Zoom out
Zoom in
Previous page
1/120
Next page
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
MANUAL DE INSTRUCCIONES
VOD K POUŽITÍ
PRODUCT OF
BROODBAKMACHINE
MACHINE À PAIN
BROTBACKMASCHINE
BREAD MAKER
PANIFICADORA
DOMÁCÍ PEKÁRNA DVOUHÁKOVÁ
B3951
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  HANDLEIDING MODE D’EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREAD MAKER PANIFICADORA DOMÁCÍ PEKÁRNA DVOUHÁKOVÁ B3951 PRODUCT OF ...
 • Page 2

  B3951 GARANTIEVOORWAARDEN Wij hanteren een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het originele kassaticket. Alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la dur ...
 • Page 3

  www.domo-elektro.be B3951 If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it. CONDICIONES DE GARANTÍA Este aparato tiene un término de garantía de 2 años, desde la fecha de la compra. Durante el período de garantía, el suministrador asumirá la entera responsabilidad en cuanto a defectos debidos a errores de material o de fabricación. En caso de tales defectos, el aparato será reemplazado o reparado, cuando sea necesario. La garantía perderá su vigencia en caso de defectos causados por mal uso, no cumplimiento del manual de instrucciones o intervención por una tercera persona. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja. La garantía no cubre piezas expuestas al desgaste. Si el producto está defectuoso dentro del período de garantía de 2 años, puede traer su recibo de caja junto con el teléfono a la tienda donde adquirió la unidad. ZÁRUKA Pro záruku začínající ...
 • Page 4

  B3951 Type nr. apparaat N° de modèle de l’appareil Typ Nr. des Gerätes Type nr. of appliance N° de modelo del aparato Model B3951 Naam Nom .................................................................................................................................. Name Nombre Jméno Adres Adresse ............................................................................................................................. Address Dirección Adresa Aankoopdatum Date d’achat ..................................................................................................................... Kaufdatum Date of purchase Fecha de compra Datum nákupu,podpis a razítko Tel.: .................................................................................................................................. * Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních úd ...
 • Page 5

  www.domo-elektro.be B3951 Reklamace : (vyplní zákazník nebo obchod) Popis vady 1. reklamace/Datum uplatnění reklamace: Popis vady 2. reklamace/Datum uplatnění reklamace: Popis vady 3. reklamace/Datum uplatnění reklamace: Záznamy servisu : 1.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 2.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) 3.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu) * Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit. 5 ...
 • Page 6

  B3951 RECYCLAGE-INFORMATIE Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust. INFORMATION DE RECYCLAGE Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du ...
 • Page 7

  www.domo-elektro.be B3951 RECYCLING INFORMATION This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The packaging is recyclable. Please treat package ecologically. INFORMACIÓN DE RECICLAJE El símbolo en el producto o el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Los residuos de aparatos tienen que ser depositados en un punto de recogida destinado al r ...
 • Page 8

  B3951 WEBSHOP NL Accessoires en onderdelen van Domo-toestellen kunnen vanaf nu ook online besteld worden via de webshop van Domo*: http://webshop.domo-elektro.be De webshop is ook te bereiken via de Domo-website: www.domo-elektro.be. Hiernaast zijn de accessoires en onderdelen ook nog altijd te verkrijgen in de winkel waar u het toestel heeft aangekocht. F Les accessoires et pièces détachées de Domo sont à présent disponibles en ligne sur le webshop*: http://webshop.domo-elektro.be Le webshop est aussi accessible via le site internet de Domo: www.domo-elektro.be. Vous pouvez toujours vous procurer les accessoires et pièces détachées au point de vente dont provient votre appareil. D Zubehör und Ersatzteile von Domo-Geräten können ab jetzt auch online im DomoWebshop bestellt werden*: http://webshop.domo-elektro.be Zum Domo-Webshop gelangen Sie auch über die Domo-Internetseite: www.domoelektro.be. Außerdem können Sie nach wie vor Domo-Zubehör und -Ersatztei ...
 • Page 9

  www.domo-elektro.be B3951 Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident. Wenn das Stromzuführungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unfälle zu verhindern. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Cuando el cable de alimentación está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, el servicio posventa o una persona similarmente calificada, para evitar accidentes. Jestliže je poškozený přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou ...
 • Page 10

  B3951 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Onderhoud en reiniging van het toestel mogen niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen. Hou het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals: • Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen • Boerderijen • Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel k ...
 • Page 11

  www.domo-elektro.be B3951 Het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen en dek het toestel niet af. • Lees alle instructies voor gebruik. • Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het elektriciteitsnet bij je thuis. • Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen. • Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtsbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie. • Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt. • Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. • Trek de stekker uit het stopcontact wannee ...
 • Page 12

  B3951 • Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel. • Gebruik het toestel niet buiten. • Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is. • Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak. • Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding. • Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop. • Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. • Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken. • Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen ...
 • Page 13

  www.domo-elektro.be B3951 • Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen of explosieve en/of zelfontbrandende gassen. • Zorg ervoor dat de luchtroosters van het toestel niet bedekt zijn. • Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden, als de netspanning en het vermogen hetzelfde of hoger zijn als dat van de broodbakmachine. • Het verlengsnoer moet zo aangesloten worden, dat niemand over het snoer kan vallen of er per ongeluk aan kan trekken. • Zet geen voorwerpen op het toestel en bedek het niet tijdens de werking, dit om het risico op brand te vermijden. • De broodbakmachine kan warm worden. Raak enkel de handvatten en de knoppen aan op het toestel en gebruik, indien nodig, ovenwanten. • Zorg ervoor dat het toestel volledig afgekoeld is en haal de stekker uit de wandcontactdoos, alvorens de onderdelen in het toestel te steken of uit het toestel te halen. • Verplaats de broodbakmachine niet, als het toestel warme ingrediënten of vloe ...
 • Page 14

  B3951 • Maak het toestel niet schoon met een schuurspons. Losse onderdeeltjes van de spons kunnen in contact komen met de elektrische onderdelen en elektrische schokken veroorzaken. • Gebruik de machine niet om voedsel of andere voorwerpen in te drogen. • Het totale gewicht van alle ingrediënten mag niet hoger zijn dan 900 g. • Gebruik nooit meer dan 605 g bloem per brood. • Gebruik nooit meer dan 19 g verse gist of 3 theelepels korrelgist per brood. • Gebruik nooit meer dan 360 ml water per brood. 1 ONDERDELEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Deksel Kijkvenster Bakvorm Kneedhaak Bedieningspaneel Behuizing Haak voor verwijderen kneedhaak 8. Maatbeker 9. Maatschepje 2 3 4 5 9 8 7 6 VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. In de verpakking vindt u de broodbakmachine, de bakvorm, de kneedhaak, een maatbeker, een maatschepje en een haak om de kneedhaak te verwijderen uit het brood. 2. Maak de broodbakmachine, de bakvorm en de kneedhaak sch ...
 • Page 15

  www.domo-elektro.be 3. 4. 5. 6. B3951 afwasborstel of een spons. Gebruik hiervoor altijd een vochtige doek. Verwijder de beschermende film van het display. Op het moment dat u de machine voor de eerste keer aansluit, zal de machine een harde pieptoon geven en er verschijnt “3:00” op het display. Het dubbele punt tussen de “3” en de “00” zal knipperen. Uw toestel is nu klaar voor gebruik en staat automatisch op programma 1 (normaal). Uw broodbakmachine kan bij het eerste gebruik wat roken, dit is volkomen normaal, kan geen kwaad en zal vanzelf verdwijnen. Voor het eerste gebruik is het aanbevolen om een keer met een lege bakvorm te bakken op het programma BAKE. Dit gedurende 10 minuten. Laat hierna alles afkoelen en maak de onderdelen opnieuw proper. De kwaliteit van het brood dat u in de broodbakmachine bakt, hangt van veel factoren af. Let er op dat alle ingrediënten op kamertemperatuur zijn en gebruik steeds de juiste hoeveelheid ingrediënten die vermel ...
 • Page 16

  B3951 constanter bakresultaat dan verse gist. ZOUT Zout zorgt niet alleen voor een bepaalde smaak aan het brood, maar regelt ook de activiteit van gist, maakt het deeg stevig en vast en voorkomt dat het brood te hard rijst. BOTER/OLIE Boter en olie geven een betere smaak aan het brood en maken het brood zachter. De boter of olie moet op kamertemperatuur zijn voor u deze bij de andere ingrediënten voegt. SUIKER Suiker is de voedingsbron voor de gist en een belangrijk bestanddeel van het rijzingsproces. U kunt gewone witte suiker, bruine suiker, stroop of honing gebruiken. Het geeft een zekere zachtheid aan de smaak van het brood, verhoogt de voedingswaarde en helpt het brood langer te bewaren. Let op: gebruik geen grove suiker of suikerklontjes, voor bijvoorbeeld suikerbrood, omdat dit de antiaanbaklaag van de bakvorm beschadigt. WATER Wanneer de bloem vermengd wordt met het water, vormen de gluten zich en wordt de lucht afgesloten, zodat het brood kan rijzen. Bij e ...
 • Page 17

  www.domo-elektro.be B3951 BEDIENINGSPANEEL 1. 2. 3. 4. 5. START/STOP: aan-/uit-knop TIME+: tijd aanpassen COLOUR: bruining van de korst LOAF SIZE: gewicht (grootte) van brood kiezen MENU: programmakeuze 5 3 4 2 1 De ‘menu’-toets Deze toets gebruikt u om het juiste bakprogramma te selecteren. Elke keer u op deze toets drukt, hoort u een piep en het programmanummer verandert. Het programmanummer en de overeenkomstige baktijd staan in het display vermeld. • Deze broodbakmachine heeft 11 programmamogelijkheden: 1. Normal 2. French 3. Whole wheat 4. Quick 5. Sweet 6. Gluten free 7. Dough 8. Cake 9. Sandwich 10. Kneading 11. Bake De “COLOUR” toets Deze toets gebruikt u om aan te geven of u de korst licht, middel of donker wilt hebben. Tip: indien u een recept voor de eerste maal probeert, adviseren wij u de korstkleur middel te kiezen. De “LOAF SIZE” toets Deze toets gebruikt u om aan te geven welk gewicht brood u op ...
 • Page 18

  B3951 De “START STOP” toets Met deze toets start of stopt u het programma. Tip: indien u het verkeerde programma heeft gekozen, kun u dit wijzigen door de stop toets een aantal seconden ingedrukt te houden. U kunt daarna de machine opnieuw instellen met het juiste programma. Start: om een programma te starten, drukt u de toets in en u zult een korte piep horen. De dubbele punt tussen de tijd in het display zal gaan knipperen en de machine gaat de tijd nu aftellen en werkt het gekozen programma af. Stop: om een programma te beëindigen, drukt u de toets een aantal seconden in totdat u een piep hoort. De piep bevestigt dat u het programma uitgezet heeft. AAN/UIT Hoe kunt u zien of de machine werkt of het programma loopt? Als de dubbele punt knippert, draait het programma. Als de dubbele punt constant brandt, is het programma gestopt. Tijdvertragingsstoet “TIME+” Met deze toetsen kunt u zelf bepalen wanneer uw brood klaar is. Door op de “TIME+” toets te drukken, zal de t ...
 • Page 19

  www.domo-elektro.be B3951 Programma 1: Normaal (normal). Dit is het meest gebruikte programma voor het maken van wit brood. Programma 2: Frans (french). De kneedtijd en rijstijd zijn langer dan bij het normale programma. Hierdoor krijg je een krokantere korst en een luchtigere textuur. Programma 3: Volkoren (whole wheat). Dit programma is het meest geschikte programma voor het maken van zware broden zoals volkoren en meergranen brood. Het brood zal over het algemeen wat kleiner zijn dan een wit brood, omdat het meel zwaarder is. Bij dit programma gebruikt u beter geen tijdvertraging, aangezien dit kan leiden tot minder goede resultaten. Programma 4: Snel (quick). Voor het kneden, rijzen en bakken van brood met bakpoeder. Het resultaat is gewoonlijk een kleiner brood met een vastere textuur. Programma 5: Zoet (sweet). Dit programma is geschikt voor het maken van onder andere rozijnenbrood. Programma 6: Glutenvrij (gluten free). Dit is het programma voor het maken van ...
 • Page 20

  B3951 Als u de tijdvertraging (zie verder) hebt ingesteld, kunt u alle ingrediënten van in het begin in de bakvorm doen. GEBRUIKSWIJZE Stap 1: Haal de bakvorm uit de machine door deze een kwartslag in tegenwijzerzin aan de handgreep recht omhoog uit de machine te trekken. Stap 2: Plaats de kneedhaak (bijgevoegd) op de as in de bakvorm. De kneedhaak moet op een juiste en zorgvuldige manier geplaatst worden, zodat alle ingrediënten voldoende gemengd en gekneed worden. Stap 3: Doe de ingrediënten in de bakvorm, in de volgorde zoals hieronder beschreven. 1. Water/melk 2. Boter/olie 3. Eventueel eieren 4. Zout (aan de ene kant) 5. Suiker (aan de andere kant) 6. Bloem 7. Gist (in een holletje in het midden) Let op! De gist mag niet in aanraking komen met het water, het zout of de suiker. Dit zou de gist kunnen activeren, alvorens de ingrediënten voldoende gemengd en gekneed zijn. Stap 4: Verwijder alle restjes van de ingrediënten aan de buitenkant van de bakvorm. ...
 • Page 21

  www.domo-elektro.be B3951 Programmatijden Programma 700 g 900 g 1. Normaal 2:53 3:00 2. Frans 3:40 3:50 3. Volkoren 3:32 3:40 4. Snel 2:10* 2:10* 5. Zoet 2:50 2:55 6. Glutenvrij 2:50 2:55 7. Deeg 1:30* 1:30* 8. Cake 1:50* 1:50* 9. Sandwich 2:55 3:00 10. Kneden 0:40* 0:40* 11. Bakken 1:30* 1:30* * Indien u een van deze programma’s kiest, kunt u geen gewicht kiezen. De tijd die in het display staat, is aangegeven in uren en minuten. Voorbeeld: programma 1 (normaal), 700 g, duurt 2 uur 53 minuten. Het grootste brood dat gemaakt kan worden met de broodbakmachine, weegt 900 g. Stap 11: • Wanneer het brood klaar is, zal de machine piepen. • Druk op de ‘stop’-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt. • De machine zal nogmaals piepen om te bevestigen dat u het programma heeft gestopt. • Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en open het deksel van de machine. • Verwijder de b ...
 • Page 22

  B3951 vochtig. Spoel de bakvorm onmiddellijk met warm water, nadat het brood eruit is gehaald, om ervoor te zorgen dat de kneedhaak niet aan de as blijft kleven. Zet de broodbakmachine nog niet in werking, als de machine nog niet afgekoeld is. Kneedhaak verwijderen voor het bakken U kunt de kneedhaak al verwijderen, nadat het deeg voor de laatste keer gekneed is. 1. Druk kort op de ‘start/stop’-knop om het bakproces te onderbreken of trek de stekker uit de wandcontactdoos. 2. Open het deksel en haal de bakvorm eruit. Haal het deeg eruit met bebloemde handen en verwijder de kneedhaak. 3. Plaats het deeg opnieuw in de bakvorm en sluit het deksel. 4. Steek de stekker opnieuw in de wandcontactdoos en druk op de ‘start/stop’ knop. Het bakprogramma wordt voortgezet. PROGRAMMATIE VAN TOESTEL Wanneer u de tijdvertraging wilt gebruiken, dient u dit in te stellen voordat u op de “start” toets drukt. Belangrijk: gebruik de tijdvertraging niet wanneer u ingrediënten gebru ...
 • Page 23

  www.domo-elektro.be B3951 Buitenkant, deksel, binnenkant machine Verwijder alle restjes uit de machine met een vochtige doek of spons. Maak de buitenkant van de machine en het deksel schoon met een vochtige doek of spons. Zorg ervoor dat de binnenkant volledig droog is. Bakvorm, kneedhaak Verwijder de bakvorm, alvorens te reinigen. Maak de buitenkant van de bakvorm schoon met een vochtige doek. De bakvorm en de kneedhaak kunt u reinigen met warm water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of afwasborstels, deze kunnen de antiaanbaklaag beschadigen. Door de vochtigheid en de stoom kunnen de bakvorm of de kneedhaak er na een tijd anders gaan uitzien, maar dit verandert niets aan de kwaliteit of de functionaliteit van de machine. Belangrijk Let op met het schoonmaken van het verwarmingselement. Dompel de bakvorm nooit onder in water of andere vloeistoffen. Indien het niet lukt om de kneedhaak uit de bakvorm te verwijderen, dient u de bakvorm volledig te laten afkoelen. Ver ...
 • Page 24

  B3951 Let erop dat de kneedhaak doordraait! • Indien het deeg blijft plakken aan uw vingers is dit goed. • Blijft het deeg plakken aan de bakvorm dan is deze te nat. • Blijft het deeg niet kleven aan uw vinger dan is de deegbal te droog. Tip: Zout remt de werking van gist en suiker bevordert de werking. Indien u een van deze twee ingrediënten niet mag gebruiken vanwege een dieet, dan moet u het andere ook weglaten. U krijgt dan brood zonder suiker en zout. • • • • • Wanneer u direct een nieuw brood wilt bakken, laat u de machine 10 tot 20 minuten afkoelen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verschillende soorten brood hebben een andere structuur en grootte omdat de gebruikte ingrediënten verschillen. Sommige broden kunnen veel vaster en kleiner zijn dan andere. Dit is normaal. Het kan zijn dat u bij sommige recepten de verhoudingen aan moet passen. Daar bedoelen wij mee: de hoeveelheid gist of de hoeveelheid meel of de hoeveelheid water. Nooit alles ...
 • Page 25

  www.domo-elektro.be B3951 HET BROOD IS IN HET MIDDEN ONVOLDOENDE GEBAKKEN Indien de binnenkant van het brood onvoldoende gebakken is, kan dit aan de gebruikte bloemsoort liggen. Dit gebeurt meestal door het gebruik van zwaardere bloemsoorten, zoals roggebloem of volkorenbloem. Probeer één kneedproces meer te gebruiken wanneer u deze bloemsoorten gebruikt. Wanneer de broodbakmachine het eerste kneedproces heeft beëindigd, zet u het apparaat stop. Stel dan het apparaat opnieuw in en druk op start: het apparaat zal opnieuw beginnen met kneden, er is nu een groter hoeveelheid lucht in het deeg opgenomen. U kunt ook de bruiningsgraad van de korst op donker zetten, waardoor de afbaktemperatuur wat hoger wordt. HET BROOD IS OVERGELOPEN • Indien uw brood hoger rijst dan normaal, heeft u teveel gist gebruikt. Controleer of u de juiste hoeveelheid en type gist heeft gebruikt. • Te veel suiker kan uw gist te veel activeren. Verminder de hoeveelheid suiker en pas ook op voor g ...
 • Page 26

  B3951 WAAROM RIJST HET BROOD NIET? Gist vergeten, te weinig gist of oude gist zorgen ervoor dat het brood niet rijst en “plat” blijft. HOE WERKT DE TIJDVERTRAGING? De tijdvertraging kan niet ingesteld worden boven de 13 uur. De ingrediënten kunnen bederven wanneer zij langer dan 13 uur in de broodbakmachine blijven zonder gebakken te worden. WAAROM MOGEN AAN DE BASISINGREDIËNTEN NIET ONMIDDELLIJK EXTRA INGREDIËNTEN WORDEN TOEGEVOEGD? Om aan het deeg of het brood de juiste vorm te geven en te laten rijzen zoals het hoort, moeten de gedroogde krenten en dergelijke later toegevoegd worden. Bovendien bestaat de kans dat deze ingrediënten stuk gekneed worden tijdens het kneedproces. Zij kunnen aan elkaar gaan kleven en niet gelijkmatig verdeeld worden over het deeg. KAN ER VERSE MELK GEBRUIKT WORDEN IN PLAATS VAN WATER? Dat kan, maar dan dient u ervoor te zorgen dat u dezelfde hoeveelheid vocht behoudt. Bijvoorbeeld: als in een recept 210 ml water staat, kunt u dit vervan ...
 • Page 27

  www.domo-elektro.be B3951 VOOR U HET TOESTEL WEG WILT BRENGEN VOOR REPARATIE UW BROOD MISLUKT STEEDS Wij adviseren u eenmaal een brood te maken met een kant-en-klare broodmix. Deze kant-en-klare mixen hoeven alleen nog maar aangevuld te worden met water en boter. Is het resultaat goed, dan betekent dat dat uw machine in orde is en zult u de versheid van uw normale ingrediënten moeten controleren. Is het resultaat slecht, dan kunt u overleggen met onze klantendienst of technische dienst wat u het beste kunt doen. HET TOESTEL WERKT NIET • Is het ingeschakeld? • De temperatuur van de broodbakmachine is te hoog. ER KOMT ROOK UIT DE LUCHTGATEN De ingrediënten zijn misschien op het verwarmingelement gemorst. HET BROOD IS INGEZAKT/ HET MIDDEN IS VOCHTIG • Het brood werd te lang in de bakvorm gelaten na het bakken. • Er is te veel water of gist gebruikt. DE BOVENKANT VAN HET BROOD IS GEBARSTEN EN ZIET BRUIN Te veel bloem, gist of suiker. HET BOVENSTE DEEL VAN HET BR ...
 • Page 28

  B3951 PRÉCAUTIONS Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil. L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent pas s’effectuer par des enfants, à moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient sous surveillance. Gardez l’appareil et le cordon hors de la portée d’enfants de moins de 8 ans. Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d’autres usages comme: • Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d’autres lieux mis en rapport avec l’environnement de travail. • Dans les fermes. • Dans les chambres d’hôtels, de ...
 • Page 29

  www.domo-elektro.be B3951 L’appareil peut chauffer pendant l’utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l’appareil. • Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil. • Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile. • Ne laissez pas le cordon pendre sur une surface chaude ou sur le rebord d’une table. • N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés, après un mauvais fonctionnement de l’appareil ou lorsque l’appareil est endommagé. Amenez alors l’appareil au centre de services le plus proche pour contrôle et réparation. • Soyez très attentif lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d’enfants. • L’utilisation d’accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. • Retirez la fiche de la prise lorsque l’appareil n’ ...
 • Page 30

  B3951 • • • • • • • • • • • surveillance. Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d’un feu au gaz ou d’un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. Utilisez l’appareil uniquement dans le but auquel il est destiné. Utilisez toujours l’appareil sur une surface solide, sèche et plane. Cet appareil ne convient qu’à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour des accidents qui découleraient d’un mauvais usage de l’appareil ou du non-respect des instructions fournies dans ce manuel. Toutes les réparations, en dehors de l’entretien ordinaire de l’appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente. N’immergez jamais le cordon électrique, la fiche ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout autre milieu liquide. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas toucher à l’appareil ou au cordon électrique. Tenez le cordon é ...
 • Page 31

  www.domo-elektro.be B3951 • Ne placez pas l’appareil à proximité de brûleurs à gaz, de fours électriques ou d’autres sources de chaleur.  • Ne placez pas l’appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs, ou de gaz à inflammation spontanée. • Veillez à ce que les grilles d’aération de l’appareil ne soient pas couvertes. • Les rallonges ne peuvent être utilisées que si la tension et la puissance électriques sont les mêmes ou plus hautes que celles de la machine à pain. • La rallonge doit être raccordée de telle façon que personne ne puisse tomber à cause du cordon ou le tirer par accident. • Ne placez pas d’objet sur l’appareil et ne le couvrez pas pendant le fonctionnement, pour éviter le risque d’incendie. • La machine à pain peut devenir chaude. Ne touchez que les poignées et les boutons de l’appareil et utilisez, si nécessaire, des gants de cuisine. • Assurez-vous que l’appareil est complètement refroidi et retirez la fiche de la prise m ...
 • Page 32

  B3951 • • • • • • • sécurité, si vous n’utilisez pas l’appareil ou si vous voulez le nettoyer. N’utilisez pas la machine à pain pour conserver des aliments ou des ustensiles de cuisine. N’utilisez pas d’éponge métallique pour nettoyer l’appareil. Les parties détachées de l’éponge pourraient entrer en contact avec les pièces électriques occasionnant ainsi des chocs électriques. N’utilisez pas la machine à pain pour sécher des aliments ou d’autres objets. Le poids total de tous les ingrédients ne peut pas être supérieur à 900 g. N’utilisez jamais plus que 605 g de farine par pain. N’utilisez jamais plus que 19 g de levure fraîche ou 3 petites cuillères de levure sèche par pain. N’utilisez jamais plus que 360 ml d’eau par pain. 1 PIÈCES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Couvercle Paroi vitrée Moule de cuisson Crochet pétrisseur Panneau de commande Boîtier Crochet d’extraction du crochet pétrisseur 8. Verre doseur 9. Cuillère doseuse ...
 • Page 33

  www.domo-elektro.be B3951 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 1. Dans l’emballage vous trouverez la machine à pain, le moule, le crochet pétrisseur, la cuillère de mesure, le gobelet de mesure, le crochet pour enlever le crochet pétrisseur du pain, la mode d’emploi et le livret de recettes. 2. Nettoyez la machine à pain, le crochet pétrisseur et l’extérieur de la machine à pain à l’aide d’un chiffon humide. Le moule et le crochet pétrisseur sont prévus d’une couche antiadhésive; vous devez donc toujours les nettoyer avec un chiffon humide et jamais avec une brosse à vaisselle, une éponge ou des produits d’entretien. Retirez le film protecteur de l’écran. 3. Lorsque vous branchez l’appareil pour la toute première fois, vous entendrez un bip sonore et l’écran affichera “3:00”. L’appareil est maintenant prêt à l’emploi et le programme choisi est le programme 1 (normal). 4. Lors de la première utilisation, votre appareil peut dégager une certaine fumée. Ceci est parfaite ...
 • Page 34

  B3951 LE GLUTEN Par nature, il y a du gluten dans la farine, ce qui permet au pain de mieux lever. LA LEVURE La levure est un micro-organisme qui pousse dans divers produits alimentaires végétaux. La levure a la propriété de transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique, ce qui fait qu’elle se multiplie très vite. Voilà donc le produit idéal pour faire lever la pâte et pour la rendre plus légère et plus facile à digérer. Nous conseillons d’utiliser de la levure sèche dans la machine à pain Domo. La levure sèche (en grains) est plus facile à travailler et se conserve en outre plus longtemps que la levure fraîche. Egalement, la levure sèche donne un résultat de cuisson plus constant que la levure fraîche. LE SEL Le sel n’est pas seulement là pour donner du goût au pain, mais il règle aussi l’activité de la levure, il rend la pâte ferme et compacte et il évite que le pain ne lève trop vite. LE BEURRE/L’HUILE Le beurre et l’huile donnent une meilleure saveur au pa ...
 • Page 35

  www.domo-elektro.be B3951 à retardement. Le lait est périssable. D’AUTRES INGRÉDIENTS Certaines recettes exigent des épices, des noix, des raisins secs, d’autres fruits ou des légumes. Utilisez toujours des ingrédients frais. Si vous utilisez des noix, des graines de tournesol, des fruits secs ou autres produits pareils, veillez à ce qu’ils ne soient pas trop gros ni trop pointus, en raison des dommages que cela pourrait causer à la couche antiadhésive. PANNEAU DE COMMANDE 1. 2. 3. 4. 5. Mise en marche/arrêt Time +: augmenter le temps dorure de la croûte (‘colour’) poids (grandeur, ‘loaf size’) choix du programme (‘menu’) 5 3 4 2 1 La touche ‘menu‘ Cette touche sert à sélectionner le mode de cuisson qui convient. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous entendrez un bip et le numéro du programme est modifié. Le programme et le temps de cuisson correspondant sont affichés sur l’écran. • Cette machine vous permet de sélectionne ...
 • Page 36

  B3951 La touche ‘colour‘ Cette fonction vous permet de déterminer le degré de cuisson de la croûte de votre pain: léger, moyen ou foncé. Si vous essayez une certaine recette pour la première fois, il est recommandé de sélectionner la couleur de croûte moyenne. La touche ‘loaf size‘ Vous utilisez cette touche afin de programmer le poids désiré de votre pain: vous avez le choix entre 700 et 900 grammes. Information utile : la quantité totale des ingrédients énumérés dans la recette constitue environ le poids du pain que vous allez faire. La touche ‘start/stop‘ Cette touche sert, bien évidemment, à resp. démarrer et arrêter le programme de cuisson. Si vous vous êtes trompés en sélectionnant le programme, vous pouvez le modifier en appuyant sur la touche pendant quelques secondes. Ensuite, vous pouvez reprogrammer le mode de cuisson qui convient. Start : afin de mettre le programme en marche, appuyez sur la touche jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore. Les points ...
 • Page 37

  www.domo-elektro.be B3951 Fenêtre vitrée Vous pouvez suivre la cuisson à travers la fenêtre vitrée. PROGRAMMES Vous pouvez sélectionner le programme désiré en appuyant sur le bouton ‘Menu’. Le numéro de programme correspondant apparaît sur l’écran. Le temps de cuisson dépend des combinaisons de programme sélectionnées. Voir aussi la partie ‘temps correspondant aux programmes ‘. Programme 1: Normal (basic): Voici le programme le plus souvent utilisé pour faire du pain blanc. Programme 2: Français (french): Le temps de pétrissage et de levage de la pâte est plus long que celui du programme “normal”. Vous obtiendrez alors une croûte plus croquante et une texture plus légère. Programme 3: Pain complet (whole wheat): Ce programme convient à la préparation des pains plus lourds tels que le pain complet et le pain aux graines multiples. En général, ces pains seront plus petits qu’un pain blanc, à cause du poids plus élevé de la farine. Il est préférable de ne pas util ...
 • Page 38

  B3951 Vous entendez un bip sonore lors du pétrissage des programmes suivants: Normal, Français, Pain complet, Rapide, Sucré, Sans glutes, Cake et Sandwich. Ce bip indique que vous pouvez ajouter des ingrédients supplémentaires comme des raisins, des noix, etc. Vous ouvrez le couvercle, vous ajoutez les ingrédients, vous refermez et vous attendez alors que le processus de pétrissage continue. Attention : Laissez tremper d’abord les raisins et les noix et essuyez-les à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-tout. Veillez à ce que ces ingrédients ne soient pas trop grands ou trop pointus, afin de ne pas endommager la couche antiadhésive du moule. Si vous avez réglé la minuterie à retardement (voir plus loin), vous pouvez mettre tous les ingrédients dans le moule dès le début. MODE D’EMPLOI Première étape: enlevez le moule de la machine en tournant celui-ci un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et le retirant de la machine, en haut et par la poign ...
 • Page 39

  www.domo-elektro.be B3951 minuterie à retardement, le programma ne commencera qu’après que le temps de retard programmé s’est écoulé. Temps correspondants aux programmes: Programme 700 gr 900 gr 1. Normal 2:53 3:00 2. Français 3:40 3:50 3. Complet 3:32 3:40 4. Rapide 2:10* 2:10* 5. Sucré 2:50 2:55 6. Sans glutes 2:50 2:55 7. Pâte 1:30* 1:30* 8. Cake 1:50* 1:50* 9. Sandwich 2:55 3:00 10. Kneading 0:40* 0:40* 11. Cuisson 1:30* 1:30* * Si vous choisissez un de ces programmes, vous ne pouvez pas choisir le poids. Le temps s’affiche sur l’écran en minutes et en secondes. P.ex: programme 1, normal, 700 grammes; dure 2 heures 53 minutes. Le plus gros pain qui peut être fait à l’aide de la machine à pain pèse 900 g. Onzième étape: quand le pain sera prêt, vous entendrez quelques petits bip-bip sonores. Appuyez ensuite sur la touche ‘start/stop’ et maintenez-la enfoncée pendant quelques se ...
 • Page 40

  B3951 il devient humide. Rincez immédiatement le moule à l’eau chaude après en avoir enlevé le pain pour éviter que les crochets pétrisseurs restent collés à l’axe. Ne remettez pas la machine à pain en marche si la machine n’est pas encore refroidie ou si elle est chaude. Enlevez le crochet de pétrissage avant la cuisson Après le dernier pétrissage de la pâte, vous pouvez enlever le crochet pétrisseur. 1. Appuyez brièvement sur ‘start/stop’ pour interrompre la cuisson ou retirez la fiche électrique de la prise murale. 2. Ouvrez le couvercle et retirez le moule. Retirez la pâte avec les mains enduites de farine et enlevez le crochet pétrisseur. 3. Remettez la pâte dans le moule et fermez le couvercle. 4. Rebranchez la fiche électrique dans la prise murale et appuyez sur le bouton ‘start/ stop’. Le programme de cuisson continue. UTILISATION DE LA MINUTERIE À RETARDEMENT Si vous voulez utiliser la minuterie à retardement, réglez-la avant d’appuyer sur la touche ...
 • Page 41

  www.domo-elektro.be B3951 NETTOYAGE Avant de commencer à nettoyer, assurez-vous que la machine à pain soit bien débranchée et entièrement refroidie et que la fiche de l’appareil soit retirée de la prise de courant. Veillez à ne mettre la machine en contact avec des éclaboussures d’eau ou d’autres liquides pour éviter des chocs électriques. Lisez attentivement les consignes de sécurité. Les pièces de la machine ne peuvent pas être mises dans le lave-vaisselle. Extérieur, couvercle, l’intérieur du machine à pain Enlevez tous les restes se trouvant dans la machine à l’aide d’un chiffon humide ou une éponge. Nettoyez également l’extérieur et le couvercle de la machine à l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge. Assurez-vous que l’extérieur est complètement sec. Moule, crochet pétrisseur Enlevez le moule avant le nettoyage. Nettoyez l’extérieur du moule à l’aide d’un chiffon humide. Nettoyez le moule et le crochet pétrisseur avec de l’eau chaude. N’utiliser pas de pr ...
 • Page 42

  B3951 Vous pouvez facilement contrôler la fraîcheur de la levure par moyen du test suivant: laissez dissoudre 1 cuillérée à thé de sucre dans une demi-tasse d’eau tiède et ajoutez à cette mélange encore une cuillerée à thé de levure. Si la mélange se met à bouillonner et pétiller après quelques minutes, cela affirme que la levure est fraîche. Autre conseil : 5 à 10 minutes après la mise en marche de la machine à pain, vous pouvez vérifier si la boule de pâte convient. La pâte doit avoir l’air d’une boule ronde, lisse et élastique. Ouvrez le couvercle et touchez brièvement le dessus de la boule de pâte de vos doigts. Veillez à ce que le crochet de pétrissage ne s’arrête pas ! • Si la pâte colle à vos doigts, cela indique que la boule de pâte est bonne. • Si la pâte colle au moule, elle est probablement trop humide. Si la pâte ne colle pas à vos doigts, la boule est trop sèche. Conseil : le sel freine le fonctionnement de la levure et le sucre favorise ce fonctionnement ...
 • Page 43

  www.domo-elektro.be B3951 DES PROBLÈMES QUI PEUVENT SE POSER Ils existent plusieurs facteurs susceptibles d’affecter le résultat de votre cuisson. Vous trouverez ci-dessus plusieurs exemples de mauvais résultats et les remèdes éventuels. LE PAIN S’EST AFFAISSÉ! Si votre pain semble s’être affaissé de tous les côtés, cela signifie que votre mélange était trop humide. Essayez de réduire un peu la quantité d’eau. Si vous utilisez des fruits ou des légumes en conserve, égouttez-les soigneusement et essuyez-les pour les sécher avant de les utiliser. Ils contiennent énormément d’humidité parce qu’ils se sont imbibés pendant qu’ils attendaient dans la boîte de conserve. Ou bien vous pouvez essayer une farine plus légère. Parfois aussi, les affaissements sont dus au fait que la pâte a tellement levé qu’elle n’est pas capable de maintenir ce levage. Tentez alors de diminuer la quantité de levure par 1 à 2 grammes. LE PAIN N’EST PAS ASSEZ CUIT AU CENTRE Si l’intérieur du pain ...
 • Page 44

  B3951 plane, pas trop près d’un autre objet et également pas trop sur le bord de la table de travail. LE PAIN EST TROP PLAT Si vous utilisez une farine moulue au moulin ou de la farine intégrale, vous risquez d’obtenir un pain plus plat. Mais si votre pain ne lève pas du tout, il est nécessaire de vérifier la levure. N’avez-vous pas oublié d’ajouter la levure? Si le pain n’a levé que légèrement, il se peut que votre levure soit trop vieille. La levure n’agit pas non plus si vous utilisez de l’eau trop froide ou trop chaude. Vérifiez également la dose de sel utilisé. Assurez-vous que vous n’avez utilisé une trop grande quantité de sel. MESSAGE D’ERREUR SUR L’AFFICHAGE • Si vous lisez ‘EE1’ sur l’affichage, après avoir appuyé sur ‘start/stop’, ce message • indique que la machine à pain n’a pas encore assez refroidi. Arrêtez le programme et retirez la fiche électrique de la prise murale. Laissez refroidir encore 10 à 20 minutes avec le couvercle ouvert. • Si vous lisez ...
 • Page 45

  www.domo-elektro.be B3951 de les mélanger d’une manière inacceptable. Ils ont également tendance à s’agglutiner et à ne pas être uniformément repartis. PEUT-ON EMPLOYER DU LAIT FRAIS AU LIEU DE LAIT EN POUDRE? C’est possible, mais il vous faudra aussi déduire la même quantité d’eau de la recette. P.ex.: si une recette mentionne la quantité de 210 ml d’eau, vous pouvez remplacer cela par 210 ml de lait ou par 105 ml d’eau et 105 ml de lait. Il est important que vous utilisiez la quantité totale de liquide recommandée. POURQUOI LA PÂTE N’EST PAS PÉTRIE, MÊME QUAND LE MOTEUR FONCTIONNE? Vérifiez si le crochet pétrisseur et le moule sont correctement en place. EN COMBIEN DE TEMPS PEUT-ON FAIRE DU PAIN ? Consultez les temps de programme pour la durée exacte. GÉNÉRALITÉS POURQUOI LA COULEUR DE LA CROÛTE EST-ELLE SOUVENT DIFFÉRENTE? Vous réglez et choisissez la couleur de la croûte vous-même en utilisant la touche ‘colour’. QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ SI LE PAIN A LEVÉ AU ...
 • Page 46

  B3951 AVANT DE RÉCLAMER LA RÉPARATION DE L’APPAREIL VOTRE PAIN ÉCHOUE À TOUS LES COUPS Nous vous conseillons de confectionner une seule fois un pain avec une mélange de pain prête à l’utilisation. A des mélanges pareils, vous ne devez ajouter que de l’eau et du beurre. Si le résultat est bon, votre machine fonctionne bien et vous devrez donc vérifier la fraîcheur de vos ingrédients habituels. Si le résultat est négatif, vous pouvez consulter notre service clients ou notre service technique. L’APPAREIL NE FONCTIONNE PAS Est-il branché? La température de la machine à pain est trop élevée. DE LA FUMÉE S’ÉCHAPPE PAR LES TROUS D’AÉRATION Peut-être des ingrédients se sont répandus sur l’élément chauffant. LE PAIN S’EST AFFAISSÉ / LE CENTRE EST HUMIDE Le pain a été laissé trop longtemps dans le moule à pain après la cuisson. Vous avez utilisé trop de levure ou bien trop de l’eau. LE DESSUS DU PAIN A ÉCLATÉ ET SEMBLE BRUNÂTRE Trop de farine, de levure ou de sucre. LE DESS ...
 • Page 47

  www.domo-elektro.be B3951 SICHERHEITSHINWEISE Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder älter gebraucht werden. Ebenso dürfen Personen mit körperlicher bzw. leichter geistiger Behinderung sowie Personen mit eingeschränkter Erfahrung das Gerät betätigen. Dies unter der Voraussetzung, dass diese Personen ausreichende Anweisungen sowohl zum Gebrauch des Gerätes, als auch zu den hiermit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Pflege und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und es sich um Kinder handelt, die älter als 8 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den Gebrauch/die Wartung informiert worden sind. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 8 Jahren befindet. Dieses Gerät eignet sich zum Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.: • Küchenzeile für Personal in Geschäften, Büros oder ande ...
 • Page 48

  B3951 Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht werden. Das Gerät kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken. • Bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch durchlesen. • Vor der Benutzung prüfen, ob die Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist, mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt. • Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tisch oder die Anrichte hängen, oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen. • Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Kabelschnur oder der Stecker beschädigt ist, nach beeinträchtigtem Funktionieren des Gerätes, oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zur nächsten qualifizierten Servicestelle zur Überprüfung und/oder Reparatur. • Beim Einsatz des Gerätes in Anwesenheit von Kindern ist strenge Aufsicht geboten. • Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die G ...
 • Page 49

  www.domo-elektro.be • • • • • • • • • • B3951 demontiert werden, oder das Gerät gereinigt wird. Ziehen Sie den Stecker direkt am Stecker selber und nicht an der Kabelschnur aus der Steckdose. Lassen Sie das im Betrieb befindliche Gerät nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Geräten kommen kann. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es gedacht ist. Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche. Das Gerät ist nur auf den privaten Gebrauch ausgelegt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Unfälle, die als Folge von unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder Nichtbefolgen der in dieser Anleitung aufgeführten Regeln entstehen. Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnliche ...
 • Page 50

  B3951 • Beim ersten Gebrauch Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber komplett entfernen. • Das Gerät auf einen stabilen, flachen und hitzebeständigen Untergrund stellen. • Das Gerät nicht in die Nähe eines Herdgasbrenners, elektrischen Herds oder einer anderen Wärmequelle stellen. • Das Gerät nicht in die Nähe entflammbarer Materialien oder explosiver und/oder selbstzündender Gase stellen. • Die Lüftungsroste des Geräts dürfen nicht abgedeckt sein. • Verlängerungskabel dürfen nur verwendet werden, wenn der Netzstrom und die Spannung gleich oder höher als die der Brotbackmaschine sind. • Das Verlängerungskabel sollte so angeschlossen werden, dass niemand über das Kabel stolpern kann oder versehentlich daran ziehen könnte. • Keine Gegenstände auf das Gerät stellen und das Gerät, während es in Betrieb ist, nicht bedecken, um Brandgefahr zu vermeiden. • Die Brotbackmaschine kann warm werden. Nur die Handgriffe und die Knöpfe am Gerät berühren und, ...
 • Page 51

  www.domo-elektro.be B3951 • Die Brotbackmaschine nicht umstellen, wenn das Gerät warme Zutaten oder Flüssigkeiten enthält. • Die drehenden Knethaken nicht berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist, um Verletzungsgefahr zu vermeiden. • Wird das Gerät nicht verwendet oder gereinigt, ist es vollständig auszuschalten und sicherheitshalber sollte der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. • Die Brotbackmaschine nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder Küchenbesteck verwenden. • Das Gerät nicht mit einem Scheuerschwamm reinigen. Lose Teile des Schwammes könnten mit den elektrischen Teilen in Kontakt kommen und Stromstösse verursachen. • Die Maschine nicht zum Trocknen von Lebensmitteln oder anderen Gegenständen verwenden. • Das Gesamtgewicht inklusiv aller Zutaten sollte 900 Gramm nicht überschreiten. • Benutzen Sie nicht mehr als 605 g Mehl pro Brot. • Benutzen Sie nicht mehr als 19 g frische Hefe oder 3 Teelöffel Trockenhefe pro Brot. • Benutzen S ...
 • Page 52

  B3951 TEILE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Deckel Sichtfenster Backform Knethaken Bedienfeld Gehäuse Haken zum Entfernen des Knethakens 8. Messbecher 9. Messlöffel 2 3 4 5 9 8 7 6 VOR DER ERSTEN VERWENDUNG 1. In der Verpackung finden Sie die Brotbackmaschine, die Backform, den Knethaken, ein Becher, ein dobbelt Masslöffel, die Gebrauchsanweisung und Rezeptbuch. 2. Machen Sie die Brotbackmaschine, die Backform und den Knethaken mit einem feuchten Tuch sauber. Die Backform und der Knethaken sind mit einer Anti-Anbackschicht bedeckt, darum dürfen Sie diese Artikel niemals mit Reinigungsmitteln, einer Abwaschbürste oder einem Schwamm säubern. Verwenden Sie hierfür immer ein feuchtes Tuch. Das reicht aus, um das Gerät sauber zu halten. Die Schutzfolie vom Display entfernen. 3. In dem Moment, in dem Sie die Maschine zum ersten Male anschließen, wird die Maschine einen hellen Piepton abgeben, und es erscheint ‚3:00’ im Display. D ...
 • Page 53

  www.domo-elektro.be B3951 DIE BESTANDTEILE Die wichtigsten Faktoren für das Backen eines gelungenen Brotes sind die Qualität, die Frische und das korrekte Abwägen ihrer Bestandteile. Achtung: Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge Ihrer Brotbackmaschine! (900 g) Benutzen Sie deshalb pro Backprozess nicht mehr als die angegebenen maximalen Mengenangaben der folgenden Zutaten: Mehl: max. 605 g Hefe: 19 g frische Hefe oder 3 Teelöffel Trockenhefe Wasser: max. 360 ml MEHL Mehl ist der Grundbestandteil von Brot. Das Gewicht des Mehls unterscheidet sich von Sorte zu Sorte. Darum ist es absolut erforderlich, die richtige Menge mit einer Waage abzumessen. Tipp: Achten Sie beim Kaufen von Mehl auf den Text auf der Verpackung. Auf ihr muss stehen, dass das Mehl unter anderem für das Brotmachen geeignet ist. GLUTEN Gluten befindet sich von Natur aus in die meiste Mehl und fördern das Aufgehen des Brotes. HEFE Hefe ist ein Mikroorganismus, der auf verschiedenen ...
 • Page 54

  B3951 Aufgehen des Teiges. Sie können normalen weißen Zucker, braunen Zucker, Sirup oder Honig verwenden. Das gibt dem Geschmack des Brotes eine sichere Mürbe, erhöht den Nahrungswert und trägt dazu bei, das Brot länger zu erhalten. Achtung: Verwenden Sie keinen groben Zucker oder Würfelzucker, für zum Beispiel Sauerbrot, da dieses die Anti-Anbackschicht der Backform beschädigt. WASSER Wenn das Mehl mit Wasser vermischt wird, bildet sich der Gluten und wird die Luft abgesättigt, so dass das Brot steigen kann. Bei normaler Umgebungstemperatur verwenden Sie lauwarmes Wasser, um das Brot zu machen: kaltes Wasser aktiviert die Hefe nicht und warmes Wasser aktiviert die Hefe zu stark. MILCH Milch bringt die Brotkruste zum Bräunen, verbessert den Geschmack des Brotes, erhöht den Nährwert und verleiht seinem Inneren eine schöne sahnige Farbe. Wenn Sie Frischmilch verwenden, dann müsse Sie die Wassermenge natürlich senken, um das Niveau der Flüssigkeit im Gleichgewicht z ...
 • Page 55

  www.domo-elektro.be B3951 Die “menu”-Taste Diese Taste verwenden Sie, um das richtige Backprogramm auszuwählen. Jedes Mal, wenn Sie auf diese Taste drücken, hören Sie einen Piepton, und die Programmnummer ändert sich. Das Programm steht auf dem Display. Diese • Brotbackmaschine hat 11 Programmmöglichkeiten: 1. Normal 2. French 3. Whole wheat 4. Quick 5. Sweet 6. Gluten free 7. Dough 8. Cake 9. Sandwich 10. Kneading 11. Bake Die “colour”-Taste Diese Taste verwenden Sie, um anzugeben, ob Sie die Kruste hell, mittel oder dunkel haben möchten. Tipp: Wenn Sie ein Rezept zum ersten Male ausprobieren, empfehlen wir Ihnen, die mittlere Krustenfarbe zu wählen. Die “loaf size”-Taste Diese Taste verwenden Sie, um anzugeben, Brot von welchem Gewicht Sie in diesem Augenblick machen möchten. Sie können ein Brot von 700 g oder 900 g wählen. Tipp: Die Gesamtmenge der im Rezept angegebenen Zutaten ist ungefähr das Gewicht des Brotes, das Sie machen wollen. D ...
 • Page 56

  B3951 An/aus Wie können Sie sehen, ob die Maschine arbeitet oder das Programm läuft? Wenn der Doppelpunkt blinkt und die Anzeige leucht, läuft das Programm. Wenn der Doppelpunkt dauernd leuchtet, ist das Programm gestoppt. Die Zeitvorwahltaste „Time +“ Mit dieser Taste ist es möglich zu bestimmen, wann das Brot fertig ist. Durch Betätigen der Taste „Time +“ wird die Zeit um jeweils 10 Minuten erhöht. Warmhaltefunktion Wenn das Programm beendet ist, hält das Gerät das Brot automatisch noch 1 Stunde lang warm. Um das Brot aus dem Gerät zu nehmen, sollte zunächst das Programm angehalten werden, indem 3 Sekunden lang die die Stopptaste gedrückt wird. Für das Programm „Dough“ (Teig) gilt diese Warmhaltefunktion nicht. Sichtfenster Der Backvorgang kann durch das Sichtfenster beobachtet werden. PROGRAMME Das gewünschte Programm wählen, indem auf den Knopf ‘Menü’ gedrückt wird. Die entsprechende Programmnummer erscheint auf dem Display. Die Backzeit ist von den gewählte ...
 • Page 57

  www.domo-elektro.be B3951 Programm 10: Rührkuchen (Cake). Mit diesem Programm können Sie Brot machen, das zum Beispiel mit Backpulver zubereitet wird. Mit diesem Programm gebackene Brote werden weniger hoch und fester von Struktur. Die Zeitverzögerung kann hier nicht verwendet werden, weil das Backpulver direkt wirkt. Wenn Sie mit diesem Programm Rührkuchen machen möchten, empfehlen wir Ihnen, die Zutaten in die Backform zu tun. Danach stellen Sie die Maschine ein, und bevor Sie auf ‘Start/ Stop’ drücken, müssen Sie noch kurz mit einem Holzlöffel die Zutaten umrühren. Das fördert nämlich das Kneten. Programm 10: Kneten (kneading). Mit diesem Programm können Sie die Maschine allein kneten lassen. Programm 11: Backen (bake). Dieses Programm können Sie für Fertigteig verwenden, den Sie zum Beispiel schon früher gemacht haben. Sie können den Teig mit diesem Programm allein backen. Sie können auch bereits gebackenes Brot wieder etwas aufwärmen. 3 Sekunden lang auf ...
 • Page 58

  B3951 3. Eventuell Eier 4. Salz (tun Sie das Salz an eine Seite) 5. Zucker (tun Sie den Zucker an die andere Seite) 6. Mehl 7. Hefe (tun Sie die Hefe in eine kleine Vertiefung in die Mitte) Achtung! Die Hefe darf nicht mit dem Salz, Zucker oder Wasser in Berührung kommen. Die Möglichkeit besteht, dass dann die Hefe aktiviert wird, bevor die Zutaten ausreichend vermischt und geknetet sind. Schritt 4: Entfernen Sie alle Reste der Zutaten an der Außenseite der Backform. Setzen Sie die Form wieder in die Maschine. Die Backform im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet. Schritt 5: Schließen Sie den Deckel. Schritt 6: Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Schritt 7: Stellen Sie mit der ‘menu’-Taste das richtige Programm ein. Jede Eingabe wird mit einem akustischen Signal bestätigt. Schritt 8: Mit der ‘colour’-Taste können Sie die Farbe der Kruste einstellen. Sie können zwischen hell, mittel und dunkel wählen. Stellen Sie die Brotgrösse ein mit der ‘loaf size‘-Taste ...
 • Page 59

  www.domo-elektro.be B3951 Sie auf die ‘Start/Stop’ -Taste und halten Sie diese einige Sekunden lang gedrückt. Die Maschine wird erneut piepen, um zu bestätigen, dass Sie das Programm gestoppt haben. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie den Deckel der Maschine. Nehmen Sie die Backform mit Hilfe von Ofenhandschuhen heraus. Lassen Sie das Brot in der Backform ca. 10 bis 15 Minuten lang abkühlen, halten Sie die Backform umgekehrt über der Anrichte und schütten Sie leicht das Brot aus der Form. Legen Sie das Brot und die Backform niemals auf die Außenseite der Maschine oder direkt auf ein Plastiktischtuch. Wenn sich das Brot nicht sofort löst, drehen Sie vorsichtig an der Achse an der Unterseite der Backform, bis sich das Brot löst. Wenn Sie das Brot aus der Maschine holen und ein Knethaken im Brot stecken bleibt, nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Brot. Lassen Sie das Brot eventuell auf einem Rost noch weiter abkühlen, so dass Sie danach den Knethake ...
 • Page 60

  B3951 nur begrenzt haltbar sind. Befolgen Sie die ersten 8 im Kapitel “Verwendungsweise’beschriebenen Schritte, und danach drücken Sie auf die ‘Time +’ Taste, um die Zeit auf dem Display zu erhöhen oder zu senken. Beispiel: Es ist 9:00 Uhr morgens und Sie möchten um 17:00 Uhr nachmittags frisch gebackenes Brot. 1. Geben Sie alle Zutaten in die Backform. 2. Setzen Sie die Backform in die Brotbackmaschine. 3. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie auf die Wahltaste, um das richtige Programm einzustellen. 4. Drücken Sie auf die Krustentaste, um die Krustenfarbe einzustellen. Drücken Sie auf die ‘loaf size’ Taste, um das Gewicht einzustellen. 5. Drücken Sie auf die ‘Time +’ Taste bis 5:00 auf dem Display erscheint. Es werden jedoch 8 Stunden seit dem Augenblick vergangen sein, an dem Sie auf die ‘Start/ Stop‘-Taste drückten, bis zum Moment, in dem das Brot fertig sein muss (17:00 Uhr nachmittags). 6. Drücken Sie auf die ‘Start/Stop‘-Taste. Der Doppelpunkt ...
 • Page 61

  www.domo-elektro.be B3951 hierbei darauf, dass Sie die Anti-Anbackschicht nicht beschädigen. Durch die Feuchtigkeit und den Dampf könnten die Backform oder die Knethaken nach einer Weile anders aussehen, aber dies ändert nichts an der Qualität oder dem Funktionieren der Maschine. Wichtig: Passen Sie beim Säubern des Heizelementes auf! Die Backformen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Wenn es nicht gelingt, der Knethaken aus die Backforme zu nehmen, müssen Sie die Backforme vollständig abkühlen lassen. Danach ein wenig warmes Wasser in die Backform gießen, sodass der Knethaken unter Wasser steht. Das Wasser sorgt nun dafür, dass sich die klebenden Reste lösen und der Knethaken entfernt werden können. Darauf achten, dass das Gerät vor dem Wegräumen gut abkühlt, gereinigt und trocken ist. EINIGE TIPPS ZUM BACKEN EINES HERRLICHEN BROTES 1. Die Backform aus dem Gerät nehmen, bevor die Zutaten hinein gegeben werden. So können die Zutaten nicht au ...
 • Page 62

  B3951 Tipp: Salz hemmt die Wirkung von Hefe und Zucker fördert ihre Wirkung. Wenn Sie eine dieser beiden Zutaten auf Grund einer Diät nicht verwenden dürfen, dann müssen Sie die andere ebenfalls weglassen. Sie erhalten dann ein Brot ohne Zucker und Salz. • • • • • Wenn Sie direkt ein neues Brot backen möchten, lassen Sie die Maschine 10 bis 20 Minuten abkühlen, bevor Sie diese erneut verwenden. Verschiedene Sorten Brot haben eine andere Struktur und Größe, da sich die verwendeten Zutaten unterscheiden. Manche Brote können viel fester und kleiner sein als andere. Das ist normal. Es kann sein, dass Sie bei manchen Rezepten die Verhältnisse anpassen müssen. Damit meinen wir: Die Hefemenge, die Mehlmenge oder die Wassermenge. Nie alles gleichzeitig anpassen! Das wird nämlich keine Wirkung haben. Die Anpassung kann im Zusammenhang mit Folgenden erforderlich sein: • Qualität und spezifisches Gewicht des Mehls • Temperaturunterschiede der Umgebung • Fr ...
 • Page 63

  www.domo-elektro.be B3951 DAS BROT IST IN DER MITTE UNZUREICHEND GEBACKEN Wenn das Innere des Brotes unzureichend gebacken ist, kann dieses an der verwendeten Mehlsorte liegen. Das erfolgt meistens durch die Verwendung schwererer Mehlsorten, wie zum Beispiel Roggenmehl oder Vollkornmehl. Versuchen Sie, einen Knetprozess mehr zu verwenden, wenn Sie diese Mehlsorten gebrauchen. Wenn die Brotbackmaschine den ersten Knetprozess beendet hat, schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie dann den Apparat wieder ein und drücken Sie auf ‘Start/Stop‘: Das Gerät wird wieder mit Kneten beginnen; es wurde nun eine größere Menge Luft in den Teig aufgenommen. Sie können auch den Bräunungsgrad der Kruste auf dunkel setzen, wodurch die Backtemperatur etwas höher wird. DAS BROT IST ÜBERGELAUFEN Wenn Ihr Brot höher aufgeht als normal, haben Sie zuviel Hefe verwendet. Kontrollieren Sie, ob Sie die richtige Menge und den richtigen Typ von Hefe verwendet haben. Zuviel Zucker kann Ihre Hefe z ...
 • Page 64

  B3951 • • ist die Maschine noch zu warm. Das Programm ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Gerät mit offenem Deckel noch 10 bis 20 Minuten abkühlen. Wenn das Display ‘EE2’ angibt, nachdem Sie auf ‘Start/Stop‘ gedrückt haben, ist die Maschine zu kalt. Stellen Sie das Gerät in eine warmeren Platz. Wenn das Display ‘EE3’ oder ‘EE4’ angibt, nachdem Sie auf ‘Start/Stop‘ gedrückt haben, dann müssen Sie Kontakt mit ihrem Geschäftsinhaber oder unserem technischen Dienst aufnehmen. Diese können diese Störungsmeldung für Sie kontrollieren. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN WARUM GIBT ES IMMER EINEN UNTERSCHIED IN DER HÖHE DES BROTES? Die Form und die Höhe des Brotes hängen von der Umgebungstemperatur, der Qualität und der Menge der Zutaten ab. WARUM GEHT DAS BROT NICHT AUF? Hefe vergessen, zu wenig Hefe oder alte Hefe sorgen dafür, dass das Brot nicht aufgeht und “platt’ bleibt. WIE FUNKTIONIERT DIE ZEITVERZÖGERUNG? Die Zeitverzögerung dar ...
 • Page 65

  www.domo-elektro.be B3951 Überprüfen, ob Knethaken und Backform richtig installiert sind. WIE LANGE DAUERT DAS BROTBACKEN? Die exakte Backzeit finden Sie bei den Programmzeiten. ALLGEMEINES 1. DIE KRUSTE IST MANCHMAL HELLER, MANCHMAL DUNKLER Das können Sie mit der Taste ‘colour’ selbst einstellen. 2. WAS IST PASSIERT, WENN DAS BROT EBENSO HOCH GESTIEGEN IST WIE DER DECKEL? Sie haben zuviel Hefe und/oder Zucker verwendet, wodurch im Brot mehr Gasblasen entstanden und es zu stark aufgegangen ist. 3. WARUM DÜRFEN SIE KEIN BROT AUF DER GRUNDLAGE VON FRÜCHTEN MIT DER ARBEITSWEISE BZW. FUNKTION “SUPER SCHNELL” HERSTELLEN? Die Zeit des Aufgehens wird von diesem Programm verkürzt, und wenn Sie mehr Zutaten verwenden, wird die Backzeit ebenfalls beeinflusst, so dass Sie kein schönes Ergebnis erhalten werden, wenn Sie dieses Programm mit derartigen Rezepten verwenden. 4. DIE BROTMASCHINE KNETET BEIM HERSTELLEN SCHWERER BROTE LANGSAMER Das ist eine normale Erscheinung, w ...
 • Page 66

  B3951 DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT • Ist es eingeschaltet? • Die Temperatur der Brotbackmaschine ist zu hoch. ES KOMMT RAUCH AUS DEN LUFTSCHLITZEN Die Zutaten sind vielleicht auf das Heizelement gekleckert. DAS BROT IST EINGESACKT/ DIE MITTE IST FEUCHT • Das Brot wurde nach dem Backen zu lange in der Backform gelassen. • Es wurde zuviel Wasser oder Hefe verwendet. DIE OBERSEITE DES BROTES IST GEBORSTEN UND SIEHT BRAUN AUS Zuviel Mehl, Hefe oder Zucker. DER OBERE TEIL DES BROTES IST NOCH MIT MEHL BESTREUT Nicht genug Wasser. ZU KLEINES BROT • Nicht genug Mehl, Hefe, Zucker oder Wasser. • Verwendung von Vollkornbrot oder Mehl, das chemische Hefe (Backpulver) enthält. • Verwendung eines schlechten Hefetyps. • Verwendung von Mehl oder Hefe, die nicht mehr frisch ist. BROT NICHT AUSREICHEND GEBACKEN • Die ‘Start/Stop‘-Taste wurde nach dem Einschalten gedrückt • Der Deckel wurde während des Backprozesses geöffnet. DAS BROT IST ZU HART GEBACKEN • Zuviel Zu ...
 • Page 67

  www.domo-elektro.be B3951 SAFETY INSTRUCTIONS This appliance may be used by children from the age of 8 and up, and also by persons with a physical or sensorly limitation, as well as mentally limited persons or persons with a lack of experience and knowledge. But only on the condition that these persons have received the necessary instructions on how to use this appliance in a safe way and know the dangers that can occur by using this appliance. Children cannot be allowed to play with the appliance. Maintenance and cleaning of the appliance may not be done by children, unless they are older than 8 years old and are under supervision. Keep the appliance out of reach of children younger than 8 years old. This appliance is suitable to be used in a household environment and in similar surroundings such as: • Kitchen for personnel of shops, offices or other similar professional surroundings • Farms • Hotel or motel rooms and other surroundings with a residential ...
 • Page 68

  B3951 The appliance can become hot during use. Keep the power cord away from hot parts and don’t cover the appliance. • Read all instructions before use. • Before use, check if the voltage stated on the appliance corresponds with the voltage of the power net at your home. • Do not let the cord hang on a hot surface or on the edge of a table or counter top. • Never use the appliance when the cord or plug is damaged, after malfunction or when the appliance itself is damaged. In that case, take the appliance to the nearest qualified service center for check-up and repair. • Close supervision is necessary when the appliance is used near or by children. • The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. • Unplug the appliance when it is not in use, before assembling or disassembling any parts and before cleaning the appliance. Put all buttons and knobs into the ‘off’ position and unplug ...
 • Page 69

  www.domo-elektro.be B3951 • Do not leave a working appliance unattended. • Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance. • Do not use the appliance outdoors. • Only use the appliance for its intended use. • Always use the appliance on a steady, dry and level surface. • Only use the appliance for domestic use. The manufacturer can not be held responsible for accidents that result from improper use of the appliance or not following the instructions described in this manual. • All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service. • Never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid. • Make sure that children do not touch the cord or appliance. • Keep the cord away from sharp edges and hot parts or other heat sources. • Before use, remove all packaging materials and any promotional stickers. • Always ensure the ...
 • Page 70

  B3951 • Make sure the holes of the appliance are not covered. • You can only use an extension cord when the electrical rating (check on label) is higher than or equal to that of the bread maker. • Plug in the extension cord in a way no one can trip over the cord or accidentally pull it. • Do not place objects on the appliance and do not cover it, when it’s activated, to reduce the risk of fire. • The bread maker can become warm. Only touch the handles and buttons of the appliance and use, if necessary, oven mitts. • Make sure the appliance is fully cooled down and pull the plug out of the wall socket, before adding or taking out the parts from the appliance. • Do not move the bread maker, if the appliance contains warm ingredients or liquids. • Avoid contact with the rotating kneading paddles, when the appliance is activated, to reduce the risk of injury. • Please turn off the appliance and remove the plug from the socket, when you want to clean the appl ...
 • Page 71

  www.domo-elektro.be • • • • B3951 objects. The total weight of all the ingredients cannot be higher than 900 g. Never use more than 605 g of flour per bread. Never use more than 19 g of fresh yeast or 3 teaspoons of dry yeast per bread. Never use more than 360 ml of water per bread. 1 PARTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lid Viewing window Bread pan Kneading paddle Control panel Housing Hook for removing the kneading paddle 8. Measuring cup 9. Measuring spoon 2 3 4 5 9 8 7 6 BEFORE THE FIRST USE 1. The packaging should contain the bread maker, the bread pan, the kneading paddle, the measuring cup, the mesuring spoon, the instruction manual and the recipe booklet. 2. Clean your bread maker, bread pan and kneading paddle with a damp cloth. The bread pan and the kneading paddle both have a non-stick coating to prevent dough from sticking to it. You must therefore never clean these parts with cleaning products, a spong ...
 • Page 72

  B3951 5. Before the first use it is recommended to first bake with an empty bread pan with the program BAKE. This for 10 minutes. Afterwards, let everyting cool down and clean the parts again. 6. The quality of the baked bread will depend on a whole range of factors. Please make sure all ingredients are at room temperature and that you keep to the correct amount of each ingredient, as indicated in the recipes. INGREDIENTS Baking a great bread will largely depend on 3 main factors: quality, freshness and correct measurement of quantities. Caution: never exceed the maximum capacity of your bread maker! (900 g) Never use more than these maximum quantities of the following ingredients for 1 baking session: Flour: 605 g max. Yeast: 19 g fresh yeast or 3 teaspoons dry yeast max. Water: 360 ml max. FLOUR Flour is the basic component of bread. The weight of the flour varies, depending on the type of flour used. It is therefore absolutely neccesary that you weigh the r ...
 • Page 73

  www.domo-elektro.be B3951 SUGAR Sugar is the nutritional source for the yeast and is of great importance for the bread’s rising process. You can use plain white sugar, brown sugar, syrup or honey. Sugar lends the bread a certain soft and delicate flavour, increases its nutritional value and also renders the bread less perishable. Attention: you should not use unrefined sugar or sugar lumps, when you want to make e.g. cinnamon bread, for they can damage the non-stick coating of the bread pan. WATER When the flour mixes with the water, the gluten will form and air can no longer enter, thus enabling the bread to rise. At normal temperature you should use tepid water to make bread: cold water will not activate the yeast and warm water will achieve the opposite result. MILK Milk adds greatly to the colour of the bread (brown for the crust, creamy on the inside), improves the overall taste of the bread and increases its nutritional value. Should you choose to use fresh m ...
 • Page 74

  B3951 ‘Menu’ button This button is used to select the desired baking program. With every touch of this button, you will hear a bleeping signal, thus indicating a change in the selected type. The selected program and the corresponding baking time will appear on the display. • This bread maker allows you to choose from 11 different types of baking programs: 1. Normal 2. French 3. Whole wheat 4. Quick 5. Sweet 6. Gluten free 7. Dough 8. Cake 9. Sandwich 10. Kneading 11. Bake ‘Colour’ button You use this button to determine whether you want a light, medium or dark crust. For recipes you try out for the first time, we advise you to choose the medium crust colour. ‘Loaf size’ button You use this button to select the weight of the bread you wish to make, either 700 or 900 g. Do bear in mind that the added sum of the ingredients listed in the recipe is about the weight of the bread you are about to make. ‘Start/stop‘ button This button enables you to st ...
 • Page 75

  www.domo-elektro.be B3951 running? If the colon on the display flashes, this indicates that the program is active. If the colon is lit constantly and no longer flashes, the program has stopped. Time delay function ‘Time +’ This button allow you to determine when your bread will be ready. If you press the ‘Time +’ button, the total time will increase 10 minutes with each press. Keep-warm function When the program has ended, the bread maker will automatically keep the bread warm for another hour. When you want to take the bread out of the bread maker, be sure not to forget to stop the program by pressing the stop button for a few seconds. The keepwarm function is not functional in the program Dough. Viewing window You can follow the baking process through the viewing window. PROGRAMS Choose the desired program by pressing down the ‘Menu’ button. The corresponding program number appears on the display. The baking time depends on the selected program combinations. S ...
 • Page 76

  B3951 ‘start/stop‘ button. Program 9: Sandwich: select this program to make a very light white dough suitable for e.g. little bread rolls. Program 10: Kneading: select this program if you just want the bread maker to knead the dough. Program 11: Bake: for ready-made dough which you perhaps had already made in advance. This program can only be used for the final stage of the baking process. Program 11 also allows you to reheat bread that you had already baked. Press for the ‘start/stop’ button for 3 seconds, until you here a bleeping signal, to terminate the program sooner. During the kneading process of the programs Basic, French, Whole wheat, Quick, Sweet, Sandwich, Gluten free, Cake, you will hear a beep. This beep means it is the right time to add extra ingredients such as nuts, raisins, etc. You just open the lid, add the ingredients, close the lid again and the kneading process will be continued. Please make sure that raisins and nuts are left to soak beforehand a ...
 • Page 77

  www.domo-elektro.be B3951 Step 5: Close the lid. Step 6: Plug in the appliance. Step 7: Select the program you require, using the ‘menu’ button. Each input is confirmed by a bleeping signal. Step 8: Select the colour of the crust (light, medium or dark) with the ‘crust’ button. Select the weight of your bread with the ‘loaf size’ button. Step 9: Program the time delay function, if so desired. Step 10: Press the ‘start/stop’ button. The colon will start flashing, which indicates the bread maker has started the process. When you have programmed the time delay function, the program will start after the programmed time delay has expired. Program times: Program 700g 900 g 1. Normal 2:53 3:00 2. French 3:40 3:50 3. Whole wheat 3:32 3:40 4. Rapid 2:10* 2:10* 5. Sweet 2:50 2:55 6. Gluten free 2:50 2:55 7. Dough 1:30* 1:30* 8. Cake 1:50* 1:50* 9. Sandwich 2:55 3:00 10. Kneading 0:40* 0:40* 11. Bak ...
 • Page 78

  B3951 If a kneading paddle should get stuck in the bread, try and remove it as gently as you can. If necessary, you can allow the bread to cool down a little more so you can remove the kneading paddle with your hands afterwards. Beware that you only touch the kneading paddle with your hands if it has sufficiently cooled down. We recommend that you wait 15 to 20 minutes before cutting the bread. EXTRA: in case you should not make it home in time, the bread maker will continue to heat the bread for another 60 minutes. This additional time is not included in the program time. Press the ‘start/stop’ button for a few seconds, if you want to interrupt this part of the process. If you leave the bread in the bread maker for more than an hour, it will become moist. Rinse the bread pan immediately with warm water, after you’ve taken out the bread, to make sure the kneading paddles don’t keep stuck to the axle. Do not activate the bread maker, if the appliance hasn’t cooled down or ...
 • Page 79

  www.domo-elektro.be B3951 button to select the weight of your bread. 5. Keep pressing the ‘Time +’ button until you see ‘5:00’ on the display. As, 8 hours will have passed between the time you press the ‘start/stop’ button and the time you want your bread to be ready (in this case 5 pm). 6. Press the ‘start/stop’ button. The colon on your display will start to flash and the bread maker will start the countdown, until it is time for the bread maker to begin the kneading. The bread maker will let the program run entirely, ensuring the bread will be ready at the desired time. HOW TO CLEAN YOUR BREAD MAKER Before cleaning your bread maker, please make sure it’s no longer activated, it has sufficiently cooled down and the plug has been disconnected from the power socket. Make sure the appliance doesn’t get in contact with splashing water or liquids, to reduce the risk of electrical shocks. Read carefully the safety instructions. Never place the parts and accessories ...
 • Page 80

  B3951 HOW TO BAKE A DELICIOUS BREAD: A FEW PRACTICAL SUGGESTIONS 1. Take the bread pan out of the bread maker, before adding the ingredients, to prevent the ingredients from falling on the warm heating elements, which could cause a fire. 2. Please make sure your ingredients are at room temperature and that they are carefully weighed. 3. Add the ingredients in the right order. 4. You should only use fresh ingredients. 5. The yeast needs to be the last ingredient you put in the bread pan. Put the yeast into a little hole in the flour, thus ensuring it does not come in contact with the added salt, sugar, water or milk. Tip: You can verify the freshness of your yeast by submitting it to the following test: dissolve 1 teaspoonful of sugar in half a cup of lukewarm water and subsequently add the yeast to this mixture. If the substance starts bubbling and boiling after a few minutes, you can be sure that you are using fresh yeast. Tip: Approximately 5 to 10 minutes a ...
 • Page 81

  www.domo-elektro.be • • B3951 • freshness of the ingredients Remark: never use larger amounts than specified. The total weight of all the ingredients cannot be higher than 900 g. If too much dough is made, it may rise out of the bread pan and fall on the warm heating element, which could cause a fire. Home-made bread, made with this bread maker, does not contain any preservatives and is therefore perishable. If you wrap the bread in a vacuum package after cooling down, you will be able to keep it for a few days. Of course you can also freeze the bread. PROBLEMS WHICH MIGHT OCCUR Several factors can cause your bread to fail. In the following list you will find a series of problems and possible solutions. THE BREAD HAS CAVED IN If your bread looks caved in, this means the dough you made was too moist. Try adding less water. When you use preserved fruits or vegetables, please make sure they have been soaked and thoroughly dried beforehand. You could also ...
 • Page 82

  B3951 THE BREAD IS TOO DRY Try using less flour or add a tablespoonful of liquid. While your bread maker is kneading fairly heavy dough or when you have programmed longer kneading times, the appliance may occasionally tremble a bit. Therefore you must make sure your bread maker is always positioned on a stable surface, not too near to another object and not too close to the edge of the kitchen sink unit. THE BREAD IS FLAT If you are using grinded flour or wholemeal flour, your bread tends to be somewhat flatter. If your bread does not rise at all, you need to check the yeast. Have you thought of adding the yeast? If the bread has only risen a little bit, the yeast you used may have been too old. Too hot or too cold water also slows the yeast’s activity. Please also verify whether you have not used too much salt. ERROR ON THE DISPLAY • If you see the indication ‘EE1’ appearing on the display after you have pressed the • ‘start/stop’ button, this means that your bread ...
 • Page 83

  www.domo-elektro.be B3951 WHY CAN’T I ADD IMMEDIATELY EXTRA INGREDIENTS TO THE BASIC INGREDIENTS? For the dough or the bread to have the right shape and to rise in the appropriate manner, dried raisins and similar ingredients need to be added at a later stage. Moreover, such ingredients may be damaged in the kneading process. They could also get sticky or get distributed unevenly throughout the dough. CAN I USE FRESH MILK INSTEAD OF WATER? Yes, as long as you do not alter the total quantity of liquid. For example: if the recipe says you need 210 ml of water, you could replace this quantity by 210 ml of milk or, equally, if you need 105 ml of water by 105 ml of milk. The total quantity of liquid has to remain the same. WHY DOESN’T THE APPLIANCE KNEAD THE DOUGH, EVEN IF THE MOTOR IS WORKING? Check if the kneading paddle and the bread pan are well placed. HOW LONG DOES IT TAKE TO BAKE A BREAD? Check the program times for the exact duration. GENERAL REMARKS SOMETIMES ...
 • Page 84

  B3951 YOUR BREAD KEEPS TURNING OUT BAD We recommend that you try and bake one bread on the basis of a ready-made bread mix. These types of mixtures only require that you add some water and butter. If that works and the result is to your liking, this means there is nothing wrong with your bread maker. Please check the freshness of the ingredients used. THE APPLIANCE DOESN’T WORK • Is your bread maker activated and have you plugged it in properly? • The temperaturemay be too high. SOMETIMES SMOKE COMES OUT OF THE HOLES Perhaps you spilled some of the ingredients on the heating element. THE BREAD HAS CAVED IN / THE CENTRE OF THE BREAD IS TOO MOIST • You have left the bread in the bread pan for too long after the baking was finished. • Or you have used too much water or too much yeast. THE TOP OF THE BREAD HAS CRACKED AND HAS A BROWNISH COLOUR You used too much flour, yeast or sugar. THE TOP LAYER OF THE BREAD IS STILL COVERED WITH FLOUR You didn’t use enough water. ...
 • Page 85

  www.domo-elektro.be B3951 PRECAUCIONES IMPORTANTES Este aparato está diseñado para ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados o instruidos inicialmente en la utilización segura del aparato y los posibles peligros. Los niños deben estar siempre bajo supervisión, para asegurar que no juegan con el aparato. El mantenimiento y la limpieza del aparato no pueden efectuarse por niños, a no ser que tengan más de 8 años de edad y sean supervisados. Mantenga el aparato y el cordón eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años. Este aparato está diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico y en entornos similares como: • En la cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares. • En las fincas. • En las habitaciones de hoteles y moteles y o ...
 • Page 86

  B3951 temporizador externo o un mando a distancia separado. El aparato puede calentarse durante el uso. Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato. • Lea todas las instrucciones antes del uso. • Antes de utilizarlo, compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de la electricidad de su casa. • No permita que el cable cuelgue sobre una superficie o el borde de una mesa o encimera. • No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento de la unidad o si están dañados. Lleve el aparato al distribuidor autorizado más cercano centro para la inspección y reparación. • Se requiere supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños. • El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. • Desenchufe la toma de corriente cuando no se usa, para montar o desmontar piezas y antes d ...
 • Page 87

  www.domo-elektro.be • • • • • • • • • • • • B3951 desenchufarlo. No deje que el aparato funcione sin supervisión. No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente. No utilice el aparato en el exterior. Utilice el aparato sólo para el fin para el que se ha fabricado. Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca. Utilice el aparato sólo para uso doméstico. El fabricante no es responsable de los accidentes que resulten del uso incorrecto del aparato, ni del incumplimiento de las normas establecidas en este manual. Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta. No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido. Asegúrese de que los niños no puedan tocar el cable elé ...
 • Page 88

  B3951 • • • • • • • • • • • • • primer uso y guárdelas para futuras consultas. Asegúrese siempre de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada, seca y lisa. No coloque el aparato cerca de objetos que generen calor, como cocinas y hornos eléctricos. No coloque el aparato cerca de materiales inflamables o de encendido automático. Asegúrese de que los orificios del aparato no estén cubiertos. Conecte el aparato a un enchufe toma tierra y compruebe que la tensión es la misma que la de su casa. No doble bruscamente el cable para evitar que se dañe. Para evitar que alguien tropiece con el cable porque es demasiado largo, la máquina viene con un cable más corto. Compruebe el estado del cable. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona cualificada. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Este aparato cumple con las normas generales de seguridad. No coloque objetos sobre el aparat ...
 • Page 89

  www.domo-elektro.be • • • • • • • • • • • • • • • B3951 desenchúfelo antes de agregar o sacar las piezas. No mueva la máquina si contiene ingredientes calientes o líquidos. Evite el contacto con las paletas giratorias de amasado, cuando el aparato está en funcionamiento, para reducir el riesgo de lesiones. Apague el aparato pulsando el botón “Start/Stop” durante unos segundos. A continuación, desenchufe el aparato sin tirar del cable. Apague el aparato y desenchúfelo para proceder a su limpieza. No utilice la máquina para guardar alimentos o utensilios de cocina. No sumerja la máquina en agua u otros líquidos. No utilice la máquina para otro tipo de uso que no sea doméstico. No utilice la máquina para secar alimentos u otros objetos. No utilice la máquina en exteriores. No utilice piezas que no vienen con el producto o que no son recomendadas por el fabricante. El peso total de todos los ingredientes no puede ser superior a 9 ...
 • Page 90

  B3951 PIEZAS 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tapa Mirilla Molde Gancho amasador Panel de control Carcasa Gancho para quitar el gancho amasador 8. Vaso graduado 9. Cuchara de medida 2 3 4 5 9 8 7 6 ANTES DEL PRIMER USO 1. El embalaje debe contener la máquina de pan, el molde, las paletas de amasado, el vaso medidor, la cuchara dosificadora, el manual de instrucciones y el libro de recetas. 2. Limpie la máquina de pan, el molde y las palas de amasado con un paño húmedo. El molde y las palas tienen un recubrimiento antiadherente para evitar que la masa se pegue al fondo. Por lo tanto, nunca se deben limpiar estas piezas con productos de limpieza abrasivos. Utilice un paño húmedo. Retire la película protectora de la pantalla. 3. Cuando se pone en funcionamiento el aparato por primera vez, se escuchará un pitido fuerte y los números “3:00” aparecerán en la pantalla. La unidad está ahora lista para su uso y está automáticamente en e ...
 • Page 91

  www.domo-elektro.be • • • B3951 Nunca use más de 605 g de harina por pan. Nunca use más de 19 g de levadura fresca o 3 cucharaditas de levadura en grano por pan. Nunca use más de 360 ml de agua por pan. HARINA La harina es el componente básico del pan. El peso de la harina varía, dependiendo del tipo de harina utilizada. Por tanto, es absolutamente necesario que usted pese la cantidad adecuada en una balanza. Por favor, asegúrese de comprar una variedad de harinas que sean adecuadas para la preparación del pan. GLUTEN El gluten es un ingrediente natural de la harina y estimula el aumento del pan. LEVADURA La levadura es un microorganismo que se encuentra en varios alimentos vegetales. La levadura convierte los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Esta capacidad es ideal para que el pan suba y para que sea más ligero y fácil de digerir. Recomendamos el uso de levadura seca para esta máquina. Esta levadura (en polvo) es más fácil de trabajar y se cons ...
 • Page 92

  B3951 activará la levadura y el agua caliente lograría el resultado opuesto. LECHE La leche determina en gran medida el colour del pan (el marrón de la corteza, y lo cremoso del interior), mejora el sabor del pan en general y aumenta su valor nutricional. Si decide usar leche fresca, no se olvide de reducir la cantidad de agua, con el fin de mantener el nivel adecuado de humedad. Cuidado: No utilice leche fresca si usted va a elegir el programa de cocción con la función de retardo de tiempo, la leche puede pasarse y dar un sabor amargo. OTROS INGREDIENTES En algunos libros de cocina que usted pueda encontrar, se requiere el uso de hierbas, frutos secos, pasas, frutas o verduras. Utilice siempre ingredientes frescos. Si desea utilizar nueces, pipas de girasol, frutos secos o ingredientes similares, se recomienda que se empapen en agua y se sequen antes de añadirlos a la masa. Asegúrese siempre de que estos ingredientes no sean demasiado grandes, ya que pueden dañar la ca ...
 • Page 93

  www.domo-elektro.be 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B3951 Quick Sweet Gluten free Dough Cake Sandwich Kneading Bake Botón ‘Colour’ Utilice este botón para determinar si desea una corteza suave, media u oscura. Para recetas de prueba, le recomendamos que elija el colour de la corteza media. Botón “tamaño” Utilice este botón para seleccionar el peso del pan, ya sea 700 o 900 gr. Esta opción no se puede utilizar con los programas rápido, masa, mermelada, pastel y hornear. Tenga en cuenta que la suma de los ingredientes que figuran en la receta es el peso del pan que está a punto de hacer. Botón de “Start / Stop” Este botón le permite iniciar y detener el programa. Si ha seleccionado accidentalmente el programa equivocado, puede cambiar la selección pulsando el botón durante unos segundos, después de lo cual se puede volver a programar el aparato, seleccionando el tipo de cocción correcto. Inicio: iniciar un programa. Pulse este botón hasta que oiga ...
 • Page 94

  B3951 Función de mantener caliente Cuando termina el programa, la unidad mantendrá automáticamente el pan caliente 1 hora. Si quiere sacar el pan de la máquina, ponga primero el programa “Stop” (parada) pulsando la tecla “Stop” durante 3 segundos. Con el programa “Dough” (pasta) no se puede utilizar esta función de mantener caliente. Ventana de visualización Usted puede seguir el proceso de cocción a través de la ventana de visualización. PROGRAMAS Seleccione el programa deseado pulsando el botón “Menú”. El número de programa correspondiente aparece en la pantalla. El tiempo de cocción depende de las combinaciones de programa seleccionadas. Ver más información sobre los “tiempos de programa” en el diagrama que se muestra a continuación: Programa 1: Básico (Basic): Este es el programa más utilizado para hacer un pan blanco normal. Programa 2: Francés (French): Con este programa el tiempo para amasar y subir el pan será más largo que el del primer programa. Esto cre ...
 • Page 95

  www.domo-elektro.be B3951 Programa 11: Bake: Para la masa ya preparada con antelación. Este programa sólo se puede utilizar para la etapa final del proceso de horneado. El programa 11 también le permite recalentar el pan que ya ha sido horneado. Presione durante 3 segundos el botón “Start/Stop” hasta que oiga un pitido, para terminar el programa antes. Durante el proceso de amasado de los programas Básico, Francés, Integral, Rápido, Dulce, Sin gluten, Cake, Sandwich se oirá un pitido. Este pitido significa que es el momento adecuado para añadir ingredientes, tales como nueces, pasas, etc. Tiene que abrir la tapa, agregar los ingredientes y cerrar la tapa de nuevo para que continúe el proceso de amasado. Asegúrese de dejar en remojo las pasas y las nueces y posteriormente secarlas con un paño o papel de cocina. Estos ingredientes no deben ser demasiado grandes o demasiado duros, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente del molde. Si ha ajustado el tiempo de r ...
 • Page 96

  B3951 Seleccione el peso del pan con el botón “tamaño del pan”. Paso 9: Programa para la función de retardo de tiempo, si así lo desea. Paso 10: Presione el botón “Start/Stop”. Los dos puntos comienzan a parpadear, lo que indica que la máquina ha iniciado el proceso. Cuando haya programado la función de retardo de tiempo, el programa se iniciará después que el retardo de tiempo programado haya expirado. Tiempos del programa: Programa 700 g 900 g 1. Normal 2:53 3:00 2. Francés 3:40 3:50 3. Integral 3:32 3:40 4. Rápido 2:10* 2:10* 5. Dulce 2:50 2:55 6. Sin Gluten 2:50 2:55 7. Masa 1:30* 1:30* 8. Cake 1:50* 1:50* 9. Sandwich 2:55 3:00 10. Amasadura 0:40* 0:40* 11. Hornear 1:30* 1:30* * Estos programas no permiten elegir el peso del pan. El tiempo en la pantalla se indica en horas y minutos. Ejemplo: Programa 1, básico, haciendo un pan de 700 g, dura 3 horas 53 minutos. El pan más grande ...
 • Page 97

  www.domo-elektro.be B3951 hora, se quedará húmedo. Enjuague el molde inmediatamente con agua tibia después de haber sacado el pan, para que la pala de amasado no se peguen al eje. Quite el gancho amasador antes de hornear Puede quitar la pala después del último amasado. 1. Pulse brevemente el botón para interrumpir el proceso de cocción o desenchufe la máquina. 2. Abra la tapa y extraiga el molde. Saque la masa con las manos juntas y quite las palas. 3. Coloque la masa de nuevo en el molde y cierre la tapa. 4. Enchufe de nuevo y pulse el botón “Start/Stop”. La máquina continuará con el programa. CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE RETARDO DE TIEMPO Si desea utilizar la función de retardo de tiempo debe programarlo antes de pulsar el botón “Start/Stop”. Importante: Nunca use la función de retardo de tiempo con ingredientes perecederos. Lleve a cabo los primeros 8 pasos que se describen en el capítulo “Instrucciones de uso”. A continuación, pulse el botón “Time +” par ...
 • Page 98

  B3951 Exterior, tapa, máquina para hacer pan Quite todas los restos de la máquina con un paño húmedo o una esponja. También limpie el exterior del aparato y la tapa con un paño húmedo o una esponja. Asegúrese de que el interior está totalmente seco. Molde, palas de amasado Saque el molde antes de empezar la limpieza. Limpie el exterior del molde con un paño húmedo. Puede limpiar el molde y la pala de amasado con agua tibia. Nunca use productos de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar la capa antiadherente del molde. Debido a la humedad y el vapor al que están expuestos, tanto el molde como la pala, pueden parecer diferentes después de un tiempo, pero esto no afecta para nada a la calidad y la funcionalidad del aparato. Importante Tenga cuidado al limpiar el elemento del motor. Nunca sumerja la máquina en agua u otros líquidos. En caso de que una pala se quede atascada, deje que el molde se enfríe completamente. A continuación, vierta suavemente un poco de agua cali ...
 • Page 99

  www.domo-elektro.be B3951 Tenga cuidado y asegúrese de que la pala de amasar se mantiene en acción. • Si la masa se pega un poco a los dedos, esto indica que la masa estará bien. • Si la masa no obstante se adhiere al molde, entonces es probable que esté demasiado húmeda. Si la masa no se pega a los dedos del todo, entonces está demasiado seca. La sal detiene el efecto de la levadura y el azúcar hace exactamente lo contrario. Si no puede usar azúcar o sal por razones dietéticas, no añada tampoco el otro ingrediente. El pan no contendrá ni azúcar ni sal. • • • • • Si quieres empezar a hornear otro pan de inmediato, primero tendría que permitir que la máquina se enfríe durante 10 a 20 minutos. Los distintos tipos de pan tendrán diferentes estructuras y tamaños, debido a la diferente naturaleza de los ingredientes utilizados. Estas diferencias son completamente normales y no tiene que preocuparse. Para algunas recetas, es posible que tenga que ajustar ...
 • Page 100

  B3951 La masa ha aumentado hasta el punto de que ya no podía más. En este caso, trate de añadir un poco menos de levadura, (1 ó 2 gramos). EL CENTRO DEL PAN NO SE HA HORNEADO SUFICIENTE • Esto puede ser debido al tipo de harina que ha utilizado, a menudo hay variedades demasiado pesadas, tales como la harina de centeno o la harina integral. Trate de programar un proceso de amasado adicional cuando se utiliza este tipo de harina. Tan pronto como la máquina haya terminado el primer proceso de amasado, pulse “Stop”. A continuación, reprograme la máquina y pulse “Start / Stop”. El aparato comienza a amasar de nuevo; la masa ya ha absorbido una mayor cantidad de aire. • También puede intentar seleccionar el colour de la corteza oscura, porque esto aumenta ligeramente la temperatura de cocción. EL PAN HA SUBIDO DEMASIADO • Si el pan sube más de lo que debería es que tiene demasiada levadura. Compruebe el tipo de levadura y que se haya utilizado la cantidad correcta. • El ...
 • Page 101

  www.domo-elektro.be • • • B3951 Si aparece la indicación “EE1” en la pantalla después de haber pulsado el botón “Start / stop”, significa que la máquina no se ha enfriado lo suficiente todavía. Detenga el programa y desenchufe la máquina. Es necesario que el aparato se enfríe durante 10 a 20 minutos, con la tapa abierta. Si el error “EE2” aparece en la pantalla, después de haber pulsado el botón “Start/ Stop”, significa que la máquina está demasiado fría. Colóquela en algún lugar más cálido. Si el error “EE3” ó “EE4” aparece en la pantalla después de haber pulsado el botón “Stop/Start”, debe llevar la máquina al Servicio Técnico oficial. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ¿POR QUÉ LA ALTURA DEL PAN ES DIFERENTE EN CADA OCASIÓN? La forma y la altura del pan dependen de la temperatura ambiente, la calidad y la cantidad de los ingredientes utilizados. ¿POR QUÉ NO CRECE EL PAN? Se ha olvidado de añadir la levadura o ha agregado una cantidad insuficiente, o la levad ...
 • Page 102

  B3951 OBSERVACIONES GENERALES A VECES LA CORTEZA TIENE UN Colour CLARO, A VECES MÁS OSCURO Puede ajustar el colour de la corteza utilizando el botón de “colour”. ¿POR QUÉ EL PAN HA SUBIDO HASTA LA TAPA? Ha utilizado demasiado azúcar o demasiada levadura o ambos. Esto ha causado una mayor cantidad de burbujas de gas dentro del pan. AL HACER TIPOS MÁS PESADOS DE PAN, EL APARATO PARECE AMASAR MÁS LENTO Esto es perfectamente normal y de ninguna forma daña la máquina. Sin embargo, le recomendamos que usted agregue una cucharada de líquido al hornear pan pesado. ANTES DE LLEVAR LA MÁQUINA A REPARAR EL PAN SIGUE SALIENDO MAL Le recomendamos que trate de hornear un pan con la mezcla preparada. Este tipo de mezclas sólo requieren que agregue un poco de agua y mantequilla. Si funciona y el resultado es de su agrado, esto significa que la máquina está bien. Consulte también la frescura de los ingredientes utilizados. EL APARATO NO FUNCIONA Compruebe que la máquina esté bie ...
 • Page 103

  www.domo-elektro.be • B3951 Ha utilizado harina o levadura que está pasada. EL PAN NO ESTÁ BIEN COCINADO • Quizás presionó accidentalmente el botón “Start/Stop” después de activar la máquina. • Dejó la tapa abierta durante el proceso de cocción. EL PAN ESTÁ DEMASIADO HECHO • Ha utilizado demasiado azúcar. • Ha seleccionado el colour de la corteza “oscuro”. EL PAN ESTÁ DEFORMADO • No utilizó suficiente harina. • No utilizó suficiente agua. 103 ...
 • Page 104

  B3951 DŮLEŽITÉ Přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější nahlédnutí a radu. Tento přístroj byl vyroben pouze pro využití v domácnosti a smí být používán výhradně podle pokynů uvedených níže. Tento přístroj nesmí být samostatně obsluhován osobami s mentální nebo motorickou poruchou a také lidmi bez základních zkušeností pro obsluhu. Obsluhu je nutno řádně proškolit, seznámit ji s možnými riziky nebo nechat pracovat pod dozorem. Zvláště dětem není dovoleno si s přístrojem hrát nebo jej samostatně obsluhovat. Údržbu a čištění přístroje nesmí provádět děti mladší 8 let. Přístroj nesmí být používán po extrémně dlouhou dobu jako profesionální přístroje. Je určen zvláště do kuchyněk pracovních kolektivů, kanceláří, hotelových pokojů nebo podobných zařízení pro nárazové použití. Pozor: Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým ovládáním. Přístroj může být během používání horký. Dbejte na to, aby se přívo ...
 • Page 105

  www.domo-elektro.be B3951 • Před prvním použitím si pozorně přečtěte všechny instrukce. • Předtím, než přístroj připojíte k elektrické síti, se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí Vaší elektrické sítě. • Nedovolte, aby se elektrický kabel dotýkal horkých ploch a aby nebyl ohnutý přes ostré hrany stolů, nebo pracovních pultů. • Přístroj nepoužívejte pokud má poškozený přívodní kabel, zástrčku, nebo je přístroj sám jinak poškozený, pokud netěsní, nebo Vám upadl na zem. Nechte přístroj vždy zkontrolovat v odborném servisu, nebo proškoleným opravářem, abyste předešli riziku zranění elektrickým proudem a jiným zraněním. • Zvýšené opatrnosti dbejte, pokud jsou v blízkosti přístroje děti. • Používejte pouze originální příslušenství dodané výrobcem. Použití jiného příslušenství Vám může způsobit vážné zranění. • Když přístroj nepoužíváte, nebo jej chcete čistit, vždy jej odpojte od elektrické sítě. Přístroj nejdříve uveďte do vypnutého sta ...
 • Page 106

  B3951 • Veškeré opravy přístroje smí provádět pouze autorizovaný servis, nebo výrobce. • Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nesmíte nikdy potápět kabel, síťovou zástrčku nebo samotný přístroj do vody nebo jiných tekutin. Pokud k tomu dojde a přístroj Vám spadne do vody, nebo jiné tekutiny, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a nechte jej zkontrolovat odborným servisem. • Ujistěte se, že si s přístrojem nemohou hrát děti a dbejte na to, aby se přístroje nedotýkaly. • Před prvním použitím z přístroje odstraňte veškeré obalové materiály a reklamní samolepky. • Přístroj vždy umisťujte na teplu odolné, suché, rovné a stabilní místo. • Neumisťujte přístroj v blízkosti zapnutého plynového sporáku, nebo elektrické trouby, ani do elektrické trouby, nebo do blízkosti jiného horkého přístroje, či na něj. • Neumisťujte přístroj v blízkosti vznětlivých a hořlavých látek, výbušnin, či vznětlivých plynů. • Vždy se ujistěte, že přístroj nemá zakryté větrací o ...
 • Page 107

  www.domo-elektro.be • • • • • • • • • B3951 kuchyňské rukavice. Než budete s pekárnou manipulovat, ujistěte se, že je již dostatečně vychladlá a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Pokud pekárna obsahuje horké ingredience, nebo tekutiny, nepřemisťujte ji. Vyhněte se kontaktu s pohybujícími se hnětacími háky, mohly by Vás zranit. Nepoužívejte pekárnu jako úložiště pro potraviny, nebo kuchyňské náčiní a jiné. Nečistěte přístroj houbičkou na nádobí. Malé části houbičky by se mohli dostat k elektrickým částem přístroje a způsobit Vám úraz elektrickým proudem, nebo zkrat. Nepoužívejte pekárnu k sušení potravin, nebo jiných objektů. Maximální množství všech surovin nesmí být větší, než 900g. Nikdy nepoužívejte více než 605 g mouky na jeden chléb. Nikdy nedávejte více než 19 g čerstvých kvasnic, nebo 3 čajových lžiček kvasnic sušených. 107 ...
 • Page 108

  B3951 POPIS PŘÍSTROJE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Víko Průhledové okénko Pečící nádoba Hnětací hák Ovládací panel Vnější plášť přístroje Hák pro vytahování hnětače z chleba 8. Pohárek s odměrkou 9. Lžícová odměrka 2 3 4 5 9 8 7 6 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 1. V obalu najdete pekárnu na chleb, pečící nádobu, hnětač, pohár s odměrkou, dvojitou lžícovou odměrku a návod k použití. 2. Všechny části přístroje očistěte navlhčeným hadříkem – zejména části, které přijdou do styku s potravinami. Pečící nádoba a hnětací hák jsou opatřeny nepřilnavým povrchem. Nikdy tyto plochy nečistěte hrubými nástroji a agresivními čistícími prostředky. Tyto plochy můžete čistit pouze papírovou kuchyňskou utěrkou, nebo jemným navlhčeným hadříkem. Pokud jste tak ještě neučinili, odstraňte ochranou fólii z displeje. 3. Při prvním zapnutí přístroje uslyšíte hlasitý zvukový signál a na displeji se ukáže „3:00“ a přístroj je nyní připraven k použití. 4. Je n ...
 • Page 109

  www.domo-elektro.be • • B3951 Droždí: 19 g čerstvého, nebo 3 sušeného max. Voda: 360 ml max. MOUKA Mouka je základní součást chleba. Váha mouky se liší druh od druhu. Proto je absolutně nutné její množství správně odvážit. Při nákupu mouky si všimněte i textu na obalu. Musí tam stát, že mouka je mimo jiné vhodná na pečení chleba. LEPEK Lepek se nachází přirozeně téměř v každé mouce a podporuje kynutí chleba. V tzv. chlebové mouce je lepku však nejvíce. DROŽDÍ Droždí je mikroorganismus, který roste na různých rostlinných potravinách. Má schopnost přeměnit cukr v alkohol a v kysličník uhličitý, přičemž velmi rychle nabývá. Je to ideální, aby mohlo těsto vykynout a bylo lépe stravitelné. Doporučujeme používat sušené droždí. Zpracování tohoto (zrnovitého) droždí je jednodušší, a také je trvanlivější než droždí čerstvé a vykazuje stálejší výsledky.. SŮL Sůl nezabezpečuje pouze určitou chuť chleba, nýbrž reguluje také aktivitu droždí, zpevňuje těsto a zabraňuje ...
 • Page 110

  B3951 Pozor: Nepoužívejte čerstvé mléko, pokud chcete pečení spustit s odloženým startem. Mléko by mohlo zkysnout. OSTATNÍ PŘÍSADY V kuchařských knihách můžete najít recepty, které vyžadují koření, ořechy, rozinky, ovoce nebo zeleninu aj. Používejte vždy čerstvé přísady. Když používáte ořechy, slunečnicová semínka, sušené ovoce apod., nechte je předem namočené ve vodě, aby změkly, dobře osušené lehce pokropte a teprve pak je přidejte do těsta. Dávejte pozor, aby tyto ingredience nebyly příliš velké a ostré, aby nepoškodily ochrannou vrstvu formy. OVLÁDACÍ PANEL 1. 2. 3. 4. 5. Start/stop Nastavení času +: přidání času Barva: výběr stupně opečení kůrky Velikost chleba (hmotnost) Menu: výběr programu 5 3 4 2 1 Tlačítko „Menu“ Toto tlačítko použijte, když chcete zvolit správný pečící program. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, uslyšíte signál a číslo programu se na displeji změní. Dle vybraného programu se bude také měnit přednastaven ...
 • Page 111

  www.domo-elektro.be B3951 „Colour“ – tlačítko Toto tlačítko použijte, když chcete udat, jestli byste chtěli světlou, střední nebo tmavou kůrku. Na displeji se bude přesouvat šipka ukazující na právě nastavený typ kůrky. Když zkoušíte nějaký recept poprvé, doporučujeme vám, abyste si vybrali barvu kůrky střední. „Loaf size “ – tlačítko Toto tlačítko použijte,když chcete udat váhu chleba, který máte v úmyslu upéci. Můžete volit v rozmezí 700 g a 900 g. Mějte na paměti, že celkové množství přísad uvedených v receptu je váha chleba, který chcete upéci. „Start/ stop“ – tlačítko Tímto tlačítkem zahájíte nebo ukončíte zvolený program. Pokud jste omylem vybrali špatný program, můžete jej změnit tak, že stisknete a na pár sekund podržíte toto tlačítko. Tím zrušíte veškerá nastavení a můžete pekárnu nastavit znovu. Start: Když chcete zahájit program, stiskněte tlačítko, uslyšíte signál. Dvojtečka mezi časy na displeji bude blikat, přístroj bude odečítat čas a zvolený program ...
 • Page 112

  B3951 Program 1 – základní: Nejvíce používaný program pro pečení klasického chleba. Program 2 – francouzský: Doba hnětení a kynutí je delší než u základního programu. Výsledkem je křupavější kůrka a světlejší struktura. Program 3 – celozrnný: Nejvhodnější program pro pečení tmavého chleba, jako je chléb celozrnný nebo vícezrnný. Chléb může být o něco menší než bílý chléb, protože mouka je těžší. S tímto programem se nedoporučuje používat odložený start – výsledky pečení by mohly být výrazně horší. Program 4 – rychlý: Pro hnětení, kynutí a pečení chleba s jedlou sodou nebo pečícím práškem. Výsledkem je obvykle menší chléb s hustší strukturou. Program 5 – sladký: Program je určen k pečení všech druhů sladkých těst. Program 6 – bezlepkové pečení: Program vhodný pro přípravu bezlepkového chleba. Program 7 – těsto: Pokud chcete nechat těsto jen uhnětat a vykynout. Program 8 – koláč: Pomocí tohoto programu můžete upéci chleba, který je připraven např. s práškem do pečiva.Tím ...
 • Page 113

  www.domo-elektro.be B3951 POUŽITÍ PŘÍSTROJE 1. Mírným pootočením doprava a tažením nahoru vyjměte z pekárny pečící nádobu. 2. Nasaďte hnětač (přiložený) na osu ve středu formy. Hnětač musí být nasazen správným a pečlivým způsobem, aby všechny přísady byly dostatečně promíchány a uhněteny. 3. Vložte všechny přísady do formy následujícím způsobem a v tomto pořadí: 1. voda / mléko 2. máslo / olej 3. eventuelně vejce 4. mouka 5. cukr (nasypte cukr na jednu stranu) 6. sůl (sůl nasypte na opačnou stranu) 7. droždí ( droždí vložte do důlku uprostřed) Pozor! Droždí nesmí přijít do styku s vodou, cukrem a solí. Mohlo by se stát, že voda droždí zaktivizuje, dříve než se přísady dostatečně promísí a prohnětou. 4. Odstraňte všechny zbytky přísad z vnější strany formy. Vložte formu opět do přístroje seshora na ni zatlačte a pootočte. 5. Uzavřete víko. 6. Dejte zástrčku do zásuvky 7. Nastavte tlačítkem „menu“ správný program. 8. Tlačítkem „colour“ můžete na ...
 • Page 114

  B3951 Doba, která je uvedena na displeji, je udána v hodinách a minutách. Příklad: program 1, normální, 900 gramů, doba 2 hodiny 53 zápis. Když je chléb hotový, zazní několik signálů. Stiskněte STOP a několik sekund nepouštějte. Přístroj znovu signalizuje, aby potvrdil, že je program zastaven. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a otevřete víko přístroje. Vytáhněte formu ven pomocí rukavic. Chléb nechte ochladit ve formě asi 10 – 15 minut, pak formu obraťte a vyklopte chléb z formy. Nikdy nepokládejte chléb ani formu na vnější stranu přístroje nebo přímo na plastikový ubrus. Když se chléb hned neuvolní, otáčejte osou na spodní straně formy, dokud se chléb neuvolní Když chléb vyndáte z přístroje a hnětač zůstane v chlebu, pozorně ho vyndejte z chleba ven. Nebo nechte chleba ještě vychladit na roštu, takže pak můžete hnětač vytáhnout rukama. Dávejte pozor, aby byl hnětač dobře vychlazený. Je doporučeno krájet chléb teprve po 15 – 20 minutách. EXTRA: Pokud například někdy nejste ...
 • Page 115

  www.domo-elektro.be B3951 Pečící forma a hnětací hák Formu a hnětač je možné mýt teplou vodou a vlhkým jemným hadříkem. Dávejte pozor, abyste nepoškodili ochrannou vrstvu. Když se vám nepodaří vyndat hnětač z formy ven, musíte nechat formu úplně vychladnout.Pak nalijte trochu teplé vody do formy tak, aby hnětač byl pod vodou. Voda pomůže tomu, že přilepené části se uvolní a hnětač půjde dobře vyjmout. Nepoužívejte žádné čistící prostředky nebo kartáče, protože by mohly poškodit ochrannou vrstvu formy. Pečící forma není vhodná do myčky nádobí. Důležité Při čištění topného tělesa dbejte zvýšené opatrnosti. Než pekárnu uskladníte, ujistěte se, že je úplně vychladlá a vyschlá. NĚKOLIK TIPŮ K PŘÍPRAVĚ ZNAMENITÉHO CHLEBA Vždy všechny přísady přesně odvažte a dbejte na to, aby měly pokojovou teplotu. Přísady přidávejte ve správném pořadí. Všechny přísady musí být čerstvé. Droždí dávejte do formy jako poslední. Udělejte v mouce malý důlek. Nesmí přijít do styku se sol ...
 • Page 116

  B3951 • Kvalita a specifická hmotnost mouky • Teplotní rozdíly okolí • Čerstvost přísad Chléb, který pečete sami, neobsahuje žádné konzervační prostředky, a je proto také omezeně trvanlivý. Když chléb neprodyšně zabalíte a pak ho necháte dobře vychladnout, můžete ho několik dní kvalitně uchovat. Můžete ho samozřejmě také nechat zmrazit a spotřebovat ho později. PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU NASTAT Existují různé faktory, které mohou způsobit, že se chléb nepovede. Uvádíme zde několik příkladů a jejich eventuální odstranění: CHLÉB SE PROPADL Když se chléb na všech stranách sesunul, znamená to, že těsto bylo příliš vlhké. Zkuste přidat o něco méně vody. Když používáte konzervované ovoce nebo zeleninu, nechte je nejprve dobře okapat a otřete je do sucha. Jsou delší dobu nasáklé, čímž mají v sobě přebytečnou vlhkost. Můžete také zkusit použít lehčí druh mouky. Může také dojít k silnému vykynutí, těsto vykynulo tak silně, že už to nemohlo zvládnout. Přidejte o něco méně dr ...
 • Page 117

  www.domo-elektro.be B3951 stole vibrovat. Postarejte se o to, aby stál na rovné a stabilní podložce, ne příliš blízko k ostatním předmětům a také ne blízko u okraje stolu. PLACATÝ CHLÉB Pokud použijete ve mlýně umletou mouku nebo mouku celozrnnou, může být chléb plochý. Když chléb nevykyne, je třeba zkontrolovat droždí. Nezapomněli jste přidat droždí? Pokud chléb vykynul jen lehce, mohlo se stát, že droždí bylo staré. Moc studená nebo teplá voda také zabraňuje aktivizaci droždí. Přezkoušejte také dávku použité soli. Ujistěte se, že jste nepoužili příliš mnoho soli. HLÁŠENÍ CHYBY NA DISPLEJI • • • Pokud vidíte po stisku tlačítka „start/stop“ na displeji nápis „EE1“, znamená to, že pekárna je stále ještě příliš horká po posledním pečení. Ukončete program a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Nechejte pekárnu vychladit dalších 10 až 20 minut s otevřeným víkem. Pokud se na displeji ukáže chyba „EE2“ znamená to, že pekárna je příliš studená. Nechejte te ...
 • Page 118

  B3951 nefunguje také v rámci programu „těsto“. SMÍM POUŽÍT ČERSTVÉ MLÉKO MÍSTO VODY? Ano, můžete, ale nesmíte přesáhnout celkové množství tekutin. PROČ PEKÁRNA NEHNĚTE I KDY MOTOR PRACUJE? Zkontrolujte usazení nádoby i hnětacího háku v ní. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY KŮRKA JE NĚKDY SVĚTLEJŠÍ, NĚKDY TMAVŠÍ To můžete změnit sami pomocí tlačítka „colour“. Některé mouky mají pomalejší dobu ztmavnutí a některé tmavnou rychleji. PROČ CHLÉB VYKYNUL DO ÚROVNĚ VÍKA? Použili jste příliš mnoho droždí nebo cukru, čímž vznikly v chlebu bubliny a chléb moc vykynul. Také větší množství vody má za následek výraznější kynutí. PROČ SE NESMÍ VYROBIT CHLÉB NA ZÁKLADĚ OVOCE POMOCÍ RYCHLÉHO PROGRAMU? Doba kynutí je v tomto programu zkrácena, a když přidáte více přísad, je rovněž ovlivněna doba pečení, takže nebude dosaženo pěkného výsledného produktu, pokud použijete takové recepty v rámci tohoto programu. Při výrobě těžšího chleba hněte pícka pomaleji. Při použití takových receptů je to zce ...
 • Page 119

  www.domo-elektro.be B3951 Bylo použito moc vody nebo droždí. HORNÍ STRANA CHLEBA JE PRASKLÁ A TMAVÁ Příliš mnoho mouky, droždí nebo cukru. NA VRCHNÍ ČÁSTI CHLEBA JE JEŠTĚ MOUKA Nedostatek vody. PŘÍLIŠ MALÝ CHLÉB Málo mouky, droždí, cukru nebo vody. Použití celozrnného chleba nebo mouky, které obsahují chemické droždí (prášek do pečiva). Použití špatného typu droždí. Použití mouky nebo droždí, které už nejsou čerstvé. CHLÉB NENÍ DOSTATEČNĚ PEČENÝ Stop-tlačítko bylo stisknuto po zapnutí přístroje. Víko bylo otevřeno během pečení. CHLÉB JE PŘÍLIŠ TVRDÝ Mnoho cukru. Zabarvení kůrky je nastaveno na tmavou barvu. CHLÉB MÁ ŠPATNÝ TVAR Málo mouky. Málo vody. Pečící formy a hnětací háky jsou považovány za spotřební materiál a musí se po určité době, závislé na intenzitě používání, vyměnit. Odřený vnitřní povrch se proto nepovažuje za příčinu reklamace. Nesmí se samozřejmě loupat, nebo jinak znemožňovat řádné používání pekárny. 119 ...
 • Page 120

  BESTEL de originele Domo-accessoires en -onderdelen online via: Webshop COMMANDEZ d’authentiques accessoires et pièces Domo en ligne sur: BESTELLEN SIE die Domo Original-Zubehör und -Ersatzteile online über: ORDER the original Domo accessories and parts online at: webshop.domo-elektro.be of scan hier: ou scannez ici: oder hier scannen: or scan here: LINEA 2000 - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Domo B3951 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Domo B3951 in the language / languages: German, English, French, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,81 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info