Zoom out
Zoom in
Previous page
1/26
Next page
NL
http://edu.casio.com
Gebruiksaanwijzing
RJA532423-001V01
Wereldwijde Leerwebsite van CASIO
fx-350EX
fx-85EX
fx-82EX
http://world.casio.com/manual/calc
Handleidingen zijn beschikbaar in meerdere talen op
Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  NL fx-82EX fx-85EX fx-350EX Gebruiksaanwijzing Wereldwijde Leerwebsite van CASIO http://edu.casio.com Handleidingen zijn beschikbaar in meerdere talen op http://world.casio.com/manual/calc Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag. RJA532423-001V01 ...
 • Page 2

  INHOUD Over deze handleiding.............................................................................. 2 De calculator initialiseren.......................................................................... 2 Voorzorgsmaatregelen.............................................................................. 2 Aan de slag............................................................................................... 3 Berekeningsmodus....................................................................................5 Invoer- en uitvoerformaten.........................................................................5 Instellingen van de calculator configureren.............................................. 6 Invoeren van expressies en waarden........................................................7 Wisselen tussen resultaten........................................................................ 9 Basisberekeningen............................................................... ...
 • Page 3

  Over deze handleiding • Tenzij expliciet vermeld gaan alle voorbeeldberekeningen in deze handleiding er van uit dat de calculator is ingesteld in de eerste standaardinstelling. Volg de procedure onder “De calculator initialiseren” om de calculator in de originele standaardinstelling te zetten. • De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande mededelingen worden gewijzigd. • De weergaven en illustraties (zoals toetsmarkeringen) die in deze Gebruiksaanwijzing staan, zijn slechts voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijke items die ze voorstellen. • Bedrijfs- en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt kunnen geregistreerde merken zijn, of handelsmerken van hun respectieve eigenaren. De calculator initialiseren Volg de volgende procedure als u de calculator wilt initialiseren en de berekeningsmodus en setup (behalve de instelling Contrast) terug wilt zetten in hun originele standaardinstellingen. Denk er om dat deze handeling ...
 • Page 4

  Aan de slag Voordat u de calculator in gebruik neemt dient u eerst het harde etui naar onderen te schuiven om het te verwijderen en het vervolgens aan de achterzijde van de calculator te bevestigen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. In- en uitschakelen van de spanning Druk op  om de calculator in te schakelen. Druk op (OFF) om de calculator uit te schakelen. Let op: De calculator wordt ook automatisch uitgeschakeld nadat deze niet werd gebruikt gedurende 10 minuten. Druk op de toets  om de calculator weer in te schakelen. Bijstellen van het contrast in de display Geef het scherm Contrast weer door de onderstaande toetsen in te drukken: (SETUP)(Contrast). Gebruik vervolgens  en  om het contrast aan te passen. Als de instelling is zoals u hem wilt, druk dan op . Belangrijk: Als de leesbaarheid niet beter wordt na het aanpassen van het displaycontrast, betekent dat waarschijnlijk dat de batterijspanning laag is. Vervang dan de batterij. ...
 • Page 5

  weergegeven, moet u eerst  en dan  en  gebruiken om te scrollen. • De onderstaande tabel beschrijft enkele van de typische indicatoren die bovenaan op het scherm verschijnen.  Het toetsenbord is ingesteld voor de alternatieve functie door het indrukken van de -toets. De alternatieve functie van het toetsenbord wordt ongedaan gemaakt en deze indicator verdwijnt wanneer u op een toets drukt.  De alfa-invoerfunctie is ingeschakeld door indrukken van de -toets. De alfa-invoerfunctie wordt verlaten en deze indicator verdwijnt wanneer u op een toets drukt. // Geeft de huidige instelling van Angle Unit aan (: Degree, : Radian of : Gradian) in het setupmenu. FIX Een vast aantal decimale plaatsen is van kracht. SCI Een vast aantal significante cijfers is van kracht. M Er is een waarde opgeslagen in het onafhankelijke geheugen.  De calculator staat klaar voor invoer van een naam om een waarde aan de variabele toe te wijzen. Deze i ...
 • Page 6

  Berekeningsmodus Geef de berekeningsmodus op die geschikt is voor het type berekening dat u wilt uitvoeren. 1. Druk op  om het hoofdmenu weer te geven. 2. Gebruik de cursortoetsen om de markering te verplaatsen naar het gewenste pictogram. Hiervoor: Selecteer dit pictogram: Algemene berekeningen (Calculate) Statistische en regressieberekeningen (Statistics) Genereer een getallentabel op basis van één of twee functies (Table) 3. Druk op  om het eerste scherm weer te geven van de modus waarvan u het pictogram hebt geselecteerd. Let op: De eerste standaard berekeningsmodus is de Calculate-modus. Invoer- en uitvoerformaten Voordat u begint met een berekening op de calculator, moet u eerst de bewerkingen in de onderstaande tabel gebruiken om de formaten op te geven die moeten worden toegepast op de invoer van berekeningsformules en de uitvoer van het berekeningsresultaat. Dit type invoer en uitvoer opgeven: Druk op (SETUP) (Input/Output) e ...
 • Page 7

  MathI/DecimalO LineI/LineO LineI/DecimalO Let op: De eerste standaardinstelling voor het invoer-/uitvoerformaat is MathI/MathO. Instellingen van de calculator configureren De calculatorinstelling wijzigen 1. Druk op (SETUP) om het setupmenu weer te geven. 2. Gebruik  en  om door het setupmenu te scrollen en voer dan het cijfer in dat wordt weergegeven aan de linkerzijde van het item waarvan u de instelling wilt wijzigen. Items en beschikbare instelopties “◆” geeft de oorspronkelijke standaardinstelling aan. Input/Output MathI/MathO◆; MathI/DecimalO; LineI/LineO; LineI/DecimalO Bepaalt het formaat dat moet worden gebruikt door de calculator voor formule-invoer en de uitvoer van het berekeningsresultaat. Angle Unit Degree◆; Radian; Gradian Bepaalt de graad, radiaal of decimale graad als de hoekeenheid voor de waardeinvoer en weergave van het berekeningsresultaat. Number Format Geeft het aantal cijfers op voor het weergeven van een berekeningsresu ...
 • Page 8

  Voorbeeld: 1200(≈)* 5 × 10-3 (Norm 1), 0.005 (Norm 2) * Als u (≈) drukt in plaats van op  wordt het berekeningsresultaat na het invoeren van een berekening, weergegeven in decimale vorm. Fraction Result ab/c; d/c◆ Bepaalt een gemengde breuk of een onechte breuk voor weergave van breuken in de berekeningsresultaten. Statistics On; Off◆ Bepaalt of een kolom Freq (frequentie) moet worden weergegeven in de Statistiekeneditor van de modus Statistics. Table f(x); f(x),g(x)◆ Bepaalt of alleen de functie f(x) of de twee functies f(x) en g(x) moeten worden gebruikt in de modus Table. Decimal Mark Dot◆; Comma Bepaalt of een punt of komma moet worden weergegeven als decimaalmarkering in het berekeningsresultaat. Bij invoer wordt er altijd een punt weergegeven. Let op: Als de punt is geselecteerd voor de decimaalmarkering, is een komma het scheidingsteken voor meerdere resultaten (,). Als de komma is geselecteerd, wordt de puntkomma het scheidingsteken (;). Digit Sepa ...
 • Page 9

  - Wanneer een vermenigvuldigingsteken onmiddellijk voor een variabele, constante, enz. is weggelaten. 2÷ 2 2 Voorbeeld: 2 ÷ 2 2 Prioriteitvolgorde van berekeningen De prioriteitvolgorde van ingevoerde berekeningen wordt volgens de onderstaande regels geëvalueerd. Als de prioriteit van twee expressies gelijk is wordt de berekening van links naar rechts uitgevoerd. 1 Expressies tussen haakjes 2 Functies die haakjes bevatten (sin(, log(, enz., functie die een argument rechts bevatten, functies die een sluitend haakje vereisen achter het argument) 3 Functie die na de invoerwaarde komen (𝑥2, 𝑥3, 𝑥-1, 𝑥!, °’ ”, °, r, g, %), machten (), wortels () 4 Breuken 5 Negatief teken ((-)) 6 Geschatte waarden in de modus Statistics (𝑥, 𝑦, 𝑥1, 𝑥2) 7 Vermenigvuldiging wanneer het vermenigvuldigingsteken is weggelaten 8 Permutatie (nPr), combinatie (nCr) 9 Vermenigvuldiging (×), deling (÷) 10 Optelling (+), aftrekking (−) Let o ...
 • Page 10

  () 532 Tip: Als de invoercursor binnen het invoergebied van een sjabloon staat (gemengde breuken) en u op  drukt, springt u onmiddellijk naar de direct volgende positie (rechts) van de sjabloon. Als u echter op  drukt, springt u naar de positie direct ervoor (links ervan). Let op • Als u op  drukt en een berekeningsresultaat verkrijgt, kan een deel van de expressie die u invoert, worden weggelaten. Als u de hele ingevoerde expressie weer wilt zien, druk dan op  en gebruik vervolgens  en  om de ingevoerde expressie te scrollen. • Nesten van functies en haakjes is toegestaan. Als u teveel functies en/of haakjes nest wordt verdere invoer onmogelijk. Bewerkingen ongedaan maken (alleen MathI/MathO of MathI/ DecimalO): Om de laatste toetsbewerking ongedaan te maken, drukt u op (UNDO). Om een toetsbewerking die u net ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uit te voeren, drukt u opnieuw op (UNDO). Waarden en expressies gebruiken als argumenten (alleen MathI/Mat ...
 • Page 11

  2 + 2 × 3 = 5,913591358 = 6 + 2 3 (MathI/DecimalO) 5.913591358 ←→ 6+2 3 223 Ongeacht wat er is geselecteerd voor Input/Output in het setupmenu, wisselt het momenteel weergegeven berekeningsresultaat bij elke druk op  tussen zijn decimale vorm en de breukvorm. Belangrijk • Bij bepaalde berekeningsresultaten zal het indrukken van de -toets, de weergegeven waarde niet omzetten. • U kunt niet schakelen van de decimale vorm naar de gemengde breukvorm als het totale aantal cijfers dat wordt gebruikt in de gemengde breuk (met inbegrip van een geheel getal, teller, noemer en scheidingssymbool) groter is dan 10. Om een berekeningsresultaat van een decimale waarde te verkrijgen terwijl MathI/MathO of LineI/LineO is geselecteerd Druk op (≈) in plaats van  na het invoeren van een berekening. Basisberekeningen Breukberekeningen De invoermethode voor breuken is afhankelijk van de huidige Input/Outputinstelling in het setupmenu. 23() 2 1 13 13 (MathI/Mat ...
 • Page 12

  Multi-Statements U kunt de dubbele punt (:) gebruiken om twee of meer expressies te verbinden en ze in volgorde van links naar rechts uit te voeren, als u op  drukt. 3+3:3+3 6 33(:) 33 9  Let op: Als u een dubbelepunt (:) invoert terwijl LineI/LineO of LineI/ DecimalO is geselecteerd voor de Input/Output-instelling in het setupmenu, wordt een nieuwe lijnbewerking uitgevoerd. Technische notatie gebruiken Zet de waarde 1234 om naar technische notatie, waarbij de decimaalmarkering naar rechts en dan naar links wordt verschoven. 1234   (←) (←) 1234 1.234×103 1234×100 1.234×103 0.001234×106 Factorisatie priemgetallen In de modus Calculate kan een positief geheel getal van maximaal 10 cijfers worden ontbonden in factoren van priemgetallen. Factorisatie priemgetallen uitvoeren op 1014 1014 1014 2×3×132 (FACT) Om de waarde zonder factorisatie opnieuw weer te geven, drukt u op (FACT) of . Let op: De hieronder beschreven waarden kun ...
 • Page 13

  4 × 3 + 2 = 14 4×3−7=5 14 5 432 (Doorgaan) 7 De geheugenfuncties gebruiken Antwoordgeheugen (Ans) Het laatst verkregen berekeningsresultaat is in het Ans-geheugen (antwoord) opgeslagen. Om het resultaat van 14 × 13 door 7 te delen 1413 182 (Doorgaan) 7 123 + 456 = 579 789 − 579 = 210 123456 (Doorgaan) 789 579 210 Variabelen (A, B, C, D, E, F, M, x, y) U kunt waarden aan variabelen toekennen en de variabelen in berekeningen gebruiken. Om het resultaat van 3 + 5 aan variabele A toe te kennen 35(A) Om de inhoud van variabele A met 10 te vermenigvuldigen (Doorgaan) (A)10*1 Om de inhoud van variabele A op te roepen 8 80 (Doorgaan) (RECALL)*2 (A) Om de inhoud van variabele A te wissen 0(A) 8 0 *1 Voer een variabele in zoals hier wordt weergegeven: druk op  en druk dan op de toets die overeenkomt met de gewenste variabelennaam. *2 Als u op (RECALL) drukt, verschijnt een scherm dat de waarden toont ...
 • Page 14

  (Doorgaan) 105(M−) 15 Om de inhoud van M op te vragen 35 (Doorgaan) (RECALL)(M) Let op: Variabele M wordt voor het onafhankelijke geheugen gebruikt. U kunt ook M oproepen en gebruiken in een berekening die u invoert. De inhoud van alle geheugens verwijderen Ans-geheugen, onafhankelijk geheugen en variabele inhoud worden bewaard, zelfs als u  indrukt, de calculatormodus wijzigt of de calculator uitzet. Voer de onderstaande procedure uit als u de inhoud van alle geheugens wilt wissen. (RESET)(Memory)(Yes) Functieberekeningen Let op: Druk op  om een resultaat dat wordt berekend, af te breken. Pi π: π wordt weergegeven als 3,141592654, maar π = 3,14159265358980 wordt gebruikt voor interne berekeningen. Natuurlijk logaritme grondtal e: e wordt weergegeven als 2,718281828, maar e = 2,71828182845904 maar wordt gebruikt voor interne berekeningen. sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1: Specificeer de hoekeenheid voordat u berekeningen uitvoert. 1 1 (Angl ...
 • Page 15

  x2, x3, , , , , x-1: Machten, machtswortels en reciproken. 16 (1 + 1)2+2 = 16 1122 2 3 15625 (5 ) = 15625 5 5 32 = 2 (MathI/MathO) 2 () 532 (LineI/LineO) 2 5() 32 2 × 3 = 3 2 = 4,242640687... (MathI/MathO) 3 2 23 (LineI/LineO) 4.242640687 23 Pol, Rec: Pol converteert rechthoekige coördinaten naar polaire coördinaten en Rec converteert polaire coördinaten naar rechthoekige coördinaten. • Specificeer de hoekeenheid voordat u berekeningen uitvoert. • Het berekeningsresultaat voor r en θ en voor x en y worden elk respectievelijk toegekend aan variabelen x en y. • Berekeningsresultaat θ wordt weergegeven binnen het bereik van -180° < θ ≦ 180°. Om de rechthoekige coördinaten 2, 2 te converteren naar polaire coördinaten (Angle Unit: Degree) (MathI/MathO) (Pol)2(,)2 r=2, θ=45 Om de polaire coördinaten 2, 45° te converteren naar rechthoekige coördinaten (Angle Unit: Degree) (MathI/MathO) (Rec)2(,) 45 x=1 ...
 • Page 16

  Rnd: Door de Rnd-functie te gebruiken, worden decimale breukwaarden van het argument afgerond volgens de instelling Number Format. Bijvoorbeeld: het interne en weergegeven resultaat van Rnd(10 ÷ 3) is 3,333 wanneer de instelling Number Format Fix 3 is. Met de instelling Norm 1 of Norm 2 wordt het argument afgerond op het 11e cijfer van het mantissa-deel. Om de volgende berekeningen uit te voeren als Fix 3 is geselecteerd voor het aantal weer te geven cijfers: 10 ÷ 3 × 3 en Rnd(10 ÷ 3) × 3 (MathI/ DecimalO) (SETUP)(Number Format)(Fix) 10.000 1033 9.999 (Rnd) 1033 Statistische berekeningen Voer de onderstaande stappen uit om een statistische berekening te starten. 1. Druk op , selecteer het pictogram van de Statistics-modus en druk dan op . 2. Selecteer een statistisch berekeningstype op het scherm Select Type dat verschijnt. Om dit type statistische berekening uit te Druk op deze toets: voeren: Enkele-variabele (x) (1-Variable) Gecombineerde ...
 • Page 17

  worden aangezet (weergegeven) of uitgezet (niet weergegeven) d.m.v. de instelling Statistics in het setupmenu. • Als u op de toets  drukt op het scherm terwijl de Statistiekeneditor op het scherm staat, verschijnt een statistisch berekeningsscherm voor het uitvoeren van berekeningen op basis van de invoergegevens. Wat u moet doen om terug te keren naar de Statistiekeneditor van het statistische berekeningsscherm, is afhankelijk van het berekeningstype dat u hebt geselecteerd. Druk op (Data) als u enkele-variabele hebt geselecteerd of op (Data) als u gecombineerde-variabele hebt geselecteerd. Vb. 1: Om logaritmische regressie te selecteren en de volgende gegevens in te voeren: (170, 66), (173, 68), (179, 75) (Select Type)(y=a+b・ln(x)) 170173179 666875 Belangrijk: Alle gegevens die momenteel worden ingevoerd in de Statistiekeneditor wordt verwijderd wanneer u de modus Statistics verlaat, schakelt tussen het statistische berekeningstype enkele-variabele en ...
 • Page 18

  Ondersteunde statistische variabelen en de toetsen die u moet indrukken om ze op te vragen staan hieronder. Voor enkel-variabele statistische berekeningen, zijn de variabelen met een asterisk (*) beschikbaar. Optelling: Σx*, Σx2*, Σy, Σy2, Σxy, Σx3, Σx2y, Σx4 (Summation)  tot  Aantal items: n* / Gemiddelde: − 𝑥 *, − 𝑦 / Populatievariantie: σ2x*, σ2y / Populatie standaardafwijking: σx*, σy / Voorbeeldvariantie: s2x*, s2y / Voorbeeld standaardafwijking: sx*, sy (Variable)  tot ,  tot  Minimumwaarde: min(x)*, min(y) / Maximumwaarde: max(x)*, max(y) Wanneer de enkele-variabele statistische berekening is geselecteerd: (Min/Max) ,  Wanneer een gecombineerde-variabele statistische berekening is geselecteerd: (Min/Max)  tot  Eerste kwartiel: Q1* / Mediaan: Med* / Derde kwartiel: Q3* (alleen voor enkele-variabele statistische berekeningen) (Min/Max)  tot  Regressiecoëfficiënten: a, b / Correlatiecoëfficiënt: r / Geschatte waarden: 𝑥, 𝑦 ( ...
 • Page 19

  Geschatte waarden berekenen Op basis van de regressieformule die is verkregen door de gecombineerde-variabele statistische berekening, kan de geschatte waarde van y berekend worden voor een gegeven x-waarde. De corresponderende x-waarde (twee waarden x1 en x2, in geval van kwadratische regressie) kan ook worden berekend voor een waarde van y in de regressieformule. Vb. 4: Om de geschatte waarde voor y te bepalen als x = 160 in de regressieformule verkregen uit logaritmische regressie van de gegevens in vb. 3. Specificeer Fix 3 voor het resultaat. (Voer de volgende bewerking uit na de bewerkingen in vb. 3.) 8106.898 160(Regression)(𝑦) Belangrijk: Regressiecoëfficiënt, correlatiecoëfficiënt en berekening van geschatte waarde kunnen veel tijd nemen bij veel gegevensitems. Een getallentabel maken De Table-modus genereert een getallentabel op basis van één of twee functies. Voorbeeld: Om een getallentabel te genereren voor de functies 1 1 𝑓 𝑥 = 𝑥2 + en g 𝑥 = � ...
 • Page 20

  waarde worden de waarden voor f(x) en g(x) in dezelfde lijn overeenkomstig bijgewerkt. • Als er een waarde is in de x-cel boven de momenteel gemarkeerde x-cel, wordt door het drukken op  of  de waarde die gelijk is aan de waarde van de cel erboven, plus de step-waarde, automatisch ingevoerd in de gemarkeerde cel. Zo wordt door het indrukken van  ook automatisch de waarde ingevoerd die gelijk is aan de waarde van de cel erboven verminderd met de step-waarde. De waarden f(x) en g(x) in dezelfde lijn worden eveneens overeenkomstig bijgewerkt. Let op • Nadat u in stap 4 hierboven op  hebt gedrukt, en verder gaat vanaf stap 5 zonder iets in te voeren voor g(x), wordt alleen voor f(x) een getallentabel gegenereerd. • Het maximale aantal rijen in de gegenereerde getallentabel is afhankelijk van de tabelinstelling in het setupmenu. Er worden maximaal 45 rijen ondersteund voor de instelling “f(x)”, terwijl 30 rijen worden ondersteund voor de instelling “f(x),g(x)”. • Door h ...
 • Page 21

  Argument ERROR • Er is een probleem met het argument van de berekening die u uitvoert. Range ERROR • Er is geprobeerd een getallentabel te genereren in de Table-modus waarvan de voorwaarden ervoor zorgen om het maximumaantal toelaatbare rijen te overschrijden. → Verklein het berekeningsbereik van de tabel door de Start-, End-, en Step-waarden te veranderen en probeer het nog eens. Voordat u denkt dat de calculator stuk is... Merk op dat u gescheiden kopieën dient te maken van belangrijke gegevens voordat u deze stappen uitvoert. 1. Controleer de berekeningsexpressie om er zeker van te zijn dat deze geen fouten bevat. 2. Let erop dat u de juiste modus gebruikt voor het type berekening dat u probeert uit te voeren. 3. Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, druk dan op de -toets. • Hierdoor zal de calculator een routine uitvoeren om te controleren of de rekenfuncties correct werken. Mocht de calculator iets abnormaals bespeuren dan initialiseert de ...
 • Page 22

  Technische informatie Berekeningsbereik en -nauwkeurigheid Berekeningsbereik ±1 × 10-99 tot ±9,999999999 × 1099 of 0 Aantal cijfers voor interne berekening 15 cijfers Nauwkeurigheid In het algemeen, ±1 op het 10e cijfer voor een enkele berekening. Nauwkeurigheid voor exponentiële weergave is ±1 op het laatste significante cijfer. Fouten zijn cumulatief in geval van opeenvolgende berekeningen. Invoerbereik van functieberekeningen en nauwkeurigheid Functies sinx cosx Invoerbereik Degree 0 ≦ |x| < 9 × 109 Radian 0 ≦ |x| < 157079632,7 Gradian 0 ≦ |x| < 1 × 1010 tanx Degree Idem als sinx, behalve wanneer |x| = (2n−1) × 90. Radian Idem als sinx, behalve wanneer |x| = (2n−1) × π/2. Gradian Idem als sinx, behalve wanneer |x| = (2n−1) × 100. sin-1x, cos-1x 0 ≦ |x| ≦ 1 tan-1x 0 ≦ |x| ≦ 9,999999999 × 1099 sinhx, coshx 0 ≦ |x| ≦ 230,2585092 sinh-1x 0 ≦ |x| ≦ 4,999999999 × 1099 cosh-1x 1 ≦ x ≦ 4,9999 ...
 • Page 23

  3 𝑥 |x| < 1 × 10100 x! 0 ≦ x ≦ 69 (x is een geheel getal) nPr 0 ≦ n < 1 × 1010, 0 ≦ r ≦ n (n, r zijn gehele getallen) 1 ≦ {n!/(n−r)!} < 1 × 10100 nCr 0 ≦ n < 1 × 1010, 0 ≦ r ≦ n (n, r zijn gehele getallen) 1 ≦ n!/r! < 1 × 10100 of 1 ≦ n!/(n−r)! < 1 × 10100 Pol(x, y) |x|, |y| ≦ 9,999999999 × 1099 𝑥2 + 𝑦2 ≦ 9,999999999 × 1099 Rec(r, θ) 0 ≦ r ≦ 9,999999999 × 1099 θ: Idem als sinx °’ ” |a|, b, c < 1 × 10100 ; 0 ≦ b, c De secondenwaarde van de display heeft een fout van ±1 op de tweede decimale plaats. °’ ” |x| < 1 × 10100 Decimale ↔ Sexagesimale conversies 0°0’0” ≦ |x| ≦ 9999999°59’59” xy x > 0: -1 × 10100 < ylogx < 100 x = 0: y > 0 𝑚 (m, n zijn gehele getallen) x < 0: y = n, 2𝑛 + 1 Maar: -1 × 10100 < ylog |x| < 100 𝑦 y > 0: x ≠ 0, -1 × 10100 < 1/x logy < 100 y = 0: x > 0 2𝑛 + 1 (m ≠ 0; m, n zijn gehele getallen) y < 0: x = 2n+1, 𝑚 Maar: -1 × 10100 < 1/x log |y| < 100 a b/c Het totaal van gehele g ...
 • Page 24

  fx-82EX: AAA-batterij R03 (UM-4) × 1 fx-350EX: AAA-batterij LR3 (AM4) × 1 fx-85EX: Ingebouwde zonnecel; knoopcelbatterij LR44 × 1 Geschatte levensduur van de batterij (op basis van een uur gebruik per dag): fx-82/85EX: 2 jaar fx-350EX: 1 jaar Energieverbruik: 0,0006 W (fx-82/350EX) Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C Afmetingen: fx-82/350EX: 13,8 (H) × 77 (B) × 165,5 (D) mm fx-85EX: 11,1 (H) × 77 (B) × 165,5 (D) mm Gewicht bij benadering: fx-82/350EX: 100 g inclusief de batterij fx-85EX: 90 g inclusief de batterij ■■ Veelgestelde vragen ■■ Hoe kan ik een resultaat in breuken als uitkomst van een deling omzetten in een decimale vorm? → Druk op  terwijl het resultaat van een breukberekening wordt weergegeven. Om de berekeningsresultaten eerst als decimale waarden weer te geven, wijzigt u de instelling Input/Output in het setupmenu naar MathI/DecimalO. Wat is het verschil tussen Ans geheugen, onafhankelijk geheugen en variabel geheugen? → Elk van deze geheugens w ...
 • Page 25

  Weergavemodel Natuurlijk tekstboek: (LineI/LineO) 15.5 3015  Als u hier niet op  drukt zoals hieronder weergegeven, wordt sin 45 berekend. 3015 0.7071067812 24 ...
 • Page 26

  Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1 22848 Norderstedt, Germany www.casio-europe.com Dit merkteken is alleen van toepassing in de landen binnen de EU. SA1501-A Printed in China © 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Casio fx-82EX at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Casio fx-82EX in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,64 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Casio fx-82EX

Casio fx-82EX User Manual - English - 24 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info