 4.1) To turn on the heating elements of the oven, set the switch knob on the desired program and the thermostat knob onto the desired temperature. To set the temperature, it is necessary to make the knob indicator meet the chosen number. The elements will turn ON or OFF automatically according to the energy need which is determined by the thermostat. FUNCTION SELECTOR KNOB (Fig. 4.2) Rotate the knob clockwise to set the oven for one of the following functions: OVEN LIGHT By turning the knob onto this setting we light the oven cavity (15 W). The oven remains alight while any of the functions is on. TRADITIONAL CONVECTION COOKING The upper and lower heating elements are switched on. The heat is diffused by natural convection and the temperature must be regulated between 50° C and 250° C with the thermostat knob. It is necessary to preheat the oven before introducing the foods to be cooked. Recommended for: For foods whic ...
 • Page 189

  GRILLING The infra-red heating element is switched on. The heat is diffused by radiation. Use with the oven door closed and the thermostat knob to between 50° and 225°C for max 15 minutes, then to position 175°C. Note: It is recommended that you do not grill for longer than 30 minutes at any one time. Attention: the oven door becomes very hot during operation. Keep children away. For correct use see chapter “USE OF THE GRILL” Recommended for: Intense grilling action for cooking with a broiler; browning, crisping, “au gratin”, toasting, etc. DEFROSTING FROZEN FOODS Only the oven fan is on. To be used with the thermostat knob on “●” because the other positions have no effect. The defrosting is done by simple ventilation without heat. Recommended for: To rapidly defrost frozen foods; 1 kilogram requires about one hour. The defrosting times vary according to the quantity and type of foods to be defrosted. HOT AIR COOKING The circular element and the fan are on. The he ...
 • Page 190

  VENTILATED GRILL COOKING The infra-red ray grill and the fan are on. The heat is mainly diffused by radiation and the fan then distributes it throughout the oven. The temperature must be regulated between 50° and 175 °C for max 30 minutes, with the thermostat knob. It is necessary to preheat the oven for about 5 minutes. Use with the oven door closed. Attention: the oven door becomes very hot during operation. Keep children away. For correct use see chapter “GRILLING AND “AU GRATIN”. Recommended for: For grill cooking when a fast outside browning is necessary to keep the juices in, i. e. veal steak, steak, hamburger, etc. THAWING AND WARMING UP The upper element and the circular element connected in series, are switched on; also the fan is on. The heat is diffused by forced convection with the most heat being produced by the upper element. The temperature must be regulated between 50° and 140 °C with the thermostat knob. Recommended for: To keep foods hot after co ...
 • Page 191

  COOKING ADVICE STERILIZATION Sterilization of foods to be conserved, in full and hermetically sealed jars, is done in the following way: a. Set the switch to position . b. Set the thermostat knob to position 185 °C and preheat the oven. c. Fill the dripping pan with hot water. d. Set the jars onto the dripping pan making sure they do not touch each other and the door and set the thermostat knob to position 135 °C. When sterilization has begun, that is, when the contents of the jars start to bubble, turn off the oven and let cool. REGENERATION Set the switch to position and the thermostat knob to position 150° C. Bread becomes fragrant again if wet with a few drops of water and put into the oven for about 10 minutes at the highest temperature. ROASTING To obtain classical roasting, it is necessary to remember: – that it is advisable to maintain a temperature between 180 and 200 °C. – that the cooking time depends on the quantity and the type of foods. ...
 • Page 192

  USE OF THE GRILL COOKING EXAMPLES Preheat the oven for about 5 minutes. Introduce the food to be cooked, positioning the rack as close to the grill as possible. The dripping pan should be placed under the rack to catch the cooking juices and fats. Temperatures and times are approximate as they vary depending on the quality and amount of food. Remember to use ovenproof dishes and to adjust the oven temperature during cooking if necessary. Grilling with the oven door closed. Do not grill for longer than 30 minutes at any one time. CAUTION: the oven door becomes very hot during operation. Keep children well out of reach. OVEN COOKING Before introducing the food, preheat the oven to the desired temperature. For a correct preheating operation, it is advisable to remove the tray from the oven and introduce it together with the food, when the oven has reached the desired temperature. Check the cooking time and turn off the oven 5 minutes before the th ...
 • Page 193

  5 - CONVENTIONAL OVEN (right oven) GENERAL FEATURES NOTE: Upon first use, it is advisable to operate the oven at the maximum temperature (thermostat knob on position 250) for 60 minutes in the position and for another 15 minutes in the position to eliminate possible traces of grease on the heating elements. As its name indicates, this is an oven that presents particular features from an operational point of view. The conventional oven is provided with 3 heating elements which are: OPERATING PRINCIPLES Attention: the oven door becomes very hot during operation. Keep children away. – Top element 700 W – Bottom element 800 W – Grill element 1450 W WARNING: The door is hot, use the handle. Heating and cooking in the CONVENTIONAL oven are obtained in the following ways: a. by normal convection The heat is produced by the upper and lower heating elements. b. by radiation The heat is irradiated by the infra red grill element (grilli ...
 • Page 194

  FUNCTION SELECTOR KNOB (fig. 5.1) Rotate the knob clockwise to set the oven for one of the following functions. THERMOSTAT (Fig. 5.2) This only sets the cooking temperature and does not switch the oven on. Rotate clockwise until the required temperature is reached (from 50 to 250°C). The light above the function selector will illuminate when the oven is swiched on and turns off when the oven reaches the correct temperature. The light will cycle on and off during cooking in line with the oven temperature. OVEN LIGHT By setting the knob to this position, only the oven light comes on (15 W). It remains on in all the cooking modes. TRADITIONAL CONVECTION COOKING The upper and lower heating elements come on. The heat is dispersed by natural convection and the temperature must be set to between 50° and 250°C via the thermostat knob. The oven must be preheated before cooking. In the position the rotisserie motor come on for cooking with the rotisserie. RECOM ...
 • Page 195

  OVEN COOKING COOKING EXAMPLES Before introducing the food, preheat the oven to the desired temperature. For a correct preheating operation, it is advisable to remove the tray from the oven and introduce it together with the food, when the oven has reached the desired temperature. Check the cooking time and turn off the oven 5 minutes before the theoretical time to recuperate the stored heat. Temperatures and times are approximate as they vary depending on the quality and amount of food. Remember to use ovenproof dishes and to adjust the oven temperature during cooking if necessary. DISHES TEMPERATURE Lasagne Baked pasta Pizza Creole rice Baked onions Spinach crêpes Potatoes baked in milk Stuffed tomatoes Cheese soufflé Roast veal Grilled veal chops Chicken breasts with tomato Grilled chicken - roast chicken Veal loaf Roast beef Fillet of sole Aromatic hake Beignets Ring cake Plum tart Jam tartlets Sponge cake Sweet dough Sweet puffs ...
 • Page 196

  ROTISSERIE (Fig. 5.3) USE OF THE ROTISSERIE (Fig. 5.3) The oven is equipped with a rotisserie. This device is made up of: – an electrical motor mounted on the rear part of the oven – a stainless steel rod, equipped with a detachable athermic grip and 2 recordable forks – a rod support to be inserted into the central rack holders of the oven. – Insert the dripping pan into the lowest rack holders of the oven and insert the rod support into the intermediate rack holders. – Put the meat to be cooked onto the rod, being careful to secure it in the center with the special forks. – Insert the rod into the motor opening and rest it onto the support of the spit collar; then remove the grip by turning it to the left. The rotation direction of the rotisserie can be either clockwise or counterclockwise. Grilling with the oven door closed. Attention: the oven door becomes very hot during operation. Keep children away. It is recommended that you do not grill for l ...
 • Page 197

  6 - ELECTRONIC CLOCK/PROGRAMME The electronic clock/programmer performs the following functions ("onehand" operation): - 12 hours clock with luminous hands (hours, minutes and seconds). - Timer (up to 60 minutes). - Automatic cooking program. The oven starts to operate at the programmer ti me (within 12 hours when the oven is programmed) and automatically switches off at the end of the programmed required time (max 6 hours). - Semi-automatic cooking program. The oven automatically switches off at the end of the programmed cooking time (max 6 hours). Buttons description: Timer Cooking time/End of cooking time (hour) Clock setting/Cancelling a set program To increase (clockwise rotation of the clock/programmer hands) To decrease (anti-clockwise rotation of the clock/programmer hands) Note: To set the clock/programmer ("one-hand operation) press the relative function button and then, within 7 seconds, press the or buttons. After a power cut (black out) the ...
 • Page 198

  CLOCK (fig. 6.2) 1. Fig. 6.2 - Upon immediate connection of the oven or after a power cut (black out), the numbers on the programmer display will flash. 2. Fig. 6.2 - To set the time, press button for about one second; one hand appears on 12. 3. Fig. 6.2 - Within 7 seconds press or buttons to set the time of the day (hours and minutes). Seven seconds after the last selection, the seconds hand appears on the display. Note: If the clock is reset it deletes any previously set program. MANUAL COOKING WITHOUT PROGRAMMER (fig. 6.3) To manually use the oven, without the programmer, the numbers on the display do not have to flash and the inner hands do not have to be lit (none semi-automatic or automatic program set). A. Fig. 6.3 - Programmer with a set program. To cancel the set program press button for about 2 seconds; inner hands disappears on the display and the oven can be used in manual mode. B. Fig. 6.3 - Flashing numbers on the display (normally after turnin ...
 • Page 199

  TIMER (fig. 6.4) The timer program consists only of a buzzer which may be set for a maximum period of 60 minutes. 1. Fig. 6.4 - To set the timer program press button. 2. Fig. 6.4 - Press button within 7 seconds and set the required time. Outer luminous hands light up. Press button to decrease the time. 3. Fig. 6.4 - The countdown starts immediately and an anti-clockwise luminous hand lights up on the display. On each rotation (1 minute) of this hand one outer luminous hand goes out. 1 2 During the countdown it is possible, at any time, to change the setting by pressing button or ; to reset the timer press button until reaching zero minutes (none outer luminous hand lit). At the end of the time, the last outer luminous hand goes out and the buzzer sounds. To stop the buzzer press any of the clock/programmer buttons. The display shows the time of the day. To display the time of the day during the countdown, press button (fig. 6.5); to display th ...
 • Page 200

  SEMI-AUTOMATIC COOKING (fig. 6.6) This function automatically switches off the oven after the required cooking time. 1. Fig. 6.6 - To set the cooking time (max 6 hours) press button , the electronic clock luminous hands go out and a luminous hand lights up on number 12. 2. Fig. 6.6 - Within 7 seconds press button and another luminous hand (like seconds and minutes) lights up on the display. Every increasing (additional inner hand) indicates one minute. Moreover every increasing of the 12 minutes is indicated by an inner luminous hand (5 luminous hands indicate one hour). To decrease the required time press button. The semi-automatic cooking program can be cancelled at any time by pressing button for 2 seconds. ATTENTION: At the end of the semiautomatic cooking remember to switch off the oven manually by turning the function and temperature control knobs the "0" (OFF) position. Attention: After a power cut (black out) the clock/programmer resets to zero and ca ...
 • Page 201

  AUTOMATIC COOKING (fig. 6.7) This function automatically switches on the oven and switches it off at the required time. To cook the food in the automatic mode follow these instructions: - Set the duration of the cooking (max 6 hours) - Set the time when cooking has to be completed (within 12 hours from when the cooking is programmed) - Set the cooking temperature and function. For the automatic cooking operate in the following way: 1. Fig. 6.7 - To set the cooking time (max 6 hours) press button , the electronic clock luminous hands go out and a luminous hand lights up on number 12. 2. Fig. 6.7 - Within 7 seconds press button and another luminous hand (like seconds and minutes) lights up on the display. Every increasing (additional inner hand) indicates one minute. Moreover every increasing of the 12 minutes is indicated by an inner luminous hand (5 luminous hands indicate one hour). To decrease the required time press button. 1 2 3 3. Fig. 6. ...
 • Page 202

  When the oven starts the cooking program the inner luminous hands are flashing on the display indicating that the oven is operating and they gradually go out (one each 12 minutes). Flashing at the end of the cooking program During the cooking program it is possible, at any time, to modify the cooking time by pressing first button and then or . At the end of the programmed cooking time the last inner luminous hand goes out and the oven automatically switches off; the numbers on the programmer display flash and a buzzer sounds. Fig. 6.8 To stop the buzzer press any of the clock/programmer buttons. To stop the flashing of the numbers of the clock press button. Flashing after a power cut (black out) The automatic cooking program can be cancelled at any time by pressing button for 2 seconds. ATTENTION: At the end of the automatic cooking remember to switch off the oven manually by turning the function and temperature control knobs the "0" (OFF) pos ...
 • Page 203

  7 - CLEANING AND MAINTENANCE GENERAL ADVICE ENAMELLED SURFACES – When the appliance is not being used, it is advisable to keep the gas tap closed. All the enamelled parts must be cleaned with a sponge and soapy water or other non-abrasive products. Dry preferably with a soft cloth. Acidic substances like lemon juice, tomato sauce, vinegar etc. can damage the enamel if left too long. – Every now and then check to make sure that the flexible tube that connects the gas line or the gas cylinder to the appliance is in perfect condition and eventually substitute it if it shows signs of wearing or damage. – The periodical lubrication of the gas taps must be done only by specialized personnel. – If a tap becomes stiff, do not force; contact your local Service Centre. – Important: Before any operation of cleaning and maintenance disconnect the appliance from the electrical network. STAINLESS STEEL MODELS STAINLESS STEEL SURFACES The stainless steel front ...
 • Page 204

  GAS TAPS In the event of operating faults in the gas taps, call the Service Department. BURNERS They can be removed and washed with soapy water only. They will remain always perfect if cleaned with products used for silverware. After cleaning or wash, check that burner-caps and burner-heads are dry before placing them in the respective housings. Note: To avoid damage to the electric ignition do not use it when the burners are not in place. CORRECT REPLACEMENT OF THE BURNERS It is very important to check that the burner flame distributor F and the cap C has been correctly positioned (see fig. 7.1-7.2) - failure to do so can cause serious problems. Check that the electrode “S” (fig. 7.1) is always clean to ensure trouble-free sparking. In the models with safety device, check that the probe “T” (fig. 7.1) next to each burner is always clean to ensure correct operation of the safety valves. Both the probe and ignition plug must be very carefully cleaned. ...
 • Page 205

  TRIPLE RING BURNER The triple ring burner must be correctly positioned (see fig. 7.3); the burner rib must be enter in their logement as shown by the arrow. Then position the cap A and the ring B (fig. 7.4 - 7.5). The burner correctly positioned must not rotate (fig. 7.4). Fig. 7.3 A B Fig. 7.4 Fig. 7.5 205 ...
 • Page 206

  Fig. 7.6 OVEN DOOR STORAGE COMPARTMENT The internal glass panel can be easily removed for cleaning by unscrewing the 2 retaining screws (Fig. 7.6) The storage compartment is accessible through the pivoting panel (fig. 7.7). Do not store flammable material in the oven or in the storage compartment. 206 Fig. 7.7 ...
 • Page 207

  INSIDE OF OVEN REPLACING THE OVEN LIGHT BULB This must be cleaned regularly. Remove and refit the side runner frames as described on the next chapter. With the oven warm, wipe the inside walls with a cloth soaked in very hot soapy water or another suitable product. Side runner frames, tray, lower panel and rack can be removed and washed in the sink. Switch the cooker off at the mains. When the oven is cool unscrew and replace the bulb with another one resistant to high temperatures (300°C), voltage 230 V (50 Hz), 15 W, E14. Note: Oven bulb replacement is not covered by your guarantee. ASSEMBLY AND DISMANTLING OF THE SIDE RUNNER FRAMES – Fit the side runner frames into the holes on the side walls inside the oven (Fig. 7.8). – Slide the tray and rack into the runners (Fig. 7.9). The rack must be fitted so that the safety catch, which stops it sliding out, faces the inside of the oven (fig. 7.9). – To dismantle, operate in reverse order. Fig. 7.8 ...
 • Page 208

  REMOVING THE OVEN DOOR Fig. 7.10a The oven door can easily be removed as follows: – Open the door to the full extent (fig. 7.10a). – Attach the retaining rings to the hooks on the left and right hinges (fig. 7.10b). – Hold the door as shown in fig. 7.10. – Gently close the door and withdraw Fig. 7.10b the lower hinge pins from their location (fig. 7.10c). – Withdraw the upper hinge pins from their location (fig. 7.10d). – Rest the door on a soft surface. – To replace the door, repeat the above steps in reverse order. Fig. 7.10c Fig. 7.10d 208 Fig. 7.10 ...
 • Page 209

  Advice for the Installer IMPORTANT – Cooker installation and regulation must only be carried out by QUALIFIED TECHNICIANS and in compliance with the local safety standards. Failure to observe this rule will invalidate the warranty. – The appliance must be installed in compliance with regulations in force in your country and in observation of the manufacturer's instructions. – The electrical mains outlet, if located behind the cooker, must not be higher than 18 cm above the floor level. – Some appliances are supplied with a protective film on steel and aluminium parts. This film must be removed before using the cooker. 209 ...
 • Page 210

  8 - INSTALLATION INSTALLATION This cookers has class “2/1” overheating protection so that it can be installed in a cabinet. The appliance must be kept no less than 200 mm away from any side wall which exceed the height of the hob surface (fig. 8.1). The furniture walls adjacent to the cooker must be made of material resistant to heat. The veneered syntetical material and the glue used must be resistant to a temperature of 90°C in order to avoid ungluing or deformations. The cooker may be located in a kitchen, a kitchen/diner or bed-sitting room but not in a room containing a bath or shower. Curtains must not be fitted immediatly behind appliance or within 500 mm of the sides. It is essential that the cooker is positioned as stated below. 450 mm 650 mm The cooker must be installed by a qualified technician and in compliance with a local safety standards. 200 mm 500 mm Fig. 8.1 210 ...
 • Page 211

  BACKGUARD Before installing the cooker, assemble the backguard “C” (fig. 8.2). – The backguard “C” can be found packed at the rear of the cooker. – Before assembling remove any protective film/adhesive tape. – Remove the two spacers “A” and the screw “B” from the rear of the cooktop. – Assemble the backguard as shown in figure 8.2 and fix it by screwing the central screw “B” and the spacers “A”. c B A Fig. 8.2 211 ...
 • Page 212

  FITTING THE ADJUSTABLE FEET The adjustable feet must be fitted to the base of the cooker before use. Rest the rear of the cooker an a piece of the polystyrene packaging exposing the base for the fitting of the feet. Fig. 8.3 LEVELLING THE COOKER The cooker may be levelled by screwing the lower ends of the feet IN or OUT (fig. 8.4) Fig. 8.4 212 ...
 • Page 213

  MOVING THE COOKER WARNING When raising cooker to upright position always ensure two people carry out this manoeuvre to prevent damage to the adjustable feet (fig. 8.5). WARNING Be carefull: DO NOT LIFT the cooker by the door handle when raising to the upright position (fig. 8.6). Fig. 8.5 WARNING When moving cooker to its final position DO NOT DRAG (fig. 8.7). Lift feet clear of floor (fig. 8.5). Fig. 8.6 Fig. 8.7 213 ...
 • Page 214

  CHOOSING SUITABLE SURROUNDINGS Extractor hood for products of combustion H min 650 mm In the room chosen to accommodate the gas appliance, there must be an adequate natural draft to allow combustion of the gas. The flow of air must come directly from one or more openings made in the outside walls with a free area of at least 100 cm2. If the appliance does not have a no-flame safety device this opening must have an area of at least 200 cm2 . The vents must be positioned close to the floor, preferably on the opposite side to the combustion discharge outlet and must be designed in such a way that they cannot be obstructed either from the inside or the outside. When it is not possible to provide the necessary vents, the draft may be supplied from an adjacent room, ventilated in the required manner, provided it is not a bedroom or an area at risk. In this event, the door of the kitchen must be opened to allow the draft to enter the room. There must be a dista ...
 • Page 215

  9 - GAS SECTION The walls adjacent to the cooker must be of material resistant to heat. GAS CONNECTION The connection must be executed by a qualified tecnician according to the relevant standards. The appliance is predisposed and calibrated to operate with the gas indicated on the specifications plate. Before installation, make sure that the local distribution conditions (type of gas and its pressure) and the adjustment of this appliance are compatible. The appliance adjustment conditions are given on the plate or the label. Ensure that the room in which the cooker is to be installed is adequately ventilated, in compliance with applicable regulations. Connection to the gas supply pipe or gas cylinder must be made in accordance with the requirements of the applicable regulations. The gas supply is connected at the rear of the cooker (fig. 9.1) to the R or L terminal of the gas inlet pipe; the connection pipe must not cross the rear of the appliance. The termin ...
 • Page 216

  A) GAS CONNECTION NL Use rigid or flexible connection pipes which comply with applicable regulations. Cat: II 2L 3B/P The gases used for the operation of cooking appliances may be grouped by their characteristics into two types: ✓ G25 ✓ G30 / G31 The fitting (fig. 9.2) is made up of: A - Gas train terminal fitting (rh or lh) B - Gasket C - Conical connector B) GAS CONNECTION ES Cat: II 2H3+ The gases used for the operation of cooking appliances may be grouped by their characteristics into two types: ✓ G20 ✓ G30 / G31 The fitting (fig. 9.3) is made up of: A - Gas train terminal fitting (rh or lh) B - Gasket D - Hose connector for G30 / G31 If compression fittings are used, tighten firmly using two spanners (fig. 9.5b). In particular, make sure that: – the flexible hose does not come into contact with any parts of the cooker with surface temperatures in excess of 70˚C; – the flexible hose does not exceed 75 cm in length and does ...
 • Page 217

  IMPORTANT NOTES FOR “A”, “B”, “C” GAS CONNECTION: C) GAS CONNECTION BE Cat: II 2E+3+ The gases used for the operation of cooking appliances may be grouped by their characteristics into two types: - Liquefied gases: Butane Gas (G30) and Propane Gas (G31) - Natural Gas (G20 / G25) The fitting (fig. 9.4) is made up of: A - Gas train terminal fitting (rh or lh) B - Gasket The gasket “B” (fig. 9.2 - 9.3 - 9.4) is the element that guarantees the seal in the gas connection. It is recommended that it be replaced whenever it shows even the slightest deformation or imperfection. To replace the conical connector “C” or the hose connector “D” it is necessary to operate with 2 spanners (fig. 9.5a). To fix the gas pipe (A or B connection) it is necessary to operate with 2 spanners (fig. 9.5b). After connecting to the mains, check that the couplings are correctly sealed, using soapy solution, but never a naked flame. C - Conical connector Connection to the ...
 • Page 218

  D) GAS CONNECTION FR Appliances which can be built in (class 2/1) Cat: II 2E+3+ The gases used for the operation of cooking appliances may be grouped by their characteristics into two types: For gases supplied by a pipe, the connection can be made using one of the following: • a rigid pipe with screw-nut; - Liquefied gases: Butane Gas (G30) and Propane Gas (G31) • a metal corrugated flexible hose - Natural Gas (G20 / G25) • a flexible hose with mechanical ferrule The fitting (fig. 9.6) is made up of: A - Gas train terminal fitting (rh or lh) B - Gasket Before the connection remove the conical connector C if fitted (fig. 9.4). IMPORTANT: To fix the gas pipe it is necessary to operate with 2 spanners (fig. 9.8). After connecting to the mains, check that the couplings are correctly sealed, using soapy solution, but never a naked flame. A FR according to NF D 36-121 (fig. 9.7a); according to NF D 36-103 or D 36-100 (fig. 9.7b); ...
 • Page 219

  Gas maintenance REPLACEMENT OF BURNER INJECTORS If the injectors are not supplied they can be obtained from the “Service Centre”. Select the injectors to be replaced according to the “Table for the choice of the injectors”. To replace the injectors proceed as follows: - Remove pan supports and burners from the cooktop. - Using a wrench, substitute the nozzle injectors “J” (fig. 9.9, 9.10) with those most suitable for the kind of gas for which it is to be used. J J Fig. 9.9 Fig. 9.10 219 ...
 • Page 220

  ADJUSTING OF THE MINIMUM OF THE TOP BURNERS In the minimum position the flame must have a length of about 4 mm and must remain lit even with a quick turn from the maximum position to that of minimum. The flame adjustment is done in the following way: – Turn on the burner – Turn the tap to the MINIMUM position Fig. 9.11 – Take off the knob – Models without safety valve device. With a small flat screwdriver turn the screw inside the tap rod to the correct regulation (fig. 9.11). F – Models with safety valve device. With a thin screwdriver pass by the hole of microswitch and turn the screw F until adjustment is correct (fig. 9.12). Normally for G30/G31, tighten up the regulation screw. Fig. 9.12 Flame correct LUBRICATION OF THE GAS TAPS In case of difficulty in the gas taps operation, call Service. IMPORTANT All intervention regarding installation maintenance of the appliance must be fulfilled with original factory parts. The manufacturer ...
 • Page 221

  TABLE FOR THE CHOICE OF THE INJECTORS - Cat: II 2L 3B/P G30/G31 30/30 mbar G 25 25 mbar Reduced Power [kW] By-pass [1/100 mm] Ø injector Auxiliary (A) 1,00 0,30 27 50 Semi-rapid (SR) 1,75 0,45 32 65 Rapid (R) 3,00 0,75 42 85 Triple-ring (TC) 3,50 1,50 65 95 ES [1/100 mm] By-pass [1/100 mm] Ø injector [1/100 mm] 72 (F1) adjustable Nominal Power [kW] BURNERS 94 (Y) 121 (F2) 138 (F3) TABLE FOR THE CHOICE OF THE INJECTORS - Cat: II 2H 3+ BURNERS Nominal Power [kW] Reduced Power [kW] G30/G31 28-30/37 mbar By-pass [1/100 mm] Ø injector [1/100 mm] Auxiliary (A) 1,00 0,30 27 50 Semi-rapid (SR) 1,75 0,45 32 65 Rapid (R) 3,00 0,75 42 85 Triple-ring (TC) 3,50 1,50 65 95 G 20 20 mbar By-pass [1/100 mm] adjustable NL Ø injector [1/100 mm] 72 (X) 97 (Z) 115 (Y) 135 (T) FR BE TABLE FO ...
 • Page 222

  10 - ELECTRICAL SECTION IMPORTANT: The cooker must be installed in accordance with the manufacturer’s instructions. Incorrect installation, for which the manufacturer accepts no responsibility, may cause injury to persons or animals etc. GENERAL – Connection to the mains must be carried out by qualified personnel in accordance with current regulations. – The appliance must be connected to the mains checking that the voltage corresponds to the value given in the rating plate and that the electrical cable sections can withstand the load specified on the plate. – The appliance can be connected directly to the mains placing an omnipolar switch with minimum opening between the contacts of 3 mm between the appliance and the mains. N.B. For connection to the mains, do not use adapters, reducers or branching devices as they can cause overheating and burning. If the installation requires alterations to the domestic electrical system call an expert. He should a ...
 • Page 223

  CONNECTING THE FEEDER CABLE To connect the feeder cable to the cooker it is necessary to: B – Remove the two screws that hold shield A behind the cooker. – Open completely the cable clamp D. – Position the U bolts onto terminal block B (fig. 10.1) according to the diagram in fig. 10.2a, 10.2b, 10.2c. D – Insert the feeder cable into the cable clamp D. The supply cable must be of a suitable size (see the section “Feeder cable section”). Fig. 10.1 – Connect the phase and earth cables to terminal B according figures 10.2a, 10.2b, 10.2c. FEEDER CABLE SECTION Type “HO5RR-F” – Pull the feeder cable and block it with the cable clamp D. 230 V 400 V 2N 400 V 2N – Re-mount shield A. N.B. The earth conductor must be left about 3 cm longer than the others. 230 V~ 1 2 3 4 5 1 2 3 L1 Fig. 10.2a 4 3 x 2,5 mm2 (*) 5 x 1,5 mm2 (*) 4 x 1,5 mm2 (*) (*) – Connection with wall box connection 400 V 2N~ 1 2 3 4 5 N PE (L2) ...
 • Page 224

  De beschrjvingen en aanduidingen vermeld in de gebruiks-en installatievoorschriften zijn enkel van informatieve aard. De constructeur behoudt zich het recht voor om zonder verwittiging en op gelijk welk ogenblik wijzigingen aan zijn produkten aan te brengen. De beschrjvingen en aanduidingen vermeld in de gebruiks-en installatievoorschriften zijn enkel van informatieve aard. De constructeur behoudt zich het recht voor om zonder verwittiging en op gelijk welk ogenblik wijzigingen aan zijn produkten aan te brengen. Les descriptions et les informations indiquées sont fournies à simple titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit d’apporter des modifications à son produit à n’importe quel moment et sans préavis. La casa constructora no responde por los posiles errores de impresion o de transcripción, contenidos en el presente manual. Se reserva el derecho, sin comprometer las características esenciales de funcionalidad y seguridad, de aportar a sus propios prodúctos, e ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for M-System MFTD-96IX at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of M-System MFTD-96IX in the language / languages: German, English, Spanish, French, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 6,73 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of M-System MFTD-96IX

M-System MFTD-96IX - - pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info