Zoom out
Zoom in
Previous page
1/2
Next page
-3- -4- -5--2-
-6- -8- -9- -10--7-
INTRODUCTIE
De Fysic FB-50 is een bloeddrukmoni-
tor die is ontwikkeld om eenvoudig en
nauwkeurig de bloeddruk te kunnen
meten.
Door thuis regelmatig bloeddrukmetin-
gen uit te voeren, kunt u uw arts voor-
zien van waardevolle informatie over uw
werkelijke «alledaagse» bloeddrukwaar-
den.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Dit product voldoet aan de bepalingen
van EC-richtlijn 93/42/EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.FYSIC.COM
Lege of uitgewerkte batterijen niet
zomaar weggooien maar inleveren
bij uw plaatselijk depot voor Klein
Chemisch Afval (KCA).
METEN
Regels voor nauwkeurig meten:
Verricht de metingen altijd op het-
zelfde moment van de dag (het
liefst ‘s ochtends) en onder dezelfde
omstandigheden.
Meet nooit binnen een half uur na
het drinken van koffie of thee, of na
het roken van een sigaar of sigaret.
Ga ontspannen zitten tijdens een
meting praat of beweeg niet. Uw arm
dient ontspannen voor u te liggen
met de manchet op de hoogte van
uw hart.
Wacht ongeveer 3 minuten voor het
doen van een volgende meting.
Bloedcirculatie dient niet belemmerd
te worden, knellende kledingstukken
en andere voorwerpen dienen verwij-
derd te worden.
Het aanbrengen van de manchet:
Verwijder kleding of rol de
mouw op zodat de linker-
pols ontbloot is. Met de lin-
kerarm vrij van kleding en
eventueel armband of horloge brengt u de
manchet aan op de ontblote pols.
Zorg ervoor dat de manchet ongeveer 1
cm onder de handpalm zit.
Vouw de manchet om de pols en bevestig
hem aan de klittenband (niet te strak).
Opm: Bloedcirculatie naar de hand toe
mag niet belemmerd worden, knellende
kledingstukken en andere voorwerpen
dienen verwijderd te worden.
Uitvoeren van een meting:
Let op: op elk moment kan de meting
onderbroken worden door op toets 0/I te
drukken. De FB-50 schakelt zichzelf dan
direct uit en de manchet loopt leeg.
Leg de arm op bijvoorbeeld
een opgerolde handdoek om
de bloeddrukmeter ter hoogte
van uw hart te brengen.
1. Druk op toets 0/I om de FB-50 in te
schakelen
2. De ingebouwde pomp start en brengt
de manchet op druk. Het kan zijn dat
de pomp nog een of twee keer start
om wat meer druk op te bouwen.
3. Nadat de gewenste druk bereikt is,
stopt de pomp en zal de manchet
langzaam leeglopen;
tijdens het leeglopen wordt de
bloeddruk en de hartslag gemeten
aan het einde van de meting geeft
het display de bloeddruk (zowel de
boven als onderdruk) en de hart-
slag weer en zal de manchet ge-
heel leeglopen
de gemeten bloeddruk en hartslag
worden automatisch in het geheu-
gen bewaard
4. Na 3 minuten schakelt de FB-50
zichzelf uit of druk op toets 0/I om de
FB-50 voortijdig uit te schakelen.
GEHEUGEN
Elke meting wordt automatisch in het
geheugen opgeslagen. Het geheugen
heeft een capaciteit voor 90 metingen.
Is dit geheugen vol, dan zal elke nieuwe
meting de oudste meting overschrijven.
Geheugen raadplegen:
Druk op toets M. het gemiddelde van
de laatste 3 metingen wordt in het
display weergegeven.
Druk nogmaals op toets M. ‘01’ wordt
weergegeven gevolgd door de resul-
taten van de laatste meting.
Druk nogmaals op toets M om eerst
02 te zien, gevolgd door de resulta-
ten van de voorlaatste meting.
Herhaal dit voor alle voorgaande
metingen.
Geheugen wissen:
Zorg dat de FB-50 is ingeschakeld.
Houd toets M ingedrukt tot-
dat na ongeveer 5 seconden
het display CLr weergeeft.
Het geheugen is nu gewist.
GEBRUIKSAANWIJZING
FB-50
BELANGRIJK
Dit product is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en voor gebruik
bij volwassenen.
Houd het product en de batterijen uit
de buurt van kinderen.
Mensen die lijden aan hartritmestoor-
nissen, vaatvernauwing, arterioscle-
rose (aderverkalking) in de onderste
of bovenste ledematen, diabetes en
hartpatiënten met een pacemaker
dienen hun arts te raadplegen voor-
dat ze zelf hun bloeddruk meten. In
deze gevallen kunnen namelijk afwij-
kende bloeddrukwaarden worden
gemeten.
Als u onder medische behandeling
bent of medicijnen gebruikt, verzoe-
ken wij u in geval van twijfel altijd uw
behandelend arts te raadplegen.
Het gebruik van deze bloeddrukmoni-
tor moet niet worden gezien als een
vervanging voor de consulten bij uw
arts.
STANDAARDWAARDEN
Afhankelijk van de persoon en situatie is
een normale bloeddruk:
onderwaarde (DIA): < 90
bovenwaarde (SYS): < 140
Bij ‘lichte hypertensie’ is de bloeddruk:
onderwaarde (DIA): 90-110
bovenwaarde (SYS): 140-180
Bij ‘ernstige hypertensie’ is de bloed-
druk:
onderwaarde (DIA): >110
bovenwaarde (SYS): >180
Gedurende de gehele dag is onze
bloeddruk aan wisselingen onderhevig.
In de ochtend stijgt hij sterk en aan het
eind van de ochtend vindt er een daling
plaats. Daarna stijgt de bloeddruk weer
in de namiddag om ‘s nachts uiteindelijk
een laag niveau te bereiken. Dit is de
reden waarom de meetresultaten kun-
nen variëren wanneer op verschillende
tijdstippen van de dag wordt gemeten.
VOEDING
Batterijen:
1. Verwijder het batterijklepje aan de
rechterzijde van de bloeddrukmeter.
2. Plaats 2 AA 1,5V batterijen met de
juiste polariteit (zie de aanduiding in
het batterijvak).
Vanwege de te lage spanning geen
oplaadbare batterijen plaatsen.
3. Plaats het batterijklepje terug op de
bloeddrukmeter.
Batterijen zijn niet meegeleverd
Vervang de batterijen zodra het symbool
in het display oplicht of zodra er niets
meer gebeurt als er op de 0/I toets gedrukt
wordt. Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
Bij langdurig niet gebruiken van de
FB-50 (>2 maanden) is het raadzaam de
batterijen uit de bloeddrukmeter te halen.
Bovendruk
Onderdruk
Hartslag
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


  • Page 1

    GEBRUIKSAANWIJZING INTRODUCTIE Afhankelijk van de persoon en situatie is een normale bloeddruk: • onderwaarde (DIA): < 90 • bovenwaarde (SYS): < 140 • Door thuis regelmatig bloeddrukmetingen uit te voeren, kunt u uw arts voorzien van waardevolle informatie over uw werkelijke «alledaagse» bloeddrukwaarden. Bij ‘lichte hypertensie’ is de bloeddruk: • onderwaarde (DIA): 90-110 • bovenwaarde (SYS): 140-180 • Dit product voldoet aan de bepalingen van EC-richtlijn 93/42/EEC (Richtlijn Medische Apparatuur). De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM FB-50 -2- METEN Regels voor nauwkeurig meten: • Verricht de metingen altijd op hetzelfde moment van de dag (het liefst ‘s ochtends) en onder dezelfde omstandigheden. • Meet nooit binnen een half uur na het drinken van koffie of thee, of na het roken van een sigaar of sigaret. • Ga ontspannen zitten tijdens een meting praat of beweeg niet. Uw arm dient ontspannen voor ...
  • Page 2

    MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN Geen reactie bij inschakelen van de FB-50: • Batterijen leeg of verkeerd geplaatst? Vervang deze of plaats deze op de correcte wijze. “Err” in het display: • Niet mogelijk om de manchet op druk te brengen. Controleer of deze niet te los zit. • De lucht ontsnapt te snel. Indien dit herhaaldelijk voorkomt neem dan contact op met de service afdeling van Fysic. • Bewegingen geconstateerd tijdens de meting. Niet bewegen tijdens de meting. • Stoorsignalen rond de FB-50. Verwijder mogelijke stoorbronnen, zoals bijvoorbeeld draadloze telefoons. -11- BEWAREN EN REINIGEN Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige, zachte doek. Vlekken op het manchet kunnen voorzichtig worden verwijderd met een vochtige doek. Bewaar het product niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge vochtigheid. • Onjuiste meetwaarde. De manchet is niet juist geplaatst. Doe deze opnieuw om. • De FB-50 wo ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Fysic FB-50 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Fysic FB-50 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,71 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Fysic FB-50

Fysic FB-50 User Manual - English - 2 pages

Fysic FB-50 User Manual - German - 2 pages

Fysic FB-50 User Manual - French - 2 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info