Zoom out
Zoom in
Previous page
1/168
Next page
o=SMM=ss
ow=SMM
o=NUMM=so
o=OMMM
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM ...
 • Page 2

  lêáÖáå~äÄÉíêáÉÄë~åäÉáíìåÖ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P lêáÖáå~ä=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN kçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåë=ÇÛçêáÖáåÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NV fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=çêáÖáå~äá=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OU fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= çêáÖáå~äÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=çêáÖáå~áë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QQ lêáÖáåÉäÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RO lêáÖáå~äÉ=ÇêáÑíëîÉàäÉÇåáåÖ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SM lêáÖáå~äÉ=ÇêáÑíë~åîáëåáåÖÉå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SU lêáÖáå~äÄêìâë~åîáëåáåÖ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TS ^äâìéÉê®áåÉå=â®óíí∏çÜàÉâáêà~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=UQ ÁõèåíôéêÝò ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ..................... VO Instrukcja oryginalna .......................................... NMN Eredeti üzemeltetési útmutató .......................... NNM Originální návod k obsluze ................................ NNU Origi ...
 • Page 3

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fåÜ~äí sÉêïÉåÇÉíÉ=póãÄçäÉ qÉÅÜåáëÅÜÉ=a~íÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= P ^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= Q wì=fÜêÉê=páÅÜÉêÜÉáí= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= R dÉê®ìëÅÜ=ìåÇ=sáÄê~íáçå==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= S dÉÄê~ìÅÜë~åïÉáëìåÖ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= T t~êíìåÖ=ìåÇ=mÑäÉÖÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= V båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= V JhçåÑçêãáí®í= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= V d~ê~åíáÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NM t^okrkd> _ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ìåãáííÉäÄ~ê=ÇêçÜÉåÇÉ=dÉÑ~ÜêK= _Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=eáåïÉáëÉë=ÇêçÜÉå=qçÇ= çÇÉê=ëÅÜïÉêëíÉ=sÉêäÉíòìåÖÉåK slopf`eq> _ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉ= páíì~íáçåK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=eáåïÉáëÉë= ÇêçÜÉå=sÉêäÉíòìåÖÉå=çÇÉê=p~ÅÜëÅÜ®ÇÉåK efktbfp _ÉòÉáÅÜåÉí=^åïÉåÇìåÖëíáéë=ìåÇ=ïáÅÜíáÖÉ= fåÑçêã~íáçåÉåK póãÄçäÉ=~ã=dÉê®í wìê=sÉêêáåÖÉêìåÖ=ÉáåÉë= sÉêäÉíòìåÖëêá ...
 • Page 4

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM ^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ N O P Q Q oΩÜêâçêÄ ^Ç~éíÉê=oΩÜêâçêÄ e~åÇÖêáÑÑ píÉääê~Ç=ÑΩê=aêÉÜò~Üäîçêï~Üä R S T U báåJL^ìëëÅÜ~äíÉê cÉëíëíÉääí~ëíÉ=ÑΩê=d~ëÖÉÄÉëÅÜ~äíÉê d~ëÖÉÄÉëÅÜ~äíÉê ^êêÉíáÉêìåÖëâåçéÑ=ÑΩê=báåJL ^ìëëÅÜ~äíÉê ...
 • Page 5

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM wì=fÜêÉê=páÅÜÉêÜÉáí t^okrkd> sçê=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉë=oΩÜêÉêë=äÉëÉå=ìåÇ=Ç~å~ÅÜ= Ü~åÇÉäåW Ó ÇáÉ=îçêäáÉÖÉåÇÉ=_ÉÇáÉåìåÖë~åäÉáíìåÖI Ó ÇáÉ=ł^ääÖÉãÉáåÉå=páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ“= òìã rãÖ~åÖ=ãáí=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉå=áã= ÄÉáÖÉäÉÖíÉå=eÉÑí=EpÅÜêáÑíÉåJkêKW PNRKVNRFI Ó ÇáÉ=ÑΩê=ÇÉå=báåë~íòçêí=ÖÉäíÉåÇÉå=oÉÖÉäå=ìåÇ= sçêëÅÜêáÑíÉå=òìê=råÑ~ääîÉêÜΩíìåÖK aáÉëÉê=oΩÜêÉê=áëí=å~ÅÜ=ÇÉã=pí~åÇ=ÇÉê=qÉÅÜåáâ= ìåÇ=ÇÉå=~åÉêâ~ååíÉå=ëáÅÜÉêÜÉáíëíÉÅÜåáëÅÜÉå= oÉÖÉäå=ÖÉÄ~ìíK=aÉååçÅÜ=â∏ååÉå=ÄÉá=ëÉáåÉã= dÉÄê~ìÅÜ=dÉÑ~ÜêÉå=ÑΩê=iÉáÄ=ìåÇ=iÉÄÉå=ÇÉë= _ÉåìíòÉêë=çÇÉê=aêáííÉê=ÄòïK=pÅÜ®ÇÉå=~å=ÇÉê= j~ëÅÜáåÉ=çÇÉê=~å=~åÇÉêÉå=p~ÅÜïÉêíÉå= ÉåíëíÉÜÉåK=aÉê=oΩÜêÉê=áëí=åìê=òì=ÄÉåìíòÉå Ó ÑΩê=ÇáÉ=ÄÉëíáããìåÖëÖÉã®≈É=sÉêïÉåÇìåÖI Ó áå=ëáÅÜÉêÜÉáíëíÉÅÜåáëÅÜ=Éáåï~åÇÑêÉáÉã= wìëí~åÇK aáÉ=páÅÜÉêÜÉáí=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖÉåÇÉ=pí∏êìåÖÉå= ìãÖÉÜÉåÇ=ÄÉëÉáíáÖÉåK _ÉëíáããìåÖëÖÉã®≈É= sÉêïÉåÇìåÖ aÉê=oΩÜêÉê=áëí=ÄÉëíáããí Ó ÑΩê=ÇÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=báåë~íò=áå=fåÇìëíêáÉ=ìåÇ= e~åÇïÉêâX Ó ãáí=oΩÜêâ∏êÄÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê=cçêã=ìåÇ= ^ÄãÉë ...
 • Page 6

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  _ÉåìíòÉå=páÉ=Ç~ë=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖ=åáÅÜí=ãáí= ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉã=h~ÄÉäK=_ÉêΩÜêÉå=páÉ=Ç~ë= ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉ=h~ÄÉä=åáÅÜí=ìåÇ=òáÉÜÉå=páÉ=ÇÉå= kÉíòëíÉÅâÉêI=ïÉåå=Ç~ë=h~ÄÉä=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë= ^êÄÉáíÉåë=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïáêÇK=_ÉëÅÜ®ÇáÖíÉ= h~ÄÉä=ÉêÜ∏ÜÉå=Ç~ë=oáëáâç=ÉáåÉë=ÉäÉâíêáëÅÜÉå= pÅÜä~ÖÉëK  pÅÜäáÉ≈Éå=páÉ=bäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉI=ÇáÉ=áã= cêÉáÉå=îÉêïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåI=ΩÄÉê=ÉáåÉå= cÉÜäÉêëíêçãJEcfJF=pÅÜìíòëÅÜ~äíÉê=~åK dÉê®ìëÅÜ=ìåÇ=sáÄê~íáçå aáÉ=dÉê®ìëÅÜJ=ìåÇ=pÅÜïáåÖìåÖëïÉêíÉ= ïìêÇÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=bk SMTQR=ÉêãáííÉäíK= aÉê=^JÄÉïÉêíÉíÉ=dÉê®ìëÅÜéÉÖÉä=ÇÉë=dÉê®íÉë= ÄÉíê®Öí=íóéáëÅÜÉêïÉáëÉW= pÅÜ~ääÇêìÅâ= ié^=xÇ_E^Fz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM pÅÜ~äääÉáëíìåÖ= it^=xÇ_E^Fz UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN råëáÅÜÉêÜÉáí=h=Z=P=Ç_ pÅÜïáåÖìåÖëÖÉë~ãíïÉêí=EÄÉáã=oΩÜêÉå=îçå= ãáåÉê~äáëÅÜÉå=píçÑÑÉåFW= bãáëëáçåëïÉêí=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOIR PIT=GLTIQ=GG YOIR YOIR råëáÅÜÉêÜÉáí=h=Z=NIR=ãLëO G= ÄÉáã=oΩÜêÉå=ãáåÉê~äáëÅÜÉê=píçÑÑ ...
 • Page 7

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM dÉÄê~ìÅÜë~åïÉáëìåÖ t^okrkd> sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~ã=oΩÜêÉê=ÇÉå=kÉíòëíÉÅâÉê= òáÉÜÉåK slopf`eq> aáÉ=îçêÜ~åÇÉåÉ=kÉíòëé~ååìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ= pé~ååìåÖë~åÖ~ÄÉ=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ= ãΩëëÉå=ΩÄÉêÉáåëíáããÉåK sçê=ÇÉê=fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ  oΩÜêÉê=~ìëé~ÅâÉå=ìåÇ=~ìÑ=sçääëí®åÇáÖâÉáí= ÇÉê=iáÉÑÉêìåÖ=ìåÇ=qê~åëéçêíëÅÜ®ÇÉå= âçåíêçääáÉêÉåK  e~åÇÖêáÑÑ=ãçåíáÉêÉåK  oΩÜêâçêÄ=ãçåíáÉêÉåK= aáÉ=aÉãçåí~ÖÉ=áå=ìãÖÉâÉÜêíÉê=oÉáÜÉåÑçäÖÉ= ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK qóé=ow=SMM e~åÇÖêáÑÑ=ãçåíáÉêÉå aÉå=oΩÜêÉê=åìê=å~ÅÜ=jçåí~ÖÉ=ÇÉë=e~åÇÖêáÑÑÉë = îÉêïÉåÇÉåK  aÉå=e~åÇÖêáÑÑ=~ã=dÉïáåÇÉ=~åëÉíòÉå=ìåÇ= Ç~åå=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=ÇêÉÜÉåK oΩÜêâçêÄ=ãçåíáÉêÉåLïÉÅÜëÉäå qóéÉå=o=SMM=ssI=o=NUMM=soI=o=OMMM aáÉ=oΩÜêâ∏êÄÉ=ãΩëëÉå=áå=ÇáÉ=é~ëëÉåÇÉ= ^åíêáÉÄëëéáåÇÉä=ãçåíáÉêí=ïÉêÇÉåI=Ç~=~åëçåëíÉå= ÇáÉ=cìåâíáçå~äáí®í=ÇÉë=oΩÜêÉêë=åáÅÜí= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=áëí=ìåÇ=ëáÅÜ=ÇáÉ=oΩÜêâ∏êÄÉ= îÉêÜ~âÉå=â∏ååÉåK  aÉå=oΩÜêâçêÄ=f=EÉêâÉååÄ~ê=~å=åìê=ÉáåÉê= báåâÉêÄìåÖF=~ìÑ=ÇáÉ=^åíêáÉÄëéáåÇÉä=f= ~ìÑëíÉÅâÉå=ENKFK=  aÉå=píáÑí ...
 • Page 8

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM aêÉÜò~ÜäêÉÖìäáÉêìåÖ a~ìÉêÄÉíêáÉÄ=ãáí=báåê~ëíÉåW  wìã=báåëíÉääÉå=ÇÉê=^êÄÉáíëÇêÉÜò~Üä=Ç~ë= píÉääê~Ç=~ìÑ=ÇÉå=ÖÉïΩåëÅÜíÉå=tÉêí=ëíÉääÉåK qóéÉå=o=SMM=ssI ow=SMM  pÅÜ~äíÉê=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ÑÉëíÜ~äíÉå=ENKFK  wìã=báåê~ëíÉå=^êêÉíáÉêìåÖëâåçéÑ=ÇêΩÅâÉå= ìåÇ=ÑÉëíÜ~äíÉå=EOKFK=pÅÜ~äíÉê=äçëä~ëëÉå=EPKFK  wìã=^ìëëÅÜ~äíÉå=pÅÜ~äíÉê=âìêò=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ= äçëä~ëëÉåK qóé=o=NUMM=so báåJ=ìåÇ=^ìëëÅÜ~äíÉå=ÇÉë=oΩÜêÉêë qóéÉå=o=SMM=ssI ow=SMM aáÉ=oΩÜêÉê=ëáåÇ=ãáí=ÉáåÉã=d~ëÖÉÄÉëÅÜ~äíÉê= ~ìëÖÉëí~ííÉíK=bê=Éêä~ìÄí=ÇáÉ=ä~åÖë~ãÉ= píÉáÖÉêìåÖ=ÇÉê=aêÉÜò~Üä=Äáë=òìã= îçêÉáåÖÉëíÉääíÉå=aêÉÜò~ÜäïÉêíK= hìêòòÉáíÄÉíêáÉÄ=çÜåÉ=báåê~ëíÉåW  pÅÜ~äíÉê=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ÑÉëíÜ~äíÉåK  wìã=^ìëëÅÜ~äíÉå=pÅÜ~äíÉê=äçëä~ëëÉåK U qóéÉå=o=NUMM=soI=o=OMMM aáÉ=oΩÜêÉê=ëáåÇ=ãáí=ÉáåÉã=báåJL^ìëëÅÜ~äíÉê=ãáí= ÉäÉâíêçåáëÅÜÉã=p~åÑí~åä~ìÑ=Eåìê=o=NUMM=soF= ~ìëÖÉêΩëíÉíK hìêòòÉáíÄÉíêáÉÄ=çÜåÉ=báåê~ëíÉåW  pÅÜ~äíÉê=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ÑÉëíÜ~äíÉåK=  wìã=^ìëëÅÜ~äíÉå=pÅÜ~äíÉê=äçëä~ëëÉåK a~ìÉêÄÉíêáÉÄ=ãáí ...
 • Page 9

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM §ÄÉêä~ëíëÅÜìíò båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ qóéÉå=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  _Éá=ÉñíêÉãÉê=âìêòòÉáíáÖÉê=§ÄÉêä~ëí=îÉêÜáåÇÉêí= ÇÉê=§ÄÉêä~ëíëÅÜìíò=pÅÜ®ÇÉå=~ã=jçíçêI=áå= ÇÉã=Éê=Ç~ë=dÉê®í=~ìíçã~íáëÅÜ=~ìëëÅÜ~äíÉíK tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=mêçÇìâíÉ=ÇÉë= eÉêëíÉääÉêë=ìåíÉê=ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçãK ^êÄÉáíëÜáåïÉáëÉ  k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=ä®ìÑí=ÇÉê=oΩÜêâçêÄ= åçÅÜ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK  tÉåå=ÇÉê=ä~ìÑÉåÇÉ=oΩÜêâçêÄ=ÉáåÉ=cä®ÅÜÉ= ÄÉêΩÜêíI=â~åå=Éë=òì=ÉáåÉã=oΩÅâëíç≈= âçããÉåK  dÉê®í=Éêëí=å~ÅÜ=ÇÉã=báåí~ìÅÜÉå=ÇÉë= oΩÜêâçêÄë=áå=ÇáÉ=òì=êΩÜêÉåÇÉ=jáëÅÜìåÖ= ÇìêÅÜ=ä~åÖë~ãÉë=aêΩÅâÉå=ÇÉë=pÅÜ~äíÉêë= ÉáåëÅÜ~äíÉå=ìåÇ=~Äï~êíÉåI=Äáë=Ç~ë=dÉê®í=ÇáÉ= ã~ñáã~äÉ=aêÉÜò~Üä=ÉêêÉáÅÜí=Ü~íK t~êíìåÖ=ìåÇ=mÑäÉÖÉ t^okrkd> Vor allen Arbeiten am Rührer den Netzstecker ziehen. oÉáåáÖìåÖ  dÉê®í=ìåÇ=iΩÑíìåÖëëÅÜäáíòÉ=êÉÖÉäã®≈áÖ= êÉáåáÖÉåK  dÉÜ®ìëÉáååÉåê~ìã=ãáí=jçíçê=êÉÖÉäã®≈áÖ= ãáí=íêçÅâÉåÉê=aêìÅâäìÑí=~ìëÄä~ëÉåK t^okrkd> ^ìëÖÉÇáÉåíÉ=dÉê®íÉ=ÇìêÅÜ=båíÑÉêåÉå=ÇÉë= kÉíòâ~ÄÉäë= ...
 • Page 10

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM d~ê~åíáÉ _Éá=bêïÉêÄ=ÉáåÉê=kÉìã~ëÅÜáåÉ=ÖÉï®Üêí=cibu= O g~ÜêÉ=eÉêëíÉääÉêJd~ê~åíáÉI=ÄÉÖáååÉåÇ=ãáí= ÇÉã=sÉêâ~ìÑëÇ~íìã=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉ=~å=ÇÉå= båÇîÉêÄê~ìÅÜÉêK=aáÉ d~ê~åíáÉ=ÉêëíêÉÅâí=ëáÅÜ=åìê= ~ìÑ=j®åÖÉäI=ÇáÉ=~ìÑ=j~íÉêá~äJ=ìåÇLçÇÉê= eÉêëíÉääìåÖëJÑÉÜäÉê=ëçïáÉ=~ìÑ=ÇáÉ=káÅÜíÉêÑΩääìåÖ= òìÖÉëáÅÜÉêíÉê=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=òìêΩÅâJòìÑΩÜêÉå= ëáåÇK=_Éá=dÉäíÉåÇã~ÅÜìåÖ=ÉáåÉë= d~ê~åíáÉ~åëéêìÅÜë=áëí=ÇÉê=lêáÖáå~äJ sÉêâ~ìÑëÄÉäÉÖ=ãáí=sÉêâ~ìÑëÇ~íìã=ÄÉáòìÑΩÖÉåK= d~ê~åíáÉêÉé~ê~íìêÉå=ÇΩêÑÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=îçå= cibu=~ìíçêáëáÉêíÉå=tÉêâëí®ííÉå=çÇÉê=pÉêîáÅÉJ pí~íáçåÉå=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK= báå d~ê~åíáÉ~åëéêìÅÜ=ÄÉëíÉÜí=åìê=ÄÉá= ÄÉëíáããìåÖëÖÉã®≈Éê=sÉêïÉåÇìåÖK=sçå ÇÉê= d~ê~åíáÉ=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå=ëáåÇ=áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÄÉíêáÉÄëÄÉÇáåÖíÉê=sÉêëÅÜäÉá≈I=ìåë~ÅÜÖÉã®≈É= ^åïÉåÇìåÖI=íÉáäïÉáëÉ=çÇÉê=âçãéäÉíí= ÇÉãçåíáÉêíÉ=j~ëÅÜáåÉå=ëçïáÉ=pÅÜ®ÇÉå=ÇìêÅÜ= §ÄÉêä~ëíìåÖ=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉI=sÉêïÉåÇìåÖ=îçå= åáÅÜí=òìÖÉä~ëëÉåÉåI=ÇÉÑÉâíÉå=çÇÉê=Ñ~äëÅÜ= ~åÖÉïÉåÇÉíÉå=báåë~íòïÉêâòÉìÖÉåK= pÅÜ®ÇÉåI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=j ...
 • Page 11

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM `çåíÉåíë póãÄçäë=ìëÉÇ=áå=íÜáë=ã~åì~ä qÉÅÜåáÅ~ä=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NN lîÉêîáÉï= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NO cçê=óçìê=ë~ÑÉíó= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NP kçáëÉ=~åÇ=îáÄê~íáçå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NQ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NR j~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=Å~êÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NT aáëéçë~ä=áåÑçêã~íáçå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NT JaÉÅä~ê~íáçå=çÑ=`çåÑçêãáíó= K=K=K=K=K=K=K=K=K= NT dì~ê~åíÉÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NU t^okfkd> aÉåçíÉë=áãéÉåÇáåÖ=Ç~åÖÉêK=kçåJçÄëÉêî~åÅÉ= çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=ã~ó=êÉëìäí=áå=ÇÉ~íÜ=çê=ÉñíêÉãÉäó= ëÉîÉêÉ=áåàìêáÉëK `^rqflk> aÉåçíÉë=~=éçëëáÄäó=Ç~åÖÉêçìë=ëáíì~íáçåK=kçåJ çÄëÉêî~åÅÉ=çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=ã~ó=êÉëìäí=áå=ëäáÖÜí= áåàìêó=çê=Ç~ã~ÖÉ=íç=éêçéÉêíóK klqb aÉåçíÉë=~ééäáÅ~íáçå=íáéë=~åÇ=áãéçêí~åí= áåÑçêã~íáçåK póãÄçäë=çå=íÜÉ=éçïÉê=íççä qç=êÉÇìÅÉ=íÜÉ=êáëâ=çÑ=áåàìêóI=êÉ~Ç= íÜÉ=çé ...
 • Page 12

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM lîÉêîáÉï N O P Q NO píáêêÉê=Ä~ëâÉí píáêêÉê=Ä~ëâÉí=~Ç~éíÉê e~åÇäÉ aá~ä=Ñçê=éêÉëÉäÉÅíáåÖ=íÜÉ=ëéÉÉÇ R S T U låLlÑÑ=ëïáíÅÜ içÅâáåÖ=Äìííçå=Ñçê=~ÅÅÉäÉê~íçê=ëïáíÅÜ ^ÅÅÉäÉê~íçê=ëïáíÅÜ içÅâáåÖ=Äìííçå=Ñçê=låLlÑÑ=ëïáíÅÜ ...
 • Page 13

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM cçê=óçìê=ë~ÑÉíó t^okfkd> _ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=ëíáêêÉêI=êÉ~Ç=~åÇ=éêçÅÉÉÇ= ~ÅÅçêÇáåÖäóW Ó íÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëI Ó íÜÉ=“dÉåÉê~ä=ë~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåëÒ=çå=íÜÉ= Ü~åÇäáåÖ=çÑ éçïÉê=íççäë=áå=íÜÉ=ÉåÅäçëÉÇ= ÄççâäÉí=EäÉ~ÑäÉíJåçK PNRKVNRFI Ó íÜÉ=ÅìêêÉåíäó=î~äáÇ=ëáíÉ=êìäÉë=~åÇ=íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë=Ñçê=íÜÉ=éêÉîÉåíáçå=çÑ=~ÅÅáÇÉåíëK qÜáë=ëíáêêÉê=áë=ëí~íÉJçÑJíÜÉJ~êí=~åÇ=Ü~ë=ÄÉÉå= ÅçåëíêìÅíÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ= ~ÅâåçïäÉÇÖÉÇ=ë~ÑÉíó=êÉÖìä~íáçåëK= kÉîÉêíÜÉäÉëëI=ïÜÉå=áå=ìëÉI=íÜÉ=éçïÉê=íççä=ã~ó= ÄÉ=~=Ç~åÖÉê=íç=äáÑÉ=~åÇ=äáãÄ=çÑ=íÜÉ=ìëÉê=çê= ~ íÜáêÇ=é~êíóI=çê=íÜÉ=éçïÉê=íççä=çê=çíÜÉê= éêçéÉêíó=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=qÜÉ=ëíáêêÉê=áë=çåäó= íç=ÄÉ=ìëÉÇ Ó ~ë=áåíÉåÇÉÇI Ó áå=éÉêÑÉÅí=ïçêâáåÖ=çêÇÉêK c~ìäíë=ïÜáÅÜ=áãé~áê=ë~ÑÉíó=ãìëí=ÄÉ=êÉé~áêÉÇ= áããÉÇá~íÉäóK fåíÉåÇÉÇ=ìëÉ qÜÉ=ëíáêêÉê=áë=ÇÉëáÖåÉÇ Ó Ñçê=ÅçããÉêÅá~ä=ìëÉ=áå=áåÇìëíêó=~åÇ=íê~ÇÉI Ó ïáíÜ=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉíë=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=ëÜ~éÉ=~åÇ= ÇáãÉåëáçåë Ó Ñçê=ãáñáåÖ=äáèìáÇ=ã~íÉêá~äë=ïáíÜ=~=äçï= îáëÅçëáíóI=ÉKÖK=áåâëI=é~áå ...
 • Page 14

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM kçáëÉ=~åÇ=îáÄê~íáçå qÜÉ=åçáëÉ=~åÇ=îáÄê~íáçå=î~äìÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå= ÇÉíÉêãáåÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=bk SMTQRK= qÜÉ=^=Éî~äì~íÉÇ=åçáëÉ=äÉîÉä=çÑ=íÜÉ=éçïÉê=íççä= áë=íóéáÅ~ääóW pçìåÇ= éêÉëëìêÉ= ié^=xÇ_E^Fz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM pçìåÇ=éçïÉê= it^=xÇ_E^Fz UVKU NMMKU VOKT NMPKT UVKN NMMKN UVKN NMMKN råÅÉêí~áåíó=h=Z=P=Ç_ qçí~ä=îáÄê~íáçå=î~äìÉ=EïÜÉå=ëíáêêáåÖ=ãáåÉê~ä= ëìÄëí~åÅÉëFW= bãáëëáçå=î~äìÉ=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOKR PKT=GLTKQ=GG YOKR YOKR råÅÉêí~áåíó=h=Z=NKR=ãLëO G ïÜÉå=ëíáêêáåÖ=ãáåÉê~ä=ëìÄëí~åÅÉë=çÑ= ~=ãÉÇáìã=îáëÅçëáíó GG ïÜÉå=ëíáêêáåÖ=ãáåÉê~ä=ëìÄëí~åÅÉë=çÑ= ~=ÜáÖÜ=îáëÅçëáíó t^okfkd> qÜÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåíë=êÉÑÉê=íç=åÉï= éçïÉê=íççäëK=a~áäó=ìëÉ=Å~ìëÉë=íÜÉ=åçáëÉ=~åÇ= îáÄê~íáçå=î~äìÉë=íç=ÅÜ~åÖÉK NQ klqb qÜÉ=îáÄê~íáçå=Éãáëëáçå=äÉîÉä=ÖáîÉå=áå=íÜáë= áåÑçêã~íáçå=ëÜÉÉí=Ü~ë=ÄÉÉå=ãÉ~ëìêÉÇ=áå= ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=~=ëí~åÇ~êÇáëÉÇ=íÉëí=ÖáîÉå=áå= bk SMTQR=~åÇ=ã~ó=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=Åçãé~êÉ=çåÉ ...
 • Page 15

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë t^okfkd> _ÉÑçêÉ=éÉêÑçêãáåÖ=~åó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ëíáêêÉêI= éìää çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK `^rqflk> qÜÉ=~î~áä~ÄäÉ=ã~áåë=îçäí~ÖÉ=~åÇ=íÜÉ=îçäí~ÖÉ= ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=éä~íÉ=ãìëí=ÄÉ=íÜÉ= ë~ãÉK _ÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=éçïÉê=íççä oÉãçîÉ=áå=êÉîÉêëÉ=ëÉèìÉåÅÉK  råé~Åâ=íÜÉ=ëíáêêÉê=~åÇ=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=åç=é~êíë= ~êÉ=ãáëëáåÖ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=Ç~ã~ÖÉÇ=ÇìêáåÖ= íê~åëáíK  ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Ü~åÇäÉK  ^íí~ÅÜ=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉíK= qóéÉ=ow=SMM ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Ü~åÇäÉ aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=ëíáêêÉê=ìåíáä=íÜÉ=Ü~åÇäÉ=Ü~ë=ÄÉÉå= ÑáííÉÇK  mä~ÅÉ=íÜÉ=Ü~åÇäÉ=çå=íÜÉ=íÜêÉ~Ç=~åÇ=íÜÉå= ëÅêÉï=çå=ÅäçÅâïáëÉK qÜÉ=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉíë=ãìëí=ÄÉ=ÑáííÉÇ=íç=íÜÉ= ã~íÅÜáåÖ=ÇêáîÉ=ëéáåÇäÉëI=çíÜÉêïáëÉ=íÜÉ= ÑìåÅíáçå~äáíó=çÑ=íÜÉ=ëíáêêÉê=áë=åçí=Öì~ê~åíÉÉÇ= ~åÇ íÜÉ=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉíë=ã~ó=à~ãK  `çååÉÅí=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉí=f=EáÇÉåíáÑá~ÄäÉ=Äó=çåäó= çåÉ=åçíÅÜF=íç=ÇêáîÉ=ëéáåÇäÉ=f=ENKFK=  fåëÉêí=íÜÉ=éáå=EOKF=~åÇ=êçää=íÜÉ=êìÄÄÉê=êáåÖ=çîÉê= íÜÉ=ÖêççîÉ=EPKFK= K ^íí~ÅÜáåÖLÅÜ~åÖáåÖ=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉ ...
 • Page 16

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM oÉÖìä~íáåÖ=íÜÉ=ëéÉÉÇ  qç=ëÉí=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇI=ãçîÉ=íÜÉ=Çá~ä=íç= íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=î~äìÉK `çåíáåìçìë=çéÉê~íáçå=ïáíÜ=ÉåÖ~ÖÉÇ=ëïáíÅÜ= êçÅâÉêW qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM qóéÉ=o=NUMM=so  mêÉëë=~åÇ=ÜçäÇ=Ççïå=ëïáíÅÜ=ENKFK  qç=ÉåÖ~ÖÉ=íÜÉ=~ÅÅÉäÉê~íçê=ëïáíÅÜI=éêÉëë=~åÇ= ÜçäÇ=Ççïå=íÜÉ=äçÅâáåÖ=Äìííçå=EOKFK=oÉäÉ~ëÉ= íÜÉ=ëïáíÅÜ=EPKFK  qç=ëïáíÅÜ=çÑÑI=ÄêáÉÑäó=éêÉëë=~åÇ=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ= ëïáíÅÜK qóéÉ=o=NUMM=soI=o=OMMM qÜÉ=ëíáêêÉêë=ÑÉ~íìêÉ=~å=låLlÑÑ=ëïáíÅÜ=ïáíÜ= ÉäÉÅíêçåáÅ=ëçÑí=ëí~êí=Eo=NUMM=so=çåäóFK _êáÉÑ=çéÉê~íáçå=ïáíÜçìí=ÉåÖ~ÖÉÇ=ëïáíÅÜ=êçÅâÉêW pïáíÅÜáåÖ=íÜÉ=ëíáêêÉê=çå=~åÇ=çÑÑ qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM qÜÉ=ëíáêêÉêë=ÑÉ~íìêÉ=~å=~ÅÅÉäÉê~íçê=ëïáíÅÜK= qÜÉ ~ÅÅÉäÉê~íçê=ëïáíÅÜ=~ääçïë=íÜÉ=ëéÉÉÇ=íç=ÄÉ= áåÅêÉ~ëÉÇ=ëäçïäó=íç=íÜÉ=éêÉëÉí=ëéÉÉÇ=î~äìÉK= _êáÉÑ=çéÉê~íáçå=ïáíÜçìí=ÉåÖ~ÖÉÇ=ëïáíÅÜ=êçÅâÉêW  mêÉëë=~åÇ=ÜçäÇ=Ççïå=íÜÉ=ëïáíÅÜK  qç=ëïáíÅÜ=çÑÑI=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ëïáíÅÜK NS  mêÉëë=~åÇ=ÜçäÇ=Ççïå=íÜÉ=ëïáíÅÜK=  qç=ëïáíÅÜ=çÑÑI=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ëïáíÅÜK `çåí ...
 • Page 17

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM lîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå aáëéçë~ä=áåÑçêã~íáçå qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  fÑ=~å=ÉñíêÉãÉäó=ÄêáÉÑ=çîÉêäç~Ç=çÅÅìêëI=íÜÉ= çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=éêÉîÉåíë=Ç~ã~ÖÉ=íç=íÜÉ= ãçíçê=Äó=~ìíçã~íáÅ~ääó=ëïáíÅÜáåÖ=íÜÉ=ÇÉîáÅÉ= çÑÑK cçê=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë= éêçÇìÅíë=Öç=íç=ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçãK léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë  tÜÉå=íÜÉ=éçïÉê=íççä=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=íÜÉ= ëíáêêÉê=Ä~ëâÉí=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=ÄêáÉÑäóK  fÑ=íÜÉ=êìååáåÖ=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉí=íçìÅÜÉë= ~ ëìêÑ~ÅÉI=~=âáÅâÄ~Åâ=ã~ó=çÅÅìêK  ^ÑíÉê=áããÉêëáåÖ=íÜÉ=ëíáêêÉê=Ä~ëâÉí=áå=íÜÉ= ãáñíìêÉI=ëïáíÅÜ=çå=íÜÉ=ÇÉîáÅÉ=Äó=ëäçïäó= éêÉëëáåÖ=íÜÉ=ëïáíÅÜ=~åÇ=ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇÉîáÅÉ= Ü~ë=êÉ~ÅÜÉÇ=ã~ñáãìã=ëéÉÉÇK j~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=Å~êÉ t^okfkd> Before performing any work on the stirrer, pull out the mains plug. `äÉ~åáåÖ  oÉÖìä~êäó=ÅäÉ~å=íÜÉ=éçïÉê=íççä=~åÇ= îÉåíáä~íáçå=ëäçíëK  oÉÖìä~êäó=Ääçï=çìí=íÜÉ=ÜçìëáåÖ=áåíÉêáçê=~åÇ= ãçíçê=ïáíÜ=Çêó=ÅçãéêÉëëÉÇ=~áêK dÉ~êë t^okfkd> oÉåÇÉê=êÉÇìåÇ~åí=éçïÉê=íç ...
 • Page 18

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM dì~ê~åíÉÉ tÜÉå=~=åÉï=ã~ÅÜáåÉ=áë=éìêÅÜ~ëÉÇI=cibu= áëëìÉë=íÜÉ=ÉåÇ=ìëÉê=ïáíÜ=~=OJóÉ~ê=ã~åìÑ~ÅJ íìêÉêÛë=ï~êê~åíó=ïÜáÅÜ=ÅçãÉë=áåíç=ÑçêÅÉ= çå íÜÉ Ç~íÉ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=ï~ë=éìêÅÜ~ëÉÇK= qÜÉ Öì~ê~åíÉÉ=ÅçîÉêë=çåäó=ÇÉÑÉÅíë=ïÜáÅÜ=Å~å= ÄÉ=~ííêáÄìíÉÇ=íç=~=ã~íÉêá~ä=~åÇLçê=éêçÇìÅíáçå= Ñ~ìäí=~ë=ïÉää=~ë=åçåJéÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=ï~êê~åíÉÇ= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅëK=tÜÉå=ã~âáåÖ=~=Åä~áã=ìåÇÉê= íÜÉ=Öì~ê~åíÉÉI=ÉåÅäçëÉ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ë~äÉë= êÉÅÉáéí=ïáíÜ=éìêÅÜ~ëÉ=Ç~íÉK= oÉé~áêë=ìåÇÉê=íÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ã~ó=ÄÉ=Å~êêáÉÇ= çìí=çåäó=Äó=ïçêâëÜçéë=çê=ëÉêîáÅÉ=ÅÉåíêÉë= ~ìíÜçêáëÉÇ=Äó cibuK ^=Åä~áã=ã~ó=ÄÉ=ã~ÇÉ=ìåÇÉê=íÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=çåäó= áÑ=íÜÉ=éçïÉê=íççä=Ü~ë=ÄÉÉå=ìëÉÇ=~ë=áåíÉåÇÉÇK= qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÉñÅäìÇÉë=áå=é~êíáÅìä~ê= çéÉê~íáçå~ä=ïÉ~êI=áãéêçéÉê=ìëÉI=é~êíäó=çê= ÅçãéäÉíÉäó=Çáëã~åíäÉÇ=ã~ÅÜáåÉë=~ë=ïÉää=~ë= Ç~ã~ÖÉ=Å~ìëÉÇ=Äó=çîÉêäç~ÇáåÖ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉI= ìëÉ=çÑ=åçåJéÉêãáííÉÇI=ÇÉÑÉÅíáîÉ=çê=áåÅçêêÉÅíäó= ìëÉÇ=~ééäáÅ~íáçå=íççäëK= a~ã~ÖÉ=ïÜáÅÜ=áë=Å~ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=çå= íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=íççä=çê=ïçêâéáÉÅÉ ...
 • Page 19

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM q~ÄäÉ=ÇÉë=ã~íá≠êÉë açåå¨Éë=íÉÅÜåáèìÉë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= NV sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OM mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= ON _êìáí=Éí=îáÄê~íáçåë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OO fåëíêìÅíáçåë=ÇÛìíáäáë~íáçå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OP j~áåíÉå~åÅÉ=Éí=åÉííçó~ÖÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OR `çåëáÖåÉë=éçìê=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìí= =K=K=K=K=K=K= OS `çåÑçêãáí¨= = K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OS d~ê~åíáÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= OS morabk`b=> `É=ëóãÄçäÉ=ǨëáÖåÉ=ìåÉ=ëáíì~íáçå=éçíÉåíáÉääÉJ ãÉåí=Ç~åÖÉêÉìëÉK=pá=îçìë=åÉ=êÉëéÉÅíÉò=é~ë= ÅÉííÉ=ÅçåëáÖåÉI=îçìë=êáëèìÉò=ÇÉ=îçìë=ÄäÉëëÉê= çì=ÇÉ=Å~ìëÉê=ÇÉë=ǨÖßíë=ã~í¨êáÉäëK obj^onrb `É=ëóãÄçäÉ=îçìë=ÇçååÉ=ÇÉë=ÅçåëÉáäë= ÇÛìíáäáë~íáçå=Éí=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=áãéçêí~åíÉëK póãÄçäÉë=~ééçë¨ë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä mçìê=ê¨ÇìáêÉ=äÉ=êáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉI= îÉìáääÉò=äáêÉ=~ííÉåíáîÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ= ÇÛìíáäáë~íáçå=> póã ...
 • Page 20

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ N O P Q OM ^ÅÅÉëëçáêÉ=ã~ä~ñÉìê ^Ç~éí~íÉìê=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ã~ä~ñÉìê mçáÖå¨É jçäÉííÉ=ÇÉ=éê¨ê¨Öä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=îáíÉëëÉ R S T U dßÅÜÉííÉ=ÇÉ=j~êÅÜÉ=L=^êêÆí qçìÅÜÉ=éçìê=ÄäçèìÉê=ä~=ÖßÅÜÉííÉ= ÇÛ~ÅŨä¨ê~íáçå dßÅÜÉííÉ=ÇÛ~ÅŨä¨ê~íáçå _çìíçå=îÉêêçìáää~åí=ä~=ÖßÅÜÉííÉ= ÇÉ j~êÅÜÉ=L=^êêÆí ...
 • Page 21

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨ ^sboqfppbjbkq=> ^î~åí=ÇÛìíáäáëÉê=äÉ=ã~ä~ñÉìêI=îÉìáääÉò=äáêÉ=ÅÉë= áåëíêìÅíáçåë=Éí=~Öáê=Éå=äÉë=êÉëéÉÅí~åí=W Ó i~=éê¨ëÉåíÉ=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåI Ó äÉë=Â=`çåëáÖåÉë=Ö¨å¨ê~äÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=Ê= ê¨Öáëë~åí=äÛÉãéäçá=ÇÉë=~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë= Éí=ê¨ìåáÉë=Ç~åë äÉ=Ñ~ëÅáÅìäÉ=ÅáJàçáåí= Eê¨Ñ¨êÉåÅÉW PNRKVNRFI Ó äÉë=ê≠ÖäÉë=Éí=éêÉëÅêáéíáçåë=éê¨îÉåíáîÉë=ÇÉë= ~ÅÅáÇÉåíë=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëìê=äÉ=äáÉì=ÇÉ=ãáëÉ=Éå= ÌìîêÉK `É=ã~ä~ñÉìê=~=¨í¨=Åçåëíêìáí=Éå=äÛ¨í~í=ÇÉ=ä~= íÉÅÜåáèìÉ=Éí=ÇÉë=ê≠ÖäÉë=íÉÅÜåáèìÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨= êÉÅçååìÉëK=qçìíÉÑçáëI=ÇÉ=ëçå=Éãéäçá=éÉìí= ¨ã~åÉê=ìå=Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=Éí=ìå=êáëèìÉ=ÇÉ= ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉë=éçìê=äÛìíáäáë~íÉìê=çì=äÉë=íáÉêëI= çì=ìå=êáëèìÉ=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ÉääÉJ ãÆãÉ=çì=ÇÛ~ìíêÉë=çÄàÉíë=ÇÉ=î~äÉìêK= `É ã~ä~ñÉìê=åÉ=éçìêê~=ÆíêÉ=ìíáäáë¨ Ó èìÛ¶=ÇÉë=Ñáåë=ÅçåÑçêãÉë=¶=äÛìë~ÖÉ=éê¨îìI Ó Ç~åë=ìå=¨í~í=íÉÅÜåáèìÉ=Éí=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨= é~êÑ~áíK pìééêáãÉò=áãã¨Çá~íÉãÉåí=íçìí=Ǩê~åÖÉãÉåí= ëìëÅÉéíáÄäÉ=ÇÉ=ÅçãéêçãÉííêÉ=ä~=ë¨Åìêáí¨K `çåÑçêã ...
 • Page 22

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  mêÉåÉò=ÇÉë=ãÉëìêÉë=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=ëá=äÉ= íê~î~áä=êáëèìÉ=ÇÉ=Ö¨å¨êÉê=ÇÉë=éçìëëá≠êÉë= Ç~åÖÉêÉìëÉë=éçìê=ä~=ë~åí¨I=áåÑä~ãã~ÄäÉë=çì= ÉñéäçëáîÉëK=bñÉãéäÉ=W=aáÑѨêÉåíÉë=éçìëëá≠êÉë= ëçåí=ê¨éìí¨Éë=Å~åŨêáÖ≠åÉëK= mçêíÉò=ìå=ã~ëèìÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=~åíáJ éçìëëá≠êÉ=Éí=ìíáäáëÉòI=ëÛáä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ= äÉ ê~ÅÅçêÇÉêI=ìå ëóëí≠ãÉ=ÇÛ~ëéáê~íáçå= ÇÉ ä~ éçìëëá≠êÉ=L=ÇÉë=ÅçéÉ~ìñK  ^î~åí=ÇÉ=ǨéçëÉê=äÛçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ= ëìê ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉI=~ííÉåÇÉò=èìÛáä=ëÉ=ëçáí= áããçÄáäáë¨K=iÛçìíáä=áåëí~ää¨=êáëèìÉ=ÇÉ=ëÉ= ÅçáåÅÉê=Éí=ÇÉ=îçìë=Ñ~áêÉ=éÉêÇêÉ=äÉ=Åçåíê∑äÉ= ÇÉ äÛçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑK  kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ=ëá=ëçå= ÅßÄäÉ=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Éëí=ÉåÇçãã~Ö¨K= kÉ íçìÅÜÉò=é~ë=äÉ=ÅßÄäÉ=~Ä≤ã¨=Éí= ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ= Åçìê~åí=ëá=äÉ=ÅßÄäÉ=~=¨í¨=ÉåÇçãã~Ö¨= éÉåÇ~åí=äÉë=íê~î~ìñK=iÉë=ÅßÄäÉë= ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=ÉåÇçãã~Ö¨ë=~ÅÅêçáëëÉåí= äÉ êáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçåK  i~=éêáëÉ=~äáãÉåí~åí=äÉë=çìíáäë=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑë= ìíáäáë¨ë=Éå=éäÉáå=~áê=Ççáí=ÉääÉJãÆãÉ=Æí ...
 • Page 23

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM mçìê=éêçí¨ÖÉê=äÛìíáäáë~íÉìê=ÅçåíêÉ=äÉë=ÉÑÑÉíë=ÇÉë= îáÄê~íáçåëI=ǨÑáåáëëÉò=ÇÉë=ãÉëìêÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨= ëìééä¨ãÉåí~áêÉëI=Ççåí=é~ê=ÉñÉãéäÉ=W== j~áåíÉå~åÅÉ=ÇÉ=äÛçìíáä=¨äÉÅíêçéçêí~íáÑ=Éí=ÇÉë=çìíáäë= áåëí~ää¨ëI=ã~áåíáÉå=ÇÉë=ã~áåë=~ì=ÅÜ~ìÇI= çêÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=ë¨èìÉåÅÉë=ÇÉ=íê~î~áäK morabk`b= içêëèìÉ=ä~=éêÉëëáçå=~ÅçìëíáèìÉ=Ǩé~ëëÉ= UR Ç_E^FI=îÉìáääÉò=éçêíÉê=ìå=Å~ëèìÉ=~åíáÄêìáíK fåëíêìÅíáçåë=ÇÛìíáäáë~íáçå jçåíÉê=L=`Ü~åÖÉê=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ= ã~ä~ñÉìê qóéÉ=o=SMM=ssI=o=NUMM=soI=o=OMMM `çåíêÉ=ä~=ÄêçÅÜÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåíI=ãçåíÉò= äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ã~ä~ñÉìê=~îÉÅ=äÛ~Ç~éí~íÉìêK=  mçìê=ÅÉ=Ñ~áêÉI=îáëëÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ëìê=ä~= ÄêçÅÜÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ENKFK=  oÉíÉåÉò=ä~=ÄêçÅÜÉ=ÇÛÉåíê~≤åÉãÉåí=~îÉÅ=ìåÉ= Åä¨=¶=ÑçìêÅÜÉ=Å~äáÄêÉ=pt=OT=éìáë=îáëëÉò= ¶ ÑçåÇ=äÛ~Ç~éí~íÉìê=Éí=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ã~ä~ñÉìê= ~îÉÅ=ìåÉ=Åä¨=¶=ÑçìêÅÜÉ=Å~äáÄêÉ=pt=OQ=EOKFK ^sboqfppbjbkq=> ^î~åí=ÇÛÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñ=ëìê=äÉ=ã~ä~ñÉìêI= ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ= Åçìê~åíK morabk`b= i~=íÉåëáç ...
 • Page 24

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM K ^ääìã~ÖÉ=Éí=ÉñíáåÅíáçå=Çì=ã~ä~ñÉìê qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM iÉë=ã~ä~ñÉìêë=ëçåí=¨èìáé¨ë=ÇÛìåÉ=ÖßÅÜÉííÉ= ÇÛ~ÅŨä¨ê~íáçåK=`ÉííÉ=ÖßÅÜÉííÉ=éÉêãÉí=ÇÉ= Ü~ìëëÉê=äÉåíÉãÉåí=ä~=îáíÉëëÉ=àìëèìÛ¶=~ííÉáåÇêÉ= ä~ îáíÉëëÉ=éê¨ê¨Öä¨ÉK= j~êÅÜÉ=ÇÉ=ÅçìêíÉ=Çìê¨ÉI=ë~åë=~ÅíáîÉê=äÉ=Åê~å= ÇÛ~êêÆí=W  mêçŨÇÉò=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=áÇÉåíáèìÉ=~îÉÅ= äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ã~ä~ñÉìê=ffK= bÑÑÉÅíìÉò=äÉ=Ǩãçåí~ÖÉ=Ç~åë=äÛçêÇêÉ= ÅÜêçåçäçÖáèìÉ=áåîÉêëÉK ^àìëí~ÖÉ=ÇÉ=ä~=îáíÉëëÉ  mçìê=ê¨ÖäÉê=ä~=îáíÉëëÉ=ÇÉ=íê~î~áäI=~ãÉåÉò= ä~ ãçäÉííÉ=ëìê=äÉ=ÅÜáÑÑêÉ=ëçìÜ~áí¨K qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM qóéÉ=o=NUMM=so OQ  ^ééìóÉò=ëìê=äÛáåíÉêêìéíÉìê=Éí=êÉíÉåÉòJäÉK  mçìê=¨íÉáåÇêÉ=äÛ~éé~êÉáäI=êÉäßÅÜÉò= äÛáåíÉêêìéíÉìêK j~êÅÜÉ=éÉêã~åÉåíÉ=~îÉÅ=ÉåÅê~åí~ÖÉ=W  ^ééìóÉò=ëìê=ä~=ÖßÅÜÉííÉ=Éí=ã~áåíÉåÉòJä~= ~ééìó¨É=ENKFK  mçìê=èìÉ=ä~=ÖßÅÜÉííÉ=ëÛÉåÅê~åíÉI=~ééìóÉò= ëìê=äÉ=Äçìíçå=ÇÉ=îÉêêçìáää~ÖÉ=Éí=ã~áåíÉåÉòJäÉ= ~ééìó¨=EOKFK=oÉäßÅÜÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=EPKFK  mçìê=¨íÉáåÇêÉ=äÛ~éé~êÉáäI=~ééìóÉò=Äêá≠îÉJ ãÉåí=ëìê=äÛá ...
 • Page 25

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM qóéÉ=o=NUMM=soI=o=OMMM `çåëáÖåÉë=ÇÉ=íê~î~áä iÉ=ã~ä~ñÉìê=Éëí=¨èìáé¨=ÇÛìåÉ=ÖßÅÜÉííÉ= j~êÅÜÉ L=^êêÆí=¶=Ǩã~êê~ÖÉ=¨äÉÅíêçåáèìÉ= Éå ÇçìÅÉìê=Eo=NUMM=so=ìåáèìÉãÉåíFK j~êÅÜÉ=ÇÉ=ÅçìêíÉ=Çìê¨ÉI=ë~åë=~ÅíáîÉê=äÉ=Åê~å= ÇÛ~êêÆí=W  ^éê≠ë=~îçáê=¨íÉáåí=äÉ=ãçíÉìêI=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ= ã~ä~ñÉìê=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=Äêá≠îÉãÉåíK  pá=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ã~ä~ñÉìê=íçìÅÜÉ=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉI= ìå=êÉÅìä=Äêìí~ä=êáëèìÉ=ÇÉ=ëÉ=éêçÇìáêÉK  mäçåÖÉò=ÇÛ~ÄçêÇ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=ã~ä~ñÉìê=Ç~åë= äÉ=ã¨ä~åÖÉ=¶=ã~ä~ñÉê=éìáëI=éçìê=~ääìãÉê= äÛ~éé~êÉáäI=åÛ~ééìóÉò=èìÉ=äÉåíÉãÉåí=ëìê=ä~= ÖßÅÜÉííÉ=Éí=~ííÉåÇÉò=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=~áí=~ííÉáåí= ë~=îáíÉëëÉ=ã~ñáã~äÉK j~áåíÉå~åÅÉ=Éí=åÉííçó~ÖÉ  ^ééìóÉò=ëìê=äÛáåíÉêêìéíÉìê=Éí=êÉíÉåÉòJäÉK=  mçìê=¨íÉáåÇêÉ=äÛ~éé~êÉáäI=êÉäßÅÜÉò= äÛáåíÉêêìéíÉìêK j~êÅÜÉ=éÉêã~åÉåíÉ=~îÉÅ=ÉåÅê~åí~ÖÉ=W ^sboqfppbjbkq=> Avant d’effectuer tous travaux sur le malaxeur, débranchez la fiche mâle de la prise de courant. kÉííçó~ÖÉ  kÉííçóÉò=ê¨Öìäá≠êÉãÉåí=äÛ~éé~êÉáä=Éí=äÉë=çì≥Éë= ÇÉ ...
 • Page 26

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM `çåëáÖåÉë=éçìê=ä~=ãáëÉ=~ì êÉÄìí d~ê~åíáÉ a^kdbo=> içêëèìÉ=äÉë=~éé~êÉáäë=çåí=Ñáåá=ÇÉ=ëÉêîáêI=ÉåäÉîÉò= äÉìê=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉ=éçìê=äÉë= êÉåÇêÉ=áåìíáäáë~ÄäÉëK m~óë=ÇÉ=äÛrb=ìåáèìÉãÉåíK cibu=ÅçåëÉåí=O=~åå¨Éë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí= ¶ äÛ~ÅÜ~í=ÇÛìåÉ=ã~ÅÜáåÉ=åÉìîÉK= i~ é¨êáçÇÉ ÇÉ Ö~ê~åíáÉ=ÅçããÉåÅÉ=¶=ä~=Ç~íÉ= ÇÉ îÉåíÉ=ÇÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=~ì=Åçåëçãã~íÉìê= Ñáå~äK=i~ Ö~ê~åíáÉ=åÉ=ÅçìîêÉ=èìÉ=äÉë=ǨÑ~ìíë= áãéìí~ÄäÉë=¶=ÇÉë=îáÅÉë=ÇÉ=ã~íá≠êÉ=Éí=L=çì=ÇÉ= Ñ~ÄêáÅ~íáçå=~áåëá=èìÛ¶=äÛ~ÄëÉåÅÉ=ÇÉ=éêçéêá¨í¨ë= éêçãáëÉëK=bå=Å~ë=ÇÉ=êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI= ãìåáëëÉòJîçìë=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇÛ~ÅÜ~í=çêáÖáå~äÉ= Åçãéçêí~åí=ä~=Ç~íÉ=ÇÛ~ÅÜ~íK=iÉë=ê¨é~ê~íáçåë= ëçìë=Ö~ê~åíáÉ=åÉ=éçìêêçåí=ÆíêÉ=ê¨~äáë¨Éë=èìÉ= é~ê=ÇÉë=~íÉäáÉêë=~Öꨨë=é~ê=cibu=çì=é~ê=ÇÉë= ëí~íáçåë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK i~ Ö~ê~åíáÉ=åÛÉëí=î~äáÇÉ=èìÉ=ëá=ä~=ã~ÅÜáåÉ= ~ ¨í¨ ìíáäáë¨É=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=ÅçåÑçêãÉK= kÉ ëçåí é~ë=ÅçìîÉêíë=é~ê=ä~=Ö~ê~åíáÉ=åçí~ãJ ãÉåí=äÛìëìêÉ=ÅçåÇáíáçåå¨É=é~ê=äÛìíáäáë~íáçåI= äÉë ~ééäáÅ ...
 • Page 27

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM bñÅäìëáçå=ÇÉ=êÉëéçåë~Äáäáí¨ iÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=Éí=ëçå=êÉéê¨ëÉåí~åí=åÉ=éçìêêçåí= ÆíêÉ=íÉåìë=êÉëéçåë~ÄäÉë=ÇÉë=Ççãã~ÖÉë=Éí=Çì= Ĩå¨ÑáÅÉ=éÉêÇì=Éå=ê~áëçå=ÇÛìåÉ=áåíÉêêìéíáçå= Çì ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ÇÉ=äÛ~ÑÑ~áêÉI=éêçîçèì¨ë=é~ê= äÉ=éêçÇìáí=çì=é~ê=äÛáãéçëëáÄáäáí¨=ÇÉ=äÛìíáäáëÉêK iÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=Éí=ëçå=êÉéê¨ëÉåí~åí=åÉ=éçìêêçåí= ÆíêÉ=íÉåìë=êÉëéçåë~ÄäÉë=ÇÉë=Ççãã~ÖÉë= éêçîçèì¨ë=é~ê=ìåÉ=ìíáäáë~íáçå=áåÉñéÉêíÉ=Çì= éêçÇìáí=çì=é~ê=ëçå=ìíáäáë~íáçå=Éå=~ëëçÅá~íáçå= ~îÉÅ=äÉë=éêçÇìáíë=ÇÛ~ìíêÉë=Ñ~ÄêáÅ~åíëK OT ...
 • Page 28

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fåÇáÅÉ páãÄçäá=ìíáäáòò~íá a~íá=íÉÅåáÅá= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=OU dìáÇ~=ê~éáÇ~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=OV mÉê=ä~=îçëíê~=ëáÅìêÉòò~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PM oìãçêÉ=É=îáÄê~òáçåÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PN fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PO j~åìíÉåòáçåÉ=É=Åìê~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PQ fëíêìòáçåá=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ= É=äç=ëã~äíáãÉåíç= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PQ `çåÑçêãáí¶= ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PR d~ê~åòá~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PR mbof`lil> fåÇáÅ~=ìå=éÉêáÅçäç=áããáåÉåíÉK=få=Å~ëç= ÇÛáåçëëÉêî~åò~=ÇÉääÛ~îîÉêíÉåò~I=éÉêáÅçäç= Çá ãçêíÉ=ç=Çá=ÑÉêáíÉ=Öê~îáK morabkw^> fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~òáçåÉ=ÉîÉåíì~äãÉåíÉ= éÉêáÅçäçë~K=få=Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=ÇÉääÛ~îîáëçI= éÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=ç=Ç~ååá=ã~íÉêá~äáK ^ssfpl fåÇáÅ~=ÅçåëáÖäá=éÉê=äÛáãéáÉÖç=ÉÇ=áåÑçêã~òáçåá= áãéçêí~åíáK páãÄçäá=ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáç mÉê ...
 • Page 29

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM dìáÇ~=ê~éáÇ~ N O P Q qÉëí~=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ ^Ç~íí~íçêÉ=íÉëí~=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ j~åáÖäá~ oçíÉää~=Çá=êÉÖçä~òáçåÉ=éÉê= éêÉëÉäÉòáçåÉ=îÉäçÅáí¶ R S T U fåíÉêêìííçêÉ=låLlÑÑ mìäë~åíÉ=Çá=~êêÉëíç=éÉê=äÛáåíÉêêìííçêÉ= ~ÅÅÉäÉê~íçêÉ fåíÉêêìííçêÉ=~ÅÅÉäÉê~íçêÉ mìäë~åíÉ=Çá=~êêÉëíç=éÉê=äÛáåíÉêêìííçêÉ= låLlÑÑ OV ...
 • Page 30

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM mÉê=ä~=îçëíê~=ëáÅìêÉòò~ mbof`lil> iÉÖÖÉêÉ=éêáã~=Çá=ìë~êÉ=áä=ãáëÅÉä~íçêÉ=ÉÇ=~ÖáêÉ= ÅçåÑçêãÉãÉåíÉW Ó èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçI Ó äÉ=Âfëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~=ÖÉåÉê~äáÊ=éÉê=äÛìëç= Çá=ÉäÉííêçìíÉåëáäáI=åÉääÛ~ÅÅäìëç=Ñ~ëÅáÅçäç= EpÅêáííáJkøW PNRKVNRFI Ó äÉ=êÉÖçäÉ=É=äÉ=åçêãÉ=éÉê=ä~=éêÉîÉåòáçåÉ=ÇÉÖäá= áåÑçêíìåá=îáÖÉåíá=åÉä=äìçÖç=ÇÛáãéáÉÖçK nìÉëíç=ãáëÅÉä~íçêÉ=≠=Åçëíêìáíç=ëÉÅçåÇç=äç= ëí~íç=ÇÉääÛ~êíÉ=É=äÉ=êÉÖçäÉ=íÉÅåáÅÜÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~= êáÅçåçëÅáìíÉK=qìíí~îá~=åÉä=ëìç=áãéáÉÖç= éçëëçåç=ÇÉêáî~êÉ=éÉêáÅçäá=éÉê=äÛáåÅçäìãáí¶=É=ä~= îáí~=ÇÉääÛìíáäáòò~íçêÉ=É=Çá=íÉêòáI=åçåÅܨ=Ç~ååá=~ää~= ã~ÅÅÜáå~=ç=~Ç=~äíêá=ÄÉåá=ã~íÉêá~äáK=rë~êÉ=áä= ãáëÅÉä~íçêÉ=ëçäç Ó éÉê=äÛìëç=êÉÖçä~êÉ=éêÉîáëíçI Ó áå=éÉêÑÉííç=ëí~íç=íÉÅåáÅç=Çá=ëáÅìêÉòò~K bäáãáå~êÉ=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=á=Öì~ëíá=ÅÜÉ= éêÉÖáìÇáÅ~åç=ä~=ëáÅìêÉòò~K rëç=êÉÖçä~êÉ fä=ãáëÅÉä~íçêÉ=≠=éêÉîáëíç Ó éÉê=äÛáãéáÉÖç=éêçÑÉëëáçå~äÉ=åÉääÛáåÇìëíêá~= É åÉääÛ~êíáÖá~å~íçI Ó Åçå=íÉëíÉ=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ=Çá=Ñçêã~= É ÇáãÉåëáçåá=~ÇÉÖì~í ...
 • Page 31

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  kçå=ìë~êÉ=äÛÉäÉííêçìíÉåëáäÉ=ëÉ=áä=Å~îç= ≠ Ç~ååÉÖÖá~íçK=kçå=íçÅÅ~êÉ=áä=Å~îç= Ç~ååÉÖÖá~íç=ÉI=ëÉ=áä=Å~îç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååá= Çìê~åíÉ=áä=ä~îçêçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉK= fä Å~îç=Ç~ååÉÖÖá~íç=~ìãÉåí~=áä=êáëÅÜáç=Çá= ìå~ ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~K  `çääÉÖ~êÉ=Öäá=ÉäÉííêçìíÉåëáäáI=ÅÜÉ=îÉåÖçåç= ìë~íá=~ääÛ~éÉêíçI=íê~ãáíÉ=ìå=áåíÉêêìííçêÉ= ÇáÑÑÉêÉåòá~äÉ=EcfF=Eë~äî~îáí~FK oìãçêÉ=É=îáÄê~òáçåÉ f=î~äçêá=Çá=êìãçêÉ=É=îáÄê~òáçåÉ=ëçåç=ëí~íá= êáäÉî~íá=ëÉÅçåÇç=bk SMTQRK= fä=äáîÉääç=Çá=êìãçêÉ=ëíáã~íç=^=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ≠=íáéáÅ~ãÉåíÉW o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM mêÉëëáçåÉ= mçíÉåò~= ~ÅìëíáÅ~=ié^= ~ÅìëíáÅ~=it^= xÇ_E^Fz xÇ_E^Fz UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN fåëáÅìêÉòò~=h=Z=P=Ç_ s~äçêÉ=íçí~äÉ=Çá=îáÄê~òáçåÉ=EåÉää~=ãáëÅÉä~òáçåÉ= Çá=ëçëí~åòÉ=ãáåÉê~äáFW= s~äçêÉ=Çá=ÉãáëëáçåÉ=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOIR PIT=GLTIQ=GG YOIR YOIR mbof`lil> f=î~äçêá=Çá=ãáëìê~=áåÇáÅ~íá=ëçåç=î~äáÇá=ëçäç=éÉê= ~éé~êÉÅÅÜá=åìçî ...
 • Page 32

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç mbof`lil> mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêç=ëìä=ãáëÅÉä~íçêÉI= Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK morabkw^> i~=íÉåëáçåÉ=Çá=êÉíÉ=ÇáëéçåáÄáäÉ=É=ä~=íÉåëáçåÉ= áåÇáÅ~í~=ëìää~=í~êÖÜÉíí~=éçêí~JÇ~íá=ÇÉîçåç= ÅçáåÅáÇÉêÉK mêáã~=ÇÉää~=ãÉëë~=áå=ÑìåòáçåÉ bëÉÖìáêÉ=äç=ëãçåí~ÖÖáç=åÉääÛçêÇáåÉ=áåîÉêëçK  aáëáãÄ~ää~êÉ=áä=ãáëÅÉä~íçêÉ=É=Åçåíêçää~êÉ=ä~= ÅçãéäÉíÉòò~=ÇÉää~=Ñçêåáíìê~=ÉÇ=ÉîÉåíì~äá= Ç~ååá=Çá=íê~ëéçêíçK  jçåí~êÉ=ä~=ã~åáÖäá~K  jçåí~êÉ=ä~=íÉëí~=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉK= qáéç=ow=SMM jçåí~êÉ=ä~=ã~åáÖäá~ rë~êÉ=áä=ãáëÅÉä~íçêÉ=ëçäç=Ççéç=áä=ãçåí~ÖÖáç= ÇÉääDáãéìÖå~íìê~K  ^ééçÖÖá~êÉ=äÛáãéìÖå~íìê~=ëìää~=ÑáäÉíí~íìê~= É éçá=êìçí~êä~=áå=ëÉåëç=çê~êáçK jçåí~ÖÖáçLëçëíáíìòáçåÉ=ÇÉää~=íÉëí~= Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ iÉ=íÉëíÉ=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ= ãçåí~íÉ=åÉääÛ~äÄÉêáåç=ãçíçêÉ=~Ç~ííçI= éçáÅܨ ~äíêáãÉåíá=åçå=≠=Ö~ê~åíáíç=áä=ÅçêêÉííç= Ñìåòáçå~ãÉåíç=ÇÉä=ãáëÅÉä~íçêÉ=É=äÉ=íÉëíÉ= Çá ãáëÅÉä~òáçåÉ=éçëëçåç=áåÅÉéé~êëáK  fåëÉêáêÉ=ä~=íÉëí~=Çá=ãáë ...
 • Page 33

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM oÉÖçä~òáçåÉ=ÇÉää~=îÉäçÅáí¶  mÉê=ä~=êÉÖçä~òáçåÉ=ÇÉä=åìãÉêç=Çá=Öáêá=Çá= ä~îçêçI=ÇáëéçêêÉ=ä~=êçíÉää~=Çá=êÉÖçä~òáçåÉ= ëìä î~äçêÉ=ÇÉëáÇÉê~íçK  mÉê=ëéÉÖåÉêÉ=êáä~ëÅá~êÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉK pÉêîáòáç=Åçåíáåìç=Åçå=~êêÉëíç=ÇÉä=ÄáäáÅçW qáéç=o=SMM=ssI ow=SMM qáéç=o=NUMM=so  mêÉãÉêÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉ=É=ã~åíÉåÉêäç= éêÉãìíç ENKFK  mÉê=ÄäçÅÅ~êÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉ=éêÉãÉêÉ= É ã~åíÉåÉêÉ=éêÉãìíç=áä=éìäë~åíÉ=Çá= ~êêÉëíç EOKFK=oáä~ëÅá~êÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉ=EPKFK  mÉê=ëéÉÖåÉêÉ=éêÉãÉêÉ=ÄêÉîÉãÉåíÉ= É êáä~ëÅá~êÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉK qáéç=o=NUMM=soI=o=OMMM f=ãáëÅÉä~íçêá=ëçåç=Ççí~íá=Çá=ìå=áåíÉêêìííçêÉ=låLlÑÑ= ÉäÉííêçåáÅç=Åçå=~îîá~ãÉåíç=ëçÑí=ëí~êí= Eëçäç o NUMM=soFK pÉêîáòáç=ÇáëÅçåíáåìç=ëÉåò~=~êêÉëíç=ÇÉä=ÄáäáÅçW ^ÅÅÉåÇÉêÉ=É=ëéÉÖåÉêÉ= áä ãáëÅÉä~íçêÉ qáéç=o=SMM=ssI ow=SMM f=ãáëÅÉä~íçêá=ëçåç=Ççí~íá=Çá=ìå=áåíÉêêìííçêÉ= ~ÅÅÉäÉê~íçêÉK=nìÉëíç=éÉêãÉííÉ=áä=äÉåíç=~ìãÉåíç= ÇÉää~=îÉäçÅáí¶=Çá=êçí~òáçåÉ=Ñáåç=~ä=åìãÉêç=Çá=Öáêá= éêÉÇÉÑáåáíçK= pÉêîáòáç=ÇáëÅçåíáåìç=ëÉåò~=~ê ...
 • Page 34

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  mÉê=ëéÉÖåÉêÉ=éêÉãÉêÉ=ÄêÉîÉãÉåíÉ= É êáä~ëÅá~êÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉK mêçíÉòáçåÉ=Åçåíêç=á=ëçîê~ÅÅ~êáÅÜá qáéç=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  få=Å~ëç=Çá=ëçîê~ÅÅ~êáÅç=Çá=ÄêÉîáëëáã~=Çìê~í~= ä~=éêçíÉòáçåÉ=Åçåíêç=á=ëçîê~ÅÅ~êáÅÜá= áãéÉÇáëÅÉ=Ç~ååá=~ä=ãçíçêÉ=ëéÉÖåÉåÇç= ~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK ^äíêÉ=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=éêçÇçííá=ÇÉä=éêçÇìííçêÉ= ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçãK fëíêìòáçåá=éÉê=áä=ä~îçêç  açéç=äç=ëéÉÖåáãÉåíç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI= ä~ íÉëí~=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ=Öáê~=~åÅçê~= ÄêÉîÉãÉåíÉK  pÉ=ä~=íÉëí~=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ=áå=êçí~òáçåÉ= íçÅÅ~ ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=éì∂=éêçîçÅ~êÉ=ìå= Åçåíê~ÅÅçäéçK  ^ÅÅÉåÇÉêÉ=äÛÉäÉííêçìíÉåëáäÉI=ëçäç=Ççéç= ~îÉêÉ áããÉêëç=ä~=íÉëí~=Çá=ãáëÅÉä~òáçåÉ= åÉä ã~íÉêá~äÉ=Ç~=ãáëÅÉä~êÉI=éêÉãÉåÇç= äÉåí~ãÉåíÉ=äÛáåíÉêêìííçêÉ=ÉÇ=~ííÉåÇÉêÉ=ÅÜÉ= äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~ÄÄá~=ê~ÖÖáìåíç=ä~=ã~ëëáã~= îÉäçÅáí¶K j~åìíÉåòáçåÉ=É=Åìê~ mbof`lil> Prima di qualsiasi lavoro sul miscelatore, estrarre la spina di alimentazione. mìäáòá~  mìäáêÉ=êÉÖçä~êãÉåíÉ=äÛ~éé~êÉÅ ...
 • Page 35

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM `çåÑçêãáí¶= aáÅÜá~êá~ãç=ëçííç=ä~=åçëíê~=ÉëÅäìëáî~= êÉëéçåë~Äáäáí¶=ÅÜÉ=èìÉëíç=éêçÇçííç= ≠ ÅçåÑçêãÉ=~ääÉ=ëÉÖìÉåíá=åçêãÉ=ç ÇçÅìãÉåíá= åçêã~íáîáW bk=SMTQR=ëÉÅçåÇç=äÉ=ÇáëéçëáòáçåÉ=ÇÉääÉ= ÇáêÉííáîÉ=OMMQLNMUL`bI=OMMSLQOL`bK c~ëÅáÅçäç=íÉÅåáÅç=éêÉëëçW cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄeI=o=C=a _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê NNKMNKOMNM cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄe _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê d~ê~åòá~ ^ääÛ~Åèìáëíç=Çá=ìå~=ã~ÅÅÜáå~=åìçî~I=cibu= ÅçåÅÉÇÉ=O=~ååá=Çá=Ö~ê~åòá~=ÇÉä=éêçÇìííçêÉI= ~Ç áåáòá~êÉ=Ç~ää~=Ç~í~=Çá=îÉåÇáí~=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~= ~ääÛìíÉåíÉ=Ñáå~äÉK=i~ Ö~ê~åòá~=ëá=ÉëíÉåÇÉ=ëçäç= ~á îáòá=~ííêáÄìáÄáäá=~=ÇáÑÉííç=Çá=ã~íÉêá~äÉ=ç=Çá= éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=~ä=ã~åÅ~íç=~ÇÉãéáãÉåíç= ÇÉääÉ=éêçéêáÉí¶=Ö~ê~åíáíÉK=mÉê=äÛÉëÉêÅáòáç=Çá= ìå Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=≠=åÉÅÉëë~êáç=ÉëáÄáêÉ= áä ÇçÅìãÉåíç=çêáÖáå~äÉ=ÇÛ~Åèìáëíç=Åçå=ä~=Ç~í~= Çá îÉåÇáí~K=iÉ=êáé~ê~òáçåá=áå=Ö~ê~åòá~=ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ=ÉëÉÖìáíÉ=ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=Ç~=çÑÑáÅáåÉ= ç Ç~=ëí~òáçåá=Çá=~ëë ...
 • Page 36

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM `çåíÉåáÇç p∞ãÄçäçë=ÉãéäÉ~Ççë a~íçë=í¨ÅåáÅçë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PS aÉ=ìå=îáëí~òç==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PT m~ê~=ëì=ëÉÖìêáÇ~Ç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PU oìáÇçë=ó=îáÄê~ÅáçåÉë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PV fåÇáÅ~ÅáçåÉë=é~ê~=Éä=ìëç= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QM j~åíÉåáãáÉåíç=ó=ÅìáÇ~Çç= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QO fåÇáÅ~ÅáçåÉë=é~ê~=ä~=ÇÉéçäìÅáμå==K=K=K=K=K=K=K=QO `çåÑçêãáÇ~Ç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QP d~ê~åí∞~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QP fl^asboqbk`f^> fåÇáÅ~=ìå=éÉäáÖêç=áåãáåÉåíÉK=bå=Å~ëç=ÇÉ= áåÅìãéäáãáÉåíçI=ÉñáëíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=ãìÉêíÉ= ç äÉëáçåÉë=ÇÉ=ä~=ã~óçê=Öê~îÉÇ~ÇK fl`rfa^al> fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~Åáμå=éçëáÄäÉãÉåíÉ=éÉäáÖêçë~K= bä=áåÅìãéäáãáÉåíç=áãéäáÅ~=Éä=éÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë= ç=Ç~¥çë=ã~íÉêá~äÉëK klq^ fåÇáÅ~=ÅçåëÉàçë=é~ê~=Éä=ìëç=É=áåÑçêã~ÅáçåÉë= áãéçêí~åíÉëK p∞ãÄçäçë=Éå=Éä=~é~ê~íç fliÉÉê=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ= ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=~=Ñáå=ÇÉ ...
 • Page 37

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM aÉ=ìå=îáëí~òç N O P Q `Éëí~=ÇÉ=Ä~íáÇç ^Ç~éí~Ççê=é~ê~=ä~=ÅÉëí~=ÇÉ=Ä~íáÇç j~åáà~ oìÉÇ~=ÇÉ=~àìëíÉ=é~ê~=ä~=éêÉëÉäÉÅÅáμå= ÇÉ=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç R S T U `çåãìí~Ççê=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç= ó ~é~Ö~Çç qÉÅä~=ÇÉ=íê~Ä~=é~ê~=Éä=Åçåãìí~Ççê= ~ÅÉäÉê~Ççê `çåãìí~Ççê=~ÅÉäÉê~Ççê mìäë~Ççê=ÇÉ=íê~Ä~=é~ê~=Éä= Åçåãìí~Ççê=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç= ó ~é~Ö~Çç PT ...
 • Page 38

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM m~ê~=ëì=ëÉÖìêáÇ~Ç fl^asboqbk`f^> iÉÉê=ó=~Åíì~ê=ÇÉ=~ÅìÉêÇç=~=äç=ÉñéêÉë~Çç=~åíÉë= ÇÉ=ìë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~W Ó ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= éêÉëÉåíÉëI Ó ä~ë=ÂfåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇÊ= Éå=Éä=ìëç=ÇÉ=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë=Éå=Éä= Åì~ÇÉêåáääç=~Çàìåíç=Eåø=ÇÉ=íÉñíçW PNRKVNRFI Ó ä~ë=êÉÖä~ë=ó=éêÉëÅêáéÅáçåÉë=é~ê~=ä~= éêÉîÉåÅáμå=ÇÉ=~ÅÅáÇÉåíÉë=îáÖÉåíÉë=Éå= Éä äìÖ~êK bëí~=Ä~íáÇçê~=ÑìÉ=ÅçåëíêìáÇ~=ÇÉ=~ÅìÉêÇç=Åçå= Éä Éëí~Çç=ÇÉ=ä~=í¨ÅåáÅ~=ó=êÉÖä~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç= í¨ÅåáÅ~=êÉÅçåçÅáÇ~ëK=^=éÉë~ê=ÇÉ=ÉääçI=éìÉÇÉå= éêçÇìÅáêëÉ=êáÉëÖçë=é~ê~=ä~=îáÇ~=ó=ë~äìÇ=ÇÉä= çéÉê~êáç=Çìê~åíÉ=ëì=ìëçI=ç=ÄáÉå=Ç~¥çë=Éå=ä~= ã•èìáå~=ì=çíêçë=î~äçêÉëK=i~=Ä~íáÇçê~=ÇÉÄÉ= ìíáäáò~êëÉ=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ Ó é~ê~=íê~Ä~àçë=~ÇÉÅì~Ççë=~=ëì=ÑìåÅáμåI Ó Éå=Éëí~Çç=μéíáãç=ÇÉ=ÅçåÇáÅáçåÉë=ÇÉ= í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇK aÉÄÉå=Éäáãáå~êëÉ=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=íçÇ~ë= ~èìÉää~ë=éÉêíìêÄ~ÅáçåÉë=èìÉ=~ÑÉÅíÉå=ä~= ëÉÖìêáÇ~ÇK ríáäáò~Åáμå=~ÇÉÅì~Ç~=~=ëì=ÑìåÅáμå i~=Ä~íáÇçê~=Éëí•=ÇÉëíáå~Ç~ Ó ~ä=ìëç=éêçÑÉë ...
 • Page 39

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  kç=ìíáäáò~ê=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=Åì~åÇç= Éä Å~ÄäÉ=Éëí•=Ç~¥~ÇçK=kç=íçÅ~ê=Éä=Å~ÄäÉ= Ç~¥~Çç=ó=ÇÉëÅçåÉÅí~êäç=ÇÉä=íçã~ÅçêêáÉåíÉ= ëá Éä=ãáëãç=ëÉ=Ç~¥~=Çìê~åíÉ=Éä=íê~Ä~àçK= `~ÄäÉë=Ç~¥~Ççë=~ìãÉåí~å=Éä=éÉäáÖêç=ÇÉ= ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ëK  i~ë=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë=èìÉ=ëÉ= ÅçåÉÅíÉå=~=ä~=áåíÉãéÉêáÉI=ÇÉÄÉå=~äáãÉåí~êëÉ= ~=íê~î¨ë=ÇÉ=ìå=Çáëóìåíçê=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=ÇÉ= éêçíÉÅÅáμåK oìáÇçë=ó=îáÄê~ÅáçåÉë içë=åáîÉäÉë=ÇÉ=êìáÇç=ó=ÇÉ=îáÄê~Åáμå=ÑìÉêçå= ÇÉíÉêãáå~Ççë=ëÉÖ∫å=bk SMTQRK= bä=åáîÉä=ÇÉ=éêÉëáμå=ëçåçê~=^=Éî~äì~Çç=ÇÉä= Éèìáéç=Éë=í∞éáÅ~ãÉåíÉ=ÇÉW o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM mêÉëáμå=ëçåçê~= mçíÉåÅá~= ié^=xÇ_E^Fz ëçåçê~=it^= xÇ_E^Fz UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN fåÅÉêíáÇìãÄêÉ=h=Z=P=Ç_ s~äçê=íçí~ä=ÇÉ=ä~ë=îáÄê~ÅáçåÉë=EÇìê~åíÉ=Éä= Ä~íáÇç=ÇÉ=ã~íÉêá~äÉë=Åçå=Ä~ëÉ=ãáåÉê~äFW= s~äçê=ÇÉ=Éãáëáμå=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOIR PIT=GLTIQ=GG YOIR YOIR fl^asboqbk`f^> içë=î~äçêÉë=áåÇáÅ~Ççë=ëçå=î•äáÇç ...
 • Page 40

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fåÇáÅ~ÅáçåÉë=é~ê~=Éä=ìëç fl^asboqbk`f^> ^åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=í~êÉ~ë=Éå=ä~=Ä~íáÇçê~I= ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=êÉÇK fl`rfa^al> i~=íÉåëáμå=ÇÉ=êÉÇ=éêÉëÉåíÉ=Éå=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ó=ä~= íÉåëáμå=áåÇáÅ~Ç~=Éå=ä~=ÅÜ~é~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë= ÇÉÄÉå=ÅçáåÅáÇáêK ^åíÉë=ÇÉ=ä~=éìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~ bä=ÇÉëãçåí~àÉ=ëÉ=ÉÑÉÅí∫~=Éå=çêÇÉå=áåîÉêëçK  aÉëÉãÄ~ä~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ó=Åçåíêçä~ê=èìÉ=Éä= îçäìãÉå=ÇÉ=ÉåíêÉÖ~=Éëí¨=ÅçãéäÉíçI= ÇÉíÉêãáå~åÇç=ä~=ÉñáëíÉåÅá~=ÇÉ=ÉîÉåíì~äÉë= Ç~¥çë=Å~ìë~Ççë=Çìê~åíÉ=Éä=íê~åëéçêíÉK  jçåí~ê=ä~=ã~åáà~K  jçåí~ê=ä~=ÅÉëí~=ÇÉ=Ä~íáÇçK= qáéç=ow=SMM jçåí~ê=ä~=ã~åáà~ ríáäáò~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Åçå=ä~=ã~åáà~= ãçåí~Ç~K  ^ëÉåí~ê=ä~=ã~åáà~=Éå=ä~=êçëÅ~=ó=Öáê~ê=Éå= ëÉåíáÇç=Üçê~êáçK i~ë=ÅÉëí~ë=ÇÉ=Ä~íáÇç=ÇÉÄÉå=ãçåí~êëÉ=Éå=äçë= Üìëáääçë=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=~ÇÉÅì~ÇçëI=ó~=èìÉ= ÇÉ=äç=Åçåíê~êáç=åç=ëÉ=Ö~ê~åíáò~=ä~=ÑìåÅáçå~äáÇ~Ç= ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ó=ä~ë=ÅÉëí~ë=ÇÉ=Ä~íáÇç=ëÉ=éìÉÇÉå= ÉåÖ~åÅÜ~êK  `~ä~ê=ä~=ÅÉëí~=ÇÉ=Ä~íáÇç=f=EëÉ=êÉÅçåçÅÉ=éçê= ä~ ÉñáëíÉ ...
 • Page 41

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM oÉÖìä~Åáμå=ÇÉ=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç cìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçåíáåìç=Åçå=íê~Ä~W  m~ê~=~àìëí~ê=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=íê~Ä~àçI=Öáê~ê=ä~= êìÉÇ~=ÇÉ=~àìëí~=~ä=î~äçê=ÇÉëÉ~ÇçK qáéç=o=SMM=ssI ow=SMM qáéç=o=NUMM=so  mêÉëáçå~ê=Éä=Åçåãìí~Ççê=ó=ëìàÉí~êäç=Éå=Éëí~= éçëáÅáμå=ENKFK  m~ê~=íê~Ä~êI=~ÅÅáçå~ê=Éä=éìäë~Ççê= ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=ó=ëìàÉí~êäç=EOKFK= pçäí~ê=Éä=Åçåãìí~Ççê=EPKFK  m~ê~=Éä=é~êçI=éêÉëáçå~ê=ÄêÉîÉãÉåíÉ= Éä Åçåãìí~Ççê=ó=ëçäí~êäçK qáéç=o=NUMM=soI=o=OMMM i~ë=Ä~íáÇçê~ë=Éëí•å=Éèìáé~Ç~ë=Åçå=ìå=ÅçåJ ãìí~Ççê=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç=ó=~é~Ö~Çç=~ÇÉã•ë= ÇÉ ìå=~êê~åèìÉ=ëì~îÉ=ÉäÉÅíêμåáÅç=Eëçäç= o=NUMM=soFK j~êÅÜ~=ÇÉ=íáÉãéç=êÉÇìÅáÇç=ëáå=íê~Ä~ÇçW båÅÉåÇáÇç=ó=~é~Ö~Çç=ÇÉ=ä~= Ä~íáÇçê~ qáéç=o=SMM=ssI ow=SMM i~ë=Ä~íáÇçê~ë=Éëí•å=Éèìáé~Ç~ë=Åçå=ìå=éìäë~Ççê= ÇÉ=~ÅÉäÉê~ÅáμåK=mÉêãáíÉ=Éä=~ìãÉåíç=äÉåíç=ÇÉ=ä~= îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç=Ü~ëí~=~èìÉää~=éêÉîá~ãÉåíÉ= ~àìëí~Ç~K= j~êÅÜ~=ÇÉ=íáÉãéç=êÉÇìÅáÇç=ëáå=íê~Ä~ÇçW  mêÉëáçå~ê=Éä=Åçåãìí~Ççê=ó=ëìàÉí~êäçK  m~ê~=Éä=é~êçI=ëçäí~ê=Éä ...
 • Page 42

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  m~ê~=Éä=é~êçI=éêÉëáçå~ê=ÄêÉîÉãÉåíÉ= Éä Åçåãìí~Ççê=ó=ëçäí~êäçK mêçíÉÅÅáμå=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~ë qáéç=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  bå=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉÅ~êÖ~ë=ÉñíêÉã~Ç~ãÉåíÉ= Åçêí~ëI=ä~=éêçíÉÅÅáμå=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ= éêçíÉÖÉ=~ä=ãçíçêI=ÇÉëÅçåÉÅí~=Éä=Éèìáéç= ~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉK lÄíÉåÇê•=ã•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=Éä=éêçÇìÅíç= éçê=é~êíÉ=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉI=îáëáí~åÇç=Éä=ëáíáç= ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçãK fåÇáÅ~ÅáçåÉë=é~ê~=Éä=íê~Ä~àç  aÉëéì¨ë=ÇÉ=~é~Ö~Ç~I=ä~=Ä~íáÇçê~=éêÉëÉåí~= ìå~=ã~êÅÜ~=áåÉêÅá~ä=ÄêÉîÉK  pá=ä~=ÅÉëí~=ÇÉ=Ä~íáÇç=Éåíê~=Éå=Åçåí~Åíç= Åçå ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉI=éìÉÇÉ=ÖÉåÉê~êëÉ=ìå= Åçåíê~ÖçäéÉK  mçåÉê=Éä=Éèìáéç=Éå=ã~êÅÜ~=êÉÅá¨å=ÇÉëéì¨ë= ÇÉ=ëìãÉêÖáê=ä~=ÅÉëí~=ÇÉ=Ä~íáÇç=Éå=Éä=ã~íÉêá~ä= ~=éêçÅÉë~êI=~ÅÅáçå~åÇç=äìÉÖç=äÉåí~ãÉåíÉ=Éä= Åçåãìí~Ççê=ó=ÉëéÉê~åÇç=èìÉ=Éä=Éèìáéç= ~äÅ~åÅÉ=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=Öáêç=ã•ñáã~K j~åíÉåáãáÉåíç=ó=ÅìáÇ~Çç fl^asboqbk`f^> Antes de efectuar cualquier tarea en la batidora, desconectar el enchufe de red. iáãéáÉò~  iáãéá~ê=êÉÖìä~êãÉå ...
 • Page 43

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM `çåÑçêãáÇ~Ç= aÉÅä~ê~ãçë=Ä~àç=åìÉëíê~=êÉëéçåë~ÄáäáÇ~Ç= ÉñÅäìëáî~I=èìÉ=ÉëíÉ=éêçÇìÅíç=ÅçåÅìÉêÇ~= Åçå ä~ë=ëáÖìáÉåíÉë=åçêã~ë=ó=ÇçÅìãÉåíçë= åçêã~íáîçëW bk=SMTQR=ëÉÖ∫å=ÇÉíÉêãáå~ÅáçåÉë= ÇÉ ä~ë ÇáêÉÅíáî~ë=OMMQLNMUL`bI=OMMSLQOL`bK bñéÉÇáÉåíÉ=í¨ÅåáÅç=ÉåW cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄeI=o=C=a _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê NNKMNKOMNM cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄe _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê d~ê~åí∞~ ^ä=~Çèìáêáê=ìå~=ã•èìáå~=åìÉî~I=cibu=çÑêÉÅÉ= ìå~=Ö~ê~åí∞~=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ÇÉ=O ~¥çë=~=é~êíáê= ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=îÉåí~=~ä=ÅçåëìãáÇçê=Ñáå~ä=ÇÉ=ä~= ãáëã~K=i~=Ö~ê~åí∞~=~Ä~êÅ~=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ= ÇÉÑáÅáÉåÅá~ë=çêáÖáå~Ç~ë=éçê=Ñ~ääçë=Éå=Éä=ã~íÉêá~ä= óLç=Ñ~ääçë=çêáÖáå~Ççë=Çìê~åíÉ=ä~=Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI= ~ë∞ Åçãç=~ä=áåÅìãéäáãáÉåíç=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë= ~ëÉÖìê~Ç~ëK=bå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉê=î~äÉê=Éëí~= Ö~ê~åí∞~I=ÇÉÄÉê•=~Çàìåí~êëÉ=Éä=ÅÉêíáÑáÅ~Çç= ÇÉ Åçãéê~=çêáÖáå~äI=ÅçåíÉåáÉåÇç=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ= îÉåí~K=i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~=ëçä~ãÉåíÉ= éìÉÇÉå=ÉÑÉÅíì~êä~ë=äçë ...
 • Page 44

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM ðåÇáÅÉ p∞ãÄçäçë=ìíáäáò~Ççë `~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=í¨ÅåáÅ~ë==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QQ m~åçêßãáÅ~=Ç~=ã•èìáå~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QR m~ê~=ëì~=ëÉÖìê~å´~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QS oì∞Çç=É=îáÄê~´©ç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QT fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=QU j~åìíÉå´©ç=É=íê~í~ãÉåíç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RM fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=RM `çåÑçêãáÇ~ÇÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RN d~ê~åíá~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RN ^sfpl> `~ê~ÅíÉêáò~=ìã=éÉêáÖç=áãÉÇá~íç=É=ÉãáåÉåíÉK= ^ å©ç=çÄëÉêî~´©ç=Ç~=áåÇáÅ~´©çI=éçÇÉ=áãéäáÅ~ê= ãçêíÉ=çì=ÑÉêáãÉåíçë=ãìáíç=Öê~îÉëK ^qbk†Íl> `~ê~ÅíÉêáò~=ìã~=ëáíì~´©ç=éçëëáîÉäãÉåíÉ= éÉêáÖçë~K=^=å©ç=çÄëÉêî~´©ç=Ç~=áåÇáÅ~´©çI= éçÇÉ=áãéäáÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=çì=éêÉàì∞òçë= ã~íÉêá~áëK fkaf`^†Íl `~ê~ÅíÉêáò~=ÅçåëÉäÜçë=é~ê~=ìíáäáò~´©ç= É áåÑçêã~´πÉë=áãéçêí~åíÉëK p∞ãÄçäçë=åç=~é~êÉäÜç m~ê~=Çáãáåìá´©ç=Çç=êáëÅç=ÇÉ= ÑÉêáãÉåíçëI= ...
 • Page 45

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM m~åçêßãáÅ~=Ç~=ã•èìáå~ N O P Q `Éëíç=ãáëíìê~Ççê ^Ç~éí~Ççê=é~ê~=ç=ÅÉëíç=ãáëíìê~Ççê mìåÜç sçä~åíÉ=ÇÉ=~àìëíÉ=é~ê~=éê¨îá~= ëÉäÉÅ´©ç=Ç~ë=êçí~´πÉë R S T U fåíÉêêìéíçê=ÇÉ=iáÖKLaÉëäáÖK qÉÅä~=ÇÉ=áãçÄáäáò~´©ç=é~ê~= ç áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=~ìãÉåíç=éêçÖêÉëëáîç= Ç~=êçí~´©ç fåíÉêêìéíçê=ÇÉ=~ìãÉåíç=éêçÖêÉëëáîç= Ç~=êçí~´©ç _çí©ç=ÇÉ=ÄäçèìÉáç=é~ê~=ç=áåíÉêêìéíçê= ÇÉ=iáÖKLaÉëäáÖK QR ...
 • Page 46

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM m~ê~=ëì~=ëÉÖìê~å´~ ^sfpl> iÉê=~åíÉë=Ç~=ìíáäáò~´©ç=Çç=ãáëíìê~Ççê= É éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉW Ó bëí~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´çI Ó áåëíêì´πÉë=ÖÉê~áë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I= é~ê~ ìíáäáò~´©ç=Åçã=ÑÉêê~ãÉåí~ë= Éä¨ÅíêáÅ~ë å~ ÇçÅìãÉåí~´©ç=~åÉñ~= EqÉñíçë åK⁄ PNRKVNRFI Ó ^ë=êÉÖê~ë=É=~ë=åçêã~ë=Éã=îáÖçê=é~ê~= éêÉîÉå´©ç=Åçåíê~=~ÅáÇÉåíÉë=åç=äçÅ~ä=ÇÉ= ìíáäáò~´©ç=É=éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉK bëíÉ=ãáëíìê~Ççê=Ñçá=Ñ~ÄêáÅ~Çç=Éã=ÅçåÑçêJ ãáÇ~ÇÉ=Åçã=~=ëáíì~´©ç=~Åíì~ä=Ç~=q¨ÅåáÅ~= É Åçã=~ë=êÉÖê~ë=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~= êÉÅçåÜÉÅáÇ~ëK=kç=Éåí~åíçI=å~=ëì~=ìíáäáò~´©çI= éçÇÉã=Éñáëíáê=Ç~åçë=é~ê~=ç=ìíáäáò~Ççê=çì= íÉêÅÉáêçëI=çì=Ç~åçë=å~=ã•èìáå~=çì=åçìíêçë= ÄÉåëK=l=ãáëíìê~Ççê=ëμ=ÇÉîÉ=ëÉê=ìíáäáò~Ççê Ó ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=~ë=Çáëéçëá´πÉë=äÉÖ~áëI Ó Éã=éÉêÑÉáí~=ëáíì~´©ç=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=í¨ÅåáÅ~K ^ë=~åçã~äá~ë=èìÉ=éêÉàìÇáèìÉã=~=ëÉÖìê~å´~= ÇÉîÉã=ëÉê=áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=Éäáãáå~Ç~ëK ríáäáò~´©ç=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã= ~ë Çáëéçëá´πÉë=äÉÖ~áë l=ãáëíìê~Ççê=Éëí•=éêÉé~ê~Çç Ó é~ê~=ìã~=ìíáäáò~´©ç=å~=áåÇ∫ëíêá~=É=é ...
 • Page 47

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  bëéÉê~ê=~í¨=èìÉ=~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=ÉëíÉà~= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~Ç~I=~åíÉë=ÇÉ=~=éçìë~êK= ^=ÑÉêê~ãÉåí~=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç=éçÇÉ=éêÉåÇÉê= É éêçîçÅ~ê=~=éÉêÇ~=ÇÉ=Åçåíêçäç=ëçÄêÉ= ~ ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~K  k©ç=ìíáäáò~ê=~=ÑÉêê~ãÉåí~=Éä¨ÅíêáÅ~=Åçã= ç Å~Äç=ÇÉ=äáÖ~´©ç=Ç~åáÑáÅ~ÇçK=k©ç=íçÅ~ê=åç= Å~Äç=ÇÉ=äáÖ~´©ç=Ç~åáÑáÅ~Çç=É=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~= Ç~=íçã~Ç~I=ëÉ=ç=Å~Äç=Ñçê=Ç~åáÑáÅ~Çç=Çìê~åíÉ= ç=íê~Ä~äÜçK=`~Äçë=ÇÉ=äáÖ~´©ç=Ç~åáÑáÅ~Ççë= ~ìãÉåí~ã=ç=êáëÅç=ÇÉ=ìã=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅçK  mêçíÉÖÉê=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë=èìÉ= ÑìåÅáçåÉã=~ç=~ê=äáîêÉ=Åçã=ìã=áåíÉêêìéíçê= ÇÉ éêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=Ñ~äÜ~=EcfFK oì∞Çç=É=îáÄê~´©ç lë=î~äçêÉë=ÇÉ=êì∞Çç=É=ÇÉ=îáÄê~´©ç=Ñçê~ã= ~éìê~Ççë=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=~=bk SMTQRK= l=å∞îÉä=ÇÉ=êì∞Çç=^=Éëíáã~Çç=Çç=~é~êÉäÜç= Åçãéçêí~=åçêã~äãÉåíÉW o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM mçíÆåÅá~= mêÉëë©ç= ~Å∫ëíáÅ~=ié^= ~Å∫ëíáÅ~=it^= xÇ_E^Fz xÇ_E^Fz UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN fåëÉÖìê~å´~=h=Z=P=Ç_ s~äçê=ÖäçÄ~ä=ÇÉ=îáÄ ...
 • Page 48

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ìíáäáò~´©ç ^sfpl> ^åíÉë=ÇÉ=èì~äèìÉê=áåíÉêîÉå´©ç=åç=ãáëíìê~ÇçêI= ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉK ^qbk†Íl> ^=íÉåë©ç=ÇÉ=êÉÇÉ=Çáëéçå∞îÉä=É=~=áåÇáÅ~´©ç=ÇÉ= íÉåë©ç=å~=éä~Å~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=íÆã=èìÉ=ëÉê= ÅçáåÅáÇÉåíÉëK ^åíÉë=Ç~=ÅçäçÅ~´©ç=Éã= ÑìåÅáçå~ãÉåíç  aÉëÉãÄ~ä~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=É=îÉêáÑáÅ~êI= ëÉ ç ÑçêåÉÅáãÉåíç=Éëí•=ÅçãéäÉíç=çì=ëÉ= ç ~é~êÉäÜç=~éêÉëÉåí~=Ç~åçë=éêçîçÅ~Ççë= åç íê~åëéçêíÉK  jçåí~ê=ç=éìåÜçK  jçåí~ê=ç=ÅÉëíç=ãáëíìê~ÇçêK= bñÉÅìí~ê=~=ÇÉëãçåí~ÖÉã=éçê=çêÇÉã=áåîÉêë~K qáéç=ow=SMM jçåí~ê=ç=éìåÜç ríáäáò~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=ëμ=ÇÉéçáë=Ç~=ãçåí~ÖÉã= Çç=éìåÜçK  ^ëëÉåí~ê=ç=éìåÜç=å~=êçëÅ~=É=êçÇ•Jäç=åç= ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáçK lë=ÅÉëíçë=ãáëíìê~ÇçêÉë=íÆã=èìÉ=ëÉê=ãçåí~Ççë= åçë=îÉáçë=ÇÉ=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçêêÉÅíçëI=éçêèìÉI= ÇÉ=Åçåíê•êáçI=å©ç=¨=Ö~ê~åíáÇ~=~=ÑìåÅáçå~äáÇ~ÇÉ= Çç=ãáëíìê~Ççê=É=çë=ÅÉëíçë=ãáëíìê~ÇçêÉë=éçÇÉã= éêÉåÇÉêK  båÅ~áñ~ê=ç=ÅÉëíç=ãáëíìê~Ççê=f=EáÇÉåíáÑáÅ•îÉä= éçê=ëμ=íÉê=ìã=Éåí~äÜÉF=åç=îÉáç ...
 • Page 49

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM oÉÖìä~´©ç=Ç~=êçí~´©ç cìåÅáçå~ãÉåíç=Åçåí∞åìç=Åçã=ÉåÖ~íÉW  m~ê~=êÉÖìä~ê=~ë=êçí~´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´çI=ÅçäçÅ~ê= ç=îçä~åíÉ=ÇÉ=~àìëíÉ=åç=î~äçê=ÇÉëÉà~ÇçK qáéç=o=SMM=ssI ow=SMM qáéç=o=NUMM=so  mêÉëëáçå~ê=É=ã~åíÉê=éêÉãáÇç=ç=áåíÉêJ êìéíçê ENKFK  m~ê~=ÉåÖ~í~êI=éêÉãáê=É=Ñáñ~ê=ç=Äçí©ç=ÇÉ= ÄäçèìÉáç=åÉëë~=éçëá´©ç=EOKFK=iáÄÉêí~ê= ç áåíÉêêìéíçê=EPKFK  m~ê~=ÇÉëäáÖ~êI=éêÉãáê=ç=áåíÉêêìéíçê= ÄêÉîÉãÉåíÉ=ÉI=ÇÉéçáëI=ëçäí•JäçK qáéç=o=NUMM=soI=o=OMMM lë=ãáëíìê~ÇçêÉë=Éëí©ç=Éèìáé~Ççë=Åçã= ìã áåíÉêêìéíçê=ÇÉ=iáÖKLaÉëäáÖ=Åçã=~êê~åèìÉ= ÉäÉÅíêμåáÅç=ëì~îÉ=Eëμ=é~ê~=o=NUMM=soFK cìåÅáçå~ãÉåíç=Åìêí~=ëÉã=ÉåÖ~íÉW iáÖ~ê=É=ÇÉëäáÖ~ê=ç=ãáëíìê~Ççê qáéç=o=SMM=ssI ow=SMM l=ãáëíìê~Ççê=Éëí•=Éèìáé~Çç=Åçã=ìã=áåíÉêJ êìéíçê=ÇÉ=~ìãÉåíç=éêçÖêÉëëáîç=Ç~=êçí~´©çK= bäÉ éÉêãáíÉ=ç=~ìãÉåíç=éêçÖêÉëëáîç=Ç~=êçí~´©ç= ~í¨=~ç=î~äçê=éêÉîá~ãÉåíÉ=êÉÖìä~ÇçK= cìåÅáçå~ãÉåíç=Åìêí~=ëÉã=ÉåÖ~íÉW  mêÉãáê=ç=áåíÉêêìéíçê=É=ã~åíÆJäç=åÉëë~= éçëá´©çK  m~ê~=ÇÉëäáÖ~êI=ëçäí~ê=ç=ÄäçèìÉáç=ÇÉ=äáÖ ...
 • Page 50

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  m~ê~=ÇÉëäáÖ~êI=éêÉãáê=ç=áåíÉêêìéíçê= ÄêÉîÉãÉåíÉ=ÉI=ÇÉéçáëI=ëçäí•JäçK mêçíÉÅ´©ç=Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~ qáéç=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  bã=Å~ëç=ÇÉ=ëçÄêÉÅ~êÖ~I=ãÉëãç=ÇÉ= Çìê~´©ç=ÉñíêÉã~ãÉåíÉ=Åìêí~I=~=éêçíÉÅ´©ç= Åçåíê~=ëçÄêÉÅ~êÖ~=Éîáí~=Ç~åçë=åç=ãçíçêI= ìã~=îÉò=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=¨=ÇÉëäáÖ~Çç= ~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉK j~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=çë=éêçÇìíçë=Çç= Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=åç=ëáíÉ=ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçãK fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=íê~Ä~äÜç  aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ÇçI=ç=ÅÉëíç=ãáëíìê~Ççê= ~áåÇ~=ÑìåÅáçå~=éçê=áå¨êÅá~=Çìê~åíÉ=ìã=ÄêÉîÉ= ãçãÉåíçK  pÉ=ç=ÅÉëíç=ãáëíìê~Ççê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç= íçÅ~ê=åìã~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉI=áëëç=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê= ìã=Åçåíê~ÖçäéÉK  iáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçI=éêÉëëáçå~åÇç=ëì~îÉãÉåíÉ= ç=áåíÉêêìéíçê=É=~Öì~êÇ~ê=~í¨=èìÉ=ÉäÉ=~íáåà~= ~ êçí~´©ç=ã•ñáã~=ÉI=ëμ=ÇÉéçáëI=ãÉêÖìäÜ~ê= ç ÅÉëíç=ãáëíìê~Ççê=åç=éêçÇìíç=é~ê~= ãáëíìê~êK j~åìíÉå´©ç=É=íê~í~ãÉåíç ^sfpl> Antes de qualquer intervenção no misturador, desligar a ficha da tomada de corrente. iáãéÉò~  iáãé~ê=êÉÖìä~êãÉåíÉ=ç ...
 • Page 51

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM `çåÑçêãáÇ~ÇÉ= aÉÅä~ê~ãçëI=ëçÄ=åçëë~=áåíÉáê~=êÉëéçåë~J ÄáäáÇ~ÇÉI=èìÉ=ÉëíÉ=éêçÇìíç=ÅçêêÉëéçåÇÉ= ¶ë ëÉÖìáåíÉë=åçêã~ë=çì=ÇçÅìãÉåíçë= åçêã~íáîçëW bk=SMTQR=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉ=Åçã=~ë= ÇÉíÉêãáå~´πÉë=Ç~ë=aáêÉÅíáî~ë=OMMQLNMUL`bI= OMMSLQOL`bK mêçÅÉëëç=í¨ÅåáÅç=ÉãW cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄeI=o=C=a _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê NNKMNKOMNM cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄe _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê l=ÇáêÉáíç=¶ Ö~ê~åíá~=ëμ=ÉñáëíÉ=Åçã=ìã~= ìíáäáò~´©ç=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=~ë=Çáëéçëá´πÉë= äÉÖ~áëK=cáÅ~ã=ÉñÅäì∞Ççë=Ç~=Ö~ê~åíá~I=éêáåÅáé~äJ ãÉåíÉI=ÇÉëÖ~ëíÉ=éêçîçÅ~Çç=éÉäç=ÑìåÅáçå~J ãÉåíçI=ìíáäáò~´©ç=áå~ÇÉèì~Ç~I=ã•èìáå~ë= é~êÅá~ä=çì=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ÇÉëãçåí~Ç~ëI=ÄÉã= Åçãç=Ç~åçë=éêçîçÅ~Ççë=éçê=ëçÄêÉÅ~êÖ~= Ç~ ã•èìáå~I=ìíáäáò~´©ç=ÇÉ=ÑÉêê~ãÉåí~ë=å©ç= ÜçãçäçÖ~Ç~ëI=Åçã=ÇÉÑÉáíçI=çì=ã~ä=~éäáÅ~Ç~ëK a~åçë=éêçîçÅ~Ççë=éÉä~=ã•èìáå~=å~= ÑÉêê~ãÉåí~=çì=å~=éÉ´~I=ìíáäáò~´©ç=ÇÉ=îáçäÆåÅá~I= Ç~åçë=ëìÄëÉèìÉåíÉë=~íêáÄì∞Ççë=~ ìã~= ã~åìíÉå´©ç=áå~ÇÉèì~Ç~=çì=áåëìÑ ...
 • Page 52

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fåÜçìÇ dÉÄêìáâíÉ=ëóãÄçäÉå qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÖÉÖÉîÉåë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RO få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RP sççê=ìï=îÉáäáÖÜÉáÇ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RQ dÉäìáÇ=Éå=íêáääáåÖÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RR dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RS låÇÉêÜçìÇ=Éå=îÉêòçêÖáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RU ^ÑîçÉêÉå=î~å=îÉêé~ââáåÖ=Éå=ã~ÅÜáåÉ==K=K=K=RU J`çåÑçêãáíÉáí==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RV d~ê~åíáÉ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RV t^^op`ertfkd> dÉÉÑí=ÉÉå=çåãáÇÇÉääáàâ=ÇêÉáÖÉåÇ=ÖÉî~~ê=~~åK= ^äë=ÇÉ=ï~~êëÅÜìïáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇí= ÖÉåçãÉåI=ÇêÉáÖÉå=äÉîÉåëÖÉî~~êäáàâÉ=çÑ=òÉÉê= ÉêåëíáÖÉ=îÉêïçåÇáåÖÉåK sllowf`eqfd> dÉÉÑí=ÉÉå=ãçÖÉäáàâ=ÖÉî~~êäáàâÉ=ëáíì~íáÉ=~~åK= ^äë ÇÉ=~~åïáàòáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=ïçêÇí=ÖÉåçãÉåI= âìååÉå=éÉêëççåäáàâ=äÉíëÉä=çÑ=ã~íÉêáØäÉ=ëÅÜ~ÇÉ= ÜÉí=ÖÉîçäÖ=òáàåK ibq=lm dÉÉÑí=ÖÉÄêìáâëíáéë=Éå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=áåÑçêã~íáÉ= ~~åK póãÄçäÉå=çé= ...
 • Page 53

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö N O P Q jÉåÖÖ~êÇÉ ^Ç~éíÉê=ãÉåÖÖ~êÇÉ e~åÇÖêÉÉé píÉäïáÉä=îççê=îççê~Ñ=áåëíÉäÄ~~ê= íçÉêÉåí~ä R S T U ^~åLìáíJëÅÜ~âÉä~~ê s~ëíòÉííçÉíë=îççê=Ö~ëÖÉÉÑëÅÜ~âÉä~~ê d~ëÖÉÉÑëÅÜ~âÉä~~ê sÉêÖêÉåÇÉäáåÖëâåçé=îççê=~~åLìáíJ ëÅÜ~âÉä~~ê RP ...
 • Page 54

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM sççê=ìï=îÉáäáÖÜÉáÇ t^^op`ertfkd> sμμê=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÇÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉ=äÉòÉå=Éå= çîÉêÉÉåâçãëíáÖ=Ü~åÇÉäÉåW Ó ÇÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖI Ó ÇÉ=ł^äÖÉãÉåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉåÒ= îççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ= ÖÉêÉÉÇëÅÜ~ééÉå=áå=ÇÉ=ãÉÉÖÉäÉîÉêÇÉ= ÄêçÅÜìêÉ=EÇçÅìãÉåíJåìããÉêW PNRKVNRFI Ó ÇÉ=çé=ÇÉ=éä~~íë=î~å=ÖÉÄêìáâ=ÖÉäÇÉåÇÉ= êÉÖÉäë=Éå=îççêëÅÜêáÑíÉå=íÉê=îççêâçãáåÖ=î~å= çåÖÉî~ääÉåK aÉòÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉ=áë=ÖÉÅçåëíêìÉÉêÇ=îçäÖÉåë= ÇÉ=ëí~åÇ=î~å=ÇÉ=íÉÅÜåáÉâ=Éå=ÇÉ=ÉêâÉåÇÉ= îÉáäáÖÜÉáÇëíÉÅÜåáëÅÜÉ=êÉÖÉäëK=qçÅÜ=âìååÉå= Äáà ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Éêî~å=äÉîÉåëÖÉî~~ê=Éå= îÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=îççê=ÇÉ=ÖÉÄêìáâÉê=Éå= îççê ~åÇÉêÉ=éÉêëçåÉå=êÉëéK=ÖÉî~êÉå=îççê= ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=~~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=çÑ=~~å= ~åÇÉêÉ=ò~âÉå=çéíêÉÇÉåK=aÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉ= ã~Ö=~ääÉÉå=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí Ó îçäÖÉåë=ÇÉ=ÄÉëíÉããáåÖI Ó áå=ÉÉå=îÉáäáÖÜÉáÇëíÉÅÜåáëÅÜ=çéíáã~äÉ= íçÉëí~åÇK sÉêÜÉäé=ëíçêáåÖÉå=ÇáÉ=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=áå=ÖÉî~~ê= ÄêÉåÖÉå=çåãáÇÇÉääáàâK dÉÄêìáâ=îçäÖÉåë=ÄÉëíÉããáåÖ aÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉ=áë=ÄÉëíÉãÇ Ó îççê=éêçÑÉëëáç ...
 • Page 55

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  qêÉÑ=îÉáäáÖÜÉáÇëã~~íêÉÖÉäÉå=ï~ååÉÉê=Éê= Äáà ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ëíçÑÑÉå=âìååÉå= çåíëí~~å=ÇáÉ=ëÅÜ~ÇÉäáàâ=îççê=ÇÉ=ÖÉòçåÇÜÉáÇI= Äê~åÇÄ~~ê=çÑ=ÉñéäçëáÉÑ=òáàåK=_áàîççêÄÉÉäÇW= pçããáÖÉ=ëççêíÉå=ëíçÑ=ÖÉäÇÉå=~äë= â~åâÉêîÉêïÉââÉåÇK=aê~~Ö=ÉÉå=ëíçÑã~ëâÉê= Éå=ÖÉÄêìáâ=ÉÉå=~ÑòìáÖáåÖ=îççê=ëíçÑ=Éå= ëé~åÉåI=~äë=ÇÉòÉ=â~å=ïçêÇÉå=~~åÖÉëäçíÉåK  t~ÅÜí=íçí=ÜÉí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=íçí= ëíáäëí~åÇ=áë=ÖÉâçãÉå=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=åÉÉêäÉÖíK= eÉí=áåòÉíÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=â~å=î~ëíÜ~âÉå=Éå=Çáí= â~å=íçí=ÜÉí=îÉêäáÉë=î~å=ÇÉ=ÅçåíêçäÉ=çîÉê=ÜÉí= ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=äÉáÇÉåK  dÉÄêìáâ=ÜÉí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=åáÉí= ãÉí=ÉÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇÉ=â~ÄÉäK=o~~â=ÇÉ= ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇÉ=â~ÄÉä=åáÉí=~~å=Éå=íêÉâ=ÇÉ= ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=~äë=ÇÉ=â~ÄÉä= íáàÇÉåë=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ïçêÇí= ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK=_ÉëÅÜ~ÇáÖÇÉ=â~ÄÉäë=îÉêÖêçíÉå= ÜÉí=êáëáÅç=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâK  päìáí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~ééÉå=ÇáÉ= ÄìáíÉåëÜìáë=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí=~~å=îá~=ÉÉå= ~~êÇäÉâëÅÜ~âÉä~~êK dÉäìáÇ=Éå=íêáääáåÖÉå aÉ=ÖÉäìáÇëJ=É ...
 • Page 56

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ t^^op`ertfkd> qêÉâ=îççê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÇÉ=ãÉåÖJ ã~ÅÜáåÉ=~äíáàÇ=ÉÉêëí=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí= ëíçéÅçåí~ÅíK sllowf`eqfd> aÉ=~~åïÉòáÖÉ=åÉíëé~ååáåÖ=Éå=ÇÉ=ëé~ååáåÖ= ÇáÉ áë=~~åÖÉÖÉîÉå=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉ=ãçÉíÉå= çîÉêÉÉåâçãÉåK sççê=ÇÉ=áåÖÉÄêìáâåÉãáåÖ  m~â=ÇÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉ=ìáí=Éå=ÅçåíêçäÉÉê= çÑ ÇÉòÉ=îçääÉÇáÖ=ÖÉäÉîÉêÇ=áë=Éå=ÖÉÉå= íê~åëéçêíëÅÜ~ÇÉ=ÜÉÉÑíK  jçåíÉÉê=ÇÉ=Ü~åÇÖêÉÉéK  jÉåÖÖ~êÇÉ=ãçåíÉêÉåK= aÉ=ÇÉãçåí~ÖÉ=áå=çãÖÉâÉÉêÇÉ=îçäÖçêÇÉ= ìáíîçÉêÉåK qóé=ow=SMM jçåíÉÉê=ÇÉ=Ü~åÇÖêÉÉé aÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉ=é~ë=ÖÉÄêìáâÉå=å~Ç~í=ì=ÇÉ= ÖêÉÉé=ÜÉÉÑí=ÖÉãçåíÉÉêÇK  aÉ=ÖêÉÉé=çé=ÇÉ=ëÅÜêçÉÑÇê~~Ç=éä~~íëÉå=Éå= îÉêîçäÖÉåë=ãÉí=ÇÉ=ïáàòÉêë=î~å=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ= Çê~~áÉåK aÉ=ãÉåÖÖ~êÇÉå=ãçÉíÉå=áå=ÇÉ=é~ëëÉåÇÉ= ìáíÖ~~åÇÉ=~ë=ÖÉãçåíÉÉêÇ=ïçêÇÉå=çãÇ~í= ~åÇÉêë=ÇÉ=ÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉ= åáÉí=ÖÉï~~êÄçêÖÇ=áë=Éå=ÇÉ=ãÉåÖÖ~êÇÉå=~~å= Éäâ~~ê=âìååÉå=î~ëíÜ~âÉåK  aÉ=ãÉåÖÖ~êÇÉ=f=EÜÉêâÉåÄ~~ê=~~å=ëäÉÅÜíë=¨¨å= áåâÉéáåÖF=çé=ÇÉ=ìáíÖ~~åÇÉ=~ë=f=ëíÉâÉå=ENK ...
 • Page 57

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM qçÉêÉåí~äêÉÖÉäáåÖ  ^äë=ì=ÜÉí=ïÉêâíçÉêÉåí~ä=ïáäí=áåëíÉääÉåI=òÉí= ì ÜÉí=ëíÉäïáÉä=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ï~~êÇÉK  ^äë=ì=ÜÉí=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ïáäí=ìáíëÅÜ~âÉäÉåI=ä~~í= ì=ÇÉ=ëÅÜ~âÉä~~ê=äçëK `çåíáåì=ÖÉÄêìáâ=ãÉí=îÉêÖêÉåÇÉäáåÖW qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM qóé=o=NUMM=so  pÅÜ~âÉä~~ê=áåÇêìââÉå=Éå=î~ëíÜçìÇÉå=ENKFK  lã=î~ëí=íÉ=âäáââÉå=îÉêÖêÉåÇÉäáåÖëâåçé= áåÇêìââÉå=Éå=î~ëíÜçìÇÉå=EOKFK=i~~í=ÇÉ= ëÅÜ~âÉä~~ê=äçë=EPKFK  ^äë=ì=ÜÉí=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ïáäí=ìáíëÅÜ~âÉäÉåI= Çêìâí=ì=ÇÉ=ëÅÜ~âÉä~~ê=âçêí=áå=ä~~í=ì=ÇÉòÉ=äçëK qóéÉ=o=NUMM=soI=o=OMMM aÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉë=òáàå=ìáíÖÉêìëí=ãÉí=ÉÉå=~~åL ìáíJëÅÜ~âÉä~~ê=ãÉí=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=ò~ÅÜíÉ= ~~åäççé=E~ääÉÉå=o=NUMM=soFK dÉÄêìáâ=îççê=âçêíÉ=Çììê=òçåÇÉê=îÉêÖêÉåÇÉäáåÖW fåJ=Éå=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=î~å= ÇÉ ãÉåÖã~ÅÜáåÉ qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM aÉ=ãÉåÖã~ÅÜáåÉë=òáàå=îççêòáÉå=î~å=ÉÉå= Ö~ëÖÉÉÑëÅÜ~âÉä~~êK=aÉòÉ=ã~~âí=ÇÉ=ä~åÖò~ãÉ= îÉêÜçÖáåÖ=î~å=ÜÉí=íçÉêÉåí~ä=íçí=~~å=ÇÉ=îççê~Ñ= áåÖÉëíÉäÇÉ=íçÉêÉåí~äï~~êÇÉ=ãçÖÉäáàâK= dÉÄêìáâ=îççê=âçêíÉ=Çììê=òçåÇÉê=îÉêÖê ...
 • Page 58

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  ^äë=ì=ÜÉí=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ïáäí=ìáíëÅÜ~âÉäÉåI= Çêìâí=ì=ÇÉ=ëÅÜ~âÉä~~ê=âçêí=áå=ä~~í=ì=ÇÉòÉ=äçëK _ÉîÉáäáÖáåÖ=íÉÖÉå=çîÉêÄÉä~ëíáåÖ qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  _áà=ìáíÉêëí=âçêí=ÇìêÉåÇÉ=çîÉêÄÉä~ëíáåÖ= îççêâçãí=ÇÉ=ÄÉîÉáäáÖáåÖ=íÉÖÉå=çîÉêÄÉä~ëíáåÖ= ëÅÜ~ÇÉ=~~å=ÇÉ=ãçíçê=Çççê=ÜÉí=ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é= ~ìíçã~íáëÅÜ=ìáí=íÉ=ëÅÜ~âÉäÉåK wáÉ=ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçã=îççê=ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉ= çîÉê=ÇÉ=éêçÇìÅíÉå=î~å=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíK qáéë=îççê=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå  k~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=äççéí=ÇÉ=ãÉåÖÖ~êÇÉ= åçÖ=âçêíÉ=íáàÇ=ìáíK  ^äë=ÇÉ=äçéÉåÇÉ=ãÉåÖÖ~êÇÉ=ÉÉå=çééÉêîä~â= ê~~âíI=â~å=ÉÉå=íÉêìÖëä~Ö=çéíêÉÇÉåK  dÉêÉÉÇëÅÜ~é=é~ë=å~=ÜÉí=áåëíÉâÉå=î~å=ÇÉ= ãÉåÖÖ~êÇÉ=áå=ÜÉí=íÉ=ãÉåÖÉå=ã~íÉêá~~ä= áåëÅÜ~âÉäÉå=Çççê=ä~åÖò~~ã=áåÇêìââÉå=î~å= ÇÉ=ëÅÜ~âÉä~~ê=Éå=ï~ÅÜíÉå=íçí=ÜÉí= ÖÉêÉÉÇëÅÜ~é=ÜÉí=ã~ñáã~äÉ=íçÉêÉåí~ä=ÜÉÉÑí= ÄÉêÉáâíK låÇÉêÜçìÇ=Éå=îÉêòçêÖáåÖ t^^op`ertfkd> Trek voor werkzaamheden aan de mengmachine altijd eerst de stekker uit het stopcontact. oÉáåáÖáåÖ  oÉáåáÖ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=Éå=ÇÉ=îÉ ...
 • Page 59

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM J`çåÑçêãáíÉáí táà=îÉêâä~êÉå=~äë=~ääÉÉå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÉ=Ç~í= Çáí=éêçÇìÅí=îçäÇçÉí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=åçêãÉå= Éå=åçêã~íáÉîÉ=ÇçÅìãÉåíÉåW bk=SMTQR=îçäÖÉåë=ÇÉ=ÄÉé~äáåÖÉå=î~å= ÇÉ êáÅÜíäáàåÉå=OMMQLNMULbdI=OMMSLQOLbdK qÉÅÜåáëÅÜ=ÇçëëáÉê=ÄáàW cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄeI=o=C=a _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê NNKMNKOMNM cibuJbäÉâíêçïÉêâòÉìÖÉ=dãÄe _~ÜåÜçÑëíê~ëëÉ=NRI=aJTNTNN=píÉáåÜÉáãLjìêê d~ê~åíáÉ _áà=~~åâççé=î~å=ÉÉå=åáÉìïÉ=ã~ÅÜáåÉ=ÄáÉÇí= cibu=O=à~~ê=Ñ~ÄêáÉâëÖ~ê~åíáÉ=î~å~Ñ=ÇÉ= îÉêâççéÇ~íìã=î~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~~å=ÇÉ= ÉáåÇîÉêÄêìáâÉêK=aÉ=Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÉÑí=~ääÉÉå= ÄÉíêÉââáåÖ=çé=ÖÉÄêÉâÉå=ÇáÉ=òáàå=íÉêìÖ=íÉ=îçÉêÉå= çé=ã~íÉêá~~äJ=ÉåLçÑ=Ñ~ÄêáÅ~ÖÉÑçìíÉå=Éå=çé=ÜÉí= åáÉí=å~âçãÉå=î~å=ÇÉ=íçÉòÉÖÖáåÖ=î~å=ÄÉé~~äÇÉ= ÉáÖÉåëÅÜ~ééÉåK=_áà=ÉÉå=Ö~ê~åíáÉÅä~áã=ãçÉí=ÜÉí= ççêëéêçåâÉäáàâÉ=~~åâççéÄÉïáàë=ãÉí=ÇÉ= îÉêâççéÇ~íìã=ïçêÇÉå=ÄáàÖÉîçÉÖÇK= d~ê~åíáÉêÉé~ê~íáÉë=ãçÖÉå=ìáíëäìáíÉå=ïçêÇÉå= ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=ïÉêâéä~~íëÉå=çÑ=ëÉêîáÅÉJ ëí~íáçåë=ÇáÉ=Çççê=cibu=òáàå=ÉêâÉåÇK ...
 • Page 60

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fåÇÜçäÇ ^åîÉåÇíÉ=ëóãÄçäÉê qÉâåáëâÉ=Ç~í~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SM lîÉêëáÖí==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SN cçê=aÉêÉë=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë=ëâóäÇ= =K=K=K=K=K=K=SO pí›à=çÖ=îáÄê~íáçå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SP _êìÖë~åîáëåáåÖ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SQ sÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉ=çÖ=ÉÑíÉêëóå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SS _çêíëâ~ÑÑÉäëÉëÜÉåîáëåáåÖÉê= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SS JlîÉêÉåëëíÉããÉäëÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SS d~ê~åíá= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=ST ^as^opbi> _ÉíÉÖåÉê=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ=Ñ~êÉK= sÉÇ íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=çéëí™ê=ÇÉê= äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=~äîçêäáÖ=íáäëâ~ÇÉâçãëíK clopfdqfd> _ÉíÉÖåÉê=Éå=ãìäáÖ=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK= sÉÇ íáäëáÇÉë‹ííÉäëÉ=~Ñ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=Éê=ÇÉê=Ñ~êÉ= Ñçê=íáäëâ~ÇÉâçãëíI=ÉääÉê=ÇÉê=â~å=çéëí™=ã~íÉêáÉääÉ= ëâ~ÇÉêK _bjÃoh _ÉíÉÖåÉê=~åîÉåÇÉäëÉëíáéë=çÖ=îáÖíáÖÉ= áåÑçêã~íáçåÉêK póãÄçäÉê=é™=ã~ëâáåÉå i‹ë=ÄÉíàÉåáåÖëîÉà ...
 • Page 61

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM lîÉêëáÖí N O P Q o›êÉâìêî ^Ç~éíÉê=ê›êÉâìêî e™åÇÖêÉÄ fåÇëíáääáåÖëÜàìä=íáä=Ñçêî~äÖ= ~Ñ çãÇêÉàåáåÖëí~ä R S T U q‹åÇLpäìâ i™ëÉí~ëí=íáä=Ö~ëÖáîÉêâçåí~âí d~ëÖáîÉêâçåí~âí i™ëÉâå~é=q‹åÇLpäìâ SN ...
 • Page 62

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM cçê=aÉêÉë=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë= ëâóäÇ ^as^opbi> c›äÖÉåÇÉ=ëâ~ä=ä‹ëÉëI=áåÇÉå=ê›êÉ~éé~ê~íÉí= í~ÖÉë=á=ÄêìÖI=çÖ=Ñ›äÖÉëW Ó ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉåI Ó łdÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉêÒ=Ñçê= Ü™åÇíÉêáåÖ=~Ñ=Éäî‹êâí›àÉê=á îÉÇä~ÖíÉ= Ü‹ÑíÉ EëâêáÑíJåêKW PNRKVNRFI Ó ÇÉ=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉëëíÉÇÉí=Ö‹äÇÉåÇÉ=êÉÖäÉê= çÖ=ÑçêëâêáÑíÉê=îÉÇê›êÉåÇÉ=ÑçêÉÄóÖÖÉäëÉ= ~Ñ ìäóââÉêK aÉííÉ=ê›êÉ~éé~ê~í=Éê=âçåëíêìÉêÉí=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä= ÇÉí=~âíìÉääÉ=íÉâåáëâÉ=åáîÉ~ì=çÖ=ÇÉ=ëáââÉêÜÉÇëJ íÉâåáëâÉ=êÉÖäÉêK=^ääáÖÉîÉä=â~å=ÇÉê=îÉÇ=ÄêìÖ=~Ñ= ã~ëâáåÉå=çéëí™=Ñ~êÉ=Ñçê=ÄêìÖÉêë=ÉääÉê= íêÉÇàÉã~åÇë=äáî=çÖ=äÉããÉêI=ã~ëâáåÉå=â~å= ÄÉëâ~ÇáÖÉëI=çÖ=ÇÉê=â~å=çéëí™=ã~íÉêáÉääÉ= ëâ~ÇÉêK=o›êÉ~éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë Ó íáä=ÇÉí=ÇÉêíáä=ÄÉêÉÖåÉÇÉ=Ñçêã™äI Ó á=ëáââÉêÜÉÇëíÉâåáëâ=âçêêÉâí=íáäëí~åÇK cÉàäI=ÇÉê=Ü~ê=åÉÖ~íáî=áåÇÑäóÇÉäëÉ=é™= ëáââÉêÜÉÇÉåI=ëâ~ä=~ÑÜà‹äéÉë=çãÖ™ÉåÇÉK _ÉëíÉããÉäëÉëã‹ëëáÖ=ÄêìÖ o›êÉ~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí Ó íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖ=áåÇÉå=Ñçê=áåÇìëíêá=çÖ= Ü™åÇî‹êâI Ó ãÉÇ=ê›êÉâìêîÉ=á=íáäëî~êÉåÇÉ=Ñçê ...
 • Page 63

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  qáäëäìí=Éäî‹êâí›àÉêI=ÇÉê=ÄÉåóííÉë=ìÇÉåÇ›êëI= îá~=Éå=ÑÉàäëíê›ãëJEcfJF=ëáââÉêÜÉÇë~ÑÄêóÇÉêK pí›à=çÖ=îáÄê~íáçå pí›àJ=çÖ=ëîáåÖåáåÖëî‹êÇáÉêåÉ=Éê=ÄÉêÉÖåÉí= áÑ›äÖÉ=bk SMTQRK= aÉí=^JîìêÇÉêÉÇÉ=ëí›àåáîÉ~ì=Ñçê=ã~ëâáåÉå=Éê= íóéáëâW o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM ióÇÉÑÑÉâí=it^= ióÇíêóâ=ié^= xÇ_E^Fz xÇ_E^Fz UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN rëáââÉêÜÉÇ=h=Z=P=Ç_ qçí~ä=ëîáåÖåáåÖëî‹êÇá=EîÉÇ=çãê›êáåÖ=~Ñ= ãáåÉê~äëâÉ=ëíçÑÑÉêFW= bãáëëáçåëî‹êÇá=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOIR PIT=GLTIQ=GG YOIR YOIR _bjÃoh aÉí=ëîáåÖåáåÖëåáîÉ~ìI=ÇÉê=Éê=~åÖáîÉí=á=ÇáëëÉ= áåëíêìâíáçåÉêI=Éê=ÄäÉîÉí=ã™äí=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=Éå= ëí~åÇ~êÇáëÉêÉí=ã™äÉéêçÅÉë=á=bk=SMTQR=çÖ= â~å ÄêìÖÉë=íáä=~í=ë~ããÉåäáÖåÉ=Éäî‹êâí›àÉêåÉK= aÉí ÉÖåÉê=ëáÖ=çÖë™=íáä=Éå=ÑçêÉä›ÄáÖ=îìêÇÉêáåÖ= ~Ñ ëîáåÖåáåÖëÄÉä~ëíåáåÖÉåK=aÉí=~åÖáîåÉ= ëîáåÖåáåÖëåáîÉ~ì=êÉéê‹ëÉåíÉêÉê=Éäî‹êâí›àÉíë= ÜçîÉÇë~ÖÉäáÖÉ=~åîÉåÇÉäëÉK=eîáë=Éäî‹êâí›àÉí= ÇçÖ ÄÉåóííÉë=íáä=~åÇêÉ=Ñçêã™äI=ãÉÇ=~ ...
 • Page 64

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM _êìÖë~åîáëåáåÖ ^as^opbi> qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=áåÇÉå=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë= é™ ê›êÉ~éé~ê~íÉíK clopfdqfd> aÉå=ÑçêÜ™åÇÉåî‹êÉåÇÉ=åÉíëé‹åÇáåÖ=çÖ= ëé‹åÇáåÖë~åÖáîÉäëÉå=é™=íóéÉëâáäíÉí=ëâ~ä= ëíÉããÉ=çîÉêÉåëK fåÇÉå=áÄêìÖí~ÖåáåÖ ^ÑãçåíÉêáåÖÉå=ìÇÑ›êÉë=á=çãîÉåÇí=ê‹ââÉÑ›äÖÉK  m~â=ê›êÉ~éé~ê~íÉí=ìÇ=çÖ=âçåíêçää¨ê=çã= äÉîÉêáåÖÉå=Éê=âçãéäÉí=çÖ=ÇÉê=áââÉ=Éê=çéëí™Éí= íê~åëéçêíëâ~ÇÉêK  jçåí¨ê=Ü™åÇÖêÉÄÉíK  jçåí¨ê=ê›êÉâìêîÉåK= qóéÉ=ow=SMM jçåí¨ê=Ü™åÇÖêÉÄÉí o›êÉ~éé~ê~íÉí=ã™=Ñ›êëí=í~ÖÉë=á=ÄêìÖI= å™ê Ü™åÇÖêÉÄÉí=Éê=ãçåíÉêÉíK  p‹í=Ü™åÇÖêÉÄÉí=é™=ÖÉîáåÇÉí=çÖ=ÇêÉà=ÇÉí= ÇÉêÉÑíÉê=ãÉÇ=ìêÉíK o›êÉâìêîÉåÉ=ëâ~ä=ãçåíÉêÉë=á=ÇÉ=é~ëëÉåÇÉ= ÇêáîëéáåÇäÉêI=Ç~=ÇÉí=ÉääÉêë=áââÉ=â~å=Ö~ê~åíÉêÉëI= ~í=ê›êÉ~éé~ê~íÉí=ÑìåÖÉêÉêI=çÖ=ê›êÉâìêîÉåÉ=â~å= Ü‹ÖíÉ=ëáÖ=ë~ããÉåK  p‹í=ê›êÉâìêî=f=EÇÉå=Ü~ê=âìå=¨å=áåÇâ‹êîåáåÖF= é™=ÇêáîëéáåÇÉä=f=ENKFK=  p‹í=ëíáÑíÉå=á=EOKF=çÖ=äÉÇ=ÖìããáêáåÖÉå=ÜÉå= çîÉê=åçíÉå=EPKFK= K jçåíÉêáåÖLìÇëâáÑíåáåÖ= ~Ñ ê›êÉâìêîÉå qóéÉ=o=SMM=ssI=o=NUMM=soI=o=OMMM jç ...
 • Page 65

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM oÉÖìäÉêáåÖ=~Ñ=çãÇêÉàåáåÖëí~ä hçåëí~åí=ÇêáÑí=ãÉÇ=áåÇÖêÉÄW  píáä=áåÇëíáääáåÖëÜàìäÉí=é™=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=î‹êÇá= Ñçê=áåÇëíáääáåÖ=~Ñ=~êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇÉåK qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM  qêóâ=é™=~ÑÄêóÇÉêÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=áåÇÉ=ENKFK  qêóâ=é™=ä™ëÉâå~ééÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=áåÇÉI=ë™= ÇÉå=Ö™ê=á=áåÇÖêÉÄ=EOKFK=päáé=~ÑÄêóÇÉêÉå=EPKFK  qêóâ=âçêíî~êáÖí=é™=~ÑÄêóÇÉêÉå=çÖ=ëäáé=ÇÉå=Ñçê= ~í=ëäìââÉ=ã~ëâáåÉåK qóéÉ=o=NUMM=so q‹åÇLpäìâ=ê›êÉ~éé~ê~íÉí qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM o›êÉ~éé~ê~íÉêåÉ=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ=Éå= Ö~ëÖáîÉêâçåí~âíK=aÉå=Ö›ê=ÇÉí=ãìäáÖí=~í=›ÖÉ= çãÇêÉàåáåÖëí~ääÉí=ä~åÖëçãí=áåÇíáä=ÇÉå= ÑçêáåÇëíáääÉÇÉ=çãÇêÉàåáåÖëí~äî‹êÇáK= hçêíî~êáÖ=ÇêáÑí=ìÇÉå=áåÇÖêÉÄW qóéÉ=o=NUMM=soI=o=OMMM o›êÉ~éé~ê~íÉêåÉ=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ=Éå=~ÑÄêóÇÉê= ãÉÇ=ÉäÉâíêçåáëâ=ÄäáÇ=ëí~êí=Eâìå=o=NUMM=soFK hçêíî~êáÖ=ÇêáÑí=ìÇÉå=áåÇÖêÉÄW  qêóâ=é™=âçåí~âíÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=Ñ~ëíK=  päáé=~ÑÄêóÇÉêÉå=Ñçê=~í=ëäìââÉ=ã~ëâáåÉåK hçåëí~åí=ÇêáÑí=ãÉÇ=áåÇÖêÉÄW  qêóâ=é™=~ÑÄêóÇÉêÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=áåÇÉ=ENKFK  pâìÄ=ä™ ...
 • Page 66

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëÄÉëâóííÉäëÉ _çêíëâ~ÑÑÉäëÉëÜÉåîáëåáåÖÉê qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  sÉÇ=ÉâëíêÉã=âçêíî~êáÖ=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ= ÑçêÜáåÇêÉê=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëÄÉëâóííÉäëÉåI= ~í ãçíçêÉå=ÄÉëâ~ÇáÖÉëI=Ç~=ã~ëâáåÉå= ëäìââÉë=~ìíçã~íáëâK _Éë›Ö=îçêÉë=ÜàÉããÉëáÇÉ=ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçã= Ñçê=ÑäÉêÉ=çéäóëåáåÖÉêK ^êÄÉàÇëáåëíêìâëÉê  bÑíÉê=ëäìâåáåÖ=Ü~ê=ê›êÉâìêîÉå=Éí=âçêíî~êáÖí= ÉÑíÉêä›ÄK  eîáë=ÇÉå=ä›ÄÉåÇÉ=ê›êÉâìêî=ÄÉê›êÉê=Éå=Ñä~ÇÉI= â~å=ÇÉí=ãÉÇÑ›êÉ=íáäÄ~ÖÉëä~ÖK  q‹åÇ=Ñ›êëí=ã~ëâáåÉå=ÉÑíÉê=~í=ê›êÉâìêîÉå=Éê= ÇóââÉí=åÉÇ=á=Ää~åÇáåÖÉåI=ÇÉê=ëâ~ä=çãê›êÉëI= îÉÇ=~í=íêóââÉ=ä~åÖëçãí=é™=âçåí~âíÉå=çÖ=îÉåí= áåÇíáä=ã~ëâáåÉå=Ü~ê=çéå™Éí=ÇÉå=ã~âëáã~äÉ= Ü~ëíáÖÜÉÇK sÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉ=çÖ=ÉÑíÉêëóå ^as^opbi> Træk netstikket ud, inden arbejder på røreapparatet påbegyndes. oÉåÖ›êáåÖ  oÉåÖ›ê=ã~ëâáåÉå=çÖ=îÉåíáä~íáçåë™ÄåáåÖÉêåÉ= êÉÖÉäã‹ëëáÖíK  _ä‹ë=ÜìëÉíë=áåÇêÉ=ãÉÇ=ãçíçê=ìÇ= êÉÖÉäã‹ëëáÖí=ãÉÇ=í›ê=íêóâäìÑíK dÉ~êâ~ëëÉ ^as^opbi> d›ê=ìÇíàÉåíÉ=ã~ëâáåÉê=ìÄêìÖÉäáÖÉ=îÉ ...
 • Page 67

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM d~ê~åíá sÉÇ=â›Ä=~Ñ=Éå=åó=ã~ëâáåÉ=óÇÉê=cibu=O=™êë= éêçÇìÅÉåíÖ~ê~åíáI=ÇÉê=ëí~êíÉê=ãÉÇ=Ç~íçÉåI= Ç~ ã~ëâáåÉå=ÄäÉî=ëçäÖí=íáä=ÉåÇÉÑçêÄêìÖÉêÉåK= d~ê~åíáÉå=çãÑ~ííÉê=âìå=ã~åÖäÉêI=ÇÉê=ëâóäÇÉë= ã~íÉêá~äÉJ=çÖLÉääÉê=ÑêÉãëíáääáåÖëÑÉàä=ë~ãí= ã~åÖäÉåÇÉ=çéÑóäÇÉäëÉ=~Ñ=íáäëáâêÉÇÉ=ÉÖÉåëâ~ÄÉêK= aÉå=çêáÖáå~äÉ=âîáííÉêáåÖ=ãÉÇ=ë~äÖëÇ~íçÉå=ëâ~ä= îÉÇä‹ÖÖÉëI=Üîáë=Ö~ê~åíáâê~î=ëâ~ä=Ö›êÉë= Ö‹äÇÉåÇÉK=d~ê~åíáÄ~ëÉêÉÇÉ=êÉé~ê~íáçåÉê=ã™= ìÇÉäìââÉåÇÉ=ìÇÑ›êÉë=~Ñ=cibu=~ìíçêáëÉêÉÇÉ= î‹êâëíÉÇÉê=ÉääÉê=ëÉêîáÅÉëí~íáçåÉêK d~ê~åíáâê~îÉí=â~å=âìå=Ö›êÉë=Ö‹äÇÉåÇÉ= îÉÇ ÄÉëíÉããÉäëÉëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK=fë‹ê= ÇêáÑíëÄÉíáåÖÉí=ëäáÇI=ìë~ÖâóåÇáÖ=ÄêìÖI=ÇÉäîáë=ÉääÉê= âçãéäÉí=ÇÉãçåíÉêÉÇÉ=ã~ëâáåÉê=ë~ãí=ëâ~ÇÉê= ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ=~Ñ=ã~ëâáåÉåI= ~åîÉåÇÉäëÉ=~Ñ=áââÉ=ÖçÇâÉåÇíÉI=ÇÉÑÉâíÉ=ÉääÉê= ÑçêâÉêí=~åîÉåÇíÉ=î‹êâí›àÉê=Éê=áââÉ=áåâäìÇÉêÉí= á Ö~ê~åíáÉåK= pâ~ÇÉêI=ëçã=ã™ííÉ=çéëí™=é™=ÇÉí=~åîÉåÇíÉ= î‹êâí›à=ÉääÉê=ÉãåÉí=éÖ~K=ã~ëâáåÉåI= âê~ÑíìÇ›îÉäëÉI=Ñ›äÖÉëâ~ÇÉêI=ÇÉê=ëâóäÇÉë= ìë~ÖâóåÇáÖ=ÉääÉê=ìíáäëíê‹â ...
 • Page 68

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fååÜçäÇ póãÄçäÉê=ëçã=ÄêìâÉë qÉâåáëâÉ=Ç~í~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SU bí=çîÉêÄäáââ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=SV cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TM pí›ó=çÖ=îáÄê~ëàçå==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TN _êìâë~åîáëåáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TO sÉÇäáâÉÜçäÇ=çÖ=éäÉáÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TQ eÉåîáëåáåÖÉê=çã=ëâêçíáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TQ JhçåÑçêãáíÉí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TQ d~ê~åíá= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TR ^as^opbi> dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ= Ñ~êÉK=aÉí=Éê=â~å=çééëí™=äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê= ~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉê=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK clopfhqfd> dà›ê=çééãÉêâëçã=é™=Éå=ëáíì~ëàçå=ëçã=â~å= î‹êÉ=Ñ~êäáÖK=aÉí=â~å=çééëí™=ëâ~ÇÉ=é™=éÉêëçåÉê= ÉääÉê=íáåÖ=ÇÉêëçã=ÇÉííÉ=áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíK ebksfpkfkd _Éíóê=íáéë=çÖ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=ÄêìâÉåK póãÄçäÉåÉ=é™=~éé~ê~íÉí _êìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ã™ ...
 • Page 69

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM bí=çîÉêÄäáââ N O P Q o›êÉëéáê~ä ^Ç~éíÉê=Ñçê=ê›êÉëéáê~ä e™åÇí~â fååëíáääáåÖëÜàìä=Ñçê=Ñçêî~äÖ=~î=íìêí~ää R S T U _êóíÉê=Ñçê=áååJLìíâçéäáåÖ i™ëÉí~ëí=Ñçê=Ö~ëëÄêóíÉê d~ëëÄêóíÉê i™ëÉâå~éé=Ñçê=áååJLìíâçéäáåÖ SV ...
 • Page 70

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí ^as^opbi> c›ê=ÄêìâÉå=~î=ê›êÉîÉêâÉí=ã™=ÇÉååÉ=íÉâëíÉå= äÉëÉë=áÖàÉååçã=çÖ=Çì=ã™=Ü~åÇäÉ=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä= ÇáëëÉ=áåÑçêã~ëàçåÉåÉW Ó ÄÉíàÉåáåÖëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ëçã=Éê=îÉÇä~ÖíI Ó ÇÉ=“ÖÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉåÉÒ= á çãÖ~åÖ=ãÉÇ=ÉäÉâíêçîÉêâí›ó=á=ÇÉå=îÉÇä~ÖíÉ= ÄêçëàóêÉå=EkêKW=PNRKVNRFI Ó ÇÉ=êÉÖäÉê=çÖ=ÑçêëâêáÑíÉê=ëçã=ÖàÉäÇÉê=é™= ëíÉÇÉí=Ñçê=ìÜÉääëÑçêÉÄóÖÖÉåÇÉ=íáäí~âK aÉííÉ=ê›êÉîÉêâÉí=Éê=âçåëíêìÉêí=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=ÇÉå= åóÉëíÉ=íÉâåáëâÉ=ëí~åÇÉå=çÖ=ÇÉ=~åÉêâàÉåíÉ= ëáââÉêÜÉíëíÉâåáëâÉ=êÉÖäÉåÉK=aÉí=â~å=~ääáâÉîÉä= çééëí™=ëâ~ÇÉ=Ñçê=äáî=çÖ=äÉîåÉí=Ñçê=ÄêìâÉêÉå=ÉääÉê= íêÉÇàÉ=éÉêëçåÉê=ÉääÉê=çÖë™=ëâ~ÇÉ=é™=íáåÖ=ìåÇÉê= ÄêìâÉå=~î=ã~ëâáåÉåK=o›êÉîÉêâÉí=ã™=âìå= ÄêìâÉë=íáä Ó íáä=ÇÉ=~êÄÉáÇÉê=ÇÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=ÑçêI Ó å™ê=ÇÉå=Éê=á=ëáââÉêÜÉíëíÉâåáëâ=äóíÉÑêá=íáäëí~åÇK cÉáä=é™=ã~ëâáåÉå=ëçã=Ü~ê=áååÑäóíÉäëÉ=é™=ÇÉå= íÉâåáëâÉ=ëáââÉêÜÉíÉå=ã™=ëíê~âë=ìíÄÉÇêÉëK cçêëâêáÑíëãÉëëáÖ=Äêìâ o›êÉîÉêâÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê Ó Ñçê=Äêìâ=á=áåÇìëíêá=çÖ=Ü™åÇîÉêâI Ó ãÉÇ=ê›êÉë ...
 • Page 71

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM pí›ó=çÖ=îáÄê~ëàçå ióÇJ=çÖ=ëîáåÖåáåÖëîÉêÇáÉåÉ=Éê=ã™äí=á=ÜÉåÜçäÇ= íáä=bk SMTQRK= aÉí=ã™äíÉ=^=äóÇåáî™Éí=é™=~éé~ê~íÉí=Éê=íóéáëâW o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM ióÇíêóââ=ié^= ióÇÉÑÑÉâí=it^= xÇ_E^Fz xÇ_E^Fz UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN rëáââÉêÜÉí=h=Z=P=Ç_ aÉå=ë~ãäÉíÉ=ëîáåÖåáåÖëîÉêÇáÉå=EîÉÇ=ê›êáåÖ=~î= ãáåÉê~äëâÉ=ëíçÑÑÉêFW= bãáëàçåëîÉêÇá=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOIR PIT=GLTIQ=GG YOIR YOIR rëáââÉêÜÉí=h=Z=NIR=ãLëO G= îÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~î=ãáåÉê~äëâÉ=ëíçÑÑÉê=~î=ãáÇÇÉäë= îáëâçëáíÉí GG îÉÇ=Ää~åÇáåÖ=~î=ãáåÉê~äëâÉ=ëíçÑÑÉê=~î=Ü›ó= îáëâçëáíÉí ebksfpkfkd aÉí=ëîáåÖåáåÖëåáî™Éí=ëçã=Éê=~åÖáíí=á=ÇÉååÉ= ~åîáëåáåÖÉå=Éê=ã™äí=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=Éí=ã™äÉãÉíçÇÉ= ëçã=Éê=åçêãÉêí=ÉííÉê=bk SMTQRI=çÖ=â~å=ÄêìâÉë= Ñçê=ë~ããÉåäáÖåáåÖ=~î=ÉäÉâíêçîÉêâí›óK=aÉå=ÉÖåÉê= ëÉÖ=çÖë™=Ñçê=Éå=ÑçêÉä›éáÖ=îìêÇÉêáåÖ=~î=ëîáåÖåáåÖëJ ÄÉä~ëíåáåÖÉåK=aÉí=~åÖáííÉ=ëîáåÖåáåÖëåáî™Éí= êÉéêÉëÉåíÉêÉê=ÇÉ=ÜçîÉÇë~âÉäáÖÉ=ÄêìâÉå=~î= ÉäÉâíêçîÉêâ ...
 • Page 72

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM _êìâë~åîáëåáåÖ ^as^opbi> c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=é™=ê›êÉîÉêâÉí=ã™=ëí›éëÉäÉí= íêÉââÉë=ìíK clopfhqfd> píê›ãëéÉååáåÖ=ëçã=ëí™ê=íáä=Çáëéçëáëàçå= ã™ ëíÉããÉ=çîÉêÉåë=ãÉÇ=~åÖáîÉäëÉåÉ= çã ëéÉååáåÖÉå=é™=íóéÉëâáäíÉíK c›ê=áÄêìâí~âáåÖ aÉãçåíÉêáåÖÉå=ÑçêÉí~ë=á=ãçíë~íí=êÉââÉÑ›äÖÉK  m~ââ=ìí=ê›êÉîÉêâÉí=çÖ=âçåíêçääÉê=~í=ÇÉí= Éê ÑìääëíÉåÇáÖ=çÖ=~í=ÇÉí=áââÉ=Éê=çééëí™íí= íê~åëéçêíëâ~ÇÉêK  jçåíÉê=Ü™åÇí~âÉíK  jçåíÉê=ê›êÉëéáê~äÉåK= qóéÉ=ow=SMM jçåíÉê=Ü™åÇí~âÉí o›êÉîÉêâÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=Ü™åÇí~âÉí=Éê= ãçåíÉêíK  e™åÇí~âÉí=ëÉííÉë=é™=ÖàÉåÖÉå=çÖ=ÇêÉáÉë=ë™= á âäçââÉåë=êÉíåáåÖK o›êÉëéáê~äÉåÉ=ã™=ãçåíÉêÉë=á=ÇÉ=é~ëëÉåÇÉ= ÇêáîëéáåÇäÉåÉI=Ç~=ÑìåâëàçåÉå=~î=ê›êÉîÉêâÉí= ÉääÉêë=áââÉ=â~å=Ö~ê~åíÉêÉë=çÖ=ê›êÉëéáê~äÉåÉ= â~å ëÉííÉ=ëÉÖ=Ñ~ëíK  pÉíí=ê›êÉëéáê~äÉå=f=EÜ~ê=âìå=Éå=âàÉêîF=çéé™= ÇêáîëéáåÇÉäÉå=f=ENKFK=  pÉíí=áåå=ëíáÑíÉå=EOKF=çÖ=ëâóî=ÖìããáêáåÖÉå=çîÉê= åçíÉå=EPKFK= K jçåíÉêáåÖLìíîÉâëäáåÖ= ~î ê›êÉëéáê~äÉå qóéÉ=o=SMM=ssI=o=NUMM=soI=o=OMMM o›êÉëéáê~äÉå ...
 • Page 73

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM qìêí~ääëêÉÖìäÉêáåÖ s~êáÖ=ÇêáÑí=ãÉÇ=Ñ~ëíä™ëáåÖW  cçê=áååëíáääáåÖ=~î=~êÄÉáÇëíìêí~ääÉí=ã™= áååëíáääáåÖëÜàìäÉí=ëíáääÉë=é™=›åëâÉí=îÉêÇáK qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM  qêóââ=ÄêóíÉêÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=Ñ~ëí=ENKFK  cçê=™=ä™ëÉ=Ñ~ëíI=íêóââÉë=ä™ëÉâå~ééÉå=çÖ= ÜçäÇÉë=Ñ~ëí=EOKFK=päáéé=ÄêóíÉêÉå=EPKFK  cçê=ìíâçéäáåÖ=íêóââÉë=ÄêóíÉêÉå=âçêí=çÖ= ëäáééÉë=áÖàÉåK qóéÉ=o=NUMM=so fååJ=çÖ=ìíâçéäáåÖ=~î=ê›êÉîÉêâÉí qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMM o›êÉîÉêâÉí=Éê=ìíëíóêí=ãÉÇ=Éå=Ö~ëëÄêóíÉêK=aÉííÉ= íáää~íÉê=Éå=ä~åÖëçã=ëíáÖåáåÖ=~î=íìêí~ääÉí=áååíáä=ÇÉå= ÑçêÜ™åÇëáååëíáäíÉ=îÉêÇáÉå=Ñçê=íìêí~ääÉí=Éê=å™ÇÇK= hçêííáÇëÇêáÑí=ìíÉå=Ñ~ëíä™ëáåÖW  qêóââ=ÄêóíÉêÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=Ñ~ëíK  cçê=ìíâçéäáåÖ=ëäáééÉë=ÄêóíÉêÉåK qóéÉ=o=NUMM=soI=o=OMMM o›êÉîÉêâÉí=Éê=ìíëíóêí=ãÉÇ=Éå=áååJLìíâçéäÉê=ãÉÇ= ÉäÉâíêçåáëâ=ãóâ=ëí~êí=Eâìå=o=NUMM=soFK hçêííáÇëÇêáÑí=ìíÉå=Ñ~ëíä™ëáåÖW  qêóââ=ÄêóíÉêÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=Ñ~ëíK=  cçê=ìíâçéäáåÖ=ëäáééÉë=ÄêóíÉêÉåK s~êáÖ=ÇêáÑí=ãÉÇ=Ñ~ëíä™ëáåÖW  qêóââ=ÄêóíÉêÉå=çÖ=ÜçäÇ ...
 • Page 74

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëîÉêå eÉåîáëåáåÖÉê=çã=ëâêçíáåÖ qóéÉ=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  sÉÇ=ÉâëíêÉã=âçêííáÇë=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ= ÑçêÜáåÇêÉê=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëîÉêåÉí=ëâ~ÇÉê=é™= ãçíçêÉå=çÖ=ãçíçêÉå=Ääáê=~ìíçã~íáëâ=ëä™íí=~îK sáÇÉêÉ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=éêçÇìâíÉåÉ=ÑáååÉë= ìåÇÉê=ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçãK ^êÄÉáÇëíáéë  bííÉê=ìíâçéäáåÖÉå=Ö™ê=ê›êÉëéáê~äÉå=ÉííÉê=á=âçêí= íáÇK  k™ê=ÇÉå=áÖ~åÖë~ííÉ=ê›êÉëéáê~äÉå=ÄÉê›êÉê=Éå= Ñä~íÉI=â~å=ÇÉí=çééëí™=Éí=íáäÄ~âÉëä~ÖK  j~ëâáåÉå=ã™=Ñ›êëí=ëÉííÉë=á=ä~åÖëçãí=á=Ö~åÖ= îÉÇ=™=íêóââÉ=é™=ÄêóíÉêÉå=ÉííÉê=~í=ê›êÉëéáê~äÉå= Éê=ÇóééÉí=åÉÇ=á=Ää~åÇáåÖÉå=ëçã=ëâ~ä=ê›êÉë= çÖ=Çì=ã™=îÉåíÉ=íáä=ÇÉí=ã~âëáã~äÉ=íìêí~ääÉí=Éê= å™ÇÇK sÉÇäáâÉÜçäÇ=çÖ=éäÉáÉ ^as^opbi> Før alle arbeider med røreverket må støpselet trekkes ut. oÉåÖà›êáåÖ  j~ëâáåÉå=çÖ=îÉåíáä~ëàçåë™éåáåÖÉåÉ=ã™= êÉåÖà›êÉë=êÉÖÉäãÉëëáÖK  fååëáÇÉå=~î=â~éëäáåÖÉå=ãÉÇ=ãçíçêÉå=ã™= êÉÖÉäãÉëëáÖ=Ää™ëÉë=ìí=ãÉÇ=í›êê=íêóââäìÑíK aêÉîÉí ^as^opbi> ríê~åÖÉêíÉ=ã~ëâáåÉê=ã™=Öà›êÉë=ìÄêìâÉäáÖÉ= ...
 • Page 75

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM d~ê~åíá sÉÇ=âà›é=~î=Éå=åó=ã~ëâáå=Öáê=cibu=ëçã= éêçÇìëÉåí=O=™êë=ÑçêÄêìâÉêÖ~ê~åíá=Ñê~=çÖ=ãÉÇ= âà›éÉÇ~íçÉåK=d~ê~åíáÉå=ëíêÉââÉê=ëÉÖ=âìå=íáä= ã~åÖäÉê=ëçã=â~å=Ñ›êÉë=íáäÄ~âÉ=íáä=ÑÉáä=é™=ã~íÉêá~ä= ÉääÉê=éêçÇìâëàçåI=ë™ëçã=áââÉ=çééÑóääÉäëÉ= ~î ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=ÄäÉ=Ö~ê~åíÉêí=é™=ÑçêÜ™åÇK= sÉÇ=Ö~ê~åíáâê~î=ã™=çêáÖáå~ä=ë~äÖëâîáííÉêáåÖÉå= ãÉÇ=é™Ñ›êí=Ç~íç=îÉÇäÉÖÖÉëK= d~ê~åíáêÉé~ê~ëàçåÉê=ã™=âìå=ìíÑ›êÉë=~î=cibu= ~ìíçêáëÉêíÉ=îÉêâëíÉÇ=ÉääÉê=ëÉêîáÅÉ=ëí~ëàçåÉêK bí=Ö~ê~åíáâê~î=ÖàÉäÇÉê=âìå=ÇÉêëçã=ã~ëâáåÉå= Éê Äêìâí=ÑçêëâêáÑíëãÉëëáÖK=päáí~ëàÉ=ìåÇÉê=åçêã~ä= ÄêìâI=áââÉ=ÑçêëâêáÑíëãÉëëáÖ=ÄêìâI=ÇÉäîáë=ÉääÉê= âçãéäÉíí=ÇÉãçåíÉêí=ã~ëâáå=ë™ëçã=ëâ~ÇÉê= é™ Öêìåå=~î=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ=~î=ã~ëâáåÉåI=Äêìâ= ~î=áââÉ=íáää~ííI=ÇÉÑÉâíÉ=ÉääÉê=ÑÉáäí=ÄêìâíÉ=îÉêâí›ó= Éê ìíÉäìââÉí=áååÉåÑçê=Ö~ê~åíáÉåK= aÉííÉ ÖàÉäÇÉê çÖë™=Ñçê=ëâ~ÇÉê=ëçã=Ääáê= Ñçê™êë~âÉí=~î=ã~ëâáåÉå=é™ îÉêâí›óÉí=ëçã=Ääáê= Äêìâí=ÜÜîK=é™=~êÄÉáÇëëíóââÉíI=Äêìâ=~î=îçäÇI= Ñ›äÖÉëâ~ÇÉê ëçã=â~å=Ñ›êÉë=íáäÄ~âÉ=íáä=áââÉ= ÑçêëâêáÑíëã ...
 • Page 76

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM fååÉÜ™ää qÉÅâÉåÑ∏êâä~êáåÖ qÉâåáëâ~=Ç~í~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TS £îÉêëáâí==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TT c∏ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TU _ìääÉê=çÅÜ=îáÄê~íáçå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TV _êìâë~åîáëåáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=UM råÇÉêÜ™ää==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=UO pâêçíåáåÖ=çÅÜ=~îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=UO Jc∏êë®âê~å=çã=∏îÉêÉåëëí®ããÉäëÉ= K=K=K=UO d~ê~åíá= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=UP s^okfkd> s~êå~ê=Ñ∏ê=Éå=çãÉÇÉäÄ~êí=Üçí~åÇÉ=Ñ~ê~>= oáëâ=Ñ∏ê=äáî=çÅÜ=äÉã=çã=î~êåáåÖÉå=Éà=ÄÉ~âí~ëK s^o=c£opfhqfd> s~êå~ê=Ñ∏ê=Éå=ã∏àäáÖ=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK= lã î~êåáåÖÉå=Éà=ÄÉ~âí~ë=â~å=éÉêëçåJ=ÉääÉê= ë~âëâ~Ççê=ìééëí™K l_p e®åîáë~ê=íáää=íáéë=çÅÜ=îáâíáÖ=áåÑçêã~íáçåK qÉÅâÉå=é™=ã~ëâáåÉå i®ë=åçÖÖê~åí=áÖÉåçã= Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~= êáëâÉå=Ñ∏ê=ëâ~Ççê> ^åî®åÇ=ëâóÇÇëÖä~ë∏Öçå> ^åî®åÇ=Ü∏êëÉä ...
 • Page 77

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM £îÉêëáâí N O P Q o∏êâçêÖ ^Ç~éíÉê=Ñ∏ê=ê∏êâçêÖ e~åÇí~Ö e~ëíáÖÜÉíëáåëí®ääåáåÖ R S T U píê∏ãëí®ää~êÉ pé®êê=Ñ∏ê=Ü~ëíáÖÜÉíëêÉÖä~ÖÉ= Eëíê∏ãëí®ää~êÉF e~ëíáÖÜÉíëêÉÖä~ÖÉ=Eëíê∏ãëí®ää~êÉF pé®êê=Ñ∏ê=ëíê∏ãëí®ää~êÉå TT ...
 • Page 78

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM c∏ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí s^okfkd> i®ë=áåå~å=çãê∏ê~êÉå=í~ë=á=Äêìâ=åçÖÖê~åí= áÖÉåçã=çÅÜ=Ñ∏äàW Ó Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=Äêìâë~åîáëåáåÖI Ó Ò^ääã®åå~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~êÒ=Ñ∏ê= ÉäîÉêâíóÖ=á=ÇÉí=ÄáÑçÖ~ÇÉ=Ü®ÑíÉí=Eåê PNRKVNRF Ó Ö®ää~åÇÉ=~êÄÉí~êëâóÇÇëÄÉëí®ããÉäëÉêK aÉåå~=çãê∏ê~êÉ=®ê=âçåëíêìÉê~Ç=ÉåäáÖí=ãçÇÉêå= íÉâåáâ=çÅÜ=îÉÇÉêí~Öå~=ë®âÉêÜÉíëíÉâåáëâ~= êÉÖäÉêK=qêçíë=ÇÉí=â~å=Ñ~ê~=Ñ∏ê=äáî=çÅÜ=äÉã=äáâëçã= Ñ∏ê=ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=~åÇê~=Ñ∏êÉã™ä=ìééëí™K= lãê∏ê~êÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë Ó Ñ∏ê=~îëÉíí=®åÇ~ã™äI Ó á=íÉâåáëâí=ÑÉäÑêáíí=íáääëí™åÇK pí∏êåáåÖ~ê=ëçã=â~å=é™îÉêâ~=ë®âÉêÜÉíÉå=ã™ëíÉ= çãÖ™ÉåÇÉ=™íÖ®êÇ~ëK ^îëÉÇÇ=~åî®åÇåáåÖ lãê∏ê~êÉå=®ê=~îëÉÇÇ Ó Ñ∏ê=~åî®åÇåáåÖ=áåçã=áåÇìëíêá=çÅÜ=Ü~åíîÉêâI Ó Ñ∏ê=~íí=ãÉÇ=ê∏êâçêÖ~ê=ãÉÇ=ãçíëî~ê~åÇÉ= Ñçêã=çÅÜ=ã™íí Ó ê∏ê~=çã=Ñäóí~åÇÉ=ã~íÉêá~ä=ãÉÇ=ä™Ö= îáëâçëáíÉí=ëçã=íKÉñK=Ñ®êÖI=ä~ÅâI=äáãI= ä®íí éìíëI=Ü~êíë=çëî Ó ê∏ê~=çã=ã~íÉêá~ä=ãÉÇ=Ü∏Ö=îáëâçëáíÉí=ëçã= íKÉñK=éìíëI=ÄêìâI=â~äâI=Öçäîã~ëë~I=ëé~ÅâÉä= çëî Ó ê∏ê~=çã=ëÉÖí=çÅÜ=âäáÄÄáÖí=ã~íÉêá~ä=ãÉÇ= ...
 • Page 79

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM _ìääÉê=çÅÜ=îáÄê~íáçå _ìääÉêJ=çÅÜ=ëî®åÖåáåÖëî®êÇÉå~=Ü~ê=ìééã®ííë= ÉåäáÖí=bk SMTQRK= j~ëâáåÉåë=^Jìééã®íí~=äàìÇåáî™=ìåÇÉê= íóéáëâ~=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=ÖÉê=Ñ∏äà~åÇÉ=î®êÇÉåW o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM iàìÇíêóÅâ=ié^= iàìÇÉÑÑÉâí=it^= xÇ_E^Fz xÇ_E^Fz UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN lë®âÉêÜÉí=h=Z=P=Ç_ p~ãã~åä~Öí=ëî®åÖåáåÖëî®êÇÉ=EîáÇ=çãê∏êåáåÖ= ~î=ãáåÉê~äáëâ~=®ãåÉåFW= bãáëëáçåëî®êÇÉ=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOIR PIT=GLTIQ=GG YOIR YOIR lë®âÉêÜÉí=h=Z=NIR=ãLëO l_p aÉå=á=ÇÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=~åÖáîå~=ëî®åÖåáåÖëJ åáî™å=®ê=ìééã®íí=ÉåäáÖí=Éå=á=bk SMTQR=ëí~åÇ~êJ ÇáëÉê~Ç=ã®íãÉíçÇ=çÅÜ=â~å=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê= à®ãÑ∏êÉäëÉ=~î=ÉäîÉêâíóÖ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K= aÉå ä®ãé~ê=ëáÖ=çÅâë™=Ñ∏ê=Éå=éêÉäáãáå®ê= ìééëâ~ííåáåÖ=~î=ëî®åÖåáåÖëÄÉä~ëíåáåÖÉåK= aÉå ~åÖáîå~=ëî®åÖåáåÖëåáî™å=Ö®ääÉê=Ñ∏ê= ÉäîÉêâíóÖÉíë=ÜìîìÇë~âäáÖ~=~åî®åÇåáåÖK= lã ÉäîÉêâíóÖÉí=~åî®åÇë=Ñ∏ê=~åÇê~=®åÇ~ã™ä=ãÉÇ= ~îîáâ~åÇÉ=áåë~íëîÉêâíóÖ=ÉääÉê=Äêáëí~åÇÉ=ëâ∏íëÉäI ...
 • Page 80

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM _êìâë~åîáëåáåÖ s^okfkd> aê~=ìí=å®íâçåí~âíÉå=Ñ∏êÉ=~ää~=™íÖ®êÇÉê= é™ çãê∏ê~êÉåK s^o=c£opfhqfd> k®êëé®ååáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉå=é™=íóéëâóäíÉå=~åÖáîå~= ëé®ååáåÖÉå=ã™ëíÉ=∏îÉêÉåëëí®ãã~K c∏êÉ=ëí~êí  m~Åâ~=ìéé=çãê∏ê~êÉå=çÅÜ=âçåíêçääÉê~= ~íí äÉîÉê~åëÉå=®ê=Ñìääëí®åÇáÖ=çÅÜ=çã= íê~åëéçêíëâ~Ççê=ìééëí™ííK  jçåíÉê~=Ü~åÇí~ÖÉíK  jçåíÉê~=ê∏êâçêÖÉåK= aÉãçåíÉêáåÖ=á=çãî®åÇ=çêÇåáåÖK qóé=ow=SMM jçåíÉê~=Ü~åÇí~ÖÉí ^åî®åÇ=áåíÉ=çãê∏ê~êÉå=Ñ∏êê®å=Ü~åÇí~ÖÉí= ®ê ãçåíÉê~íK  sêáÇ=Ñ~ëí=Ü~åÇí~ÖÉí=ãÉÇìêë=EëÉ=ÄáäÇFK jçåíÉêáåÖLÄóíÉ=~î=ê∏êâçêÖ o∏êâçêÖ~êå~=ã™ëíÉ=ãçåíÉê~ë=é™=ê®íí= îÉêâíóÖë~ñÉäI=ÉÑíÉêëçã=~åå~êë=çãê∏ê~êÉå=áåíÉ= ÑìåÖÉê~ê=êáâíáÖí=çÅÜ=ê∏êâçêÖ~êå~=â~å=Ü~â~=Ñ~ëí= á î~ê~åÇê~K  jçåíÉê~=ê∏êâçêÖ=f=Eã~êâÉê~Ç=ãÉÇ=Éå=ëâ™ê~F= é™=îÉêâíóÖë~ñÉä=f=ENKFK=  c∏ê=áå=ëíáÑíÉí=EOKF=çÅÜ=Ñ∏ê=ÖìããáêáåÖÉå=∏îÉê= ëâ™ê~å=EPKFK= K qóé=o=SMM=ssI=o=NUMM=soI=o=OMMM jçåíÉêáåÖ=~î=ê∏êâçêÖ=é™=îÉêâíóÖë~ñÉäå= ãÉÇ ~Ç~éíÉêK=  pâêìî~=ê∏êâçêÖÉå=ãÉÇ=~Ç~éíÉê= é™ îÉêâíóÖë~ñÉäå=EN ...
 • Page 81

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM s~êîí~äëêÉÖäÉêáåÖ hçåíáåìÉêäáÖ=ÇêáÑí=ãÉÇ=ëé®êêW  pí®ää=ê~ííÉå=é™=∏åëâ~í=~êÄÉíëî~êîí~äK qóé=o=SMM=ssI ow=SMM qóé=o=NUMM=so  e™ää=ëíê∏ãëí®ää~êÉå=áåíêóÅâí=ENKFK  qêóÅâ=é™=çÅÜ=Ü™ää=Ñ~ëí=ëé®êêÉå=EOKFK= pä®éé ëíê∏ãëí®ää~êÉå=EPKFK  c∏ê=Ñê™åâçééäáåÖW=qêóÅâ=âçêí=é™= ëíê∏ãëí®ää~êÉå=çÅÜ=ëä®éé=ÇÉåK qóé=o=NUMM=soI=o=OMMM lãê∏ê~êå~=®ê=ìíêìëí~ÇÉ=ãÉÇ=Éå=ëíê∏ãëí®ää~êÉ= ãÉÇ=ÉäÉâíêçåáëâí=êÉÖäÉê~Ç=ãàìâëí~êí=EÉåÇ~ëí= o NUMM=soFK hçêí=ÇêáÑí=ìí~å=ëé®êêW qáääJ=çÅÜ=Ñê™åâçééäáåÖ=~î=çãê∏ê~êÉå qóé=o=SMM=ssI ow=SMM lãê∏ê~êå~=®ê=ìíêìëí~ÇÉ=ãÉÇ=Ü~ëíáÖÜÉíëJ êÉÖä~ÖÉK=aÉí=ãÉÇÖÉê=ä™åÖë~ã=Ü∏àåáåÖ=~î= Ü~ëíáÖÜÉíÉå=íáää=ÇÉí=Ñ∏êáåëí®ääÇ~=î~êîí~äÉíK= hçêí=ÇêáÑí=ìí~å=ëé®êêW  e™ää=ëíê∏ãëí®ää~êÉå=áåíêóÅâíK  pä®éé=ëíê∏ãëí®ää~êÉå=Ñ∏ê=~íí=âçééä~=Ñê™å= ã~ëâáåÉåK  e™ää=ëíê∏ãëí®ää~êÉå=áåíêóÅâíK=  pä®éé=ëíê∏ãëí®ää~êÉå=Ñ∏ê=~íí=âçééä~=Ñê™å= ã~ëâáåÉåK hçåíáåìÉêäáÖ=ÇêáÑí=ãÉÇ=ëé®êêW  e™ää=ëíê∏ãëí®ää~êÉå=áåíêóÅâí=ENKFK  qêóÅâ=ëé®êêÉå=Ñê~ã™í=çÅÜ=Ü™ää ...
 • Page 82

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM £îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇ pâêçíåáåÖ=çÅÜ=~îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖ qóé=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  c∏ê=~íí=îáÇ=ëí~êâ=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖ=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí= ãçíçêå=í~ê=ëâ~Ç~=ëä™ë=ÇÉå=~ìíçã~íáëâí=Ñê™å= ~î=Éíí=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇK _Éë∏â=íáääîÉêâ~êÉåë=ÜÉãëáÇ~= ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçã=Ñ∏ê=ãÉê=ÇÉí~äàÉê~Ç= áåÑçêã~íáçå=çã=éêçÇìâíÉêå~K ^êÄÉíë~åîáëåáåÖ~ê  o∏êâçêÖÉå=Ñçêíë®ííÉê=~íí=êçíÉê~=âçêí=íáÇ=ÉÑíÉê= Ñê™åâçééäáåÖÉåK  lã=ÇÉå=êçíÉê~åÇÉ=ê∏êâçêÖÉå=îáÇê∏ê=Éå=óí~= ìééëí™ê=êáëâ=Ñ∏ê=Ä~Åâëä~ÖK  açéé~=Ñ∏êëí=áå=çãê∏ê~êÉå=á=ÖçÇëÉí=çÅÜ=ëí~êí~= ÇÉå=Ç®êÉÑíÉê=ÖÉåçã=~íí=ä™åÖë~ãí=íêóÅâ~=é™= ëíê∏ãëí®ää~êÉå=íáääë=çãê∏ê~êÉå=ìééå™ê=ã~ñ= î~êîí~äK råÇÉêÜ™ää s^okfkd> Dra ut nätkontakten före alla åtgärder på omröraren. oÉåÖ∏êáåÖ  oÉåÖ∏ê=ã~ëâáå=çÅÜ=äìÑí∏ééåáåÖ~ê= êÉÖÉäÄìåÇÉíK  _ä™ë=áÖÉåçã=ãçíçêêìããÉí=çÅÜ=â™é~åë= áåëáÇ~=ãÉÇ=íçêê=íêóÅâäìÑí=êÉÖÉäÄìåÇÉíK aêÉî s^okfkd> d∏ê=Ñ∏êÄêìâ~ÇÉ=ã~ëâáåÉê=çÄêìâÄ~ê~=ÖÉåçã=~íí= ~îä®Öëå~=å®íëä~ÇÇÉåK båÇ~ëí=Ñ∏ê=brJëí~íÉêK h~ëí~=Éà ...
 • Page 83

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM d~ê~åíá sáÇ=â∏é=~î=åó=ã~ëâáå=ÖÉê=cibu=O=™êë=Ö~ê~åíá= Ñêçã=â∏éÇ~íìãK=d~ê~åíáå=çãÑ~íí~ê=ÉåÇ~ëí=ÑÉä= ëçã=â~å=Ü®åÑ∏ê~ë=íáää=ã~íÉêá~äJ=çÅÜLÉääÉê= Ñ~Äêáâ~íáçåëÑÉä=ë~ãí=ÄêáëíÉê=á=éêçÇìâíÉåë= íáääÑ∏êë®âê~ÇÉ=ÉÖÉåëâ~éÉêK=lêáÖáå~äâîáííçí= ãÉÇ Ñ∏êë®äàåáåÖëÇ~íìã=ã™ëíÉ=ìééîáë~ë=îáÇ= ÉîÉåíìÉää~=Ö~ê~åíá~åëéê™âK=d~ê~åíáêÉé~ê~íáçåÉê= Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=cibu=~ìíçêáëÉê~ÇÉ= îÉêâëí®ÇÉê=ÉääÉê=ëÉêîáÅÉJëí~íáçåÉêK= d~ê~åíáêÉé~ê~íáçåÉê=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î=cibu= ~ìâíçêáëÉê~ÇÉ=îÉêâëí®ÇÉê=ÉääÉê=ëÉêîáÅÉëí~íáçåÉêK d~ê~åíá~åëéê™â=Ö®ääÉê=ÉåÇ~ëí=çã=ã~ëâáåÉå= ~åî®åíë=é™=~îëÉíí=ë®ííK=d~ê~åíáå=çãÑ~íí~ê=áåíÉ= ÇêáÑíÄÉíáåÖ~í=ëäáí~ÖÉI=ÑÉä~âíáÖ=~åî®åÇåáåÖI=ÜÉäí= ÉääÉê=ÇÉäîáë=ÇÉãçåíÉê~ÇÉ=ã~ëâáåÉê=ÉääÉê=ëâ~Ççê= ëçã=ìééâçããáí=é™=ÖêìåÇ=~î=∏îÉêÄÉä~ëíåáåÖ=~î= ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=Éà=ÖçÇâ®åÇ~I= íê~ëáÖ~=ÉääÉê=ÑÉä~âíáÖí=~åî®åÇ~=îÉêâíóÖ=Ü~ê= ~åî®åíëK= pâ~Ççê=ëçã=çêë~â~íë=~î=ã~ëâáåÉå=é™=îÉêâíóÖ= ÉääÉê=~êÄÉíëëíóÅâÉåI=ìí∏î~åÇÉ=~î=î™äÇI= Ñ∏äàÇëâ~Ççê=ëçã=â~å=Ü®åÑ∏ê~ë=íáä ...
 • Page 84

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM páë®äí∏ h®óíÉíóí=ëóãÄçäáí qÉâåáëÉí=íáÉÇçí==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=UQ hìî~=âçåÉÉëí~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=UR qìêî~ääáëììë~ëá~~=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=US jÉäì=à~=í®êáå®= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=UT h®óíí∏çÜàÉÉí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=UU eìçäíç=à~=Üçáíç= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=VM háÉêê®íóëçÜàÉáí~= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=VM Js~~íáãìëíÉåãìâ~áëììë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=VM q~âìì= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=VN s^olfqrp> sááíí~~=î®äáíí∏ã®ëíá=ìÜâ~~î~~å=î~~ê~~åK= lÜàÉÉå åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~= àçÜí~~=âìçäÉã~~å=í~á=î~â~îááå=äçìââ~åíìãáëááåK s^ol> sááíí~~=ã~ÜÇçääáëÉëíá=î~~ê~ääáëÉÉå=íáä~åíÉÉëÉÉåK= lÜàÉÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®ãáåÉå=ë~~íí~~= àçÜí~~=äçìââ~~åíìãáëááå=í~á=ÉëáåÉî~ìêáçáÜáåK legb sááíí~~=âçåÉÉå=â®óíí∏®=âçëâÉîááå=çÜàÉáëááå= à~ í®êâÉáëááå=íáÉíçáÜáåK póãÄçäáí=âçåÉÉëë~ i ...
 • Page 85

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM hìî~=âçåÉÉëí~ N O P Q sáëéáä® sáëéáä®å=~Ç~éíÉêá h®ëáâ~Üî~ p®®í∏éó∏ê®=âáÉêêçëåçéÉìÇÉå= î~äáíëÉãáëÉÉå R S T U h®óååáëíóëâóíâáå hóíâáååçéÉìëë®®Ç∏å=äìâáíìëé~áåáâÉ hóíâáååçéÉìëë®®í∏ h®óååáëíóëâóíâáãÉå=äìâáíìëå~ééá UR ...
 • Page 86

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM qìêî~ääáëììë~ëá~~ s^olfqrp> iìÉ=çÜàÉÉí=ÉååÉå=ëÉâçáííáãÉå=â®óíí∏®=à~=íçáãá= åááÇÉå=ãìâ~áëÉëíáW Ó âçåÉÉå=â®óíí∏çÜàÉI Ó ë®Üâ∏íó∏â~äìàÉå=â®óíí∏®=âçëâÉî~í=ÊväÉáëÉí= íìêî~ääáëììëçÜàÉÉíÂ=çÜÉáëÉëë~=îáÜâçëÉëë~= EÇçâìãÉåííáJåêçW PNRKVNRFI Ó â®óíí∏é~áâ~ää~=îçáã~ëë~=çäÉî~í=çÜàÉÉí=à~= íó∏ëìçàÉäìã®®ê®óâëÉíK pÉâçáíáå=çå=î~äãáëíÉííì=ììëáãã~å=íÉâåáëÉå= íáÉí®ãóâëÉå=à~=Üóî®âëóííóàÉå=íìêî~íÉâåáëíÉå= ë®®åå∏ëíÉå=ãìâ~áëÉëíáK=q®ëí®=Üìçäáã~íí~=ëÉå= â®óí∏ëí®=ë~~íí~~=~áÜÉìíì~=ÜÉåÖÉåî~~ê~~= âçåÉÉå=â®óíí®à®ääÉ=à~=ãìáääÉ=ÜÉåâáä∏áääÉ=à~=áíëÉ= âçåÉ=í~á=ãìì=ÉëáåÉáëí∏=îçá=î~ìêáçáíì~K= pÉâçáíáåí~=ë~~=â®óíí®®=î~áå Ó ã®®ê®óëíÉåãìâ~áëÉÉå=â®óíí∏í~êâçáíìâëÉÉåK Ó ëÉå=çääÉëë~=íÉâåáëÉëíá=ãçáííÉÉííçã~ëë~= âìååçëë~K qìêî~ääáëììíÉÉå=î~áâìíí~î~í=Ü®áêá∏í=çå=âçêà~íí~î~= î®äáíí∏ã®ëíáK j®®ê®óëíÉåãìâ~áåÉå=â®óíí∏ pÉâçáíáå=çå=í~êâçáíÉííì Ó ~ãã~ííáâ®óíí∏∏å=íÉçääáëììÇÉëë~=à~= íó∏é~àçáëë~I Ó â®óíÉíí®î®âëá=ëçéáî~åã~ääáëíÉå=à~=JâçâçáëíÉå= îáëéáä∏áÇÉå=â~åëë~ Ó ã~í~ä~îáëâççëáëíÉå= ...
 • Page 87

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM jÉäì=à~=í®êáå® jÉäìJ=à~=í®êáå®~êîçí=ãáí~ííááå=ëí~åÇ~êÇáå= bk SMTQR=ãìâ~~åK= hçåÉÉå=^Jé~áåçíÉííì=ãÉäìí~ëç=çå=í~î~ääáëÉëíáW û®åÉåé~áåÉí~ëç= û®åáíÉÜçí~ëç= it^=xÇ_E^Fz ié^=xÇ_E^Fz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM UVIU NMMIU VOIT NMPIT UVIN NMMIN UVIN NMMIN bé®î~êãììë=h=Z=P=Ç_ q®êáå®å=âçâçå~áë~êîç=EãáåÉê~~äáëá~=~áåÉáí~= ëÉâçáíÉíí~Éëë~FW= m®®ëí∏~êîç=~Ü=xãLëOz o=SMM=ss ow=SMM o=NUMM=so o=OMMM YOIR PIT=GLTIQ=GG YOIR YOIR bé®î~êãììë=h=Z=NIR=ãLëO G= ëÉâçáíÉíí~Éëë~=ãáåÉê~~äáëá~=~áåÉáí~I= àçáÇÉå îáëâçëáíÉÉííá=çå=âÉëâáí~ëç~ GG ëÉâçáíÉíí~Éëë~=ãáåÉê~~äáëá~=~áåÉáí~I= àçáÇÉå îáëâçëáíÉÉííá=çå=âçêâÉ~ legb k®áëë®=çÜàÉáëë~=áäãçáíÉííì=í®êáå®í~ëç=çå=ãáí~ííì= ëí~åÇ~êÇáëë~=bk SMTQR=åçêãáíÉíìå= ãáíí~ìëãÉåÉíÉäã®å=ãìâ~~å=à~=ëáí®=îçáÇ~~å= â®óíí®®=ë®Üâ∏íó∏â~äìàÉå=âÉëâáå®áëÉÉå=îÉêí~áäììåK= pÉ=ëçîÉäíìì=ãó∏ë=í®êáå®~äíáëíìâëÉå=~äìëí~î~~å= ~êîáçáåíááåK=fäãçáíÉííì=í®êáå®í~ëç=í~êâçáíí~~= ~äíáëíìãáëÉå=í~ëç~=ë®Üâ∏íó∏â~äìå=é®®~ëá~ääáëÉëë ...
 • Page 88

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM h®óíí∏çÜàÉÉí s^olfqrp> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=ÉååÉå= ëÉâçáííáãÉÉå=âçÜÇáëíìîá~=í∏áí®K s^ol> sÉêââçà®ååáííÉÉå=íìäÉÉ=çää~=ë~ã~=âìáå= íóóééáâáäîÉëë®=áäãçáíÉííì=à®ååáíÉK bååÉå=â®óíí∏∏åçííç~  lí~=ëÉâçáíáå=éçáë=é~ââ~ìâëÉëí~=à~=í~êâáëí~I= ÉííÉá=íçáãáíìâëÉëí~=éììíì=ãáí®®å=à~=ÉííÉá=çäÉ= âìäàÉíìëî~ìêáçáí~K  hááååáí®=â®ëáâ~Üî~K  hááååáí®=îáëéáä®K= fêêçí~=é®áåî~ëí~áëÉëë~=à®êàÉëíóâëÉëë®K qóóééá=ow=SMM h®ëáâ~Üî~å=âááååáíóë h®óí®=ëÉâçáíáåí~=î~ëí~=ëáííÉåI=âìå=â®ëáâ~Üî~=çå= âááååáíÉííó=é~áâçáääÉÉåK  ^ëÉí~=â®ëáâ~Üî~=âáÉêíÉÉëÉÉå=à~=â®®åå®=ëáííÉå= ãó∏í®é®áî®®åK sáëéáä®í=íìäÉÉ=âááååáíí®®=ëçéáî~~å=â®óíí∏â~ê~~åI= ãììíçáå=ëÉâçáííáãÉå=íçáãáîììë=Éá=çäÉ=í~~ííì=à~= îáëéáä®í=ë~~íí~î~í=í~êííì~=âááååáK  qó∏åå®=îáëéáä®=f=EíìååáëíÉíí~îáëë~=î~áå= óÜÇÉëí®=äçîÉëí~F=é~áâçáääÉÉå=â®óíí∏â~ê~~å=f= ENKFK=  hááååáí®=í~ééá=EOKF=à~=îÉÇ®=âìãáêÉåÖ~ë=ìê~å= é®®ääÉ=EPKFK= K sáëéáä®å=âááååáíóëLî~áÜíç qóóééá=o=SMM=ssI=o=NUMM=soI=o=OMMM hááåå ...
 • Page 89

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM háÉêêçëäìîìå=ë®®í∏ máíÉãéá=íó∏à~âëç=äìâáíìëíçáãáååçää~W  s~äáíëÉ=íó∏Ü∏å=ëçéáî~=âáÉêêçëåçéÉìë= ~ëÉíí~ã~ää~=ë®®í∏éó∏ê®=í~êîáíí~î~å= åçéÉìÇÉå=âçÜÇ~ääÉK qóóééá=o=SMM=ssI ow=SMM qóóééá=o=NUMM=so  m~áå~=â®óååáëíóëâóíâáåí®=à~=éáÇ®=é~áåÉííìå~= ENKFK  iìâáíëÉ=é~áå~ã~ää~=äìâáíìëå~ééá~=à~=éáÇ®= âááååá=EOKFK=m®®ëí®=â®óååáëíóëâóíâáå=î~é~~âëá= EPKFK  móë®óíóëW=é~áå~=â®óååáëíóëâóíâáåí®=äóÜóÉëíá= à~ é®®ëí®=áêíáK qóóééá=o=NUMM=soI=o=OMMM pÉâçáííáãáÉå=â®óååáëíóëâóíâáå=çå=î~êìëíÉííì= ÉäÉâíêçåáëÉää~=éÉÜãÉ®â®óååáëíóâëÉää®= Eî~áå o NUMM=soFK ióÜóí~áâ~áåÉå=â®óíí∏=áäã~å=äìâáíìëíçáãáåíç~W pÉâçáííáãÉå=â®óååáëíóë=à~=éóë®óíóë qóóééá=o=SMM=ssI ow=SMM pÉâçáííáãÉí=çå=î~êìëíÉííì= âóíâáååçéÉìëë®®Ç∏ää®K=pÉå=~åëáçëí~= âáÉêêçëäìîìå=îçá=ë®®í®®=Üáí~~ëíá=Éëáî~äáííììå= åçéÉìíÉÉåK= ióÜóí~áâ~áåÉå=â®óíí∏=áäã~å=äìâáíìëíçáãáåíç~W  m~áå~=âóíâáåí®=à~=éáÇ®=ëÉ=éçÜà~~å=é~áåÉííìå~K  móë®óí®=âçåÉ=é®®ëí®ã®ää®=â®óååáëíóëâóíâáå= áêíáK  m~áå~=âóíâáåí®= ...
 • Page 90

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM  móë®óíóëW=é~áå~=â®óååáëíóëâóíâáåí®=äóÜóÉëíá=à~= é®®ëí®=áêíáK väáâìçêãáíìëëìçà~ qóóééá=o=SMM=ssI ow=SMMI=o NUMM so  väáâìçêãáíìëëìçà~=Éëí®®=ÜÉíâÉääáëÉëë®= óäáâìçêãáíìâëÉëë~=ãççííçêáî~ìêáçí= âóíâÉã®ää®=âçåÉÉå=~ìíçã~~ííáëÉëíá=éçáë= é®®äí®K iáë®íáÉíçà~=î~äãáëí~à~å=íìçííÉáëí~=ä∏óíóó= çëçáííÉÉëí~=ïïïKÑäÉñJíççäëKÅçãK qó∏çÜàÉáí~  móë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉå=îáëéáä®=éó∏êáá=îáÉä®= àçåâáå=~áâ~~K  gçë=éó∏êáî®=îáëéáä®=âçëâÉíí~~=àçí~áå=éáåí~~I= ëÉìê~ìâëÉå~=îçá=çää~=í~â~áëâìK  qó∏åå®=îáëéáä®=Éåëáå=ëÉâçáíÉíí~î~~å= ~áåÉÉëÉÉåI=â®óååáëí®=ëáííÉå=âçåÉ=é~áå~ã~ää~= Üáí~~ëíá=â®óååáëíóëâóíâáåí®=à~=çÇçí~I=âìååÉë= âçåÉ=ë~~îìíí~~=ã~âëáãá=åçéÉìÇÉåK eìçäíç=à~=Üçáíç s^olfqrp> Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen sekoittimeen kohdistuvia töitä. mìÜÇáëíìë  mìÜÇáëí~=âçåÉ=à~=à®®ÜÇóíóëáäã~J~ìâçí= ë®®åå∏ääáëáå=î®äÉáåK  mìÜ~ää~=âçåÉÉå=ëáë®íáä~=à~=ãççííçêá=éìÜí~~âëá= âìáî~ää~=é~áåÉáäã~ää~=ë®®åå∏ääáëáå=î®äÉáåK s~áÜíÉáëíç háÉêê®íóëçÜàÉáí~ s^o ...
 • Page 91

  o=SMM=ssLow=SMMLo=NUMM=soLo=OMMM q~âìì cibu=ãó∏åí®®=ììÇÉääÉ=âçåÉÉääÉ=O=îìçÇÉå= í~âììåI=~äâ~Éå=âçåÉÉå=ãóóåíáé®áî®ëí®= äçééìâìäìíí~à~ääÉK=q~âìì=â~íí~~=î~áå=îá~íI=àçíâ~= àçÜíìî~í=ã~íÉêá~~äáJ=à~Lí~á=î~äãáëíìëîáêÜÉÉëí®= à~ àçë=âçåÉÉääÉ=áäãçáíÉíìí=çãáå~áëììÇÉí=à®®î®í= í®óííóã®íí®K=q~âììí~é~ìâëÉëë~=çå=å®óíÉíí®î®= ~äâìéÉê®áåÉå=çëíçâìáííáI=àçëí~=áäãÉåÉÉ=âçåÉÉå= ãóóåíáé®áî®K=q~âììå=éìáííÉáëë~=ëìçêáíÉíí~î~í= âçêà~ìâëÉí=ë~~=íÉÜÇ®=~áåç~ëí~~å=cibuáå= î~äíììíí~ã~í=âçêà~~ãçí=í~á=ÜìçäíçäááââÉÉíK q~âìì=çå=îçáã~ëë~=î~áåI=âìå=âçåÉíí~= â®óíÉí®®å=ã®®ê®óëíÉå=ãìâ~áëÉëíáK= q~âììëÉÉå Éáî®í=ëáë®ääó=îá~íI=àçíâ~=çî~í= ~áÜÉìíìåÉÉí=âçåÉÉå=åçêã~~äá=âìäìãáëÉëí~I= î®®êáåâ®óí∏ëí®I=âçåÉÉå=éìêâ~ãáëÉëí~=çëááå= çëáíí~áå=í~á=âçâçå~~åI=âçåÉÉå=óäáâìçêãáíí~J ãáëÉëí~=à~=íó∏î®äáåÉáÇÉå=â®óí∏ëí®I=àçíâ~=Éáî®í= çäÉ=ë~~åÉÉí=î~äãáëí~à~å=Üóî®âëóåí®®=í~á=çî~í= îá~ääáëá~=í~á=àçáí~=çå=â®óíÉííó=â®óíí∏í~êâçáíìâëÉå= î~ëí~áëÉëíáK q~âìì=Éá=â~í~=ãó∏ëâ®®å=âçåÉÉå=â®óíí∏J íó∏â~äììå=í~áLà~=íó∏â~é~äÉÉëÉÉå=~áÜÉìíí~ãá~= î~ìêáç ...
 • Page 92

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ðåñéå÷üìåíá Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ . . . . . . . . . . . . Ìå ìéá ìáôéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . . Èüñõâïò êáé êñáäáóìüò . . . . . . . . . . . Ïäçãßåò ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá . . . . . . . . . . . Õðïäåßîåéò áðüóõñóçò . . . . . . . . . . . . ÄÞëùóç ðéóôüôçôáò ............ Åããýçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 93 94 95 96 98 99 99 99 ÐÑÏÓÏ×Ç! Äçëþíåé ìßá åíäå÷ïìÝíùò åðéêßíäõíç êáôÜóôáóç. Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò ôçò õðüäåéîçò õðÜñ÷åé êßíäõíïò ôñáõìáôéóìþí Þ õëéêþí æçìéþí. ÕÐÏÄÅÉÎÇ Äçëþíåé óõìâïõëÝò åöáñìïãÞò êáé óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò. Óýìâïëá óôï ìç÷Üíçìá Ãéá ôç ìåßùóç ôïõ êéíäýíïõ ôñáõìáôéóìïý äéáâÜóôå ôéò Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý! ×ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! Äçëþíåé Üìåóç áðåéëÞ êéíäýíïõ. Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò ôçò õðüäåéîçò õðÜñ÷åé êßíäõíïò èáíÜôïõ Þ âáñåéþí ôñáõìáôéóìþí. ...
 • Page 93

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ìå ìéá ìáôéÜ 1 2 3 4 ÁíáìéêôÞñáò ÁíôÜðôïñáò áíáìéêôÞñá ×åéñïëáâÞ Ôñï÷üò ñýèìéóçò ìå ðñïåðéëïãÞ áñéèìïý óôñïöþí 5 6 7 8 Äéáêüðôçò On/Off ÐëÞêôñï áêéíçôïðïßçóçò ãéá ôçí óêáíäÜëç ãêáæéïý ÓêáíäÜëç ãêáæéïý Êïõìðß áóöÜëéóçò ãéá ôïí äéáêüðôç On/Off VP ...
 • Page 94

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! ÄéáâÜóôå ôåò ðñéí ôç ÷ñÞóç ôïõ áíáäåõôÞñá êáé áêïëïõèÞóôå ôåò: – ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷åéñéóìïý, – ôéò ”ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò” ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç çëåêôñéêþí åñãáëåßùí óôï åðéóõíáðôüìåíï öõëëÜäéï (áñ. öõëëáäßïõ: 315.915), – ôïõò ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò éó÷ýïíôåò êáíüíåò êáé ðñïäéáãñáöÝò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñüëçøç áôõ÷çìÜôùí. Ï ðáñþí áíáäåõôÞñáò Ý÷åé êáôáóêåõáóôåß óýìöùíá ìå ôá äåäïìÝíá ôçò ôå÷íéêÞò êáé ôïõò áíáãíùñéóìÝíïõò êáíïíéóìïýò áðü Üðïøçò ôå÷íéêÞò áóöÜëåéáò. Ùóôüóï ìðïñïýí êáôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõ íá ðñïêýøïõí êßíäõíïé ãéá ôç óùìáôéêÞ áêåñáéüôçôá êáé ôç æùÞ ôïõ ÷ñÞóôç Þ ôñßôùí Þ áíôßóôïé÷á æçìéÝò óôï ìç÷Üíçìá Þ Üëëåò õëéêÝò æçìéÝò. Ï áíáäåõôÞñáò åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíïí – ãéá ôçí áñìüæïõóá ÷ñÞóç, – óå Üøïãç êáôÜóôáóç áðü ðëåõñÜò ôå÷íéêÞò áóöÜëåéáò. Ïé âëÜâåò ðïõ Ý÷ïõí áñíçôéêÞ åðßðôùóç óôçí áóöÜëåéá, ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßæïíôáé áìÝóùò. Áñìüæïõóá ÷ñÞóç Ï áíáäåõôÞñáò ðñïïñßæ ...
 • Page 95

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000  Ðáßñíåôå ðñïöõëáêôéêÜ ìÝôñá, üôáí êáôÜ ôçí åñãáóßá ìðïñïýí íá ó÷çìáôéóôïýí âëáâåñÝò ãéá ôçí õãåßá, åýêáõóôåò Þ åêñçêôéêÝò óêüíåò. Ãéá ðáñÜäåéãìá: ÌåñéêÝò óêüíåò èåùñïýíôáé êáñêéíïãüíåò. ÖïñÜôå ìÜóêá ðñïóôáóßáò áðü óêüíç êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå, áí ìðïñåß íá óõíäåèåß áðïññïöçôÞñá óêüíçò/ñéíéóìÜôùí.  ÐåñéìÝíåôå, ìÝ÷ñé íá áêéíçôïðïéçèåß ðëÞñùò ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï, ðñïôïý ôï áðïèÝóåôå. Ôï åñãáëåßï åöáñìïãÞò ìðïñåß íá ìáãêþóåé êáé íá ïäçãÞóåé óå áðþëåéá ôïõ åëÝã÷ïõ ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ.  Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï ìå êáôåóôñáììÝíï êáëþäéï. Ìçí áããßæåôå ôï êáôåóôñáììÝíï êáëþäéï êáé âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá, áí ôï êáëþäéï ðÜèåé æçìéÜ êáôÜ ôçí åñãáóßá. Ôá êáôåóôñáììÝíá êáëþäéá áõîÜíïõí ôïí êßíäõíï çëåêôñïðëçîßáò.  ÓõíäÝåôå ôá çëåêôñéêÜ åñãáëåßá, ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôï ýðáéèñï ìÝóù ðñïóôáôåõôéêïý äéáêüðôç ñåýìáôïò äéáññïÞò (FI). Èüñõâïò êáé êñáäáóìüò ÏÏé ôéìÝò èïñýâïõ êáé êñáäáóìþí õðïëïãßóôçêáí óýìöùí ...
 • Page 96

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Êáèïñßóôå ôá ðñüóèåôá ìÝôñá áóöáëåßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ÷åéñéóôÞ ðñéí ôçí åðßäñáóç ôùí êñáäáóìþí, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá: óõíôÞñçóç ôïõ çëåêôñéêïý åñãáëåßïõ êáé ôùí åîáñôçìÜôùí-åñãáëåßùí, æÝóôáìá ôùí ÷åñéþí ãéá ôï êñÜôçìá, ïñãÜíùóç ôùí âçìÜôùí åñãáóßáò. ÐÑÏÓÏ×Ç! Óå áêïõóôéêÞ ðßåóç Üíù ôùí 85 dB(A) íá öïñÜôå ùôïáóðßäåò. Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Óõíáñìïëüãçóç/ÁëëáãÞ ôïõ áíáìéêôÞñá Ôýpïò R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 ÓõíáñìïëïãÞóôå ôïí áíáìéêôÞñá ìå ôïí áíôÜðôïñá óôçí Üôñáêôï êßíçóçò.  Ãé’ áõôü âéäþóôå ôïí áíáìéêôÞñá óôçí Üôñáêôï êßíçóçò (1.).  ÊñáôÞóôå ôçí Üôñáêôï êßíçóçò ìå ãáëëéêü êëåéäß Íï 27 êáé óößîôå ôïí áíôÜðôïñá êáé ôïí áíáìéêôÞñá ìå ãáëëéêü êëåéäß Íï 24 (2.). ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò óôïí áíáäåõôÞñá, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÐÑÏÓÏ×Ç! Ç õðÜñ÷ïõóá ôÜóç äéêôýïõ êáé ôá óôïé÷åßá ãéá ôçí ôÜóç óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ ðñÝðåé íá âñßóêïíôáé óå ðëÞñç óõìöùíßá. Ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá  ÎåðáêåôÜñåôå ôïí áíáäå ...
 • Page 97

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 K Åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç ôïõ áíáäåõôÞñá Ôýðïò R 600 VV, RZ 600 Ïé áíáäåõôÞñåò åßíáé åîïðëéóìÝíïé ìå óêáíäÜëç ãêáæéïý. ÁõôÞ åðéôñÝðåé ôçí áñãÞ áýîçóç ôïõ áñéèìïý óôñïöþí ìÝ÷ñé ôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ áñéèìïý óôñïöþí. Âñá÷ý÷ñïíç ëåéôïõñãßá ÷ùñßò êïýìðùìá:  ÁêïëïõèÞóôå áêñéâþò ôçí ßäéá äéáäéêáóßá ìå ôïí áíáìéêôÞñá II. ÅêôåëÝóôå ôçí áðïóõíáñìïëüãçóç óôçí áíôßóôñïöç óåéñÜ. Ñýèìéóç áñéèìïý óôñïöþí  Ãéá ôç ñýèìéóç ôïõ áñéèìïý óôñïöþí åñãáóßáò ñõèìßóôå ôïí ôñï÷ü ñýèìéóçò óôçí åðéèõìçôÞ ôéìÞ. Ôýpïò R 600 VV, RZ 600 Ôýpïò R 1800 VR  ÐéÝæåôå ôïí äéáêüðôç êáé ôïí êñáôÜôå ðáôçìÝíï.  Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò áöÞóôå ôïí äéáêüðôç åëåýèåñï. ÄéáñêÞò ëåéôïõñãßá ìå êïýìðùìá:  ÐáôÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé êñáôÞóôå ôïí (1.).  Ãéá ôï êïýìðùìá ðáôÞóôå ôï êïõìðß áóöÜëéóçò êáé êñáôÞóôå ôï ðáôçìÝíï (2.). ÁöÞóôå ôïí äéáêüðôç åëåýèåñï (3.).  Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ðáôÞóôå ãéá ëßãï ôïí äéáêüðôç êáé áöÞóôå ôïí åëåýè ...
 • Page 98

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ôýpïò R 1800 VR, R 2000 Ðñïóôáóßá õðåñöüñôùóçò Ïé áíáäåõôÞñåò åßíáé åîïðëéóìÝíïé ìå äéáêüðôç On/Off ìå çëåêôñïíéêÞ áðáëÞ åêêßíçóç (ìüíï R 1800 VR). Âñá÷ý÷ñïíç ëåéôïõñãßá ÷ùñßò êïýìðùìá: Ôýðïò R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR  Ç ðñïóôáóßá õðåñöüñôùóçò åìðïäßæåé âëÜâåò óôïí êéíçôÞñá óå ðåñßðôùóç õðåñâïëéêÞò âñá÷åßáò õðåñöüñôùóçò, èÝôïíôáò ôï ìç÷Üíçìá áõôüìáôá åêôüò ëåéôïõñãßáò. ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ôïõ êáôáóêåõáóôÞ óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.flex-tools.com. Õðïäåßîåéò åñãáóßáò  ÐéÝæåôå ôïí äéáêüðôç êáé ôïí êñáôÜôå ðáôçìÝíï.  Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò áöÞóôå ôïí äéáêüðôç åëåýèåñï. ÄéáñêÞò ëåéôïõñãßá ìå êïýìðùìá:  ÐáôÞóôå ôïí äéáêüðôç êáé êñáôÞóôå ôïí (1.).  Ãéá ôï êïýìðùìá ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï áêéíçôïðïßçóçò êáé êñáôÞóôå ôï ðáôçìÝíï (2.). ÁöÞóôå ôïí äéáêüðôç åëåýèåñï (3.).  Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ðáôÞóôå ãéá ëßãï ôïí äéáêüðôç êáé áöÞóôå ôïí åëåýèåñï. VU  ÌåôÜ ôçí áðåíåñãï ...
 • Page 99

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 ÌåôÜäïóç êßíçóçò ÕÐÏÄÅÉÎÇ Ìç ëýóåôå ôéò âßäåò óôçí êåöáëÞ ìåôÜäïóçò êßíçóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò ðáñï÷Þò åããýçóçò. Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò ðáýåé íá éó÷ýåé ç áîßùóç ðáñï÷Þò åããýçóçò áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ. ÅðéóêåõÝò Ôõ÷üí åðéóêåõÝò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï áðü êÜðïéï áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï ôçò ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò. ÄÞëùóç ðéóôüôçôáò Ìå ôçí ðáñïýóá äçëþíïõìå õðåýèõíá, üôé ôï ðñïúüí áõôü áíôáðïêñßíåôáé óôá áêüëïõèá ðñüôõðá êáé íôïêïõìÝíôá êáèïñéóìïý ðñïôýðùí: EN 60745 âÜóåé ôùí äéáôÜîåùí ôùí ïäçãéþí 2004/108/EÊ, 2006/42/EÊ. Ôå÷íéêüò öÜêåëïò áðü: FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr ÁíôáëëáêôéêÜ êáé åîáñôÞìáôá Ãéá áíáìéêôÞñåò ãéá äéÜöïñïõò ôïìåßò åöáñìïãÞò êáé ðåñáéôÝñù åîáñôÞìáôá óõìâïõëåõôåßôå ôïõò êáôáëüãïõò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ. Õðïäåßîåéò áðüóõñóçò ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! Á÷ñçóôåýåôå ôá ðáëéÜ ìç÷áíÞìáôá ðïõ äåí ÷ñçó ...
 • Page 100

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Áîßùóç åããýçóçò õößóôáôáé ìüíï óå ðåñßðôùóç áñìüæïõóáò ÷ñÞóçò. Áðü ôçí ðáñï÷Þ åããýçóçò áðïêëåßïíôáé éäéáßôåñá ç öèïñÜ ëüãù ëåéôïõñãßáò, ç ìç óùóôÞ åöáñìïãÞ, ôá ìåñéêþò Þ ðëÞñùò áðïóõíáñìïëïãçìÝíá ìç÷áíÞìáôá êáèþò êáé æçìéÝò áðü õðåñöüñôùóç ôïõ ìç÷áíÞìáôïò êáé ÷ñÞóç áðü ìç åãêåêñéìÝíá, ÷áëáóìÝíá Þ ëÜèïò ÷ñçóéìïðïéçìÝíá åðéìÝñïõò åñãáëåßá. Åðßóçò áðïêëåßïíôáé ïé æçìéÝò, ïé ïðïßåò ðñïêëÞèçêáí áðü ôï ìç÷Üíçìá óôï åñãáëåßï ÷ñÞóçò Þ áíôßóôïé÷á óôï êáôåñãáæüìåíï ôåìÜ÷éï, ç ÷ñÞóç âßáò, ïé åðáêüëïõèåò æçìéÝò, ïé ïðïßåò ïöåßëïíôáé óå ìç óùóôÞ Þ áíåðáñêÞ óõíôÞñçóç áðü ðëåõñÜò ôïõ ðåëÜôç Þ ôñßôùí, ïé æçìéÝò áðü îÝíç åðßäñáóç Þ áðü îÝíá óþìáôá, ð. ÷. Üììï Þ ðÝôñåò, êáèþò êáé æçìéÝò ëüãù ôçò ìç ôÞñçóçò ôùí ïäçãéþí ÷åéñéóìïý, ð. ÷. óýíäåóç óå ëáíèáóìÝíç ôÜóç äéêôýïõ Þ óå ëÜèïò åßäïò ñåýìáôïò. Áîéþóåéò ðáñï÷Þò åããýçóçò ãéá åñãáëåßá ÷ñÞóçò Þ áíôßóôïé÷á ìÝñç åîáñôçìÜôùí ìðïñïýí íá ôåèïýí ìüíïí ôüôå, üôáí áõôÜ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìå ìç÷áíÞìáôá, óôá ...
 • Page 101

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Spis treœci Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Dla własnego bezpieczeñstwa . . . . . . . . .103 Poziom hałasu i drgañ . . . . . . . . . . . . . . .104 Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Przegl¹d, konserwacja i pielêgnacja . . . . .107 Wskazówki dotycz¹ce usuwania odpadów . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Deklaracja zgodnoœci . . . . . . . . . . . . .108 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Zastosowane symbole WSKAZÓWKA Oznacza wskazówki dla u¿ytkownika i wa¿ne informacje. Symbole na urz¹dzeniu Przeczytać dokładnie instrukcjê obsługi i stosować podane w niej wskazówki, aby w ten sposób zmniejszyć ryzyko zranienia u¿ytkownika! Zastosować okulary ochronne! U¿ywać ochronników słuchu! OSTRZE¯ENIE! Oznacza bezpoœrednio gro¿¹ce niebezpieczeñstwo. Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi œmierci¹ lub ...
 • Page 102

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Opis urz¹dzenia 1 2 3 4 NMO Mieszadło Adapter mieszadła Uchwyt Kółko nastawnika liczby obrotów 5 6 7 8 Wł¹cznik/Wył¹cznik Przycisk ustalaj¹cy regulatora prêdkoœci Regulator prêdkoœci Przycisk blokady wł¹cznika/ wył¹cznika ...
 • Page 103

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Dla własnego bezpieczeñstwa OSTRZE¯ENIE! Przeczytać przed u¿yciem mieszarki i stosować siê do podanych wskazówek: – niniejszej instrukcji obsługi, – „Ogólnych wskazówek bezpieczeñstwa“ dotycz¹cych pracy narzêdziami elektrycznymi zamieszczonych w zał¹czonej broszurze (nr-dokumentacji: 315.915), – zasad i przepisów terenowych obowi¹zuj¹cych na miejscu odnoœnie bezpieczeñstwa pracy. Niniejsza mieszarka skonstruowana została w oparciu najnowsze zdobycze techniki i zgodnie z uznanymi zasadami bezpieczeñstwa technicznego. Mimo to podczas u¿ytkowania urz¹dzenia mo¿e wyst¹pić zagro¿enie zdrowia i ¿ycia u¿ytkownika lub osób trzecich albo uszkodzenia maszyny lub rzeczy. Mieszarkê mo¿na stosować tylko – zgodnie z przeznaczeniem, – we właœciwym stanie technicznym zgodnym z zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy. Wszelkie usterki, które wpływaj¹ ujemnie na bezpieczeñstwo nale¿y niezwłocznie usun¹ć. Zastosowanie zgodne z przeznaczen ...
 • Page 104

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000  Proszê zastosować odpowiednie i daleko id¹ce œrodki ostro¿noœci, je¿eli przy pracy mog¹ powstawać pyły szkodliwe dla zdrowia, pyły palne lub wybuchowe. Na przykład: niektóre pyły uwa¿ane s¹ jako rakotwórcze. Proszê zakładać maseczkê przeciwpyłow¹, a do odsysania pyłów/wiórów stosować odkurzacz przemysłowy, je¿eli jego podł¹czenie jest mo¿liwe.  Przed odło¿eniem na bok nale¿y zaczekać, a¿ urz¹dzenie elektryczne całkowicie siê zatrzyma. U¿yte narzêdzie mo¿e siê zaczepić lub zahaczyć, co mo¿e z kolei prowadziok do utraty kontroli nad urz¹dzeniem elektrycznym.  Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia elektrycznego z uszkodzonym przewodem zasilaj¹cym. Nie wolno dotykać uszkodzonego przewodu zasilaj¹cego; proszê natychmiast wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, je¿eli przewód elektryczny zostanie uszkodzony podczas pracy. Uszkodzony przewód zasilaj¹cy zwiêksza ryzyko pora¿enia pr¹dem.  Narzêdzia elektryczne, które u¿ywane s¹ na wolnym powietrz ...
 • Page 105

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 OSTROŽNIE! Przy ciœnieniu akustycznym powy¿ej 85 dB(A) nale¿y u¿ywać ochronników słuchu. (A) = na stanowisku pracy Instrukcja obsługi OSTRZE¯ENIE! Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy mieszarce nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. Monta¿/wymiana mieszadła Typy R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 Mieszadło zamontować na wrzecionie napêdu za pomoc¹ adaptera.  W tym celu przykrêcić mieszadło na wrzecionie napêdu (1.).  Wrzeciono napêdu przytrzymać kluczem widełkowym nr 27, a adapter i mieszadło dokrêcić kluczem widełkowym nr 24 (2.). OSTROŽNIE! Napiêcie sieci elektrycznej na miejscu zastosowania musi być zgodne z napiêciem podanym na tabliczce znamionowej. Przed uruchomieniem  Rozpakować mieszarkê, sprawdzić kompletnoœć dostawy i ewentualne uszkodzenia transportowe.  Zamontować uchwyt.  Zamontować mieszadło. Demonta¿ przeprowadzić w odwrotnej kolejnoœci. Typ RZ 600 Zamontować uchwyt Mies ...
 • Page 106

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 K Wł¹czanie i wył¹czanie mieszarki Typy R 600 VV, RZ 600 Mieszarka wyposa¿ona jest w przycisk regulacji prêdkoœci. Umo¿liwia to powolne zwiêkszanie liczby obrotów, a¿ do wartoœci nastawionej wstêpnie. Praca chwilowa bez blokady:  Mieszadło II zamontować w taki sam sposób. Demonta¿ przeprowadzić w odwrotnej kolejnoœci. Regulacja liczby obrotów  W celu nastawienia roboczej liczby obrotów przkrêcić kółko nastawnika na odpowiedni¹ wartoœć. Typy R 600 VV, RZ 600 Typ R 1800 VR NMS  Przeł¹cznik nacisn¹ć i przytrzymać.  W celu wył¹czenia zwolnić przycisk przeł¹cznika. Praca ci¹gła z blokad¹:  Nacisn¹ć przeł¹cznik i przytrzymać (1.).  W celu zatrzaœniêcia nacisn¹ć przycisk blokady i przytrzymać (2.). Zwolnić przeł¹cznik (3.).  W celu wył¹czenia nacisn¹ć krótko przycisk przeł¹cznika i zwolnić. ...
 • Page 107

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Typy R 1800 VR, R 2000 Wskazówki dotycz¹ce pracy Mieszadło wyposa¿one jest w wł¹cznik/wył¹cznik z elektronicznym rozbiegiem łogodnym (tylko R 1800 VR). Praca chwilowa bez blokady:  Po wył¹czeniu mieszadło obraca siê jeszcze krótki czas.  Je¿eli pracuj¹ce mieszadło dotknie jakiejœ powierzchni, mo¿e tym spowodować wyst¹pienie uderzenia zwrotnego.  Najpierw zanurzyć mieszadło w materiale przeznaczonym do mieszania, a dopiero potem wł¹czać urz¹dzenie poprzez powolne naciskanie wył¹cznika i zaczekać, a¿ osi¹gnie maksymaln¹ liczbê obrotów.  Przeł¹cznik nacisn¹ć i przytrzymać.  W celu wył¹czenia zwolnić przycisk przeł¹cznika. Praca ci¹gła z blokad¹: Przegl¹d, konserwacja i pielêgnacja OSTRZE¯ENIE! Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek prac przy mieszarce nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. Czyszczenie  Nacisn¹ć przeł¹cznik i przytrzymać (1.).  W celu zatrzaœniêcia przycisn¹ć do przodu przyci ...
 • Page 108

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Wskazówki dotycz¹ce usuwania opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia OSTRZE¯ENIE! Wysłu¿one urz¹dzenia uczynić niezdatnymi do u¿ycia poprzez usuniêcie elektrycznego przewodu zasilaj¹cego. Tylko dla krajów EU. Proszê nie wyrzucać narzêdzi elektrycznych do domowych œmieci! Zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej 2002/ 96/WE o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz jej przejêciem do prawa narodowego istnieje obowi¹zek zbierania narzêdzi elektrycznych celem odzyskania surowców wtórnych i utylizacji. WSKAZÓWKA Aktualne informacje o sposobie usuniêcia zu¿ytego urz¹dzenia mo¿na uzyskać w punkcie zakupu. Deklaracja zgodnoœci Oœwiadczamy na własn¹ odpowiedzialnoœć, ¿e produkt odpowiada ni¿ej wymienionym normom i dokumentom normatywnym: EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreœlonymi wytycznymi 2004/108/WE, 2006/42/WE. Dokumentacja techniczna: FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr 11.01.2010 FLEX- ...
 • Page 109

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Wył¹czenie z odpowiedzialnoœci Producent nie odpowiada za szkody i stracone zyski spowodowane przerw¹ w działalnoœci gospodarczej zakładu, której przyczyn¹ był nasz wyrób lub brak mo¿liwoœci jego zastosowania. Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadaj¹ za szkody spowodowane niewłaœciwym u¿ywaniem urz¹dzenia lub powstałe przy u¿ywaniu urz¹dzenia w powi¹zaniu z wyrobami innych producentów. NMV ...
 • Page 110

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Tartalom Használt szimbólumok Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elsõ pillantásra . . . . . . . . . . . . . . . . . Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . Zaj és vibráció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Használati útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . Karbantartás és ápolás . . . . . . . . . . . . . Ártalmatlanítási tudnivalók . . . . . . . . . . . -Megfelelõség . . . . . . . . . . . . . . . . . Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 111 112 113 113 116 116 116 117 FIGYELMEZTETÉS! Közvetlenül fenyegetõ veszélyt jelent. Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos sérüléseket okozhat. VIGYÁZAT! Veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet. Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. MEGJEGYZÉS Használati tippeket ad, és fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Szimbólumok a kész ...
 • Page 111

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Az elsõ pillantásra 1 2 3 4 Keverõkosár Keverõkosár adapter Kézi fogantyú Állítókerék a fordulatszám elõválasztásához 5 6 7 8 Be-/kikapcsoló gomb Rögzítõgomb a gázadagoló kapcsolóhoz Gázadagoló kapcsoló Rögzítõgomb a be-/kikapcsoló gombhoz NNN ...
 • Page 112

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Az Ön biztonsága érdekében Biztonságra vonatkozó megjegyzések FIGYELMEZTETÉS! A keverõgép használata elõtt el kell olvasni és ezután szabad használni: – ezt a kezelési útmutatót, – az elektromos szerszámok kezelésére vonatkozó „Általános biztonsági tudnivalók” részt a mellékelt füzetben (iratszám: 315.915), – a használat helyén a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat és elõírásokat. Ezt a keverõgépet a technika mai szintjének és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelõen gyártották. Ennek ellenére a asználata során a használója vagy más személyek testét és életét fenyegetõ, illetve a gépet és más anyagi javakat károsító veszélyek léphetnek fel. A keverõgépet csak a következõ esetekben szabad használni: – rendeltetés szerinti célokra, – kifogástalan állapotban. A biztonságát csökkentõ zavarokat azonnal el kell hárítani. FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági útmutatást és utasítást. A biztonsági út ...
 • Page 113

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000  A szabadban használt elektromos szerszámokat hibaáram (FI) védõkapcsolón keresztül csatlakoztassa. Zaj és vibráció A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek megfelelõen állapították meg. A készülék A értékelésû zajszintjének nagysága tipikusan: Hangteljesítmény LWA [dB(A)] 89,8 100,8 92,7 103,7 89,1 100,1 89,1 100,1 Bizonytalanság K = 3 dB Hangnyomás LpA [dB(A)] R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 Teljes rezgési érték (ásványi anyagok keverésekor): Emissziós érték ah R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 A megadott rezgésszint-érték az elektromos szerszám legfõbb alkalmazásait reprezentálja. Ha az elektromos szerszámot azonban más alkalmazásokhoz, eltérõ használt szerszámokkal vagy nem elegendõ karbantartással használják, a rezgésszint értéke eltérõ lehet. Ez jelentõsen megnövelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idõtartama alatt. A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az idõket is figyelembe k ...
 • Page 114

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Szerelje fel a fogantyút Típus RZ 600 A keverõgépet csak a fogantyú felszerelése után használja.  Illessze a fogantyút a menethez, és utána forgassa az óramutató járásával egyezõ irányban. A keverõkosár felszerelése/cseréje Típus R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 A keverõkosarakat a megfelelõ meghajtó orsóba kell felszerelni, mivel különben nem garantált a keverõgép mûködése, és a keverõkosarak elakadhatnak.  Az f-es keverõkosarat (a csak egy rovátkáról ismerhetõ fel) illessze rá az I-es meghajtó orsóra (1.).  Helyezze be a stiftet (2.), és húzza rá a gumigyûrût a horonyra (3.). K Szerelje fel a keverõkosarat az adapterrel a meghajtó orsóra.  Ehhez csavarozza fel a keverõkosarat a meghajtó orsóra (1.).  Tartsa meg a meghajtó orsót 27-es kulcsnyílású villáskulccsal, és húzza meg 24-es kulcsnyílású villáskulccsal az adaptert és a keverõkosarat (2.).  A II-es keverõkosárral azonos módon járjon el. A leszerelést fo ...
 • Page 115

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Típus R 1800 VR Típus R 1800 VR, R 2000 A keverõgépek elektronikus finom indítással rendelkezõ be-/kikapcsolóval (csak R 1800 VR) vannak felszerelve. Rövid idejû üzem reteszelés nélkül: A keverõgép be- és kikapcsolása Típus R 600 VV, RZ 600 A keverõgépek gázadagoló kapcsolóval rendelkeznek. A kapcsoló a fordulatszám lassú növelését teszi lehetõvé az elõre beállított fordulatszám értékig. Rövid idejû üzem reteszelés nélkül:  A kapcsolót megnyomni és nyomva tartani.  Kikapcsoláshoz engedje fel a kapcsolót. Tartós üzem reteszeléssel:  A kapcsolót megnyomni és nyomva tartani.  Kikapcsoláshoz engedje fel a kapcsolót. Tartós üzem reteszeléssel:  Nyomja le a kapcsolót, és tartsa nyomva (1.).  Rögzítéshez nyomja elõre és tartsa meg a rögzítõ billentyût (2.). Engedje el a kapcsolót (3.).  Kikapcsoláshoz nyomja meg röviden a kapcsolót, és engedje fel. Túlterhelés elleni védelem Típus R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR  R ...
 • Page 116

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Munkákra vonatkozó megjegyzések  Kikapcsolás után a keverõkosár még rövid ideig forog.  Ha a forgó keverõkosár felülettel érintkezik, akkor visszarúgás történhet.  A készüléket csak a keverõkosár keverendõ anyagba történõ bemerítése után kapcsolja be a kapcsoló lassú lenyomásával, és várja meg, amíg a készülék eléri a maximális fordulatszámot. Karbantartás és ápolás FIGYELMEZTETÉS! Mielõtt bármilyen mûveletet végez a keverõgépen, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt! Tisztítás  Rendszeres idõközönként tisztítsa meg a készüléket és a szellõzõ réseket.  A ház belsõ terét és a motort száraz sûrített levegõvel rendszeresen át kell fújni. Ártalmatlanítási tudnivalók FIGYELMEZTETÉS! A kiszolgált készülékeket a hálózati kábel eltávolításával használhatatlanokká kell tenni. Csak az EU tagországai számára. Sohase dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé! Az EK elhasznált elektromos és elektronikus kész ...
 • Page 117

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Garancia Új gép vásárlásakor a FLEX a vásárlás dátumától kezdõdõen 2 éves gyártómûi garanciát nyújt a gépre a végfelhasználó részére. A garancia csak az olyan hiányosságokra terjed ki, amelyek anyagvagy gyártási hibákra, valamint a biztosított tulajdonságok nem teljesülésére vezethetõk vissza. A garancia érvényesítéséhez mellékelni kell az eladási dátumot tartalmazó eredeti vásárlási bizonylatot. Garanciális javításokat kizárólag a FLEX által felhatalmazott mûhelyek vagy szervizállomások végezhetnek. Garanciális igény csak rendeltetésszerû használat esetén érvényesíthetõ. A garancia hatálya alól ki vannak zárva különösen az üzemeléssel összefüggõ kopások, a szakszerûtlen kezelés, a részben vagy egészben szétszerelt gépek, a gép túlterhelése, valamint a nem megengedett, hibás vagy hibásan alkalmazott betétszerszámok miatt bekövetkezõ károk. Ugyancsak ki vannak zárva a garancia hatálya alól az olyan károk, amelyeket a gép a betét ...
 • Page 118

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Obsah Použité symboly Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na první pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pro Vaši bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . Hlučnost a vibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Údržba a ošetøování . . . . . . . . . . . . . . . . Pokyny pro likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . Prohlášení o shodì ............. Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 119 120 121 121 124 124 124 124 VAROVÁNÍ! Označuje bezprostøednì hrozící nebezpečí. Pøi nedodržení upozornìní hrozí usmrcení nebo nejtìžší poranìní. POZOR! Označuje nìjakou možnou nebezpečnou situaci. Pøi nedodržení upozornìní hrozí poranìní nebo vìcné škody. UPOZORNÌNÍ Označuje aplikační tipy a dùležité informace. Symboly na náøadí Ke zmenšení rizika poranìní si pøečtìte návod k obsluze! Noste ochranu očí! Noste protihlukovou ochr ...
 • Page 119

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Na první pohled 1 2 3 4 Míchací koš Adaptér míchacího koše Rukojeˆ Nastavovací kolečko pro pøedvolbu otáček 5 6 7 8 Zapínač/vypínač Zajišˆovací tlačítko pro spínač regulace otáček Spínač regulace otáček Aretační tlačítko pro zapínač/vypínač NNV ...
 • Page 120

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Pro Vaši bezpečnost VAROVÁNÍ! Pøečtìte si pøed použitím míchadla a jednejte podle toho: – pøedložený návod k obsluze, – “Všeobecné bezpečnostní pokyny” k zacházení s elektrickým náøadím v pøiloženém sešitu (čís. publikace: 315.915), – pravidla a pøedpisy k zabránìní úrazùm, platné pro místo nasazení a jednejte podle nich. Toto míchadlo je konstruováno podle současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostnì-technických pøedpisù. Pøi jeho používání mùže pøesto dojít k ohrožení života uživatele nebo tøetí osoby, event. poškození náøadí nebo jiných vìcných hodnot. Používejte míchadlo pouze – pro stanovené použití, – v bezvadném bezpečnostnì-technickém stavu. Okamžitì odstraòte poruchy omezující bezpečnost. Stanovené použití Míchadlo je určeno – pro živnostenské použití v prùmyslu a øemesle; – s míchacími koši odpovídajícího tvaru a rozmìrù – k rozmíchání kapalných materiálù s nízkou viskozitou, jako jsou napø. barvy, lak ...
 • Page 121

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Hlučnost a vibrace Hodnoty hluku a vibrací byly zjištìny podle EN 60745. Hladina hluku náøadí vyhodnocená s filtrem A činí typicky: Akustický výkon LWA [dB(A)] 89,8 100,8 92,7 103,7 89,1 100,1 89,1 100,1 Nejistota K = 3 dB Akustický tlak LpA [dB(A)] R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 Celková hodnota vibrací (pøi míchání minerálních látek): Hodnota emisí ah [m/s2] R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 <2,5 3,7 */7,4 ** <2,5 <2,5 Nejistota K = 1,5 m/s2 * pøi míchání minerálních látek støední viskozity ** pøi míchání minerálních látek vysoké viskozity VAROVÁNÍ! Uvedené namìøené hodnoty platí pro nová náøadí. Pøi denním nasazení se hodnoty hlučnosti a vibrací mìní. Mùže to podstatnì redukovat kmitavé namáhání bìhem celé pracovní doby. Stanovte dodatečná bezpečnostní opatøení k ochranì obsluhy pøed účinky vibrací, jako napøíklad: údržba elektrického náøadí a vložených nástrojù, udržování teploty rukou, orga ...
 • Page 122

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Montáž/výmìna míchacího koše K Typ R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 Namontujte míchací koš s adaptérem na hnací vøeteno.  Našroubujte k tomu míchací koš na hnací vøeteno (1.).  Pøidržujte hnací vøeteno rozvidleným klíčem SW 27 (otvor klíče) a pomocí rozvidleného klíče SW 24 adaptér a míchací koš pevnì utáhnìte (2.).  S míchacím košem II postupujte identicky. Demontáž provádìjte v opačném poøadí. Regulace otáček  K nastavení pracovních otáček nastavte nastavovací kolečko na požadovanou hodnotu. Typ R 600 VV, RZ 600 Demontáž provádìjte v opačném poøadí. Typ RZ 600 Typ R 1800 VR Míchací koše se musí namontovat do vhodných hnacích vøeten, protože jinak není zaručena funkčnost míchadla a míchací koše se mohou zaháknout.  Nasaïte míchací koš f (poznatelný podle pouze jednoho záøezu) na hnací vøeteno I (1.).  Vložte kolík (2.) a pøetáhnìte gumový kroužek pøes drážku (3.). NOO ...
 • Page 123

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Zapnutí a vypnutí míchadla Trvalý provoz se zaskočením: Typ R 600 VV, RZ 600 Míchadla jsou vybavena spínačem regulace otáček. Dovoluje pomalé zvyšování otáček až na pøednastavenou hodnotu. Krátkodobý provoz bez zaskočení:  Stisknìte vypínač a držte jej stisknutý (1.).  K zaskočení tlačte a držte zajišˆovací tlačítko smìrem dopøedu (2.). Uvolnìte vypínač (3.).  K vypnutí krátce stisknìte a uvolnìte vypínač. Ochrana proti pøetížení  Stisknìte vypínač a držte jej stisknutý.  K vypnutí vypínač uvolnìte. Trvalý provoz se zaskočením: Typ R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR  Pøi extrémnì krátkodobém pøetížení zabrání ochrana proti pøetížení poškození motoru tím, že náøadí automaticky vypne. Další informace o produktech výrobce na www.flex-tools.com. Pracovní pokyny  Stisknìte vypínač a držte jej stisknutý (1.).  K zaskočení stisknìte a držte aretační tlačítko (2.). Uvolnìte vypínač (3.).  K vypnutí krátce stisknìte a ...
 • Page 124

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Údržba a ošetøování VAROVÁNÍ! Pøed veškerými pracemi na míchadle vytáhnìte síˆovou zástrčku. Čistìní  Náøadí a vìtrací štìrbiny pravidelnì čistìte.  Vnitøní prostor tìlesa s motorem pravidelnì vyfoukejte suchým stlačeným vzduchem. Pøevodovka Prohlášení o shodì Prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že tento výrobek souhlasí s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle ustanovení smìrnic 2004/108/ES, 2006/42/ES. Technická dokumentace u: FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr UPOZORNÌNÍ Bìhem záruční doby nepovolujte šrouby na pøevodové hlavì. Pøi nedodržení zaniknou záruční závazky výrobce. Opravy Opravy nechejte výhradnì provádìt prostøednictvím nìkteré servisní dílny, autorizované výrobcem. Náhradní díly a pøíslušenství Míchací koše pro rùzné oblasti použití a další pøíslušenství si zjistìte v katalozích výrobce. Pokyny pro likvidaci VAROVÁNÍ! O ...
 • Page 125

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Škody, zpùsobené prostøednictvím náøadí na vloženém nástroji event. obrobku, použití násilí, následné škody, které byly zpùsobené nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou ze strany zákazníka nebo tøetí osoby, poškození prostøednictvím cizího vlivu nebo cizími tìlesy, napø. pískem nebo kameny a rovnìž škody vzniklé vlivem nedodržování návodu k obsluze, napø. pøipojením na nesprávné síˆové napìtí nebo druh proudu. Nároky na záruku pro vložené nástroje, event. díly pøíslušenství lze uplatòovat pouze tehdy, jestliže byly používané s náøadím, u kterého se takové použití pøedpokládá nebo je schváleno. Vyloučení odpovìdnosti Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vlivem pøerušení obchodní činnosti, která byla zpùsobená výrobkem nebo eventuálnì nemožností jeho použití. Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly zpùsobeny neodborným použitím nebo ve spojitosti s výrobky jiných výrobcù. NOR ...
 • Page 126

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Obsah Použité symboly Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na prvý poh¾ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre Vašu bezpečnosˆ . . . . . . . . . . . . . . . Hlučnosˆ a vibrácia . . . . . . . . . . . . . . . . Návod na použitie . . . . . . . . . . . . . . . . . Údržba a ošetrovanie . . . . . . . . . . . . . . . Pokyny pre likvidáciu . . . . . . . . . . . . . . . Prehlásenie o zhode ............ Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 127 128 129 130 132 132 132 133 VAROVANIE! Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Pri nedodržaní upozornenia hrozí usmrtenie alebo najˆažšie poranenia. POZOR! Označuje nejakú možnú nebezpečnú situáciu. Pri nedodržaní upozornenia hrozí poranenie alebo vecné škody. UPOZORNENIE Označuje aplikačné tipy a dôležité informácie. Symboly na náradí Na zníženie rizika poranenia si prečítajte návod na obsluhu! Noste ochranu očí! Noste proti ...
 • Page 127

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Na prvý poh¾ad 1 2 3 4 Miešací kôš Adaptér miešacieho koša Rukoväˆ Nastavovacie koliesko na predvo¾bu otáčok 5 6 7 8 Zapínac/vypínac Zaistovacie tlacidlo pre spínac regulácie otácok Spínac regulácie otácok Aretacné tlacidlo pre zapínac/vypínac NOT ...
 • Page 128

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Pre Vašu bezpečnosˆ VAROVANIE! Pred použitím miešadla si precítajte: – predložený návod na obsluhu, – „Všeobecné bezpečnostné pokyny” na zaobchádzanie s elektrickým náradím v priloženom zošite (čís. publikácie: 315.915), – pravidla a predpisy na zabránenie úrazom, platné pre miesto nasadenia a jednajte pod¾a nich. Toto miešadlo je konštruované podla súcasného stavu techniky a uznávaných bezpecnostne-technických pravidiel. Pri používaní môže napriek tomu dôjsˆ k ohrozeniu života používate¾a alebo tretej osoby, event. poškodeniu náradia alebo iných vecných hodnôt. Používajte miešadlo len – pre stanovené použitie, – v bezchybnom bezpečnostne-technickom stave. Okamžite odstráòte poruchy, ktoré obmedzujú bezpečnosˆ. Stanovené použitie Toto miešadlo je urcené – na živnostenské nasadenie v priemysle a remeslníctve, – s miešacími košmi zodpovedajúceho tvaru a rozmerov – na rozmiešanie kvapalných materiálov s nízkou viskozitou, ...
 • Page 129

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000  Elektrické náradia, ktoré sa používajú vonku, pripájajte cez chránic-(FI), vybavovaný chybovým prúdom. Hlučnosˆ a vibrácia Hodnoty hluku a vibrácií boli zistené pod¾a EN 60745. Hladina hluku náradia vyhodnotená s filtrom A je typicky: Akustický výkon LWA [dB(A)] 89,8 100,8 92,7 103,7 89,1 100,1 89,1 100,1 Neistota K = 3 dB Akustický tlak LpA [dB(A)] R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 Celková hodnota vibrácií (pri miešaní minerálnych látok): Hodnota emisií ah [m/s2] R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 UPOZORNENIE Úroveò vibrácií uvedená v týchto pokynoch bola nameraná meracou metódou, ktorú stanovuje norma EN 60745 a je možné ju použiˆ na vzájomné porovnanie elektrického náradia. Hodí sa aj na predbežné posúdenie kmitavého namáhania. Uvedená úroveò vibrácií reprezentuje hlavné aplikácie elektrického náradia. Ak sa však elektrické náradie používa pre iné aplikácie, s odlišnými vloženými nástrojmi alebo s ne ...
 • Page 130

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Návod na použitie VAROVANIE! Pred všetkými prácami na miešadle vytiahnite sietovú zástrcku. POZOR! Napätové údaje na typovom štítku a skutocné sietové napätie musia byt zhodné. Pred uvedením do prevádzky  Vybalte miešadlo, skontrolujte kompletnost dodávky a transportné poškodenia.  Namontujte rukoväˆ.  Namontujte miešací kôš. Demontáž vykonajte v obrátenom poradí. Typ RZ 600 Namontovanie rukoväti Používajte miešadlo len po namontovaní rukoväti.  Nasadte rukovät na závit a potom otácajte v smere pohybu hodinových ruciciek. Montáž/výmena miešacieho koša Typ R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 Miešacie koše sa musia namontovat do vhodných hnacích vretien, pretože inak nie je zarucená funkcnost miešadla a miešacie koše sa môžu zaseknút.  Nasadte miešací kôš f (poznatelný podla iba jednoho zárezu) na hnacie vreteno I (1.).  Vložte kolík (2.) a pretiahnite gumový krúžok cez drážku (3.). K Namontujte miešací kôš s ad ...
 • Page 131

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Regulácia otácok Trvalá prevádzka so zaskočením:  Na nastavenie pracovných otáčok nastavte nastavovacie koliesko na požadovanú hodnotu. Typ R 600 VV, RZ 600  Stlačte vypínač a držte ho stlačený (1.).  Na zaskocenie stlacte a držte aretacné tlacidlo (2.). Uvolnite vypínac (3.).  Na vypnutie krátko stlačte a uvo¾nite vypínač. Typen R 1800 VR, R 2000 Typ R 1800 VR Miešadlá sú vybavené zapínacom/vypínacom s elektronickým pozvolným rozbehom (len R 1800 VR). Krátkodobá prevádzka bez zaskočenia: Zapnutie a vypnutie miešadla  Stlačte vypínač a držte ho stlačený.  Na vypnutie vypínač uvo¾nite. Trvalá prevádzka so zaskočením: Typ R 600 VV, RZ 600 Miešadlá sú vybavené spínacom regulácie otácok. Dovoluje pomalé zvyšovanie otácok až na prednastavenú hodnotu. Krátkodobá prevádzka bez zaskočenia:  Stlačte vypínač a držte ho stlačený (1.).  Na zaskocenie stlacte a držte zaistovacie tlacidlo (2.) smerom dopredu. ...
 • Page 132

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ochrana proti pretaženiu Pokyny pre likvidáciu Typ R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR  Pri extrémne krátkodobom pretažení zabráni ochrana proti pretaženiu poškodeniu motoru tým, že náradie automaticky vypne. Ïalšie informácie o produktoch výrobcu na www.flex-tools.com. Pracovné pokyny  Po vypnutí miešací kôš ešte po krátky cas dobieha.  Ak sa miešací kôš, ktorý je v chode, dotkne plochy, môže dojst k spätnému rázu.  Zapnite náradie pomalým stlacením spínaca až po ponorení miešacieho koša do miešanej zmesi a pockajte, až dosiahne maximálnych otácok. Údržba a ošetrovanie VAROVANIE! Pred všetkými prácami na miešadle vytiahnite sietovú zástrcku. Čistenie  Náradie a vetracie štrbiny pravidelne čistite.  Vnútorný priestor telesa s motorom pravidelne vyfúkajte suchým stlačeným vzduchom. Prevodovka UPOZORNENIE Počas záručnej doby neuvo¾òujte skrutky na prevodovej hlave. Pri nedodržaní zaniknú záručné záväzky výrobcu. ...
 • Page 133

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Záruka Pri kúpe nového náradia poskytuje firma FLEX 2 roky záruku výrobcu, ktorá začína dátumom predaja na konečného spotrebite¾a. Záruka sa vzˆahuje len na nedostatky spôsobené chybami materiálu a/lebo na výrobné chyby, ako aj na nesplnenie zaručených vlastností. Pri uplatòovaní nároku na záruku priložte originálny predajný doklad s dátumom predaja. Záručné opravy smú vykonávaˆ výhradne dielne alebo servisné strediská, autorizované firmou FLEX. Nárok na záruku je oprávnený len pri stanovenom použití. Zo záruky sú vylúčené najmä opotrebenia podmienené prevádzkou, neodborné použitie, čiastočne alebo kompletne demontované náradie, ako aj škody vzniknuté preˆažením náradia, používaním neschválených, chybných alebo nesprávne používaných vložených nástrojov. Škody, spôsobené prostredníctvom náradia na vloženom nástroji event. obrobku, použitie násilia, následné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnou alebo nedostatečnou údržbou zo s ...
 • Page 134

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Sisukord Kasutatud sümbolid Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . .134 Ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Teie ohutuse heaks . . . . . . . . . . . . . . .136 Müra- ja vibratsioon . . . . . . . . . . . . . . .137 Kasutusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Hooldus ja korrashoid . . . . . . . . . . . . .140 Jäätmekäitlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 -Vastavus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Müügigarantii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 HOIATUS! Tähistab otsest ähvardavat ohtu. Juhise eiramine võib lõppeda surmavalt või tekitada raskeid vigastusi. ETTEVAATUST! Tähistab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine võib põhjustada vigastusi või tekitada materiaalset kahju. MÄRKUS Tähistab olulist informatsiooni või nõuannet kasutajale. Sümbolid seadmel Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhend läbi! Kanda silmakaitset! Kanda kuulmiskaitset! Va ...
 • Page 135

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ülevaade 1 2 3 4 Vispel Vispli adapter Käepide Pöörete reguleerimisratas 5 6 7 8 Sisse-/väljalüliti Kiiruse lisamise lüliti fiksaatornupp Kiiruse lisamise lüliti Sisse-/väljalüliti lukustusnupp NPR ...
 • Page 136

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Teie ohutuse heaks HOIATUS! Enne segaja kasutamist lugeda läbi järgmised juhendid ja pidada neist kinni: – käesolev kasutusjuhend, – lisatud brošüür „Üldised ohutusjuhised” elektritööriistadega käsitsemisel (vihikud-nr 315.915), – töökohal kehtivad õnnetusjuhtumite ärahoidmise eeskirjad. Käesolev segaja on ehitatud tehnikareegleid ja tunnustatud ohutusnõudeid arvestades. Sellest hoolimata võib käsitsemisel tekkida olukord, mis võib ohustada seadmega töötaja või kolmanda isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast või tekitada muud varalist kahju. Segajat kasutatakse ainult – selleks ette nähtud otstarbel, – tehniliselt korras seisundis. Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti kõrvaldada. Otstarbekohane kasutamine Segaja on mõeldud – professionaalseks kasutamiseks tööstuses ja käsitöönduses, – vastava kuju ja mõõtudega visplitega – väikese viskoossusega vedelate materjalide, nagu näiteks värvid, lakid, liimid, ke ...
 • Page 137

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000  Ärge kasutage elektritööriista, kui selle kaabel on kahjustunud. Ärge puudutage kahjustunud kaablit ja tõmmake pistik pistikupesast välja, kui kaabel saab kahjustada töö käigus. Vigased kaablid suurendavad elektrilöögi tekkimise ohtu.  Ühendage elektriline tööriist rikkevoolu(Fl) kaitselülitiga, juhul kui te töötate väljas. Müra- ja vibratsioon Müra- ja vibratsiooni näitajad on saadud EN 60745 kohaselt. Seadme tüüpiline A-väärtuse müratase: Helirõhk LpA Helivõimsus LWA [dB(A)] [dB(A)] R 600 VV 89,8 100,8 RZ 600 92,7 103,7 R 1800 VR 89,1 100,1 R 2000 89,1 100,1 Määramatus K = 3 dB Vibratsiooni koguväärtus (mineraalsete ainete segamisel): MÄRKUS Käesolevas õpetuses antud vibratsiooni tase on mõõdetud juhendi EN 60745 standarditud mõõtmismeetodi järgi ning seda võib kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Sobib ka vibratsiooni koormuse esialgseks hindamiseks. Antud vibratsiooni tase kehtib ...
 • Page 138

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Kasutusjuhend Vispli monteerimine/vahetamine HOIATUS! Enne igat seadme juures teostatavat tööd tõmmake pistik pistikupesast välja. Monteerige adapteriga vispel ajami spindlile.  Selleks kruvige vispel ajami spindlile (1.).  Hoidke ajami spindlit harkvõtmega SW 27 kinni ja keerake adapter ja vispel harkvõtmega SW 24 kinni (2.). ETTEVAATUST! Võrgupinge peab vastama seadme andmeplaadil nimetatud pinge andmetele. Tüübid R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 Enne kasutuselevõttu  Pakkige segaja lahti ja kontrollige selle täielikkust ning seda, et ei oleks transpordivigastusi.  Paigaldada käepide.  Monteerige külge vispel. Paigaldada käepide Kasutage segajat alles pärast käepideme külgemonteerimist.  Paigaldage käepide keermega süvendisse ja keerake päripäeva sisse. Lahtimonteerimine toimub vastupidises järjekorras. Tüüp RZ 600 Visplid tuleb monteerida sobivatesse ajami spindlitesse, sest vastasel juhul ei ole ...
 • Page 139

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 K Segaja sisse- ja väljalülitamine Tüüp R 600 VV, RZ 600 Segaja on varustatud kiiruse lisamise lülitiga. See võimaldab pöörete arvu aeglaselt tõsta eelnevalt seadistatud pöörete arvu väärtuseni. Lukustuseta lühirežiim:  Vispliga II toimige sarnaselt. Lahtimonteerimine toimub vastupidises järjekorras. Pöörete arvu reguleerimine  Pöörete seadmiseks valida reguleerimisrattaga soovitud arvväärtus. Tüüp R 600 VV, RZ 600 Tüüp R 1800 VR  Vajutada lülitile ja hoida see allavajutatud asendis.  Väljalülitamiseks lasta lüliti lahti. Lukustusega püsirežiim:  Vajutada lülitile ja hoida seda allavajutatult (1.).  Fikseerimiseks vajutage lukustusnupule ja hoidke kinni (2.). Lasta lüliti lahti (3.).  Väljalülitamiseks vajutada korraks lülitile ja lasta siis lahti. NPV ...
 • Page 140

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Tüübid R 1800 VR, R 2000 Segaja on varustatud elektroonilise aeglase käivitusega sisse-/väljalülitiga (ainult R 1800 VR). Lukustuseta lühirežiim: Ülekoormuskaitse Tüüp R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR  Ekstreemse lühiajalise ülekoormuse korral kaitseb ülekoormuse kaitse mootorit vigastuste eest sellega, et lülitab seadme automaatselt välja. Muud informatsiooni tootja toodete kohta leiate aadressil www.flex-tools.com. Käitus  Vajutada lülitile ja hoida see allavajutatud asendis.  Väljalülitamiseks lasta lüliti lahti. Lukustusega püsirežiim:  Pärast väljalülitamist keerleb vispel veel veidi aega.  Kui keerlev vispel puutub vastu mingit pinda, võib tekkida tagasilöök.  Lülitage seade lülitile aeglaselt vajutades sisse alles seejärel, kui olete vispli segatava materjali sisse torganud ja oodake siis, kuni seade saavutab maksimaalse pöörete arvu. Hooldus ja korrashoid HOIATUS!  Vajutada lülitile ja hoida seda al ...
 • Page 141

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Jäätmekäitlus Müügigarantii HOIATUS! Vanal seadmel lõigata toitejuhe ära ning teha see nii kasutuskõlbmatuks. Uue seadme ostmisel annab FLEX 2aastaste tootjagarantii, mis algab masina müügikuupäevast lõpptarbijale. Garantii kehtib ainult puuduste kohta, mis on seotud materjali ja/või tootmisvigadega, või siis, kui toode ei vasta lubatud omadustele. Garantiinõude reguleerimiseks tuleb seadmele lisada originaalostukviitung, millele on märgitud ostukuupäev. Garantiiremonti tohivad teostada ainult firma FLEX poolt selleks volitatud töökojad või teeninduspunktid. Garantiinõude aluseks on seadme sihipärane kasutamine. Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu käsitsemise, tavalise kulumise, osaliselt või täielikult demonteeritud masinate ega kahju kohta, mis on tekkinud masina ülekoormuse, mitteheakskiidetud, defektsete või valesti kasutatud tarvikute kasutamise tagajärjel. Kahju, mis on tekkinud masina läbi tarvikule või toori ...
 • Page 142

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Turinys Naudojami simboliai Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . .142 Bendras įrankio vaizdas . . . . . . . . . . . .143 Jūsų saugumui . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Triukšmas ir vibracija . . . . . . . . . . . . . .145 Nurodymai dirbant . . . . . . . . . . . . . . . .145 Techninis aptarnavimas ir priežiūra . . .148 Nurodymai utilizuoti . . . . . . . . . . . . . . .148 -Atitikimo deklaracija . . . . . . . . . . . .148 Garantija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 ĮSPĖJIMAS! Nurodo betarpiškai gresiantį pavojų. Nesilaikant nurodymų, gresia žūtis arba sunkūs sužalojimai. ATSARGIAI! Nurodo potencialiai pavojingą situaciją. Nesilaikant nurodymų, gresia susižeidimo arba materialinių nuostolių pavojus. NURODYMAS Nurodo patarimus, kaip dirbti įrankiu ir svarbią informaciją. Simboliai ant įrankio Siekdami sumažinti sužeidimo pavojų, skaitykite naudojimo instrukciją! Užsidėkite apsauginius ak ...
 • Page 143

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Bendras įrankio vaizdas 1 2 3 4 Maišiklis Maišiklio adapteris Rankena Sukimosi greičio reguliavimo ratukas 5 6 7 8 Jungiklis Greičio didinimo jungiklio blokavimo mygtukas Greičio didinimo jungiklis Jungiklio fiksavimo mygtukas NQP ...
 • Page 144

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Jūsų saugumui ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami maišytuvą, pirmiausiai perskaitykite ir tik tada dirbkite: – šios instrukcijos, – ”Bendrųjų saugos taisyklių“, esančių pridedamoje knygelėje, naudojantis elektriniais įrankiais (spaudinio-Nr.: 315.915), – naudojimo vietoje galiojančių taisyklių, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Šito maišytuvo konstrukcija atitinka šiuolaikinį technikos lygį ir galiojančias saugos taisykles. Tačiau juo naudojantis, gali kilti pavojus juo dirbančiojo ar pašalinio asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali būti sugadintas įrankis ar atsirasti kiti materialiniai nuostoliai. Maišytuvas gali būti naudojamas tik – pagal numatytą paskirtį, – ir turi būti techniškai tvarkingas. Gedimus, turinčius įtakos darbo saugai, nedelsiant pašalinkite. Naudojimas pagal paskirtį Maišytuvas yra skirtas: – profesionaliam naudojimui pramonės ir smulkaus verslo įmonėse; – su atitinkamos formos ir matmenų maišikliai ...
 • Page 145

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Triukšmas ir vibracija Triukšmo ir vibracijos dydžiai išmatuoti pagal EN 60745. A-redukuoto įrankio triukšmo lygio tipinė vertė: Garso galia Triukšmo LWA [dB(A)] slėgis LpA [dB(A)] R 600 VV 89,8 100,8 RZ 600 92,7 103,7 R 1800 VR 89,1 100,1 R 2000 89,1 100,1 Paklaida K = 3 dB Vibracijos lygis (maišant mineralines medžiagas): Bendru atveju skleidžiamas dydis ah [m/s2] R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 <2,5 3,7 */7,4 ** <2,5 <2,5 Paklaida K = 1,5 m/s2 * maišant vidutinės klampos mineralines medžiagas ** maišant didelės klampos mineralines medžiagas ĮSPĖJIMAS! Pateikiami dydžiai galioja naujam įrankiui Kasdien naudojant, triukšmo ir vibracijos lygis keičiasi. NURODYMAS Šiuose techniniuose reikalavimuose pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 standarte patvirtintus matavimo metodus ir gali būti taikomas elektrinių įrankių palyginimo metu. Šis lygis taip pat gali būti taikomas apytiksle ...
 • Page 146

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Maišiklio montavimas/keitimas K Modeliai R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 Maišiklį su adapteriu sumontuokite ant suklio.  Maišiklį užsukite ant suklio (1.).  Suklį tvirtai laikykite veržliarakčiu SW 27 ir su veržliarakčiu SW 24 užveržkite adapterį ir maišiklį (2.).  Su II maišikliu padarykite lygiai taip pat. Išmontuokite atvirkštine eilės tvarka. Sūkių skaičiaus reguliavimas  Norėdami parinkti sukimosi greitį, reguliavimo ratuką pasukite į reikiamą padėtį. Tipas R 600 VV, RZ 600 Išmontuokite atvirkštine eilės tvarka. Tipas RZ 600 Tipas R 1800 VR Maišikliai privalo būti sumontuoti ant tinkamų suklių, kadangi priešingu atveju negarantuojamas maišytuvo funkcionalumas, ir maišikliai gali įstrigti.  f maišiklis (atpažįstamas tik pagal vieną įpjovą) užmaukite ant I suklio (1.).  Įkiškite kaištį (2.) ir guminį žiedą užmaukite ant griovelio (3.). NQS ...
 • Page 147

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Maišytuvo įjungimas ir išjungimas Tipas R 600 VV, RZ 600 Maišytuvas turi greičio didinimo jungiklį. Jis leidžia pamažu didinti sūkių skaičių iki iš anksto nustatytos sūkių skaičiaus vertės. Įjungimas trumpalaikio darbo režimui be fiksavimo:  Jungiklį paspauskite ir laikykite paspaustą.  Norėdami išjungti, jungiklį atleiskite. Įjungimas ilgalaikio darbo režimui su fiksavimu:  Jungiklį paspauskite ir laikykite paspaustą.  Norėdami išjungti, jungiklį atleiskite. Įjungimas ilgalaikio darbo režimui su fiksavimu:  Paspauskite jungiklį ir laikykite jį nuspaudę (1.).  Norėdami užfiksuoti, blokavimo mygtuką pastumkite į priekį ir laikykite (2.). Jungiklį atleiskite (3.).  Norėdami išjungti įrankį, trumpai paspauskite jungiklį ir atleiskite. Apsauga nuo perkrovos Tipas R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR  Paspauskite jungiklį ir laikykite jį nuspaudę (1.).  Norėdami užfiksuoti, paspauskite ir laikykite paspaudę fiksavimo ...
 • Page 148

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Techninis aptarnavimas ir priežiūra ĮSPĖJIMAS! Prieš bet kokius maišytuvo techninės priežiūros darbus ištraukite tinklo kabelio šakutę iš lizdo. Valymas  Reguliariai valykite įrankį ir ventiliacinius plyšius.  Vidinę korpuso ertmę reguliariai prapūskite sausu suspaustu oru. Pavara NURODYMAS Neatsukinėkite pavaros galvutės sraigtų garantiniu laikotarpiu. Jei nesilaikysite šio reikalavimo, gamintojo garantiniai įsipareigojimai negalios. Remontas Remontuoti atiduokite tik į gamintojo įgaliotas dirbtuves. Atsarginės dalys, priedai ir reikmenys Įvairiems darbams skirtus maišiklius ir kitus priedus rasite gamintojo kataloguose. Nurodymai utilizuoti ĮSPĖJIMAS! Pašalinkite susidėvėjusių įrankių tinklo kabelį, kad jų nebūtų galima naudoti. Tik ES šalyse. Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius Pagal Europos Sąjungos direktyvą Nr. 2002/ 96/EB dėl senų elektros ir elektroninių įrankių ir pagal ...
 • Page 149

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Garantija Perkant naują įrankį FLEX suteikia 2 metų gamintojo garantiją nuo įrankio pardavimo datos vartotojui. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik defektų, atsiradusių dėl medžiagų ir/arba gamybos defektų arba jei gaminio savybės neatitinka deklaruojamų. Pareiškiant garantines pretenzijas, reikia pridėti pirkimo čekį su nurodyta pirkimo data. Garantinis remontas atliekamas tik FLEX įgaliotose serviso dirbtuvėse. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei įrankis buvo naudojamas pagal paskirtį. Garantija negalioja natūralaus susidėvėjimo atveju, jei įrankis buvo naudojamas ne pagal paskirtį, jei įrankis visiškai ar dalinai išardytas arba sugedo dėl to, kad buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam neskirti, sugedę ar neteisingai naudojami priedai, jei žala klientams ar tretiesiems asmenims atsirado dėl įrankio poveikio priedui ar detalei naudojant jėgą, dėl naudojimo ne pagal paskirtį ar nepakankamo techninio apta ...
 • Page 150

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Saturs Izmantotie simboli Tehniskā informācija . . . . . . . . . . . . . .150 Īss apskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Jūsu drošībai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Trokšòi un vibrācija . . . . . . . . . . . . . . .153 Lietošanas noteikumi . . . . . . . . . . . . . .153 Tehniskā apkope un kopšana . . . . . . .156 Norādījumi par likvidēšanu . . . . . . . . .156 -Atbilstība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Garantija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 BRĪDINĀJUMS! Apzīmē tiešu draudošu bīstamību. Šī norādījuma neievērošanas gadījumā draud nāve vai ïoti smagas traumas. UZMANĪBU! Apzīmē iespējamu bīstamu situāciju. Šī norādījuma neievērošanas gadījumā draud traumas vai materiāli zaudējumi. NORĀDTJUMS Apzīmē izmantošanas ieteikumus un svarīgu informāciju. Simboli uz instrumenta Traumatisma riska samazināšanai izlasiet lietošanas pamācību! Nēsājiet acu aizsargu! Nēsā ...
 • Page 151

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Īss apskats 1 2 3 4 Maisītājgrozs Adapteris maisītājgrozs Rokturis Apgriezienu skaita iepriekšizvēles nostādīšanas disks 5 6 7 8 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis Gāzes padeves slēdža fiksēšanas taustiòš Gāzes padeves slēdzis Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aretēšanas poga NRN ...
 • Page 152

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Jūsu drošībai BRĪDINĀJUMS! Pirms maisītāja izmantošanas izlasiet un attiecīgi rīkojieties: – šo lietošanas pamācību, – pievienotās brošūras „Vispārējiem drošības tehnikas norādījumiem“ darbā ar elektroinstrumentiem (Aprakstu-Nr.: 315.915), – darba iecirknī paredzētajiem nelaimes gadījumu aizsardzības noteikumiem un instrukcijām. Šis maisītājs ir izgatavots atbilstoši tehnikas līmenim un atzītiem drošības tehnikas noteikumiem. Neskatoties uz to, tās izmantotājam vai trešajām personām ekspluatēšanas laikā var rasties dzīvībai bīstamas situācijas, kā arī mašīnas bojājumi vai citi materiāli zaudējumi. Maisītāju jāizmanto tikai – paredzētajiem darbiem, – drošības tehnikas noteikumiem atbilstošā stāvoklī. Drošību ietekmējoši traucējumi nekavējoties jānovērš. Noteikumiem atbilstoša izmantošana Maisītājs ir paredzēts – profesionālai izmantošanai rūpniecībā un amatniecībā; – ar atbilstošas formas maisītājgroziem un izmēriem – ...
 • Page 153

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000  Pirms elektroinstrumenta nolikšanas nogaidiet, līdz tā darbība pilnīgi apstājas. Iesaistāmais instruments var aizíerties un izraisīt kontroles zudumu pār elektroinstrumentu.  Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja tā kabelis ir bojāts. Nepieskarieties bojātajam tīkla kabelim, un izvelciet tīkla kontaktdakšu, ja kabelis darba laikā tiek bojāts. Bojāti kabeïi paaugstina elektrotraumu iegūšanas risku.  Pieslēdziet elektroinstrumentus, kuri tiek izmantoti zem klajas debess, pie noplūdes strāvas (FI) automātiskā aizsargslēdža. Trokšòi un vibrācija Trokšòu un svārstību koeficienti tika noteikti atbilstoši EN 60745. Ar A novērtētais ierīces trokšòa līmenis parasti sastāda: Skaòas Skaòas jauda spiediens LpA LWA [dB(A)] [dB(A)] R 600 VV 89,8 100,8 RZ 600 92,7 103,7 R 1800 VR 89,1 100,1 R 2000 89,1 100,1 Nedrošība K = 3 dB Svārstību summārā vērtība (maisot minerālās vielas): Emisijas koeficients ah [m/s2] R 600 VV RZ 6 ...
 • Page 154

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Montējiet rokturi Tips RZ 600 Izmantojiet maisītāju tikai pēc roktura montāžas.  Uzlieciet rokturi uz vītnes un tad grieziet pulksteòrādītāju virzienā. Maisītājgroza montāža/nomaiòa modeïi R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 Montējiet maisītājgrozu ar adapteri uz dzenošās vārpstas.  Šim nolūkam uzskrūvējiet maisītājgrozu uz dzenošās vārpstas (1.).  Stingri turiet dzenošo vārpstu ar žokïatslēgu SW 27 un pievelciet ar žokïatslēgu SW 24 adapteri un maisītājgrozu (2.). Maisītājgrozus jāmontē atbilstošajās dzenošajās vārpstās, jo pretējā gadījumā nevar tikt nodrošināta maisītāja darbība un maisītājgrozi var saāíēties.  Uzspraudiet maisītājgrozu f (tiek atpazīts tikai ar iegriezumu) uz dzenošās vārpstas I (1.).  Ievietojiet tapu (2.) un pārvelciet gumijas gredzenu pāri rievai (3.). K  Rīkojieties identiski arī ar maisītājgrozu II. Izpildiet demontāžu apgrieztā secībā. Izpildiet demontāžu apgrieztā secībā. NRQ ...
 • Page 155

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Apgriezienu skaita regulēšana Ilgstošs darba režīms ar iefiksēšanos:  Darba apgriezienu skaita nostādīšanai pagrieztiet iestatīšanas disku uz nepieciešamo vērtību. Modeïi R 600 VV, RZ 600  Nospiediet slēdzi un turiet nospiestu (1.).  Lai iefiksētos, nospiediet aretēšanas pogu un stingri turiet (2.). Slēdzi atlaidiet (3.).  Ierīces izslēgšanai īsi nospiediet slēdzi un atlaidiet. Tips R 1800 VR Maisītāja ieslēgšana un izslēgšana Modeïi R 600 VV, RZ 600 Modeïi R 1800 VR, R 2000 Maisītāji ir aprīkoti ar elektronisku laidenas palaides ieslegšanas/izslēgšanas slēdzi (tikai R 1800 VR). Īslaicīgā darba režīms bez iefiksēšanās:  Spiediet slēdzi un turiet to nospiestu.  Lai izslēgtu, slēdzi atlaidiet. Ilgstošs darba režīms ar iefiksēšanos: Maisītāji ir aprīkoti ar gāzes padeves slēdzi. Tas atïauj lēnu apgriezienu skaita paaugstināšanu līdz iepriekš nostādītai apgriezienu skaita vērtībai. Īslaicīgā darba režīm ...
 • Page 156

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Pārslodzes aizsardzība Modeïi R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR  Ekstrēmas, īslaicīgas pārslodzes gadījumā pārslodzes aizsardzība novērš motora bojājumus, automātiski izslēdzot ierīci. Papildinformāciju par ražotāja izstrādājumiem var saòemt zem www.flex-tools.com. Darba norādījumi  Pēc izslēgšanas maisītājgrozs kādu laiku turpina darbību.  Ja darbībā esošais maisītājgrozs saskaras ar kādu virsmu, var izraisīties atsitiens.  Ieslēdziet ierīci tikai pēc maisītājgroza iegremdēšanas maisīšanai paredzētajā masā, lēni nospiežot slēdzi, un nogaidiet, līdz ierīce sasniedz maksimālo apgriezienu skaitu. Tehniskā apkope un kopšana BRĪDINĀJUMS! Pirms visu maisītāja apkopes darbu uzsākšanas atvienojiet tīkla kontaktdakšu. Tīrīšana  Regulāri tīriet ierīci un ventilācijas spraugas.  Korpusa iekšpusi kopā ar motoru regulāri jāizpūš ar sausu saspiesto gaisu. Norādījumi par likvidēšanu BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet nolietoto ierīč ...
 • Page 157

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Garantija Iegādājoties jaunu mašīnu, firma FLEX dod 2 gadus ražotāja garantiju, skaitot no mašīnas pārdošanas datuma gala patērētājam. Garantija attiecas tikai uz bojājumiem, kuri attiecas uz materiāla un/vai ražošanas defektiem, kā arī uz garantēto īpašību neizpildi. Garantijas prasību nodrošināšanai nepieciešama pārdošanas čeka oriìināla pievienošana ar pārdošanas datuma norādi. Garantijas remontdarbus drīkst izpildīt tikai FLEX autorizētajās darbnīcās vai servisa stacijās. Garantijas prasības pastāv tikai tad, ja ekspluatācija ir notikusi atbilstoši noteikumiem. Īpaši no garantijas tiek izslēgts ekspluatācijas rezultātā radies nodilums, neprasmīga pielietošana, daïēji vai pilnīgi demontēta mašīna, kā arī mašīnas pārslodzes dēï radušies bojājumi, neatïautu, bojātu vai nepareizu pielietojamo instrumentu izmantošana. Garantijas prasībās neietilpst pielietojamo instrumentu jeb sagatavju bojājumi, kuri radušies mašīnas pielietošana ...
 • Page 158

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Coªep²a¸åe ™ex¸åñec®åe ªa¸¸¾e . . . . . . . . . . . . . Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . . . . . . . . . . . . . ©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . Òº¯¾ å ­å¢paýåø . . . . . . . . . . . . . . . Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå . . . . . ™exo¢c溲å­a¸åe å ºxoª . . . . . . . . . š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå . . . . . . . . . . Coo¹­e¹c¹­åe ¸op¯a¯ ......... ¦apa¸¹åø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 159 160 162 163 165 166 166 166 šKA³AHÅE ¥oª õ¹å¯ μa¨oæo­®o¯ ÿpå­oªø¹cø pe®o¯e¸ªaýåå ÿo ÿpa­å濸o¯º ÿpå¯e¸e¸å÷ å ­a²¸aø å¸íop¯aýåø. C寭oæ¾ ¸a ¯aò帮e ¥poñå¹a¼¹e å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ýeæøx co®paóe¸åø oÿac¸oc¹å ÿoæºñe¸åø ¹pa­¯! Haªe¸¿¹e μaó幸¾e oñ®å! Åcÿoæ¿μºe¯¾e c寭oæ¾ ¥PE©š¥PE±©EHÅE! Õ¹o¹ c寭oæ o¢oμ¸añae¹ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o º¨po²a÷óº÷ oÿac¸oc¹¿. He­¾ÿoæ¸e¸åe o¢oμ¸añe¸¸o¨o ¹a®å¯ o¢paμo¯ º®aμa¸åø ¯o²e¹ ÿo­æeñ¿ μa co¢o¼ ¹ø²eæ¾e ¹eæec¸¾e ÿo­pe²ªe¸åø åæå ªa²e c¯ep¹¿. ¥oæ¿μº¼¹ec¿ ÿpåcÿoco¢æe¸åø¯å ªæø μaóå¹¾ op¨a¸o ...
 • Page 159

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop 1 2 3 4 Meòaæ®a Aªaÿ¹ep ¯eòaæ®å Pº®oø¹®a Pºñ®a ºc¹a¸o­®å ñåcæa o¢opo¹o­ 5 6 7 8 ¥epe®æ÷ña¹eæ¿ Íå®ca¹op a®ceæepa¹opa A®ceæepa¹op Íå®cåpº÷óaø ®¸oÿ®a ÿepe®æ÷ña¹eæø NRV ...
 • Page 160

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 ©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å ¥PE©š¥PE±©EHÅE! ¥poñå¹a¼¹e ÿepeª õ®cÿæºa¹aýåe¼ ¯å®cepa å ªe¼c¹­º¼¹e ­ coo¹­e¹c¹­åe c ÿpeªÿåca¸åø¯å: — ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå, — ­ å¯e÷óe¼cø ­ ®o¯ÿæe®¹e ÿoc¹a­®å ¯aòå¸®å ¢poò÷pe «O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ÿpå o¢paóe¸åå c õæe®¹påñec®å¯ å¸c¹pº¯e¸¹o¯» (No ªo®º¯e¸¹aýåå: 315.915), — ­ ÿpa­åæax å ÿpeªÿåca¸åøx ÿo ÿpeªo¹­paóe¸å÷ ¸ecñac¹¸o¨o cæºñaø, ªe¼c¹­º÷óåx ¸a ¯ec¹e õ®cÿæºa¹aýåå õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a. Õ¹o¹ ¯å®cep o¹­eñae¹ co­pe¯e¸¸o¯º ºpo­¸÷ paμ­å¹åø ¹ex¸å®å å ºc¹a¸o­æe¸¸¾¯ ¹pe¢o­a¸åø¯ ¹ex¸å®å ¢eμoÿac¸oc¹å. Ho, ¸ec¯o¹pø ¸a õ¹o, ÿpå ee õ®cÿæºa¹aýåå ¸e åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ªæø ²åμ¸å æåýa, ®o¹opoe ÿoæ¿μºe¹cø ¯aò帮o¼, åæå æåýa, ÿpåcº¹c¹­º÷óe¨o ÿpå õ¹o¯, a ¹a®²e ÿoæo¯®a ¯aò帮å åæå ­oμ¸å®¸o­e¸åe ®a®o¨o-æå¢o ªpº¨o¨o ¯a¹epåa濸o¨o ºóep¢a. Må®cep åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o — ÿo ¸aμ¸añe¸å÷ å, — ­ ¢eμºÿpeñ¸o¯ coc¹oø¸åå, o¹­eña÷óe¯ ¹pe¢o­a¸åø¯ ¹ex¸å®å ¢eμoÿac¸oc¹å. Heåcÿpa­¸oc¹å, c¸å²a÷óåe ¢eμoÿac¸oc ...
 • Page 161

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ¥PE©š¥PE±©EHÅE! ¥poñå¹a¼¹e ­ce º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å å ¸ac¹a­æe¸åø. šÿºóe¸åø ÿpå co¢æ÷ªe¸åå º®aμa¸å¼ ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å å ¸ac¹a­æe¸å¼ ¯o¨º¹ ÿpå­ec¹å ® ÿopa²e¸å÷ õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯, ÿo²apº å/åæå ¹ø²e澯 ¹pa­¯a¯. Xpa¸å¹e ­ce º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å å ¸ac¹a­æe¸åø ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ¢ºªºóe¯.  He ÿepe¯eòå­a¼¹e ­μp¾­ooÿac¸¾x ¯a¹epåaæo­ (¸aÿp., æe¨®o­ocÿæa¯e¸ø÷óåxcø pac¹­opå¹eæe¼). o ­pe¯ø pa¢o¹¾ c õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a¯å o¢paμº÷¹cø åc®p¾, ®o¹op¾e ¯o¨º¹ ­ocÿæa¯e¸å¹¿ ­¾ªeæø÷óåecø åcÿape¸åø.   cæºñae ÿaªe¸åø õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a ­ ÿepe¯eòå­ae¯º÷ ¯accº, ¸e¯eªæe¸¸o åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å å cªa¼¹e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ªæø ÿpo­ep®å ­ c溲¢º cep­åca. ¥oÿaªa¸åe ÿepe¯eòå­ae¯o¼ ¯acc¾ ­ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹ ¯o²e¹ ÿpå­ec¹å ® ÿoæo¯®e å ­¾μ­a¹¿ ºªap õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.  Åcÿoæ¿μº¼¹e ­ce¨ªa ªoÿoæ¸å¹e濸¾e pº®oø¹®å, ­xoªøóåe ­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a. ¥o¹epø ®o¸¹poæø ¸aª õæe® ...
 • Page 162

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Òº¯¾ å ­å¢paýåø ³¸añe¸åø ºpo­¸ø òº¯a å ­å¢paýåå ¢¾æå oÿpeªeæe¸¾ co¨æac¸o ¸op¯a¹å­¸o¼ ªo®º¯e¸¹aýåå EN 60745. Oÿpeªeæe¸¸¾¼ ÿpå pa¢o¹e ªa¸¸o¨o ¹åÿa ¯aòå¸o® ºpo­e¸¿ òº¯a: A®ºc¹åñecA®ºc¹åñec®aø ¸a¨pºμ®a ®aø ¯oóLpA [ª¡(A)] ¸oc¹¿ LWA [ª¡(A)] R 600 VV 89,8 100,8 RZ 600 92,7 103,7 R 1800 VR 89,1 100,1 R 2000 89,1 100,1 ÿo¨peò¸oc¹¿ K = 3 ª¡ O¢óå¼ ºpo­e¸¿ ­å¢paýåå (ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¯å¸epa濸¾x ¯a¹epåaæo­): R 600 VV RZ 600 R 1800 VR R 2000 μ¸añe¸åe ­å¢paýåå ah [¯/ce®2] <2,5 3,7 G/7,4 GG <2,5 <2,5 ÿo¨peò¸oc¹¿ K = 1,5 ¯/ce®2 G ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¯å¸epa濸¾x ¯a¹epåaæo­ cpeª¸e¼ ­øμ®oc¹å GG ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¯å¸epa濸¾x ¯a¹epåaæo­ ­¾co®o¼ ­øμ®oc¹å ¥PE©š¥PE±©EHÅE! ¥på­eªe¸¸¾e μªec¿ peμºæ¿¹a¹¾ åμ¯epe¸å¼ ªe¼c¹­å¹e濸¾ æåò¿ ªæø ¸o­¾x ¯aòå¸o®. ¥på e²eª¸e­¸o¯ åcÿoæ¿μo­a¸åå ¯aò帮å μ¸añe¸åø òº¯a å ­å¢paýåå, ­oμ¸å®a÷óåe ÿpå pa¢o¹e c ¸e¼, åμ¯e¸ø÷¹cø. NSO šKA³AHÅE š®aμa¸¸¾¼ ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ºpo­e¸¿ ­å¢paýåå ¢¾æ oÿp ...
 • Page 163

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå šc¹a¸o­®a/C¯e¸a ¯eòaæ®å ™åÿ R 600 VV, R 1800 VR, R 2000 ¥PE©š¥PE±©EHÅE! ¥epeª ¸añaæo¯ æ÷¢o¼ pa¢o¹¾ ¸aª ¯å®cepo¯ åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å. HÅMAHÅE! Cºóec¹­º÷óee ¸aÿpø²e¸åe ­ õæe®¹poce¹å ªo沸o coo¹­e¹c¹­o­a¹¿ ÿapa¯e¹pa¯ ¸aÿpø²e¸åø, ÿpå­eªe¸¸¾¯ ¸a μa­oªc®o¼ ¹a¢æåñ®e c ¹ex¸åñec®å¯å xapa®¹epåc¹å®a¯å. šc¹a¸o­å¹e ¯eòa殺 c aªaÿ¹epo¯ ¸a ÿpå­oª¸o¯ òÿ帪eæe.  ©æø õ¹o¨o μa­å¸¹å¹e ¯eòa殺 ¸a ÿpå­oª¸o¯ òÿ帪eæe (1.).  šªep²å­aø ÿpå­oª¸o¼ òÿ帪eæ¿ c ÿo¯oó¿÷ ¨aeñ¸o¨o ®æ÷ña c o¹®p¾¹¾¯ μe­o¯ SW 27, μa¹ø¸å¹e aªaÿ¹ep å ¯eòa殺 c ÿo¯oó¿÷ ¨aeñ¸o¨o ®æ÷ña c o¹®p¾¹¾¯ μe­o¯ SW 24 (2.). ¥epeª ­­oªo¯ ­ õ®cÿæºa¹aýå÷  Åμ­æe®å¹e ¯å®cep åμ ºÿa®o­®å å ÿpo­ep¿¹e e¨o ¸a ÿpeª¯e¹ ¸aæåñåø ÿoæ¸o¨o ®o¯ÿæe®¹a ÿoc¹a­®å å o¹cº¹c¹­åe ÿo­pe²ªe¸å¼ ­o ­pe¯ø ¹pa¸cÿop¹åpo­®å.  ¥på®peÿå¹e ® ¯aò帮e pº®oø¹®º  šc¹a¸o­å¹e ¯eòa殺. ¥på®peÿå¹e ® ¯aò帮e pº®oø¹®º ¥på¯e¸ø¼¹e ¯å®cep ¹oæ¿®o ÿocæe ºc¹a¸o­®å pº®oø¹®å.  šc¹a¸o­å¹e ...
 • Page 164

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 K ®æ÷ñe¸åe å ­¾®æ÷ñe¸åe ¯å®cepa ™åÿ R 600 VV, RZ 600 Må®cep¾ oc¸aóe¸¾ a®ceæepa¹opo¯. A®ceæepa¹op ÿoμ­oæøe¹ ÿoc¹eÿe¸¸o º­eæåñå­a¹¿ c®opoc¹¿ ªo μaªa¸¸o¨o ®oæåñec¹­a o¢opo¹o­. Kpa¹®o­pe¯e¸¸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾ ¢eμ íå®caýåå ­¾®æ÷ña¹eæø:  ¾ÿoæ¸å¹e åªe¸¹åñ¸¾e ªe¼c¹­åø, ºc¹a¸a­æå­aø ¯eòa殺 II. ©æø c¸ø¹åø ­¾ÿoæ¸å¹e ªe¼c¹­åø ­ o¢pa¹¸o¯ ÿopøª®e. Pe¨ºæåpo­a¸åe c®opoc¹å  ©æø ºc¹a¸o­®å pa¢oñe¼ c®opoc¹å ­paóa¼¹e ºc¹a¸o­oñ¸º÷ pºñ®º ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸aÿpo¹å­ c¹peæ®å ¸e o®a²e¹cø ºc¹a¸o­oñ¸oe μ¸añe¸åe, coo¹­e¹c¹­º÷óee ¸eo¢xoªå¯o¼ a¯ c®opoc¹å ­paóe¸åø ª­å¨a¹eæø. ™åÿ R 600 VV, RZ 600 ™åÿ R 1800 VR NSQ  Ha²¯å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ å ºªep²å­a¼¹e e¨o ­ ¸a²a¹o¯ ÿoæo²e¸åå.  ©æø ­®æ÷ñe¸åø ¯aò帮å o¹ÿºc¹å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿. ¥poªoæ²å¹e濸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾ c íå®caýåe¼ ­¾®æ÷ña¹eæø:  Ha²¯å¹e ¸a ­¾®æ÷ña¹eæ¿ å ºªep²å­a¼¹e e¨o ­ ¸a²a¹o¯ ÿoæo²e¸åå (1.).  ©æø íå®caýåå ¸a²¯å¹e ¸a íå®cåpº÷óº÷ ®¸oÿ®º å ºªep²å­a¼¹e ee ­ õ¹o¯ ÿoæo²e¸åå (2.). O¹ÿºc¹å¹e ...
 • Page 165

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 ™åÿ R 1800 VR, R 2000 ³aóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å Må®cep¾ oc¸aóe¸¾ ÿepe®æ÷ña¹eæe¯ c õæe®¹po¸¸¾¯ ÿæa­¸¾¯ ÿºc®o¯ (¹oæ¿®o R 1800 VR). Kpa¹®o­pe¯e¸¸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾ ¢eμ íå®caýåå ­¾®æ÷ña¹eæø: ™åÿ R 600 VV, RZ 600, R 1800 VR   cæºñae ÿpeªe濸o¼ ¸eÿpoªoæ²å¹e濸o¼ ÿepe¨pºμ®å μaóå¹a o¹ ÿepe¨pºμ®å o¹®æ÷ñae¹ a­¹o¯a¹åñec®å õæe®¹poÿpå¢op, ÿpeªo¹­paóaø õ¹å¯ ÿoæo¯®º ª­å¨a¹eæø. ©a濸e¼òº÷ å¸íop¯aýå÷ o ÿpoªº®ýåå åμ¨o¹o­å¹eæø ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a e¨o ca¼¹e ÿo aªpecº: www.flex-tools.com. š®aμa¸åø ÿo pa¢o¹e  Ha²¯å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿ å ºªep²å­a¼¹e e¨o ­ ¸a²a¹o¯ ÿoæo²e¸åå.  ©æø ­®æ÷ñe¸åø ¯aò帮å o¹ÿºc¹å¹e ­¾®æ÷ña¹eæ¿. ¥poªoæ²å¹e濸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾ c íå®caýåe¼ ­¾®æ÷ña¹eæø:  ¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø ¯eòaæ®a eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ÿpoªoæ²ae¹ ª­å¨a¹¿cø.  Coÿpå®oc¸o­e¸åe ­paóa÷óe¼cø ¯eòaæ®å c ®a®o¼-æå¢o ÿo­epx¸oc¹¿÷ ¯o²e¹ ÿpå­ec¹å ® o¹ªañe.  ®æ÷ñå¹e ÿpå¢op ÿocæe ÿo¨pº²e¸åø ¯eòaæ®å ­ ÿepe¯eòå­ae¯º÷ ¯accº, ¸a²a­ ¯eªæe¸¸o ¸a ÿepe®æ÷ña¹eæ¿, å ªo²ªå¹ec¿, ®o¨ªa ÿpå¢o ...
 • Page 166

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Pe¯o¸¹ Pe¯o¸¹ õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹a ¯o²¸o ÿopºña¹¿ ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯ cep­åc¸o¼ ¯ac¹epc®o¼, å¯e÷óe¼ paμpeòe¸åe åμ¨o¹o­å¹eæø ¸a pe¯o¸¹ e¨o åμªeæå¼. ³aÿñac¹å å ÿpå¸aªæe²¸oc¹å Ÿíop¯aýåø o ¯eòaæ®ax ªæø paμæåñ¸¾x cíep ÿpå¯e¸e¸åø å ÿpoñåx ÿpå¸aªæe²¸oc¹øx coªep²å¹cø ­ ®a¹aæo¨ax åμ¨o¹o­å¹eæø. š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå ¥PE©š¥PE±©EHÅE! O¹pa¢o¹a­òåe c­o¼ cpo® õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹¾ cæeªºe¹ ­¾­oªå¹¿ åμ ºÿo¹pe¢æe¸åø ÿº¹e¯ o¹peμa¸åø ce¹e­o¨o ò¸ºpa. ™oæ¿®o ªæø c¹pa¸, ­xoªøóåx ­ EC. Hå®o¨ªa ¸e ­¾¢pac¾­a¼¹e c¹ap¾e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹¾ ­ ¯ºcop ­¯ec¹e c ¢¾¹o­¾¯å o¹xoªa¯å! Co¨æac¸o ©åpe®¹å­e EC 2002/96/EC o¹¸ocå¹e濸o o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opo­ å ¸aýåo¸a濸¾¯ μa®o¸a¯, coμªa¸¸¾¯ ¸a oc¸o­e õ¹o¼ ©åpe®¹å­¾, c¹ap¾e õæe®¹poå¸c¹pº¯e¸¹¾ ªo沸¾ co¢åpa¹¿cø o¹ªe濸o o¹ ÿpoñåx o¹xoªo­ å cªa­a¹¿cø ­ ÿpåe¯¸¾e ÿº¸®¹¾, o¹­e¹c¹­e¸¸¾e μa åx õ®oæo¨åñ¸º÷ º¹åæåμaýå÷. šKA³AHÅE Ÿíop¯aýå÷ o ­oμ¯o²¸¾x ¯e¹oªax º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 ...
 • Page 167

  R 600 VV/RZ 600/R 1800 VR/R 2000 Pe¯o¸¹ åμªeæåø ­ pa¯®ax ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø ªoæ²e¸ ÿpo­oªå¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cep­åc¸¾x ¯ac¹epc®åx, ÿoæºñå­òåx o¹ íåp¯¾ FLEX ÿpa­o ¸a pe¯o¸¹ ee åμªeæå¼, åæå ¸a c¹a¸ýåøx cep­åc¸o¨o o¢c溲å­a¸åø. ¥pa­o ¸a ¨apa¸¹å¼¸oe o¢c溲å­a¸åe coxpa¸øe¹cø ¹oæ¿®o ÿpå åcÿoæ¿μo­a¸åå åμªeæåø ÿo ¸aμ¸añe¸å÷. ¦apa¸¹å¼¸o¯º o¢c溲å­a¸å÷ ¸e ÿoªæe²a¹ åμªeæåø, ­¾òeªòåe åμ c¹poø ­ peμºæ¿¹a¹e ¸op¯a濸o¨o åμ¸oca ­ ÿpoýecce õ®cÿæºa¹aýåå, ÿo­pe²ªe¸¸¾e åμ-μa ¸e®­aæåíåýåpo­a¸¸o¨o o¢paóe¸åø, ñac¹åñ¸o åæå ÿoæ¸oc¹¿÷ paμo¢pa¸¸¾e ¯aò帮å, a ¹a®²e åμªeæåø, ÿo­pe²ªe¸¸¾e ­ peμºæ¿¹a¹e pa¢o¹¾ ÿpå ÿo­¾òe¸¸o¼ ¸a¨pºμ®e åæå åcÿoæ¿μo­a¸åø ¸eªoÿºóe¸¸¾x ® ÿpå¯e¸e¸å÷, ªeíe®¹¸¾x åæå ¸eÿpa­å濸o åcÿoæ¿μºe¯¾x å¸c¹pº¯e¸¹o­. Heåcÿpa­¸oc¹å, ­oμ¸å®òåe ­ peμºæ¿¹a¹e ­oμªe¼c¹­åø ¯aòå¸®å ¸a ­c¹a­¸o¼ å¸c¹pº¯e¸¹ åæå μa¨o¹o­®º, åμ-μa ÿpå¯e¸e¸åø cåæ¾, ¸e®­aæåíåýåpo­a¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø ¯aò帮å åæå ¸eªoc¹a¹oñ¸o¨o ºxoªa μa ¸e¼ co c¹opo¸¾ μa®aμñå®a åæå ¹pe¹¿e¨o æåýa, ÿo­pe²ªe¸åø ­ peμºæ¿¹a¹e ÿoc¹o ...
 • Page 168

  PTQKNQU=L=MQÓOMNN=L=cΩê=aêìÅâÑÉÜäÉê=âÉáåÉ=dÉï®ÜêK=qÉÅÜåáëÅÜÉ=ûåÇÉêìåÖÉå=îçêÄÉÜ~äíÉåK ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Flex R 2000 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Flex R 2000 in the language / languages: Danish, German, English, Spanish, French, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Finnish, Swedish as an attachment in your email.

The manual is 37,7 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Flex R 2000

Flex R 2000 - - pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info