Zoom out
Zoom in
Previous page
1/58
Next page
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
MANUAL DE INSTRUCCIONES
VOD K POUŽITÍ
PRODUCT OF
KRUIMELZUIGER
RAMASSE-MIETTES
HANDSTAUBSAUGER
HAND VAC
ASPIRADOR DE MANO
RUČNÍ VYSAV
DO211S
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  HANDLEIDING MODE D’EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ KRUIMELZUIGER RAMASSE-MIETTES HANDSTAUBSAUGER HAND VAC ASPIRADOR DE MANO RUČNÍ VYSAVAČ DO211S PRODUCT OF ...
 • Page 2

  DO211S GARANTIEVOORWAARDEN Wij hanteren een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het originele kassaticket. Alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la du ...
 • Page 3

  DO211S If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it. CONDICIONES DE GARANTÍA Este aparato tiene un término de garantía de 2 años, desde la fecha de la compra. Durante el período de garantía, el suministrador asumirá la entera responsabilidad en cuanto a defectos debidos a errores de material o de fabricación. En caso de tales defectos, el aparato será reemplazado o reparado, cuando sea necesario. La garantía perderá su vigencia en caso de defectos causados por mal uso, no cumplimiento del manual de instrucciones o intervención por una tercera persona. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja. La garantía no cubre piezas expuestas al desgaste. Si el producto está defectuoso dentro del período de garantía de 2 años, puede traer su recibo de caja junto con el teléfono a la tienda donde adquirió la unidad. ZÁRUKA Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebi ...
 • Page 4

  DO211S Type nr. apparaat N° de modèle de l’appareil Typ Nr. des Gerätes Type nr. of appliance N° de modelo del aparato Model DO211S Naam Nom .................................................................................................................................. Name Nombre Jméno Adres Adresse ............................................................................................................................. Address Dirección Adresa Aankoopdatum Date d’achat ..................................................................................................................... Kaufdatum Date of purchase Fecha de compra Datum nákupu,podpis a razítko Tel.: .................................................................................................................................. * Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů ...
 • Page 5

  DO211S Reklamace : (vyplní zákazník nebo obchod) Popis vady 1. reklamace/Datum uplatnění reklamace: Popis vady 2. reklamace/Datum uplatnění reklamace: Popis vady 3. reklamace/Datum uplatnění reklamace: Záznamy servisu : 1.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 2.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 3.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) * Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit. 5 ...
 • Page 6

  DO211S RECYCLAGE-INFORMATIE Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust. INFORMATION DE RECYCLAGE Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du ...
 • Page 7

  DO211S RECYCLING INFORMATION This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The packaging is recyclable. Please treat package ecologically. INFORMACIÓN DE RECICLAJE El símbolo en el producto o el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Los residuos de aparatos tienen que ser depositados en un punto de recogida destinado al reciclaje de aparatos e ...
 • Page 8

  DO211S WEBSHOP NL Accessoires en onderdelen van Domo-toestellen kunnen vanaf nu ook online besteld worden via de webshop van Domo*: http://webshop.domo-elektro.be De webshop is ook te bereiken via de Domo-website: www.domo-elektro.be. Hiernaast zijn de accessoires en onderdelen ook nog altijd te verkrijgen in de winkel waar u het toestel heeft aangekocht. FR Les accessoires et pièces détachées de Domo sont à présent disponibles en ligne sur le webshop*: http://webshop.domo-elektro.be Le webshop est aussi accessible via le site internet de Domo: www.domo-elektro.be. Vous pouvez toujours vous procurer les accessoires et pièces détachées au point de vente dont provient votre appareil. DE Zubehör und Ersatzteile von Domo-Geräten können ab jetzt auch online im DomoWebshop bestellt werden*: http://webshop.domo-elektro.be Zum Domo-Webshop gelangen Sie auch über die Domo-Internetseite: www.domoelektro.be. Außerdem können Sie nach wie vor Domo-Zubehör und -Ersatz ...
 • Page 9

  DO211S Als de voedingskabel beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident. Wenn das Stromzuführungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unfälle zu verhindern. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Cuando el cordón de al alimentación está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, el servicio posventa o una persona similarmente calificada, para evitar accidentes. Jestliže je poškozen přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou. Jinak hroz ...
 • Page 10

  DO211S VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Onderhoud en reiniging van het toestel mogen niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen. Hou het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals: • Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen • Boerderijen • Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel ...
 • Page 11

  DO211S Wanneer u een elektrisch toestel gebruikt, moet u altijd basisveiligheidsregels in acht nemen om onder andere de kans op brand, elektrocutie of verwondingen te voorkomen, waaronder de volgende: • Laad het toestel niet buiten op. • Gebruik het toestel niet buiten of op een natte ondergrond. • Gebruik het toestel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de toebehoren die door de fabrikant werden aanbevolen. • Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn. Gebruik de kruimelzuiger niet wanneer hij gevallen, beschadigd of in water gevallen is of wanneer hij buitengestaan heeft. Breng het toestel dan terug naar uw verkoper voor controle. • Draag de lader nooit aan het snoer of trek niet aan het snoer om de lader uit het stopcontact te verwijderen. Hou het snoer weg van hete oppervlakken. • Uw kruimelzuiger werkt op NiMh-batterijen. Wanneer deze lekken of het einde van hun levenscyclus bereikt hebben, moete ...
 • Page 12

  DO211S • • • • • • • • • • • vuil, haar of alles wat de luchttoevoer zou kunnen verminderen. Hou haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van openingen en bewegende onderdelen. De adapter moet verwijderd worden uit het stopcontact voor het reinigen of het onderhoud van het toestel of de roterende borstel. Zet het toestel altijd uit wanneer u de gemotoriseerde borstel vervangt. Gebruik het toestel niet voor het verwijderen van brandende of rokende dingen zoals sigaretten, lucifers of hete assen. Verwijder geen onderdelen of accessoires wanneer het toestel in werking is. Wees extra voorzichtig wanneer u een trap schoonmaakt. Gebruik het toestel niet om ontvlambare of explosieve vloeistoffen zoals benzine op te ruimen of in ruimtes waar deze vloeistoffen aanwezig zijn. Lees en volg alle etiketten, werkingsinstructies en opmerkingen. Gebruik de lader niet met een verlengsnoer. Plaats de lader rechtstreeks in een stopcontact. ...
 • Page 13

  DO211S • • • • • voorkomen. Onder extreme omstandigheden kan lekkage van de batterijen voorkomen. Wanneer de vloeistof uit de batterijen, die voor 20-35% bestaat uit potassium hydroxide, in contact komt met de huid, moet u deze onmiddellijk afwassen met water en zeep of neutraliseren met een zacht zuur zoals citroensap of azijn. Wanneer de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel ze dan overvloedig met water gedurende minstens 10 minuten en neem contact op met een geneesheer. Gebruik de kruimelzuiger alleen op een droge ondergrond binnenshuis. Gebruik het toestel nooit voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding. Gebruik de lader niet om een ander toestel op te laden of laad de kruimelzuiger nooit op met een andere lader. Gebruik alleen de lader bijgeleverd bij het toestel. Het toestel moet losgemaakt zijn van de lader wanneer u de batterijen vervangt. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 13 ...
 • Page 14

  DO211S ONDERDELEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Stofreservoir Stoffilter Knop verwijderen stofreservoir Aan/uit-schakelaar Indicatielampje opladen Motorgedeelte Handvat Laadstation Kierenzuiger Stofborstel Adapter Laadpin Opening voor laadpin Gemotoriseerde borstel 1 14 9 2 12 5 3 11 13 4 6 10 7 8 VOOR HET EERSTE GEBRUIK Voor het eerste gebruik moet u uw toestel eerst minimum 20 uur opladen. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar uit staat voordat u het toestel oplaadt. Het beste werkingsresultaat voor uw kruimelzuiger zal pas bereikt worden wanneer het toestel 2 tot 3 maal ontladen en herladen geweest is. Om topprestaties te handhaven, raden wij aan om uw kruimelzuiger minstens één keer per maand volledig te ontladen en daarna terug volledig op te laden. Opladen van de kruimelzuiger Berg de kruimelzuiger op in het laadstation wanneer u het toestel niet gebruikt. Zo is de kr ...
 • Page 15

  DO211S MONTAGE De stoffilter moet altijd in het toestel zitten wanneer u de kruimelzuiger gebruikt. 1. Druk op de knop voor het openen van het stofreservoir en verwijder het stofreservoir. 2. Controleer of de stoffilter aanwezig is en zet het stofreservoir terug op zijn plaats. 3. Om de kierenzuiger, de stofborstel of de gemotoriseerde borstel te plaatsen, drukt u het accessoire vast in de zuigopening aan de voorkant van uw kruimelzuiger. Bij het plaatsen van de gemotoriseerde borstel zorgt u ervoor, dat de 2 pinnen aan het borstelstuk in de daarvoor voorziene contactopeningen in de zuigopening van de kruimelzuiger schuiven. GEBRUIK VAN DE KRUIMELZUIGER 1. Neem de kruimelzuiger uit het laadstation. 2. Schuif de aan/uit-schakelaar naar voor om het toestel aan te zetten. Om het toestel uit te zetten, schuift u de knop terug naar achter. 3. De kierenzuiger kunt u gebruiken om smalle, moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken. De stofborstel kunt u gebruiken ...
 • Page 16

  DO211S hem drogen aan de lucht. 5. Plaats de stoffilter nauwkeurig terug in het stofreservoir. Gebruik de kruimelzuiger nooit zonder de stoffilter. 6. Bevestig het stofreservoir terug aan de kruimelzuiger. Wij raden u aan om de stoffilter elke 3 maanden te vervangen om een optimale werking van uw kruimelzuiger te verzekeren. OPGELET: • De zuigopening moet te allen tijde vrij zijn, zo niet kan de motor oververhit raken en beschadigd worden. • Gebruik nooit gewone batterijen om de herlaadbare batterijen te vervangen. Deze kunnen lekken en uw kruimelzuiger beschadigen. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN (14,4V) Uw kruimelzuiger werkt op NiMh-batterijen. Wanneer deze lekken of het einde van hun levenscyclus bereikt hebben, moeten ze op een wettelijke en veilige manier gerecycleerd worden. Vraag hierover informatie bij uw gemeente. Als u niet zeker bent hoe u de batterijen moet verwijderen, raden wij u aan om uw kruimelzuiger naar een erkend verdeler te brengen om daar d ...
 • Page 17

  DO211S • • • Elk ander onderhoud moet gebeuren door een gekwalificeerd persoon. Verwijder de batterijen nooit om ze op te laden. Gooi de batterijen nooit in een vuur of probeer ze niet te verbranden. MUURBEVESTIGING 1. Zorg ervoor dat de plaats waar u de muurbevestiging wilt plaatsen, vrij is van elektrische leidingen, water- of gasleidingen. 2. Plaats de muurbevestiging in de buurt van een stopcontact. 3. Monteer de muurbevestiging niet in direct zonlicht, niet dicht bij een warmtebron of niet buiten. 4. Teken op de plaats waar u het herlaadstation wilt bevestigen de bevestigingsgaatjes zorgvuldig af en boor daarna de gaatjes. Bevestig nu de muurbevestiging aan de muur. 17 ...
 • Page 18

  DO211S MOGELIJKE PROBLEMEN EN HUN OPLOSSINGEN De kruimelzuiger werkt niet: Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen Batterij is niet herladen. Herlaad het toestel. Batterij is stuk. Vervang de batterij. Contact tussen het toestel en het herlaadstation is vuil. Maak het contact schoon. Stekker van de adapter werkt niet. Controleer de zekering en vervang indien nodig. De gemotoriseerde borstel neemt geen vuil op: Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen De twee metalen pins van de rolborstel komen niet in contact met de kruimelzuiger. Druk de gemotoriseerde borstel stevig in de zuigopening van de kruimelzuiger. De gemotoriseerde borstel is geblokkeerd. Verwijder al het haar, stof, etc. van de gemotoriseerde borstel. De kruimelzuiger neemt geen stof op: Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen Het stofopvangbakje is vol. Maak het stofopvangbakje leeg. De stoffilter moet schoongemaakt worden. Maak de stoffilter scho ...
 • Page 19

  DO211S PRÉCAUTIONS Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil. L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent pas s’effectuer par des enfants, à moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient sous surveillance. Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de la portée d’enfants de moins de 8 ans. Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d’autres usages comme: • Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d’autres lieux mis en rapport avec l’environnement de travail. • Dans les fermes. • Dans les chambres ...
 • Page 20

  DO211S Comme avec tout autre appareil ménager électrique, il faut prendre certaines précautions de base. Celles-ci incluent: Lire toutes les instructions avant d’utiliser le ramasse-miettes. Afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de blessures: • Ne pas recharger l’appareil en plein air. • Ne pas utiliser l’appareil en plein air ou sur des surfaces mouillées. • N’utiliser que tel que décrit dans ce guide. N’utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant. • Ne pas utiliser si le cordon ou la prise sont endommagés. Ne pas utiliser le ramasse-miettes s’il est tombé, endommagé, a été laissé en plein air ou est tombé dans l’eau. Retournez-le à votre vendeur pour le faire examiner, réparer ou régler. • Ne pas abuser du cordon du chargeur. Ne jamais transporter le chargeur ou la base par le cordon ou tirer sur le cordon pour le débrancher d’une prise; on veillera plutôt à saisir le chargeur et à tirer sur la fiche pour le débrancher. G ...
 • Page 21

  DO211S • Ne pas introduire d’objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser si des ouvertures sont obstruées. Veiller à retirer la poussière, les peluches, les cheveux et tout autre corps étranger qui pourraient nuire à la circulation d’air. • Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes autres parties du corps éloignés des ouvertures et pièces mobiles. • L’adaptateur doit être retiré de la prise avant le nettoyage ou l’entretien de l’appareil ou la brosse rotative. • Il faut toujours éteindre l’appareil avant de brancher ou débrancher la brosse motorisée. • Ne pas ramasser des choses qui brûlent ou fument, tel que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes. • N’essayez pas de changer des accessoires pendant que l’appareil fonctionne. Ne pas enlever des accessoires si l’appareil est en marche. • Soyez très prudent en nettoyant l’escalier. • Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles tels que l’essenc ...
 • Page 22

  DO211S • • • • • • • courant standard. Ne pas utiliser le ramasse-miettes sans son videpoussière. Ranger le ramasse-miettes à l’intérieur. Afin d’éviter les accidents, ranger immédiatement le ramassemiettes après chaque usage. Il arrive que, dans des conditions extrêmes, les éléments des piles coulent. Si le liquide, qui est une solution d’hydroxyde de potassium de 20 à 35 %, entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l’eau savonneuse ou neutraliser à l’aide d’un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin. N’utiliser que sur les surfaces sèches, à l’intérieur. Ne pas utiliser à des fins autres que celles décrites dans ce guide. Ne pas utiliser le chargeur avec d’autres appareils et ne pas essayer de recharger ce produit avec un autre chargeur. Utiliser uniquement le chargeur qui accompagne cet ap ...
 • Page 23

  DO211S PIÈCES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Porte-filtre à poussière Filtre à poussière Bouton d’enlèvement du filtre à poussière Bouton marche/arrêt Voyant lumineux de recharge Boîtier moteur Poignée Position de recharge Embout pour interstices Brosse à poussières Adaptateur Fiche de recharge Ouverture pour la fiche de recharge Brosse motorisée AVANT LE PREMIER EMPLOI 1 14 9 2 12 5 3 11 13 4 6 10 7 8 Avant le premier emploi, vous devez recharger votre appareil pendant 20 heures minimum. Veillez à ce que le bouton marche/arrêt soit sur arrêt avant de recharger l’appareil. Vous obtiendrez le meilleur résultat de votre aspire-miettes lorsque l’appareil aura été déchargé et rechargé 2 ou 3 fois. Pour maintenir des performances de haut niveau, nous vous recommandons de décharger complètement votre aspire-miettes au moins une fois par mois, puis de le recharger. Recharger l’aspir ...
 • Page 24

  DO211S MONTAGE Le filtre à poussière doit toujours rester dans l’appareil lorsque vous utilisez l’aspire-miettes. 1. Enfoncez le bouton pour ouvrir le porte-filtre à poussière. 2. Contrôlez si le filtre à poussière est bien présent et remettez le porte-filtre à sa place. 3. Pour placer l’embout pour interstices ou la brosse à poussière, appuyez-les sur l’avant de votre aspire-miettes dans l’ouverture d’aspiration. Pour placer la brosse motorisée, vous veillez à ce que les deux chevilles se mettent dans les deux trous dans l’ouverture d’aspiration. UTILISATION DE L’ASPIRE-MIETTES 1. Retirez l’aspire-miettes du chargeur. 2. Faites coulisser le bouton marche/arrêt vers l’avant pour mettre l’appareil en marche. Pour arrêter l’appareil, pousser le bouton vers l’arrière. 3. Vous pouvez utiliser l’embout pour interstices pour atteindre les endroits d’accès difficile. Vous pouvez utiliser la brosse à poussières pour les meubles, rideaux,... UTILISATION DE LA BRO ...
 • Page 25

  DO211S laver. N’utilisez pas non plus de sèche-cheveux pour le faire sécher. Laissez-le tout simplement sécher à l’air libre. 5. Remettez le filtre à poussière dans le porte-filtre. N’utilisez jamais l’aspire-miettes sans filtre à poussière. 6. Fixez à nouveau le porte-filtre à l’aspire-miettes. Nous vous conseillons de remplacer le filtre à poussière tous les trois mois pour vous assurer un fonctionnement optimal de votre aspire-miettes. ATTENTION: • L’ouverture d’aspiration de l’aspire-miettes doit toujours être ouverte, de façon à ne pas surchauffer le moteur et à ne pas l’endommager. • N’utilisez jamais de piles ordinaires pour remplacer les piles rechargeables. Elles pourraient couler et endommager votre aspire-miettes. REMPLACEMENT DES PILES (14,4V) L'aspirateur à main sans fil est alimenté par des batteries Ni-Mh, qui doivent être recyclés lorsque les batteries remplaçables, les batteries qui ont une fuite ou l’ensemble de batteries sont à la fin de leu ...
 • Page 26

  DO211S • • N’enlevez jamais les piles pour les recharger. Ne jetez jamais les piles dans le feu et n’essayez jamais de les incinérer. FIXATION MURALE 1. Veillez à ce que l’endroit où vous souhaitez placer la fixation murale soit exempte de conduites de gaz, d’eau et d’électricité. 2. Placez la fixation murale à proximité d’une prise de courant. 3. Ne montez pas la fixation murale à un endroit exposé aux rayonnements solaires directs, près d’une source de chaleur ou à l’extérieur. 4. Dessinez soigneusement les orifices de fixation et percez ensuite les trous. Fixez à présent la fixation murale à sa place. 26 ...
 • Page 27

  DO211S PROBLÈMES EVENTUELS ET LEURS SOLUTIONS L’aspire-miettes ne fonctionne pas: Causes possibles Solutions possibles Les piles ne sont pas chargées. Rechargez l’appareil. Les piles sont défectueuses. Remplacez les piles. Le contact entre l’appareil et le chargeur est sale. Nettoyez le contact. La prise de courant de l’adaptateur ne fonctionne pas. Contrôlez le fusible. Remplacez si nécessaire. La brosse motorisée ne ramasse pas de saleté: Causes possibles Solutions possibles Les deux broches métalliques de la brosse ne sont pas en contact avec l’aspire-miettes. Introduisez la brosse motorisée avec force dans l’ouverture d’aspiration de votre aspiremiettes. La brosse motorisée est bloquée. Retirez les poils, poussières, etc. de la brosse motorisée. L’aspire-miettes n’aspire pas de poussière: Causes possibles Solutions possibles Le récipient à poussière est plein. Videz le récipient à poussière. Le filtre à poussiè ...
 • Page 28

  DO211S SICHERHEITSHINWEISE Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder älter gebraucht werden. Ebenso dürfen Personen mit körperlicher bzw. leichter geistiger Behinderung sowie Personen mit eingeschränkter Erfahrung das Gerät betätigen. Dies unter der Voraussetzung, dass diese Personen ausreichende Hinweise sowohl zum Gebrauch des Gerätes, als auch zu den hiermit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Pflege und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und es sich um Kinder handelt, die älter als 8 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den Gebrauch/die Wartung informiert worden sind. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 8 Jahren befindet. Dieses Gerät eignet sich zum Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.: • Küchenzeile für Personal in Geschäften, Büros oder anderen professionellen Umgeb ...
 • Page 29

  DO211S Um Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr zu verhindern: • Laden Sie das Gerät nicht draußen. • Verwenden Sie das Gerät nicht draußen oder auf einem nassen Untergrund. • Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Verwenden Sie den Rollkehrer nicht, wenn er gefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist oder wenn er draußen gestanden hat. Bringen Sie das Gerät zwecks Kontrolle zurück zum Verkäufer. • Tragen Sie das Ladegerät nie am Kabel, ziehen Sie nie am Kabel des Ladegeräts um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Vermeiden Sie Kontakt des Kabels mit warmen Oberflächen. • Dieses Produkt enthält aufladbare NiMH-Batterien. Batterien müssen dem Recycling zugeführt werden. Durchbohren Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus, die Batter ...
 • Page 30

  DO211S • • • • • • • • • • • von Staub, Schmutz, Haaren und allem, was die Luftzufuhr behindern kann. Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und andere Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen entfernt. Der Adapter muss aus der Steckdose entfernt werden bevor Reinigung oder Wartung. Schalten Sie immer das Gerät ab vor Anschluss oder Entfernung der motorisierte Düse. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beseitigen von brennenden und rauchenden Dingen wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche. Entfernen Sie keine Zubehörteile wenn das Apparat eingeschaltet ist. Sei sehr vorsichtig wenn Sie eine Treppe reinigen. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufräumen von entzündlichen oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder in Räumen, in denen diese Flüssigkeiten vorhanden sind. Lesen Sie alle Etiketten, Arbeitsanweisungen und Anmerkungen und halten Sie sie ein. Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit einer Verlängerungsschnur. St ...
 • Page 31

  DO211S • Lecks der Batterien können unter extremen Umständen vorkommen. Wenn die Flüssigkeiten aus den Batterien, die zu 20 – 35% aus Kaliumhydroxid bestehen, mit der Haut in Berührung kommen, müssen Sie diese sofort mit Wasser und Seife abwaschen oder mit einer sanften Säure wie Zitronensaft oder Essig neutralisieren. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt, sollten Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang ausgiebig mit Wasser spülen und sich an einen Arzt wenden. • Der Handstaubsauger nicht im freien oder auf nassem Oberflächen lagern, gebrauchen oder laden. • Verwenden Sie das Gerät nie für andere Zwecke als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. • Verwenden Sie das Ladegerät nicht zum Aufladen eines anderen Geräts oder laden Sie den Rollkehrer nie mit einem anderen Ladegerät auf. Verwenden Sie nur das Ladegerät, welches zum Gerät geliefert wurde. Verwenden Sie nur von dem Hersteller empfohlenen Anlagen. • Das Gerät muss vom Ladegerät get ...
 • Page 32

  DO211S TEILE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Staubfilterhalter Staubfilter Knopf zum Entfernen des Staubfilters An-/Ausschalter Auflade-Anzeigelampe Motorgehäuse Handgriff Ladestation Ritzensauger Staubbürste Adapter Ladestecker Öffnung für den Ladestecker Motorgetriebene Bürste 1 14 9 2 12 5 3 11 13 4 6 7 10 8 VOR DER ERSTEN VERWENDUNG Vor der ersten Verwendung müssen Sie Ihr Gerät zuerst mindestens 20 Stunden lang aufladen. Sorgen Sie vor Aufladen des Geräts dafür, dass der An-/Ausschalter aus steht. Das beste Funktionsergebnis für Ihren Handstaubsauger wird erst dann erreicht, wenn das Gerät zwei- bis dreimal entladen und wieder aufgeladen wurde. Um Spitzenleistungen zu behalten, empfehlen wir Ihnen Ihren Handstaubsauger mindestens einmal monatlich vollständig zu entladen und danach wieder vollständig aufzuladen. Aufladen des Handstaubsaugers Bewahren Sie den Handstaubsauger ...
 • Page 33

  DO211S MONTAGE Der Staubfilter muss immer im Gerät sein, wenn Sie den Handstaubsauger verwenden. 1. Drücken Sie den Knopf zum Öffnen des Staubfilterhalters und entfernen Sie den Staubfilterhalter. 2. Kontrollieren Sie, ob der Staubfilter vorhanden ist und montieren Sie den Staubfilterhalter wieder an seinem Platz. 3. Zum Installieren des Ritzensaugers oder der Staubbürste drücken Sie die Teile auf der Vorderseite Ihres Handstaubsaugers in die Saugöffnung. Zum Installieren der motorisierten Bürste sorgen Sie dafür dass die zwei Bolzen in die Öffnungen in der Saugöffnung gleiten. VERWENDUNG DES HANDSTAUBSAUGERS 1. 2. 3. 4. Nehmen Sie den Handstaubsauger aus der Ladestation. Schieben Sie den An-/Ausschalter nach vor um das Gerät anzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Knopf wieder nach hinten. Den Ritzensauger können Sie verwenden um schmale und schwer zugängliche Stellen zu reinigen. Die Staubbürste können Sie für Möbel, Gardinen usw. ...
 • Page 34

  DO211S trocken ist, bevor sie ihn wieder in den Handstaubsauger einsetzen. Reinigen Sie den Filter nicht in der Waschmaschine. Trocknen Sie den Filter nicht mit einem Fön. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen. 5. Setzen Sie den Staubfilter ordentlich in den Staubfilterhalter zurück. Verwenden Sie den Handstaubsauger nie ohne den Staubfilter. 6. Befestigen Sie den Staubfilterhalter wieder am Handstaubsauger. Wir empfehlen Ihnen den Staubfilter alle 3 Monate zu ersetzen um eine optimale Funktion Ihres Handstaubsaugers zu gewährleisten. ACHTUNG: • Die Saugöffnung muss jederzeit frei sein, wenn nicht, kann der Motor überhitzt und beschädigt werden. • Ersetzen Sie die aufladbaren Batterien nie durch normale Batterien. Diese können auslaufen und Ihren Handstaubsauger beschädigen. BATTERIEN WECHSELN (14,4V) Der schnurlose Handstaubsauger wird durch Ni-MH-Batterien angetrieben. Diese müssen recycled werden, wenn sie leer sind oder undicht werden. Sorgen Sie dafür, das ...
 • Page 35

  DO211S WARNUNG: • Gerät nur mit den mitgelieferten Batterien verwenden. Verwenden Sie auch nie normale Batterien als Ersatz. Verwenden Sie nur den Ersatzbatteriepack, den Sie bei Ihrem Händler erhalten können. • Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Deckel des Batteriefachs. • Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von einer qualifizierten Person erfolgen. • Entfernen Sie die Batterien nie um sie aufzuladen. • Werfen Sie die Batterien nie in ein Feuer und versuchen Sie nicht sie zu verbrennen. WANDHALTERUNG 1. Sorgen Sie dafür, dass die Stelle, an der Sie die Wandhalterung montieren möchten, keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen enthält. 2. Montieren Sie die Wandhalterung in der Nähe einer Steckdose. 3. Montieren Sie die Wandbefestigung nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Wärmequelle oder draußen. 4. Zeichnen Sie sorgfältig die Befestigungslöcher ab und bohren Sie anschließend die Löcher. Befestigen Sie nun die Wandhalterung an der Wand. ...
 • Page 36

  DO211S MÖGLICHE PROBLEME UND IHRE LÖSUNGEN Der Handstaubsauger funktioniert nicht: Mögliche Ursache Mögliche Lösung Batterie ist nicht aufgeladen. Laden Sie das Gerät auf. Batterie ist defekt. Wechseln Sie die Batterie. Kontakt zwischen dem Gerät und der Ladestation ist schmutzig Reinigen Sie den Kontakt. Steckdose des Adapters funktioniert nicht. Kontrollieren Sie die Sicherung. Ersetzen Sie die Sicherung wann nötig. Die Motor getriebene Bürste nimmt keinen Schmutz auf: Mögliche Ursache Mögliche Lösung Die zwei Metallstifte der Rollbürste haben keinen Kontakt mit dem Handstaubsauger. Drücken Sie die Motor getriebene Bürste fest in die Saugöffnung Ihres Handstaubsaugers. Die Motor getriebene Bürste ist blockiert. Entfernen Sie alle Haare, Staub usw. von der Motor getriebenen Bürste. Der Handstaubsauger nimmt keinen Staub auf: Mögliche Ursache Mögliche Lösung Der Staubauffangbehälter ist voll. Leeren Sie den Staubauffa ...
 • Page 37

  DO211S SAFETY INSTRUCTIONS This appliance may be used by children from the age of 8 and up, and also by persons with a physical or sensorly limitation, as well as mentally limited persons or persons with a lack of experience and knowledge. But only on the condition that these persons have received the necessary instructions on how to use this appliance in a safe way and know the dangers that can occur by using this appliance. Children cannot be allowed to play with the appliance. Maintenance and cleaning of the appliance may not be done by children, unless they are older than 8 years old and are under supervision. Keep the appliance out of reach of children younger than 8 years old. This appliance is suitable to be used in a household environment and in similar surroundings such as: • Kitchen for personnel of shops, offices or other similar professional surroundings • Farms • Hotel or motel rooms and other surroundings with a residential character • Guest r ...
 • Page 38

  DO211S When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following: • Do not charge this unit outdoors. • Do not use outdoors or on wet surfaces. • Use only as described in this manual. Only use attachments that are recommended by the manufacturer. • Do not use with damaged cord or plug. Do not use the hand vac if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. In that case, return it to the nearest service center for examination, repair or adjustment. • Do not abuse the charger cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet. Instead grasp the charger itself and pull to disconnect.Keep the charger cord away from heated surfaces. • This product includes rechargeable Nickel–Metal Hydride (NiMH) batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. Do not incinerate batteries or expose to high temperatures, as they may explode. • Do not han ...
 • Page 39

  DO211S • Keep hair, loose clothing, fingers, and all other body parts away from openings and moving parts. • The adaptor must be removed from the socket outlet before cleaning or maintenance of the appliance. • Always turn off the appliance when replacing the motorized brush. • Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes. • Do not remove any parts or accessories when the appliance is operating. • Be very careful when cleaning stairs. • Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or in areas where they may be present. • Read and follow all labels, operational instructions and remarks. • Do not use the charger with an extension cord. Plug in the charger directly into an electrical outlet. Only use the charger in a standard electrical outlet. • Do not use the hand vacuum without the dust container in place. • Store the hand vac indoors. Store immediately after use to prevent ...
 • Page 40

  DO211S • • • • clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Use only on dry, indoor surfaces. Do not use for any purposes other than described in this user’s guide. Do not attempt to use the charger with any other product or attempt to charge this product with another charger. Only use the charger supplied with this appliance. The appliance must be disconnected from the supply when removing the battery. S AV E T H E S E I N S T R U C T I O N S PARTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Dust container Dust filter Dust container release button On/off button Charging indicator light Main unit (motor) Handle Charging base Crevice tool Dust brush Charging adaptor Charging pin Hole for charging pin Motorized brush 1 14 9 2 12 5 3 11 13 4 6 7 BEFORE USE 10 8 This cordless vacuum is powered by rechargeable batteries. Before using the vacuum, charge th ...
 • Page 41

  DO211S Peak performance may only be realized after the unit has been charged and discharged for two or three times. To maintain peak performances of your cordless hand vac, it is recommended that the unit be fully discharged, then completely recharged at least once a month. Charging your hand vac Store the vacuum cleaner in the charging base when not in use so that it is always charged and ready to use. 1. Place the charging base near an electrical power outlet. 2. Put the charging pin of the adapter into the hole at the top of the charging base and fasten it by turning. 3. Plug the charger into a wall outlet. 4. Make sure that the on/off switch is switched off. 5. Place the unit into the charging base. The charging indicator light will light up in green to indicate that the vacuum cleaner is properly positioned in the charging base and that the unit is being charged. When the charging cycle is completed, the light will shut off. However, this does not mean that ...
 • Page 42

  DO211S USING THE MOTORIZED BRUSH 1. 2. 3. 4. Remove the power plug from the electrical outlet. Remove the vacuum cleaner from the charging base. Make sure that the on/off switch is switched off. Firmly insert the motorized brush into the air-intake nozzle of the dust container, ensuring that the contact pins are engaged in the connector slots of the unit. 5. Please note that this motorized brush is for vacuuming short pile carpets and rugs. WARNING: Do not touch the motorized brush while it is in motion. CHANGING AND CLEANING THE DUST FILTER To achieve the best performance, empty the dust container and clean the dust filter after each use. 1. To remove the dust container, press down the dust container release button and pull off the dust container. 2. Pull out the dust filter. 3. Remove the dust from the dust container. 4. Rinse the dust filter in cold water, and then wait until it dries completely before placing it back into the dust container. Do n ...
 • Page 43

  DO211S Do not attempt to replace the batteries used in this product with any other type of battery. The battery pack is replaceable, however care should be taken when doing so. Follow these steps when replacement is required: 1. Always remove the charging adaptor from the unit before removing the battery. 2. Remove the single screw securing the battery compartment cover located on the bottom of the unit. 3. Remove the cover of the battery compartment. Never open the battery compartment except to change the battery. 4. Carefully lift out the battery pack and disconnect the terminals. 5. Connect the terminals to the new battery pack. 6. Tuck the wiring inside the battery compartment so that the wiring does not interfere with the battery compartment cover when it is replaced. 7. Re-install the battery pack and close the battery compartment cover with the screw. WARNING: • Only use the hand vac with the battery pack supplied with the unit. Also, never use ordinar ...
 • Page 44

  DO211S TROUBLESHOOTING GUIDE The hand vac does not work: Possible causes Possible solutions The batteries are discharged Charge the appliance Dead battery Replace the battery Contacts between the unit and the charging stand are dirty. Clean the contacts No power in electrical outlet supplying transformer. Check the fuse or the breaker. Replace the fuse if necessary/reset the breaker. The motorized brush does not work: Possible causes Possible solutions The 2 metal pins of the motorized brush are not in contact with the vacuum cleaner. Firmly insert the motorized brush into the air-intake nozzle. This will connect the motorized nozzle to the unit power supply. Motorized brush is clogged up Remove all lint, hair, etc. from the motorized brush. The hand vacuum will not pick up any dust: Possible causes Possible solutions Dust container is full. Empty dust container. Dust filter needs cleaning or replacement Remov ...
 • Page 45

  DO211S PRECAUCIONES IMPORTANTES Este aparato está diseñado para ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados o instruidos inicialmente en la utilización segura del aparato y los posibles peligros. Los niños deben estar siempre bajo supervisión, para asegurar que no juegan con el aparato. El mantenimiento y la limpieza del aparato no pueden efectuarse por niños, a no ser que tengan más de 8 años de edad y sean supervisados. Mantenga el aparato y el cordón eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años. Este aparato está diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico y en entornos similares como: • En la cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares. • En las fincas. • En las habitaciones de hoteles y moteles y otros entornos con un ...
 • Page 46

  DO211S Al usar un aparato eléctrico siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad como riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, incluyendo las siguientes: • No cargue el aparato en exteriores. • No utilice el aparato en exteriores o en superficies mojadas. • Utilice el aparato sólo como se describe en este manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante. • No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. No use el aspirador si se ha caído, se ha sumergido en agua, o si ha estado en el exterior. Lleve el aparato a su distribuidor para inspección. • No tire del cargador por el cordón ni tire del cable para sacar el cargador de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. • El aspirador de migas funciona con pilas NiMh. Si las pilas gotean o han llegado al final de su ciclo de vida, deben reciclarse de una manera legal y segura. Pida información en su ayuntamiento. ...
 • Page 47

  DO211S • Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas en movimiento. • El cargador se debe sacar de la toma de corriente antes de la limpieza o mantenimiento del aparato o del cepillo giratorio. • Apague el aspirador antes de cambiar el cepillo motorizado. • No lo utilice para eliminar objetos ardiendo o humeantes, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes. • No retire ninguna pieza o accesorio cuando el aparato está funcionando. • Tenga cuidado especialmente al limpiar escaleras. • No utilice el aparato para limpiar fluidos inflamables o explosivos como gasolina, ni en zonas donde estén presentes estos líquidos. • Lea y siga todas las etiquetas, instrucciones de uso y observaciones. • No utilice el cargador con un cable alargador. Enchufe el cargador directamente en una toma de corriente de la pared. Utilice el cargador sólo con una toma de corriente estándar. • No use nunca el aspi ...
 • Page 48

  DO211S • • • • la piel, lávela inmediatamente con jabón y agua, o neutralice con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante al menos 10 minutos y acuda a un médico. Utilice el aspirador únicamente en una superficie seca en interiores. No use nunca el aparato para fines distintos a los descritos en este manual. No utilice el cargador para cargar otro aparato ni recargue nunca el aspirador de migas con otro cargador. Utilice únicamente el cargador suministrado con el aparato. El aparato debe desconectarse del cargador cuando se cambian las pilas. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PIEZAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1 Depósito de polvo Filtro de polvo Botón para sacar el depósito de polvo Interruptor Lámpara indicadora de carga Parte del motor Asa Cargador Accesorio para hendiduras Cepillo de limpieza Cargador Clavija ...
 • Page 49

  DO211S ANTES DEL PRIMER USO Antes de usar el aparato por primera vez debe cargarlo un mínimo de 20 horas. Asegúrese de que el interruptor está apagado antes de cargar el aspirador. El mejor resultado operativo del aspirador de migas sólo se alcanzará cuando el aspirador se ha cargado y descargado de 2 a 3 veces. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda descargar completamente la aspiradora por lo menos una vez al mes y luego cargarla de nuevo por completo. Carga del aspirador de migas Guarde el aspirador en el cargador cuando no se esté usando. Así el aspirador está listo para su uso. 1. Coloque el cargador cerca de una toma de corriente. 2. Inserte la clavija del cargador en el orificio de la parte superior del cargador y gírelo un cuarto de vuelta. 3. Enchufe el cargador en una toma de corriente. 4. Asegúrese de que el interruptor del aspirador esté apagado. 5. Coloque el aspirador de migas en el cargador. La luz indicadora se vuelve verde para ind ...
 • Page 50

  DO211S USO DEL CEPILLO MOTORIZADO 1. 2. 3. 4. Saque el enchufe de la toma de corriente. Saque el aspirador del cargador. Asegúrese de que el interruptor está apagado. Coloque el cepillo giratorio firmemente en la parte frontal del aspirador. Asegúrese de que las clavijas de contacto encajen correctamente en los dos orificios de contacto de la abertura de succión. 5. Tenga en cuenta que el cepillo giratorio está diseñado para limpiar alfombras de pelo corto o moquetas. ADVERTENCIA: No toque el cepillo giratorio cuando está en movimiento. LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE POLVO Para obtener los mejores resultados, limpie el depósito de polvo y el filtro después de cada uso. 1. Retire el depósito de polvo presionando el botón. 2. Quite el filtro de polvo. 3. Quite el polvo del depósito de polvo. 4. Enjuague el filtro de polvo con agua fría y espere hasta que esté completamente seco antes de volver a ponerlo en el aspirador. No utilice una lavadora p ...
 • Page 51

  DO211S No cambie las pilas del aspirador por otro tipo de pilas aparte del tipo utilizado en el aspirador. Siga estos pasos para extraer las pilas: 1. Retire el cargador del aspirador antes de extraer las pilas. 2. Retire el tornillo de la tapa del compartimiento de la pila. 3. Retire la tapa del compartimento de la pila. Precaución: solo debe abrir el compartimento de la pila para retirar las pilas. 4. Saque las pilas del aspirador y quite el contacto. 5. Conecte las nuevas pilas. 6. Asegúrese de colocar bien los cables de nuevo en el compartimento de modo que no interfieran con el cierre de la tapa. 7. Cierre la tapa del compartimiento de la pila y atorníllela de nuevo al aspirador. ADVERTENCIA: • Utilice el aspirador únicamente con las pilas suministradas. No utilice nunca pilas normales para reemplazar las pilas recargables de NiMH. Utilice sólo el paquete de pilas de reemplazo que se puede obtener de su distribuidor. • No utilice nunca el aparato sin la ...
 • Page 52

  DO211S POSIBLES PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES El aspirador de migas no funciona: Posibles causas Posibles soluciones La pila no se recarga Recargue el aparato. La pila está defectuosa. Cambie la pila El contacto entre el aparato y el cargador está sucio. Limpie los contactos. El enchufe del cargador no funciona. Compruebe el fusible y cámbielo si es necesario. El cepillo motorizado no recoge suciedad: Posibles causas Posibles soluciones Las dos clavijas metálicas del cepillo giratorio no entran en contacto con el aspirador. Encaje el cepillo motorizado firmemente en la abertura de succión de la aspiradora. El cepillo motorizado está bloqueado. Quite todos los pelos, polvo y otros materiales del cepillo motorizado. El aspirador de migas no recoge polvo: Posibles causas Posibles soluciones El depósito de polvo está lleno. Vacíe el depósito de polvo. Se debe limpiar el filtro. Limpie el filtro y compruebe que no haya ...
 • Page 53

  DO211S DŮLEŽITÉ Přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější nahlédnutí a radu. Tento přístroj byl vyroben pouze pro využití v domácnosti a smí být používán výhradně podle pokynů uvedených níže. Tento přístroj nesmí být samostatně obsluhován osobami s mentální nebo motorickou poruchou a také lidmi bez základních zkušeností pro obsluhu. Obsluhu je nutno řádně proškolit, seznámit ji s možnými riziky nebo nechat pracovat pod dozorem. Zvláště dětem není dovoleno si s přístrojem hrát nebo jej samostatně obsluhovat. Údržbu a čištění přístroje nesmí provádět děti mladší 8 let. Přístroj nesmí být používán po extrémně dlouhou dobu jako profesionální přístroje. Je určen zvláště do kuchyněk pracovních kolektivů, kanceláří, hotelových pokojů nebo podobných zařízení pro nárazové použití. Pozor: Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým ovládáním. 53 ...
 • Page 54

  DO211S BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ • Tento produkt obsahuje nabíjecí Niklo-kadmiové baterie, které je nutno recyklovat. Neprovrtávejte je a chraňte je před vysokou teplotou – mohly by explodovat. • Neponořujte nabíječku a kabel do vody ani jiných kapalin. • Nepoužívejte vysavač s poškozeným kabelem, nabíječkou nebo nabíjecím konektorem. V takovém případě nechte přístroj opravit v autorizované opravně. • Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých nebo explozivních materiálů ani nevysávejte horký popel nebo jiné horké předměty. • Neodnímejte za chodu žádné části příslušenství. • Přečtěte si všechny případné etikety na přístroji a v návodu a dodržujte je. • Vysavač používejte výhradně podle údajů v tomto návodu k obsluze. Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem. • Nepoužívejte vysavač s poškozenou síťovou šňůrou, popř. síťovou zástrčkou. Když přístroj řádně nefunguje, spadl na zem nebo do vody, popř. je poškozený, je nutné nechat ho přezkoušet v serv ...
 • Page 55

  DO211S • Nevkládejte do otvorů vysavače žádné předměty. Nevysávejte, když je některý otvor blokovaný. • Do blízkosti otvorů vysavače nebo jejich pohyblivých částí nikdy nedávejte vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla. • Nenabíjejte přístroj venku. • Pro nabíjení nepoužívejte žádný prodlužovací kabel, nabíječku dejte přímo do zásuvky 230V 50Hz • Nepoužívejte vysavač bez nádoby na prach. • Skladujte vysavač uvnitř a po použití ho vždy vyčistěte. • Baterie obsahují 20-35% směs hydroxidu draselného. V případě jakéhokoliv potřísnění kůže je nutné postižené místo omýt mýdlem a teplou vodou a neutralizovat octem nebo citrónovou šťávou. Při zasažení očí je vyplachujte min. 10 min čistou vodou a vyhledejte lékaře. • Nenabíjejte nabíječkou jiné přístroje ani vysavač nenabíjejte jinou nabíječkou. Pokud měníte baterie, odpojte přístroj od 1 14 nabíječky. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. prachová nádoba filtr tl ...
 • Page 56

  DO211S 10. 11. 12. 13. 14. prachový kartáč nabíječka nabíjecí konektor otvor pro konektor elektrický rotační kartáč NÁVOD K POUŽITÍ Před prvním použitím musíte přístroj alespoň 20 hod nabíjet. • Při nabíjení musí být vypínač v poloze off • Nejlépe se baterie zaktivují, pokud je napoprvé 3x za sebou zcela nabijete a zase vybijete. • Doba nabíjení z prázdného stavu je asi 20 hod. • K udržování dobré kondice baterií se je doporučuje 1x měsíčně zcela vybít a zase nabít. • Vysavač mějte stále v nabíjecím držáku, tak ho budete mít neustále připravený k použití. MONTÁŽ NABÍJECÍHO DRŽÁKU Vyberte místo v blízkosti zásuvky kam nesvítí slunce a není u tepelného zdroje. Označte si body pro vyvrtání děr, vyvrtejte odpovídajícím vrtákem a upevněte držák šrouby na zeď. NABÍJENÍ Zasuňte konektor od adaptéru do nabíjecího držáku, zasuňte adaptér do zásuvky a zavěšte do držáku vysavač. Rozsvítí se zelená nabíjecí kontrolka. Po prvních třech opakovaných ...
 • Page 57

  DO211S d. Usušte ho na vzduchu. ( ne vysoušečem vlasů ) e. Vložte ho zpět do vysavače Filtrační sáček neperte v pračce a sušte pouze volně na vzduchu. Pozor : Sací i výfukový otvor musí být vždy volný, jinak hrozí přehřátí a spálení motoru. Vysavač nesmí být používán bez sáčku na prach a proto vždy kontrolujte zda je vložen !!! VÝMĚNA BATERIÍ 14,4V Nikdy nevyměňujte originál Ni-Cd baterie za normální alkalické !!! 1. Vyjměte adaptér ze zásuvky 2. Odšroubujte kryt baterie 3. Lehkým tlakem na kryt směrem vpřed ho vysuňte. 4. Odšroubujte držák baterií 5. Vyjměte baterie a odpojte kontakt Nasaďte kontakt na nové baterie a dbejte při tom aby byla správná polarita +/6. Opačným postupem vše opět smontujte a dejte pozor, aby jste kablík kontaktu nikde nezaskřípli. Používejte jen kompletní balík baterií, který dostanete u Vašeho prodejce a staré baterie dejte do recyklovaného odpadu. Baterie jsou utěsněny proti pohybu a proto je někdy dost těžké je dát zpět. V t ...
 • Page 58

  BESTEL de originele Domo-accessoires en -onderdelen online via: Webshop COMMANDEZ d’authentiques accessoires et pièces Domo en ligne sur: BESTELLEN SIE die Domo Original-Zubehör und -Ersatzteile online über: ORDER the original Domo accessories and parts online at: webshop.domo-elektro.be of scan hier: ou scannez ici: oder hier scannen: or scan here: LINEA 2000 - Dompel 9 2200 Herentals Belgium - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Domo DO211S at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Domo DO211S in the language / languages: German, English, French, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,18 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info