648521
1
Zoom out
Zoom in
M45
Acculader
Voor loodzwavelzuuraccu’s 1,2-120Ah
Handleiding en gids
om professioneel accu’s te laden
Voor start- en tractie-accu’s
NL
INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van een nieuwe professionele, primair geschakelde M45 ac-
culader met pulsonderhoud. De M45 maakt deel uit van het assortiment professionele laders
van CTEK SWEDEN AB. Hij is voorzien van de meest geavanceerde technologie op het gebied
van acculaders. Een M45 zal de levensduur van uw accu maximaal verlengen. Lees deze
handleiding en volg de instructies zorgvuldig op voordat u uw lader in gebruik neemt.
VEILIGHEID
Deze lader is ontworpen voor het laden van loodaccu’s van 1,2 tot 120Ah. Gebruik hem niet
voor andere doeleinden.
Draag een veiligheidsbril en wend uw gezicht af van de accu wanneer u deze aansluit of
losneemt.
Accuzuur is corrosief. Spoel zuur dat in contact komt met huid of ogen onmiddellijk af met
water en raadpleeg een arts.
Zorg ervoor dat de draden niet klem komen te zitten of in aanraking met hete oppervlakken
of scherpe randen komen.
Wanneer de accu wordt opgeladen, kan hij explosieve gassen uitstoten. Vermijd daarom
vlammen en vonken dichtbij de accu.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
Zorg ervoor dat de lader niet afgedekt wordt.
Zorg ervoor dat de netstekker niet wordt blootgesteld aan water.
Laad nooit een bevroren accu op.
Laad nooit een beschadigde accu op.
Plaats de lader tijdens het opladen niet op de accu.
De aansluiting op het net moet voldoen aan de landelijke voorschriften voor sterkstroom.
Controleer voor gebruik de draden van de lader. Kijk of er barstjes in draden of buigbeveili-
ging zijn ontstaan. Een lader met beschadigde draden mag niet worden gebruikt.
Controleer altijd of de lader is overgeschakeld op druppellading voordat u deze zonder
toezicht en gedurende lange tijd aangesloten laat. Als de lader niet binnen 72 uur is
overgeschakeld op druppellading, wijst dat op een defect. De lader moet dan handmatig
worden losgekoppeld.
Accu’s hebben altijd een beperkte levensduur. Een defect aan de accu tijdens het laden
wordt normaal gesproken verwerkt door de geavanceerde sturing van de lader, maar bij een
accu kunnen ook ongebruikelijke defecten optreden. Laat een lader nooit gedurende langere
perioden zonder toezicht.
Montage is alleen toegestaan op een vlakke ondergrond.
Deze uitrusting mag niet worden gebruikt door kinderen of personen die deze handleiding
niet kunnen lezen en begrijpen, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die er garant
voor staat dat zij op veilige wijze met de acculader kunnen omgaan. Bewaar en gebruik de
acculader buiten bereik van kinderen en let erop dat kinderen niet met de acculader spelen.
ACCUTYPES EN INSTELLINGEN
U kunt de M45 makkelijk instellen voor verschillende types loodzwavelzuuraccu’s van 12V:
open accu’s, MF, AGM en de meeste GEL-accu’s.
De volgende aanbevelingen zijn niet meer dan richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van
de accu voor verdere instructies.
U kunt de instellingen regelen door op de “MODE”-knop te drukken en zo stap voor stap alle
instellingen te doorlopen tot u de gewenste instelling bereikt. Laat dan de knop los.
Mode 14.4V/0.8A instelling
Deze instelling is gebruikelijk voor <14Ah ac cu’s.
Mode 14.4V/3.6A instelling
Normale instelling voor natte accu’s, MF en de meeste GEL
accu’s.
Mode 14.7V/3.6A instelling
Deze instelling wordt aanbevolen voor het laden van accu's bij
temperaturen van minder dan +5°C. Hij wordt ook aanbevolen
voor veel AGM-accu's. Deze instelling wordt niet aangeraden
voor druppelladen als de temperatuur bij tijd en wijlen hoger
is dan +5°C. Dan wordt normaliter de stand 14.4V/3,6A
aangeraden.
OPLADEN
De lader aansluiten op een accu die in een voertuig is gemonteerd:
1. Het wandcontact moet zijn losgenomen bij het aansluiten of loskoppelen van de accudraden.
2. Stel vast welke pool geaard is (aangesloten op het chassis). Normaliter is de aarding
aangesloten op de negatieve aansluitklem.
3. Opladen van een negatief geaarde accu: Verbind de rode draad met de positieve pool van
de accu en de zwarte draad met het chassis van het voertuig. Zorg ervoor dat de zwarte draad
niet te dicht bij een brandstofslang of de accu is aangesloten.
4. Opladen van een positief geaarde accu: Verbind de zwarte draad met de negatieve pool van
de accu en de rode draad met het chassis van het voertuig. Zorg ervoor dat de rode draad niet
te dicht bij een brandstofslang of de accu is aangesloten.
De lader aansluiten op een accu die niet in een voertuig is gemonteerd:
1. Het wandcontact moet zijn losgenomen bij het aansluiten of loskoppelen van de accudraden.
2. Verbind de rode draad met de positieve pool van de accu en de zwarte draad met de
negatieve pool.
Aansluiting via de bijgeleverde draad met ringkabelschoenen:
Zorg ervoor dat de draden niet klem komen te zitten of in aanraking met hete oppervlakken of
scherpe randen komen. Wanneer de draad wordt verbonden met de accu mag deze niet op
de lader zijn aangesloten. Sluit de ringkabelschoenen aan op de polen van de accu, de rode
draad op de positieve pool van de accu en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu.
Daarna kan het snelcontact ineengezet worden.
Bescherming tegen omgekeerde polariteit
Als de accudraden verkeerd zijn aangesloten, zal de beveiliging tegen omgekeerde polariteit
ervoor zorgen dat noch de lader, noch de accu schade oplopen. Het rode waarschuwingslamp-
je (0) gaat branden.
Beginnen met opladen
1. Stel de juiste stroom en spanning in door op de "Mode-knop" te drukken totdat het lampje
bij de juiste instelling gaat branden. Hoe u de instelling voor uw accu kiest staat beschreven bij
"ACCUTYPES EN INSTELLINGEN".
2. Wanneer u zeker bent dat de accudraden correct zijn aangesloten, steek dan de stekker van
de stroomdraad in het stopcontact om te beginnen met opladen. Als de accudraden van de
accu verkeerd zijn aangesloten, zal de polariteitsomschakelaar ervoor zorgen dat de accu en
de acculader niet beschadigd raken. Het foutlampje
zal oplichten. In dit geval moet u vanaf
het begin herbeginnen.
3. Het laadlampje
duidt nu aan dat de accu wordt opgeladen of het onderhoudslampje
duidt aan dat de accu volledig is opgeladen. Als de spanning zakt, stuurt de lader een
impuls naar de accu. De lengte van de impuls hangt af van de mate waarin de spanning is
gezakt. De lader kan maandenlang blijven aangesloten.
4. Als er niets gebeurt: als het spanningslampje brandt, maar geen enkel ander lampje, dan
kan dit liggen aan een slechte verbinding met de accu of een defecte accu. Controleer het
wandstopcontact. Als u problemen ondervindt: begin met de gevoelige verbinding tussen de
aansluitklemmen en de lader.
5. U kan het opladen op elk moment stoppen door de stekker van de stroomdraad uit te trekken
of de lader op Standby te zetten. Trek altijd de stekker van de stroomdraad uit het stopcontact
voor u de accudraden van de accu in een voertuig loskoppelt. Als u stopt met een accu op te
laden in een voertuig, verwijder dan eerst de draad van het chassis voor u de andere draad
verwijdert.
6. Als het laadlampje en het druppelladinglampje beurtelings knipperen, wijst dit op een van de
onderstaande oorzaken:
Een onderbreking tijdens het laden door een losgekomen aansluiting of omdat de accu niet
meer werkt.
De accu is gesulfateerd. Als de lampjes langer dan 30 minuten knipperen, wijst dit erop dat
de accu definitief defect is en moet worden vervangen.
Als er een interval van meer dan 10 seconden tussen de knipperingen is, wijst dit erop dat
de accu een hoge zelfontladingssnelheid heeft en wellicht moet worden vervangen.
LAADFASEN
M45 werkt met een volautomatische cyclus in vier stappen. Hij begint op te laden met een bijna
constante stroomsterkte (0,8A of 3,6A) tot de maximumspanning (14,4V of 14,7V) is bereikt.
Dan verandert de lader van instelling. Hij blokkeert de spanning op zijn maximaal niveau en laat
de stroom zakken. De M45 schakelt automatisch over naar druppellading wanneer de stroom
daalt tot 0,4A. De laadcyclus herbegint als de spanning van de accu is gezakt tot 12,9V.
Desulfatering - Desulfatering met pulsen voor gesulfateerde accu’s.
Bulk - Opladen tot opnieuw 80% van de energie bereikt is. De lader levert een bijna constante
stroomsterkte tot de spanning van de accu zijn maximaal niveau bereikt.
Absorptie - Opladen tot bijna 100%. De laadstroom zakt en de spanning blijft constant op het
maximale niveau.
Druppellading (Puls) - Onderhoudsfase, waarbij de lader een impuls stuurt wanneer de
accuspanning afneemt. Opladen schommelt tussen 95% en 100%. De accu ontvangt een puls
wanneer de spanning afneemt. Dit houdt de accu in goede conditie wanneer hij niet wordt
gebruikt. De lader kan maandenlang blijven aangesloten.
TEMPERATUURBEVEILIGING
De M45 is beveiligd tegen oververhitting. Het vermogen neemt af als de omgevingstemperatuur
toeneemt.
ONDERHOUD
De lader is onderhoudsvrij. Let op dat de garantie vervalt als u de lader uit elkaar haalt. Laat
het voedingssnoer vervangen door de distributeur wanneer dit beschadigd is. De behuizing kan
worden schoongemaakt met een zachte vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact voordat u de lader schoonmaakt.
UITRUSTING
De M45 wordt geleverd met een accudraad met accuklemmen en een accudraad met
ringkabelschoenen.
GARANTIE
CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN, Zweden, verleent beperkte
garantie aan de oorspronkelijke koper van dit product. Deze garantie is niet overdraagbaar. De
garantie is vanaf de datum van aankoop 5 jaar geldig voor materiaal- en fabricagefouten. De
koper is verplicht het product samen met een bewijs van aankoop naar de fabrikant of diens
vertegenwoordiger terug te sturen. Deze garantie vervalt als de lader onoordeelkundig gebruikt
wordt of door iemand anders dan CTEK SWEDEN AB of een bevoegde vertegenwoordiger
geopend of hersteld wordt. CTEK SWEDEN AB verleent geen andere garantie dan deze
beperkte garantie en sluit elke geïmpliceerde garantie uitdrukkelijk uit, met inbegrip van een
garantie tegen vervolgschade. CTEK SWEDEN AB neemt geen andere verplichting dan deze
beperkte garantie tegenover het product op zich.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model MULTI XS 3600
Spanning AC 220-240VAC, 50-60Hz
Tegenstroom* < 1mA
Laadspanning Nominaal: 12V
14,4V; 14,7V
Rimpel** Max. 50mV rms, max. 0,13A
Laadstroom 0,8A; 3,6A
Omgevingstemperatuur - 20°C tot + 50°C, het uitgangsvermogen neemt automatisch af bij
hogere temperaturen.
Afkoeling Natuurlijke convectie.
Laadcyclus De M45 heeft een laadkarakteristiek met meerdere volautomati-
sche stappen
Accutypes Alle types 12V loodzwavelzuuraccu’s (open, MF, VRLA, AGM en
GEL).
Accucapaciteit 1,2 tot 120Ah
Afmetingen 165x61x38mm (L x B x H)
Beschermingsklasse IP 65
Gewicht 0,5 kg
*) Tegenstroom is de stroom die de lader aan de accu onttrekt als de lader niet op het wand-
contact is aangesloten.
**) De kwaliteit van de laadspanning en laadstroom is van essentieel belang. Een hoge
stroomrimpel verhit de accu en veroorzaakt veroudering van de positieve elektrode. Een hoge
spanningsrimpel kan andere apparatuur beschadigen die op de accu is aangesloten. De M45
produceert een stroom en spanning van zeer hoge kwaliteit met een zeer lage rimpelspanning.
CONFORMITEITSVERKLARING
CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN, ZWEDEN, verklaart onder
eigen verantwoordelijkheid dat de acculader M45, waarover deze verklaring gaat, beantwoordt
aan de volgende LVD-normen: EN60335-1, EN60335-2-29 volgens de bepalingen van de
Europese richtlijn 2006/95/EC. Dit product beantwoordt tevens aan de volgende EMC-normen:
EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN55014-1 en EN55014-2 volgens de bepalingen van de
Europese richtlijn 2004/108/EC.
VIKMANSHYTTAN, ZWEDEN, 2008-12-12
Börje Maleus, Managing Director,
CTEK SWEDEN AB,
Rostugnsvägen 3
776 70 VIKMANSHYTTAN, ZWEDEN
Fax: +46 225 30793
www.ctek.com
BULKLAADTIJD
De tabel laat de voor bulkladen benodigde tijd zien.
Accucapaciteit (Ah) Instelling Tijd (h)
2
2
8
8
14
3
20
5
60
15
100
25
120
27
20013254A
20013254A M45 Manual EU, Print 001.indd 6 2011-06-20 09:40:39


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Ctek M45 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Ctek M45 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,62 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Ctek M45

Ctek M45 User Manual - English - 1 pages

Ctek M45 User Manual - German - 1 pages

Ctek M45 User Manual - French - 1 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info