569006
19
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/32
Next page
19
3. DRAAISCHAKELAAR
De draairegelaar kan voor het opwarmen van melkflessen en bokalen traploos ingesteld worden
als volgt:
OFF – Toestel is uitgeschakeld
– Warmhouden van melkflessen of bokalen
– Opwarmen van melkflessen
– Opwarmen van bokalen
Tip: De hier opgesomde gegevens zijn slechts referentiewaarden. De daadwerkelijke
temperatuur is steeds afhankelijk van de op te warmen hoeveelheid en soort voeding.
4. OPWARMEN VAN FLESSEN OF BOKALEN
zie afbeelding 1-5
6. Stelmetdedraairegelaardegewensteopwarmtijdin.Deinschakelingwordtdoorde
oplichtendeindicatorlampjesweergegeven.
7. Nahetverstrijkenvandeopwarmtijddoofthetindicatorlampjeenkuntudeesof
bokaalverwijderen.
8. Schuddeesofroerindevoedinginhetbokaalmeteenlepelencontroleer,zoalsin
Temperatuurcontrole“beschreven,deinhoudvandeesofbokaalvooruuwbaby
ermeevoert.
9. Alsdetemperatuurtelaagis,kuntudeesofhetbokaalnogenkeleminuteninde
babyvoedingwarmerlatenzonderdezeopnieuwinteschakelenomdatderestwarmte
deesofbokaalnogeenbeetjeopwarmt.
Belangrijk! Na het gebruik moet de draairegelaar gewoonlijk op de stand OFF gezet
worden, de stekker uit het stopcontact getrokken worden en het water uit de babyvoe-
dingwarmer gegoten worden.
5. OPWARMEN IN DE AUTO
1. Zetdeschakelaaraandeonderkantvanhetapparaatop‘car-use’.Zetdedraaiknop
aandevoorkantvanhetapparaatop‘o’.
2. Verbindhetbijgeleverdesnoermetdeauto-adapteraandeenekantmethet12V-stop
-
contact(sigarettenaansteker)vanuwautoenaandeanderekantmethetapparaat.
3. Steldoormiddelvandedraaiknopaandevoorkantvanhetapparaatdegewensteopwar
-
mingstijdin.Deingebruiknemingwordtd.m.v.hetoplichtendelampjeweergegeven.
4. Nabeëindigingvandeopwarmingstijdgaathetlampjeuitenukuntdeesc.q.het
glazenpotjeuitnemen.
5. Schuddeeseenbeetjec.q.roerdevoedinginhetglazenpotjemeteenlepelomen
controleeralsonder‘Controlevandetemperatuur’beschreven,deinhoudvandees
c.q.vanhetglazenpotje,voordatuuwbabyermeevoedt.
6. Alsdetemperatuurtelaagis,kuntudeesc.q.hetglazenpotjenogenkeleminutenin
debabyvoedingverwarmerlatenstaanzonderderegelaaropnieuwtebedienenomdat
derestwarmtedeesc.q.hetglazenpotjenogietsverderopwarmt.
19


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Hartig Helling BS 22 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Hartig Helling BS 22 in the language / languages: English, German, Dutch, French, Italian, Spanish as an attachment in your email.

The manual is 0,67 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info