Zoom out
Zoom in
Previous page
1/12
Next page
Instructieboekje
EUROM H102
hogedrukreiniger
met schuimlans en vuilfrees
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Instructieboekje

  EUROM H102
  hogedrukreiniger
  met schuimlans en vuilfrees • Page 2

  2

  HARTELIJK DANK!
  Hartelijk dank dat u voor deze EUROM hogedrukreiniger
  gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt!
  Lees dit instructieboekje s.v.p. aandachtig en in zijn geheel
  door voordat u de reiniger in gebruik neemt: het bevat
  belangrijke veiligheidsinformatie, aanbevelingen voor correct
  gebruik enz., en helpt u maximaal profijt uit uw reiniger te
  halen.
  Wij raden u aan zowel het instructieboekje als de verpakking
  te bewaren: het boekje om het t.z.t. zonodig nogmaals te
  kunnen raadplegen, de verpakking om de reiniger indien
  gewenst tijdelijk in op te ruimen.
  Tenslotte wensen wij u veel plezier van uw hogedrukreiniger
  toe!

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Aansluitspanning
  AC 230V
  Frequentie
  50 Hz
  Opgenomen vermogen
  1300 Watt
  Max. druk
  10MPa (100 bar)
  Waterverbruik
  5,5 l/min.
  Max. druk waterinvoer
  7 bar
  Watertemperatuur
  0-40°C
  Beschermingsklasse en II, IPX5
  graad
  Geluidsniveau
  90 dB(A)
  Afmetingen
  26,5 x 17 x 40 cm
  Gewicht
  5,3 kg
  Technische wijzigingen voorbehouden • Page 3

  3

  BESCHRIJVING

  1.
  2.
  3.
  4.

  Instelbare spuitlans
  AAN/UIT schakelaar
  Waterinlaat
  Waterinlaatkoppeling
  met filter (4a)
  5. Nozzle-reiniger
  6. Wateruitlaat

  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.

  Elektrokabel
  Hogedrukslang
  Ophanghaak kabel
  Spuitpistool met afsluiter
  Vuilfrees met lans
  Reservoir reinigingsmiddel

  Deze hogedrukreiniger is ontwikkeld voor huishoudelijk
  gebruik, zoals het wassen/afspuiten van auto’s, boten,
  caravans, terrassen, houtwerk, muurtjes, tuinmeubilair enz.
  Gebruik hem dus uitsluitend voor dit soort werkzaamheden en
  niet voor (te) zware en/of industriële doeleinden!
  De veiligheidsvoorschriften die verderop in dit boekje staan,
  dienen te allen tijde in acht te worden genomen om schade
  aan de machine, het te reinigen oppervlak of persoonlijk letsel
  te voorkomen. • Page 4

  4

  ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  ™ Sluit uw reiniger alleen aan op een lichtnetaansluiting die door
  een erkend elektricien volgens IEC 60364-1 norm is aangelegd.
  ™ De stekker dient in een stevig en correct geïnstalleerd geaard
  stopcontact te worden gestoken. De stroomvoorziening dient een
  aardlekschakelaar van 30 mA. te hebben.
  ™ Controleer het apparaat, slang en spuitpistool én kabel en
  stekker grondig voor elk gebruik (ook het eerste!) op
  beschadigingen. Neem de reiniger alleen in gebruik wanneer hij
  laatste keer probleemloos functioneerde en op geen enkele wijze
  beschadigd is. Let daarbij in het bijzonder ook op de elektrokabel!
  Werkt het apparaat niet naar behoren of treft u beschadigingen,
  breuken o.i.d. aan, neem de reiniger dan niet in gebruik maar
  wend u tot uw leverancier of een erkend elektricien.
  Beschadigde onderdelen dienen onmiddellijk te worden
  vervangen door een daartoe opgeleide monteur of een
  gekwalificeerde elektricien. Let erop dat er alleen originele
  onderdelen worden gebruikt. Voer nooit zelf reparaties uit!
  ™ Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u onderhoud
  o.i.d. aan de reiniger wilt uitvoeren, voordat u van spuitkop of
  nozzle wisselt en wanneer de reiniger niet wordt gebruikt.
  ™ Waarschuwing! Gebruik alleen een verlengkabel als dat
  absoluut onvermijdelijk is. Kies dan een passende kabel met
  stekker en stopcontact van een waterdicht type. Gebruikt u een
  kabelhaspel, rol de kabel dan geheel af om oververhitting te
  voorkomen. Een verlengsnoer van max. 12,5 m. dient een
  minimale doorsnee van 1,0 mm² te hebben; een kabel van 20 m.
  moet een doorsnee van 1,5 mm² hebben en een kabel van 30 m.
  moet een doorsnee van 2,5 mm² hebben. Gebruik uitsluitend
  onbeschadigd materiaal! Kabelaansluitingen dienen te allen tijde
  droog te worden gehouden en niet op de grond te liggen.
  ™ Sluit de reiniger aan op een waterkraan die volgens de geldende
  regelgeving is geïnstalleerd. De max. inlaatdruk mag 7 bar zijn.
  ™ Verplaats de reiniger niet door aan de elektrokabel te trekken. Til
  het apparaat niet op aan de kabel. Voorkom dat de kabel
  beschadigd wordt door olie, oplosmiddelen, scherpe randen enz.
  ™ Houd uw werkomgeving opgeruimd en schoon.
  ™ Waarschuwing! De straal van de hogedrukreiniger kan
  gevaarlijk zijn als het apparaat niet volgens de voorschriften
  wordt gebruikt. Richt de straal nooit op personen (ook niet om
  eigen of andermans kleding of schoeisel af te spuiten!), dieren,
  elektrische apparatuur of installaties of op de reiniger zelf! • Page 5

  5

  ™ Personen die onvermijdelijk in de buurt moeten zijn dienen
  beschermende kleding en schoeisel te dragen. Het gebruik van
  oorbescherming wordt dringend geadviseerd.
  ™ Als de waterstraal uit de nozzle komt veroorzaakt dat een
  terugslag van het spuitpistool. Zorg er dus voor dat u stabiel staat
  en het spuitpistool stevig vast hebt. Let er ook op dat door de
  hoge druk van de waterstraal geen voorwerpen van hun plaats
  schieten en vallend of rondslingerend schade kunnen
  veroorzaken. Kies voor uzelf een veilige plaats!
  ™ De hogedrukstraal kan schade veroorzaken aan bijv. banden
  enz. wanneer u van te dichtbij werkt. Houdt altijd minstens een
  afstand van 30 cm. tot het te reinigen voorwerp!
  ™ Waarschuwing!
  De
  hogedrukslang,
  aansluitingen
  en
  koppelingen en spuitpistool zijn belangrijke onderdelen met het
  oog op de veiligheid. Gebruik alleen de door de fabrikant
  aanbevolen, originele en onbeschadigde exemplaren!
  ™ Houd de hogedrukreiniger buiten het bereik van kinderen. Sta
  niet toe dat de reiniger wordt gebruikt door mensen die niet
  geïnstrueerd zijn over het gebruik van hogedrukreinigers en/of
  het instructieboekje niet hebben gelezen. Laat het apparaat niet
  bedienen door kinderen of personen met lichamelijke, geestelijke
  of zintuiglijke beperkingen, met het oog op hun veiligheid.
  ™ Gebruik de reiniger niet in een explosiegevaarlijke omgeving.
  ™ Asbestbevattende oppervlakken onder hogedruk reinigen is
  verboden.
  ™ Gebruik de reiniger niet bij temperaturen onder 2°C. en houd hem
  altijd vorstvrij.
  ™ Schakel bij stroomstoring het apparaat onmiddellijk uit.
  ™ De pomp dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen.
  ‘Droog-draaien’ veroorzaakt ernstige schade aan de afdichtingen.
  ™ Laat onderhouds- en inspectiebeurten uitsluitend uitvoeren door
  daartoe opgeleide monteurs die originele- of door de fabrikant
  aanbevolen onderdelen (ook elektrokabel en hogedrukslang!)
  gebruiken.
  Waarschuwing! De EUROM H102 hogedrukreiniger is ontworpen
  om te worden gebruikt met milde reinigingsmiddelen. Het gebruik
  van scherpe reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatief
  effect hebben op de veiligheid van het apparaat. • Page 6

  6

  VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
  Het spuitpistool is voor de veiligheid voorzien van een ‘slot’.
  Als u het palletje van links naar rechts wegdrukt blokkeert het
  spuitpistool en werkt het niet. Door het palletje terug te duwen
  ontgrendelt u het spuitpistool weer.
  De motor is uitgevoerd met een thermische beveiliging, die
  hem bij oververhitting uitschakelt. In principe start hij zelf weer
  in al hij voldoende is afgekoeld, maar beter is het de machine
  uit te schakelen, 5 à 10 min. te wachten en daarna opnieuw te
  starten. Onderzoek de oorzaak van de oververhitting en neem
  die weg. Bij herhaling dient u het apparaat niet meer te
  gebruiken en contact op te nemen met uw leverancier /
  servicedienst.
  De drukregelaar kan de druk terugbrengen wanneer deze de
  vooraf ingestelde waardes overschrijdt.

  OPBOUW

  • Druk de ophanghaak elektrokabel op de machine
  • Draai de waterinlaatkoppeling op de waterinlaat.
  Let op! Het filter moet altijd in de inlaat geïnstalleerd zitten
  om zand, kalk en andere verontreinigingen die de pomp
  kunnen beschadigen, uit het water te filteren. Werken
  zonder filter doet de garantie vervallen. • Page 7

  7

  • Sluit de hogedrukslang aan op de wateruitlaat.

  • Druk de spuitlans (of vuilfrees, of schuimlans) in het
  spuitpistool en draai hem met een kwartslag vast.

  • Sluit de watertoevoerslang aan op de waterleiding.
  Let op!: gebruik uitsluitend schoon water! Als er mogelijk
  zand o.i.d. met het water mee kan komen, dient een extra
  filter te worden geïnstalleerd! Laat het water even door de
  slang lopen alvorens hem op de machine aan te sluiten, om
  zo te voorkomen dat evt. vuil uit de slang de machine
  binnendringt.
  • Controleer of het filter in de waterinlaat correct geïnstalleerd
  zit en niet dichtgeslibd is. Sluit vervolgens de watertoevoerslang aan op de waterinlaatkoppeling. • Page 8

  8

  INGEBRUIKNAME
  • Zorg ervoor dat de reiniger stevig en rechtop staat. Zet hem
  niet in hoog gras!
  • Open de kraan. Het inkomende water mag max. een druk
  van 7 bar, en een temperatuur van 40°C hebben.
  • Houdt spuitpistool en –lans met beide handen stevig vast,
  met de nozzle op de grond gericht. Let op!: Bij de start
  treedt een weerslag op; houd daar rekening mee!
  • Ontgrendel het slot op het spuitpistool.
  • Knijp het spuitpistool in en laat er water uit lopen tot alle
  lucht uit de machine en de slang is ontsnapt. Ontspan het
  spuitpistool weer.
  • Druk nu de AAN/UIT-schakelaar op “I”.
  • Knijp het spuitpistool in. De machine start nu zijn werking
  door water onder hoge druk te leveren. Door het spuitpistool
  te ontspannen stopt de werking.
  • Door de top van de spuitlans te
  verdraaien wijzigt de spuithoek
  van puntstraal naar vlakstraal.
  • Als de machine langer dan 5
  minuten niet wordt gebruikt, dient
  hij uitgeschakeld te worden.
  ¾ Pas altijd de afstand tot het te reinigen object (en daarmee
  de druk) aan bij het object dat u wilt reinigen.
  ¾ Bedek de machine niet tijdens het gebruik.
  ¾ Gebruik de machine niet in een niet voldoende
  geventileerde ruimte.
  UITSCHAKELEN:
  • Druk de AAN/UIT-schakelaar op “O” (uit).
  • Neem de stekker uit het stopcontact.
  • Sluit de watertoevoer en knijp het spuitpistool in om de druk
  in de machine op te heffen.
  • Zet het spuitpistool weer op slot. • Page 9

  9

  OPSLAG

  • Voor u het apparaat opruimt moet het water uit de
  pomp, de slang en de toebehoren worden verwijderd.
  Dit doet u door het apparaat met de schakelaar uit te
  schakelen en de watertoevoerslang af te koppelen.
  Start de machine nu weer en knijp het spuitpistool in.
  Laat de machine lopen tot er geen water meer uit de
  spuitlans komt. Schakel
  hierna de machine
  onmiddellijk uit; nooit laten ‘drooglopen’!
  • Neem de stekker uit het stopcontact, wind de kabel op
  en hang hem aan de ophanghaak.
  • Plaats spuitpistool en lansen in de houders van het
  apparaat.
  • Rol de slang op en zet de bundel vast in de handgreep.
  • Het apparaat dient vorstvrij te worden opgeslagen.
  Mocht het apparaat per ongeluk toch bevriezen, laat
  het dan controleren voor u het weer in gebruik neemt.
  Start nooit een bevroren hogedrukreiniger!
  Vorstschade valt buiten de garantie.

  ONDERHOUD
  Let op!: Altijd de stekker uit het stopcontact nemen voor
  u onderhoud uitvoert!
  Volg voor een lange en probleemloze levensduur van het
  apparaat de volgende adviezen op:
  • Spoel de watertoevoerslang, de hogedrukslang, de
  spuitlans, het spuitpistool en evt. andere accessoires
  goed schoon voor u ze gebruikt.
  • Verwijder zorgvuldig stof, zand of ander vuil van de
  aansluitingen.
  • Spoel ook de foamlans altijd goed af en om na gebruik. • Page 10

  10

  • Maak regelmatig de nozzles schoon. Verontreinigde
  nozzles kunnen tot te hoge werkdruk leiden. Om de
  nozzles te reinigen dient u de machine te stoppen, de
  stekker uit het stopcontact te nemen, de lans met de
  nozzle los te koppelen van het pistool
  en de nozzle met het bijgeleverde
  pennetje
  te
  reinigen.
  Spoel
  vervolgens de nozzle goed door in de
  richting van de pijl.
  • Maak regelmatig het filter in de waterinlaat schoon:
  zeker éénmaal per maand, bij regelmatig gebruik
  vaker. Draai daartoe de waterinlaatkoppeling los en
  neem het filter voorzichtig uit met een schroevendraaier
  o.i.d. Controleer voor herbevestiging of het
  onbeschadigd is. Gebruik de reiniger nooit zonder filter!
  • Houd de ventilatieopeningen van de machine schoon
  om de koeling niet te belemmeren.
  • Vet regelmatig de O-ringetjes van de koppelingen in,
  om uitdrogen te voorkomen.
  • Reparaties en controles dienen uitsluitend te worden
  uitgevoerd door uw leverancier of daartoe opgeleide en
  bevoegde personen. Onoordeelkundig uitgevoerde
  reparaties doen de garantie vervallen.
  Voer nooit zelf reparaties uit!

  RECYCLING
  Uw hogedrukreiniger is geen normaal huishoudelijk afval.
  Breng hem, wanneer u hem afdankt, naar een door uw
  gemeente aangewezen inzamelpunt. • Page 11

  11

  PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
  De machine start niet
  - Zit de stekker wel in het stopcontact?
  - Is het stopcontact niet defect? Probeer een ander.
  - Is de zekering wellicht doorgebrand? Vervang hem.
  - Verlengkabel defect. Gebruik een andere.

  De druk fluctueert

  - De pomp zuigt lucht aan. Dicht de baansluitingen goed af.
  - Kleppen zijn vuil, versleten of kapot. Laat ze vervangen.
  - Pompafdichting versleten. Laat hem vervangen.
  - De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon.

  De machine stopt

  - Zekering doorgebrand. Vervang hem en schakel andere
  apparatuur uit.
  - Controleer of het stopcontact het juiste voltage afgeeft.
  - De thermische beveiliging is geactiveerd. Laat afkoelen en
  neem de oorzaak van de oververhitting weg.
  - De nozzle is deels geblokkeerd. Maak hem schoon.

  De zekering brandt door

  - De elektrische installatie is te licht. Sluit het apparaat aan op
  een installatie die zwaarder is dan het amperage van het
  apparaat. Gebruik geen verlengkabel.

  De machine trilt

  - Lucht in de watertoevoerslang. Laat ontsnappen door water
  door het uitgeschakelde apparaat te laten lopen.
  - Problemen in de watervoorziening. Voldoet hij aan de eisen?
  Gebruik geen te lange of te dunne slang (min. ½”).

  De machine start en stopt regelmatig uit zichzelf
  - Pomp of spuitpistool lekken. Laat repareren.

  De machine start maar levert geen water
  - Pomp, slang of accessoires zijn bevroren. Laat ontdooien en
  controleren.
  - Geen watertoevoer. Zorg voor water.
  - Filter geblokkeerd. Maak het filter schoon.
  - Nozzle geblokkeerd. Maak de nozzle schoon.

  Neem bij andere problemen contact op met uw dealer! • Page 12

  12

  CE – verklaring
  Hierbij verklaart ondergetekende
  Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
  dat het onderstaande product
  elektrische hogedrukreiniger – 230V
  bekend onder het merk
  EUROM
  Type
  H102
  voldoet aan de eisen van het LVD 2006/95/EC en het
  EMC Directive 2004/108/EC en in overeenstemming is
  met de onderstaande normen:
  EN 55014-1 :2006
  EN 55014-2 :1997+A1
  EN 61000-3-2 :2006
  EN 61000-3-3 :1995+A1+A2

  Genemuiden, 11 december 2009

  J. Bakker, alg. dir.

  ----------------------------------------------------------------------EUROMAC BV.
  Kokosstraat 20,
  8281 JC Genemuiden
  tel. 038-3854321 fax 038-3856464
  e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Eurom H102 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Eurom H102 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,67 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info