Zoom out
Zoom in
Previous page
1/13
Next page
Your music + our passion
SR20
NEDERLANDS
Stereo-ontvanger
Gebruikershandleiding
2
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  SR20

  Your music + our passion

  NEDERLANDS

  Stereo-ontvanger
  Gebruikershandleiding
  2 • Page 2

  Inhoud
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...........................................................3
  Beperkte garantie........................................................................................4
  Aansluitingen achterzijde............................................................................5
  Bedieningspaneel voorzijde........................................................................6
  Afstandsbediening.......................................................................................7
  Aansluitingen................................................................................................8
  Antennes.................................................................................................... 10
  Bediening................................................................................................... 10
  Technische specificaties........................................................................... 12
  Problemen verhelpen................................................................................ 12

  Make sure you register your purchase.

  Visit: www.cambridge-audio.com/sts
  By registering, you’ll be the first to know about:
  ● Future product releases
  ● Software upgrades
  ●N
   ews, events and exclusive offers plus
  competitions!
  This guide is designed to make installing and using this product as
  easy as possible. Information in this document has been carefully
  checked for accuracy at the time of printing; however, Cambridge
  Audio’s policy is one of continuous improvement, therefore design and
  specifications are subject to change without prior notice.
  This document contains proprietary information protected by copyright.
  All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by
  any mechanical, electronic or other means, in any form, without prior
  written permission of the manufacturer. All trademarks and registered
  trademarks are the property of their respective owners.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2017

  2 • Page 3

  SR20
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens
  het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale
  prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:
    1. Lees deze voorschriften.
    3. Neem alle waarschuwingen in acht.
    4. Volg alle voorschriften op.
    5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
    6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.

  Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de
  gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke
  spanning’ binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor
  personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.
  Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen
  voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
  onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.

   7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van
  de fabrikant.

  Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel
  geïsoleerde) constructie is.

   8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die
  warmte produceren.

  AEEA-symbool

    9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde
  stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere.
  Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact.
  De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw
  eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact
  past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde
  stopcontact.
  10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen
  of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het
  punt waar ze uit het apparaat komen.
  11. 
  Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
  fabrikant.
  12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief,
  houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht
  wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan
  voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat,
  om omkantelen te voorkomen.
  13. 
  Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of
  wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
  14. 
  Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
  Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is
  beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er
  vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het
  apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal
  functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING
  – Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze
  eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
  –
  De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan
  overmatigeverhitting, zoals zon, vuur o.i.d.
  De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt
  de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de
  achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt
  om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt
  meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze
  eenheid.
  Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom).
  Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of
  op een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters
  niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden,
  gordijnen, enz.
  Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden
  blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit
  iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.

  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese
  Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische
  apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product
  bevat elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten
  worden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij
  het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op
  met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.

  CE-teken
  Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding
  aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen
  2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische
  compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen,
  adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en
  onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

  RCM (Regulatory Compliance Mark)
  Dit product voldoet aan de veiligheid, EMC en Radio Communications
  eisen van de ERAC en ACMA.

  CU-TR-markering
  Dit product voldoet aan de elektronische veiligheidsgoedkeuringen
  van Rusland, Witrusland en Kazachstan.

  FCC-wetgeving
  LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF
  TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN
  DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER
  OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.
  Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen
  voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCCregelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een degelijke
  bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huishoudelijke
  installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze
  bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming met de
  voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke storingen
  veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat storingen
  optreden in een bepaalde installatie.
  Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of
  televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten,
  wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de
  volgende maatregelen te corrigeren:
  - Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de
  ontvanger is aangesloten.
  - Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

  3

  NEDERLANDS

    2. Bewaar deze voorschriften. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie
  BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapel
  geen meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimte zetten,
  zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat
  kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het
  apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op
  met de leverancier van het apparaat voor advies.

  Plaatsen
  Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een
  warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de
  eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve
  stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in
  een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid
  niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan
  tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging
  van het product zelf.
  In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of
  beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van
  een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken
  de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na
  deze periode verbeteren.

  Stroombronnen
  Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het
  markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij
  u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke
  energiemaatschappij.

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en
  uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge
  Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren
  of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van
  land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw
  aankoopbewijs.
  Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft.
  Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product
  uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge
  Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio.
  U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een
  verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.
  Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een
  aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen
  factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.
  Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
  is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft
  bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio
  of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of
  u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een
  geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.
  Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht,
  ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of
  modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen
  schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen
  tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audioleverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming
  heeft om garantiewerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke
  reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig.
  Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE
  GEBREKEN.

  Overbelasting

  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE
  GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE
  OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
  GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN
  IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES,
  UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE
  GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten
  en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten,
  verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie
  en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken
  of brand.

  In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking
  van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de
  bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u
  specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die
  van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.

  Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen
  mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de
  luidsprekersnoeren.

  Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met
  uw leverancier.

  Deze eenheid is ontworpen om in de modus Standby gelaten te worden, wanneer
  de eenheid niet in gebruik is. Op deze wijze zal de levensduur van de versterker
  verlengd worden (dit geldt voor alle elektronische apparatuur). Om de eenheid uit
  te schakelen zet u deze uit op het achterpaneel. Als u van plan bent lange tijd deze
  eenheid niet te gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.

  Schoonmaken
  Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een
  droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia
  of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

  Weggooien van batterijen
  Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Verwijder
  oude batterijen met zorg en in overeenstemming met de plaatselijk geldende
  milieuvoorschriften voor recycling van elektronische apparatuur.

  Luidsprekers
  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en
  gebruik alleen geschikte verbindingen.

  Onderhoud
  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het
  apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen
  optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische
  schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

  4 • Page 5

  SR20
  Aansluitingen achterzijde

  FM 75Ω

  AM 300Ω

  Power

  6

  Designed and engineered in London, England

  10

  Rated Power Consumption: 500W

  www.cambridge-audio.com
  Right

  1

  Left

  7
  Service Port

  A

  D3

  MM Phono

  Audio In

  Rec

  9

  A

  D2

  Off

  Topaz SR20 Stereo Receiver

  Digital Inputs

  D1

  On

  Mains Voltage Selector Switch
  115V/230V AC~50/60Hz

  11

  Ground
  Power AC

  8

  L

  B

  B
  R
  A2

  A3

  2

  1

  In

  Out

  Sub Out

  3

  4

  5

  Right

  Left

  Digitale ingangen

  Toslink en S/P DIF co-axiale digitale aansluitingen
  Deze aansluitingen kunnen worden hernoemd wanneer ze worden weergegeven
  op het voorpaneel, zie verderop in deze handleiding.
  NB: Om de beste resultaten te behalen met uw systeem, raden we u aan
  uitsluitend topkwaliteit verbindingen van Cambridge Audio te gebruiken. Dit
  garandeert dat u uw systeem hoort zoals wij het hebben ontworpen. Vraag bij uw
  verkooppunt naar meer informatie hierover.

  2

  Audio-ingangen

  Deze ingangen kunnen worden aangesloten op elk ‘line-level’-bronapparaat, zoals
  de audiouitgangen van een dvd-speler, een satelliet- of kabelontvanger, etc.

  3

  Phono-ingang

  Deze ingang heeft een ingebouwde phonofase. Geschikt voor draaitafels met een
  bewegende magneet (MM) of bewegende spoel (MC) met hoge uitvoerresolutie
  (uitvoer van 2 - 6mV en 30-50k belastingsimpedantie) MC-uitvoeringen met een
  lage uitvoerresolutie (<1mV en gewoonlijk 10-1000 ohm belastingsimpedantie)
  kunnen niet rechtstreeks worden aangesloten, maar alleen via een geschikte
  transformator of head-amp. Raadpleeg uw wederverkoper voor meer informatie
  hierover. Bevestig (indien mogelijk) in de “aardaansluitingen” van zowel de
  draaitafel als de SR20 een aardingskabel om ruis/zoemen van de draaitafel
  zoveel mogelijk te elimineren.

  4

  Rec Out

  Deze kunt u aansluiten op de ingang van een tapedeck, een cd-recorder, etc.

  5

  Sub-Out

  Indien u het apparaat wilt aansluiten op de ingang van een actieve subwoofer
  (optioneel).

  6

  AM/FM-antenne

  12

  8

  Luidsprekeraansluitingen

  Het apparaat heeft twee sets luidsprekeraansluitingen, A (voor hoofdluidsprekers,
  bovenste rij) en B (voor secundaire in-/uitschakelbare luidsprekers, onderste rij).
  Sluit de kabels van de linkerluidspreker aan op Links positief en negatief en die
  van de rechterluidspreker op Rechts positief en negatief. In alle gevallen is de rode
  ingang de positieve en de zwarte de negatieve aansluiting.
  Zorg ervoor dat geen loshangende of verwarde kabels kortsluiting kunnen
  veroorzaken. Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig zitten, zodat een
  goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
  geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.
  Met de A- en B-luidsprekers kunt u gemakkelijk en goedkoop een eenvoudig multiroomsysteem creëren.
  Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
  nominale impedantie van 8 ohm.

  9

  Ventilatierooster warmteafvoerkanaal

  Maakt het afkoelen van het interne circuit mogelijk via de warmtetunnel. NIET
  BLOKKEREN!

  10

  Power On/Off

  Hiermee zet u het apparaat aan en uit.
  Op dit product is de functie APD (Auto Power Down) standaard geactiveerd. Na
  een periode van inactiviteit van 30 minuten schakelt het product automatisch
  naar stand-by.

  11

  Spanningsschakelaar

  Alleen voor gebruik bij onderhoud/reparatie.

  12

  AC-voedingsaansluiting

  Steek pas nadat u de versterker hebt aangesloten de stekker van de
  AC-voedingskabel in het stopcontact en zet dan het toestal aan.

  Tunerantenneaansluitingen voor de ontvangst van radiosignalen. Zie het hoofdstuk
  ‘Aansluitingen’ in deze handleiding. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste
  aangeraden AM/FM-buitenantennes te gebruiken.

  7

  Serviceaansluiting

  Alleen voor gebruik bij onderhoud/reparatie. Sluit hier niets aan - dat kan schade
  veroorzaken.

  5

  NEDERLANDS

  A1 • Page 6

  Bedieningspaneel voorzijde

  7

  11

  9
  1

  2

  3

  4

  5

  8

  10

  12

  6

  1

  Standby/On

  Schakelt het toestel tussen stand-bymodus (aangegeven door zwak verlicht led)
  en 'On' (aangegeven door helder led). Stand-by is een ecomodus, waarin het
  stroomverbruik minder dan 0,5 watt bedraagt. U kunt het toestel in de standbymodus zetten wanneer u het niet gebruikt.

  2

  Headsetaansluiting

  Aansluiting voor stereo-headsets met een ¼ inch stekker. Aanbevolen impedantie
  voor headsets: tussen 32 en 600 ohm.
  Opmerking: Als een headset is aangesloten, wordt de geluidsweergave via de
  luidsprekeruitgangen automatisch onderdrukt.

  3

  Overslaan/Zoeken

  Deze toetsen worden gebruikt voor de FM/AM-tuner. De functies ervan zijn
  afhankelijk van de geselecteerde modus.
  In de Preset-modus - zoekt voor- en achteruit in de voorinstellingen van de
  gebruiker.
  In de Auto-modus - zoekt de vorige of volgende beschikbare zender. Stopt met
  zoeken bij het eerstgevonden sterke signaal.

  7

  Display

  Geeft informatie weer, zoals de geselecteerde invoerbron, volume en tone/
  balance. Wanneer FM- of AM-invoer is geselecteerd, wordt de frequentie of de
  naam van de RDS-zender weergegeven.
  Opmerking: Bij aankoop is het display voorzien van een beschermende folie.
  Verwijder deze om het display goed leesbaar te maken.

  8

  Luidsprekers A/B

  De toets Luidsprekers A/B schakelt tussen de twee reeksen luidsprekeraansluitingen.
  De opties zijn: alleen A, alleen B, A en B samen, of beide luidsprekersets
  uitgeschakeld.
  Opmerking: ‘Luidsprekers uit’ is niet hetzelfde als de mute-functie. De Rec Out- en
  Headset-uitgangen blijven geactiveerd.

  9

  Menutoets

  Eenmaal drukken selecteert de lage tonen (bass). Nogmaals drukken selecteert
  de hoge tonen (treble) en driemaal drukken selecteert de balans (balance).
  Wanneer een van deze opties is geselecteerd wordt het volume automatisch
  aangepast. Indien een tijdje niets wordt gedrukt, wordt de bron weergegeven en
  gaat het volume weer terug naar de eerdere installing.

  In de modus Handmatig - handmatig voor- en achteruit scannen van de
  frequenties.

  10

  Opmerking: Als de presetmodus wordt geactiveerd, stemt het toestel automatisch
  af op de eerste beschikbare voorinstelling.

  Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een
  vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.

  4

  Modus/Opslaan

  Voor de AM/FM-modus. Druk in de tunermodus op deze toets om automatisch/
  handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren. ALs u de toets even
  ingedrukt houdt, wordt de geselecteerde zenderfrequentie in de ingestelde lijst
  opgeslagen. Druk op de toets, houd deze ingedrukt en selecteer dan met de
  toetsen   of de preset-toetsen de locatie waar u de zender wilt opslaan.
  Druk nogmaals op de toets Modus/Opslaan om de geselecteerde voorinstelling te
  bevestigen en op te slaan.
  Opmerking: ALs in de modus ‘Opslaan’ gedurende enige tijd niet op een toets
  wordt gedrukt, verlaat het apparaat de modus ‘Opslaan’ en wordt geen instelling
  opgeslagen.

  5

  Invoerbrontoetsen

  Druk op de betreffende brontoets om de gewenste ingangsbron te selecteren.
  Opmerking: De FM/AM-bron is in de SR20 ingebouwd. Indien meer dan eenmaal
  ingedrukt, schakelt de toets heen en weer tussen AM en FM.

  6

  Voorinstellingstoetsen

  Voor de AM/FM-modi. Met de voorinstellingstoetsen kan op de door de gebruiker
  vooringestelde zenders worden afgestemd. Bij eenmaal drukken wordt een van
  de 5 vooringestelde zenders geselecteerd, nogmaals drukken op dezelfde toets
  selecteert de volgende voorinstelling (1 en dan bijv. 6). Deze voorinstellingen
  worden voor elke band afzonderlijk opgeslagen, d.w.z. telkens 10 voor FM en
  10 voor AM. Druk op de FM/AM-toets om tussen de banden en sets van 10
  voorinstellingen heen en weer te schakelen.

  6

  11

  Infraroodsensor

  Volumeregeling

  Knop om het volume harder en zachter te zetten. Deze knop bedient het volume
  van de luidsprekers, de Sub-Out en koptelefoons. De knop heeft geen invloed op
  de ‘Rec Out’-uitgang. De volumeregeling past ook het niveau van de hoge en lage
  tonen en de balans aan in de menuopties.

  12

  Mp3-ingang

  Op deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereostekker
  een draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler, aansluiten. Zodra de stekker
  wordt ingestoken wordt deze ingang automatisch geselecteerd, hoewel het nog
  steeds mogelijk blijft andere ingangen te selecteren. De toets Mp3/Aux aan de
  voorzijde selecteert deze ingang als een stereostekker wordt ingestoken.
  Opmerking:
  – Het aansluiten van een bron op de mp3-ingang op het voorpaneel heft de auxinvoer op. Als u aux-invoer weer automatisch wilt activeren, hoeft u alleen maar
  de stekker van het draagbare toestel uit het voorpaneel te trekken.
  – Het uitvoerniveau van mp3-spelers is in de regel laag, daarom verhoogt de SR20
  het volume met 10dB zodra (en alleen dan) de mp3-invoer wordt geselecteerd. • Page 7

  SR20
  Afstandsbediening
  De Topaz SR20 wordt geleverd met bijbehorende afstandsbediening waarmee
  dit apparaat en de ingebouwde kunnen worden bediend. Met de toetsen met de
  blauwe pictogrammen kan bovendien een bijpassende Topaz CD5 of CD10 speler
  worden bediend.
  Gebruik altijd alkalinebatterijen.

  Standby/On
  Schakelt het toestel in de stand-bymodus en Aan.

  Mute (onderdrukken)
  Onderdrukt het geluid. Druk nogmaals op de toets om het geluid weer hoorbaar
  te maken.

  CD5/CD10 (blauwe pictogrammen)
  Alleen voor het bedienen van een Topaz CD5 of CD10 speler. Zie voor meer
  informatie de gebruikershandleiding van de Topaz CD5 en CD10.

  Luidsprekers A/B
  Schakelt tussen de geselecteerde luidsprekeraansluitingen: alleen A, alleen B, A
  en B samen, of alle luidsprekers uitgeschakeld.

  Speaker
  A/B

  Stereo
  / Mono

  Stereo/Mono

  Menu

  Werkt alleen wanneer FM is geselecteerd. Schakelt tussen FM-mono- en
  FM-stereouitvoer. Als bij FM-stereosignalen van lage kwaliteit mono wordt
  geselecteerd, zal gewoonlijk de ruis afnemen. Opmerking: Sommige FM-zenders
  zenden alleen in mono uit. Als u hier stereo selecteert heeft dat geen effect.

  Presets
  1/5

  Modus

  Mode

  2/6

  3/7

  4/8

  Voor de AM/FM-modus. Druk in de tunermodus op deze toets om automatisch/
  handmatig instellen of voorinstellingen te selecteren.

  Volume
  Verhoogt of verlaagt het volume van het toestel. Dient tevens om de instellingen
  van lage en hoge tonen en de balans te wijzigen, indien geselecteerd.

  Overslaan
  In de Preset-modus - zoekt voor- en achteruit in de voorinstellingen van de
  gebruiker.
  In de Auto-modus - zoekt de vorige of volgende beschikbare zender met een sterk
  signaal.
  In de handmatige modus stelt de frequentie stapsgewijs af, voor nauwkeurig
  afstemmen.

  D1

  D2

  D3

  A1

  A2

  A3/MP3

  Phono

  FM

  AM

  NEDERLANDS

  Werkt alleen wanneer FM of AM is geselecteerd.

  Menu
  Schakelt tussen de opties lage en hoge tonen en balans. Met de volumetoetsen
  kunt u het niveau van de geselecteerde optie bijstellen.

  Voorinstellingstoetsen (1/5, 2/6, 3/7, 4/8)
  Werkt alleen wanneer FM of AM is geselecteerd. Hiermee worden de door de
  gebruiker vooringestelde zenders geselecteerd. Bij eenmaal drukken wordt
  een van de 4 vooringestelde zenders geselecteerd, nogmaals drukken op
  dezelfde toets selecteert de volgende voorinstelling. Via de afstandsbediening
  zijn 8 voorinstellingen direct beschikbaar, meer voorinstellingen kunnen in de
  presetmodus worden geselecteerd met de toetsen Overslaan/Zoeken (Skip/Scan)

  Invoerbrontoetsen (D1, D2, D3, A1, A2, A3/MP3, Phono,
  FM, AM)
  Druk op de betreffende toets om de gewenste muziekbron te selecteren.

  7 • Page 8

  Aansluitingen
  Luidsprekers
  Controleer de impedantie van uw luidsprekers. Wanneer u een luidsprekerpaar
  gebruikt, kunt u uitvoeringen met een impedantie tussen 4 en 8 ohm nemen.
  Wanneer u twee luidsprekerparen gebruikt, moet u uitvoeringen nemen met een
  impedantie van 8 ohm elk - zie navolgend hoofdstuk.
  De rode luidsprekeraansluitingen zijn positief (+) en de zwarte negatief (-). Let op
  de juiste polariteit van elke luidsprekerstekker, anders kan het geluid zwak en
  ‘zweverig’ worden, met weinig lage tonen.

  Als u gestripte kabels gebruikt
  Verwijder bij het voorbereiden van de luidsprekerkabels voor de aansluiting
  voorzichtig ca. 10mm of minder van de isolatie. Meer dan 10mm kan kortsluiting
  veroorzaken. Draai de draden strak in elkaar, zodat geen losse eindjes overblijven.
  Draai de schroefaansluiting van de luidspreker los, steek het uiteinde van de
  kabel in de aansluiting, draai de schroefknop weer vast en zet de kabel vast met
  klemmen.

  Opmerking: Voor alle aansluitingen wordt standaard luidsprekerkabel gebruikt.

  Basisaansluiting
  In onderstaande afbeelding ziet u de basisaansluiting van uw apparaat met een
  cd-speler en een draaitafel en een luidsprekerpaar.

  Rechterluidspreker

  Linkerluidspreker

  Zwart

  Zwart

  Rood
  Rood Zwart Zwart Rood

  SR20

  Cd-speler

  Draaitafel

  L

  8

  R

  Rood

  Optionele subwoofer • Page 9

  SR20
  Aansluitingen B luidsprekers
  Op de aansluitingen van de B-luidsprekers aan de achterkant van de versterker
  kunt u een tweede set luidsprekers aansluiten (bijv. luidsprekers in een ander
  vertrek).
  Met de toets Luidsprekers A/B button op het voorpaneel en de afstandsbediening
  kunt u beide luidsprekerparen aan- en uitzetten. Raadpleeg voor meer informatie
  over de bediening van de A- en B-luidsprekers het gedeelte over het voorpaneel of
  de afstandsbediening in deze handleiding.

  U kunt alleen A of B selecteren, of A en B samen.
  Opmerking: Als u twee paar luidsprekers gebruikt, neem dan luidsprekers met een
  nominale impedantie van 8 ohm elk.

  Luidsprekerinstellingen
  Vertrek één

  SR20

  Bi-wire aansluitingen

  Opmerking:

  Als u luidsprekers gebruikt met dubbele aansluitingen, kunt u deze als bi-wire
  configureren. Hierbij worden de lage- en hoge-tonenfrequenties via afzonderlijke
  luidsprekerkabels gevoerd, wat resulteert in een helderder en gerichter geluid.

  – Hiervoor moeten zowel de A- als de B-luidsprekers worden geselecteerd.

  Rood Zwart Zwart Rood

  Zwart Rood

  Rechterluidspreker

  HF
  LF

  HF
  LF

  Zwart Rood

  – Verwijder vóór het aansluiten de bi-wire koppeling uit de luidsprekeraansluiting.
  Raadpleeg de handleiding van uw luidsprekers voor meer informatie.

  Zwart Rood

  HF
  LF

  HF
  LF

  Linkerluidspreker

  Zwart Rood

  9

  NEDERLANDS

  Luidspreker B
  Vertrek twee • Page 10

  Antennes

  Bediening
  Nadat u de gewenste aansluitingen hebt voltooid, kunt u de Topaz SR10
  inschakelen door op de Aan/Uit-toets aan de voorkant te drukken.

  De bron instellen
  Druk op de toets Source (bron) op het voorpaneel om het gewenste bronapparaat
  te selecteren. U kunt ook op de betreffende toets op de afstandsbediening
  drukken.

  PHONO

  Volume regelen
  Opmerking: De SR10 wordt voor direct gebruik geleverd met een tijdelijke
  antenne. Voor permanent gebruik wordt ten zeerste aangeraden buitenantennes
  te gebruiken.

  AM-lusantenne
  Sluit elk uiteinde van deze antenne aan op een antenneaansluiting. Richt de
  antenne zover mogelijk van het hoofdsysteem om ongewenste terugkoppelingen en
  ruis te voorkomen en een optimale ontvangst te krijgen. Indien de AM-lusantenne
  geen goede ontvangst biedt, is het aan te raden een AM-buitenantenne te
  gebruiken.

  FM-antenne
  Sluit de meegeleverde antenne aan op de 75ohm FM-aansluiting. Trek de antenne
  uit en draai deze tot u de beste ontvangst hebt. Voor permanent gebruik raden wij
  ten zeerste een 75 ohm FM-buitenantenne aan.

  Het volume regelt u met de toetsen Volume hoger/lager van de afstandsbediening,
  of de volumeknop op het voorpaneel van uw apparaat. De (nieuw) ingestelde
  geluidssterkte wordt kort op het display weergegeven.
  Het volume wordt weergegeven in minus dB, waarbij 0dB het hoogste geluidsniveau
  is.
  Hoe hoger het negatieve getal, hoe lager het volume.

  VOLUME -40dB
  Geluidsinstellingen aanpassen
  U kunt als volgt de instelling van de lage en hoge tonen en de balans wijzigen:
  1. Open het audiomenu. Druk daartoe op de menutoets op het voorpaneel of de
  afstandsbediening.

  BASS

  0dB

  2. Blader door de beschikbare instellingen door op de menutoets te drukken. De
  beschikbare instellingen zijn Bass, Treble en Balance (lage tonen, hoge tonen,
  balans - in deze volgorde).
  3. Als u een van deze opties wilt wijzigen, draai dan aan de volumeknop of gebruik
  de volumetoetsen op de afstandsbediening.

  BASS

  +

  4dB

  4. Als u het menu wilt verlaten, wacht dan vijf seconden tot het apparaat is
  teruggekeerd naar de normale modus.

  De ingebouwde tuner afstemmen en naar de radio
  luisteren
  Selecteer de tunerbron met de FM/AM-toets op het voorpaneel, of rechtstreeks
  met de FM- of AM-toets van de afstandsbediening.

  FM 87.50MHz

  Door meerdere malen op de FM/AM-toets op het voorpaneel te drukken, gaat u
  heen en weer tussen de FM- en AM-modus.
  Opmerking: Om gemakkelijk af te stemmen wanneer u het toestel voor de eerste
  keer gebruikt, raden wij u aan de Topaz SR10 in de ‘Auto’-modus te gebruiken.
  Druk op toets Mode/Store (Modus/Opslaan) op het voorpaneel van uw toestel.
  Deze toets bladert door de modi Preset, Auto en Manual (voorinstellingen,
  automatisch en handmatig).

  10 • Page 11

  SR20
  Tunerinstellingen
  U kunt bij dit toestel de tuner-regio-instellingen wijzigen. Dit kan nodig zijn wanneer
  het toestel naar een ander land wordt verhuisd.

  AUTO

  Twee instellingen zijn mogelijk: Noord-Amerika en Europa/Rest van de wereld.

  Mode / Store

  Opmerking: Wanneer u deze instelling wijzigt, worden alle opgeslagen
  voorinstellingen gewist. Wanneer u het toestel naar een andere regio verhuist,
  moet u bij een erkend verkoopadres de juiste spanning laten instellen.

  Druk als de ‘Auto’-modus is geselecteerd op de toets  om neerwaarts door
  de zenderfrequenties te bladeren, of op de toets  om opwaarts door de
  zenderfrequenties te bladeren.

  Menu

  De tuner stopt met zoeken bij het eerstgevonden sterke signaal. Druk op  of 
  om een andere zender te selecteren.
  1/6

  Voorinstellingen instellen
  Voor snelle toegang kunnen radiozenders in de voorinstellingen worden
  opgeslagen. U kunt per bandbreedte tot 15 zenders opslaan (bijv. 15 onder AM
  plus 15 onder FM).
  Selecteer de zender die u wilt opslaan en houd de toets Mode/Store (Modus/
  Opslaan) ingedrukt. Op het display knippert de volgende beschikbare voorinstelling.

  2/7

  3/8

  4/9

  5 / 10

  Druk tegelijkertijd op de toetsen 4/9 en Menu en houd die ingedrukt. Op het
  display ziet u de gewijzigde software-instelling, waarbij ‘A’ staat voor NoordAmerika en ‘E’ voor Europa/Rest van de wereld. Herstart het toestel met de Aan/
  Uit-toets.

  01 87.50MHz
  Mode / Store

  Druk nogmaals op de toets Mode/Store om de voorinstelling op te slaan. De
  beschikbare voorinstelling stopt met knipperen. Dit geeft aan dat de zender is
  opgeslagen.
  Als u het nummer van de voorinstelling wilt wijzigen, druk dan op de toets Mode/
  Store en houd deze ingedrukt. Daarmee opent u de opslagmodus. Selecteer dan
  met de toetsen  en  het gewenste nummer en druk nogmaals op de toets
  Mode/Store om het gewijzigde nummer op te slaan.
  Om een opgeslagen voorinstelling op te roepen hoeft u alleen op het betreffende
  nummer op de afstandsbediening te drukken. Elk van de voorinstellingtoetsen
  kan twee voorinstellingen selecteren. Om de tweede te selecteren drukt u gewoon
  tweemaal op de toets.
  Presets
  2/6

  3/7

  4/8

  NEDERLANDS

  1/5

  Om een opgeslagen voorinstelling via het voorpaneel op te roepen hoeft u alleen
  op het betreffende nummer op het voorpaneel te drukken. Om hier de tweede
  voorinstelling moet u de toets even ingedrukt houden.
  Opmerking: Met de toetsen van de afstandsbediening kunt u alleen de
  voorinstellingen 1-8 oproepen. Met de toetsen op het voorpaneel kunt u de
  voorinstellingen 1-10 optoepen. Als u toegang wilt krijgen tot alle voorinstellingen,
  stel dan met de ‘Modus’-toets van de afstandsbediening of met de toets Mode/
  Store op het voorpaneel de modus in op ‘Preset’ en gebruik de toets  of  om
  te bladeren. Op die manier hebt u toegang tot alle 15 opgeslagen AM- of alle 15
  opgeslagen FM-voorinstellingen.

  De voorinstellingen resetten
  Druk om alle opgeslagen AM- en FM-voorinstellingen te wissen gelijktijdig op
  de toetsen 5/10 en Menu en houd die ingedrukt. Op het display verschijnt dan
  ‘Reset’. Herstart het toestel met de Aan/Uit-toets.
  Menu

  1/6

  2/7

  3/8

  4/9

  5 / 10

  11 • Page 12

  Technische specificaties

  Problemen verhelpen

  Uitgaand vermogen

  Het toestel krijgt geen stroom

  100 watt (in 8Ω)

  THD (ongewogen) <0.01% @ 1kHz, 80% van nominaal vermogen
  <0.15% 20Hz - 20kHz, 80% van nominaal
  vermogen

  Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
  Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
  stekker (indien aanwezig) in de juiste stand staat).

  Frequentierespons (-1dB)

  5Hz - 50kHz

  S/N ratio (ref. 1W)

  >82dB (ongewogen)

  Invoerimpedantie

  47k ohm

  Dempingsfactor
  vermogensversterker

  >50

  Standby-verbruik

  <0,5W

  Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.

  Max. stroomverbruik

  500W

  Bass/Treble-aansturing


  Shelving, max boost/cut
  +/- 10dB @ 100Hz en 20kHz

  Controleer als u de tuner gebruikt de antenneaansluiting en of op een beschikbare
  zender is afgestemd.

  Subwoofer-vermogen


  200Hz ‘2nd order’ L+R
  Niveau volgt volume-instelling

  Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.
  Controleer aan de voorzijde van het toestel of de stroom is ingeschakeld.

  Ik krijg geen geluid
  Controleer of de juiste ingang is geselecteerd.

  Controleer of het geluid niet is onderdrukt (mute).
  Controleer of de Luidsprekers A/B-configuratie overeenkomt met uw luidsprekers.

  Digitale ingangen PCM16-24-bit
  S/P DIF Co-axiaal 32-192 kHz
  Optisch (Toslink 32-96kKz

  Het geluid is vervormd

  Afmetingen

  110 x 430 x 340mm

  Controleer de luidsprekeraansluitingen.

  Gewicht

  8.1kg

  Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker

  Controleer de antenneaansluiting en de stand van de antenne.

  Tuners

  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten, met name de massa-aansluitingen.
  Bij draaitafels.

  Bandbreedtes Europa

  AM (522-1629kHz)

  FM (87.5-108MHz)

  Ik hoor ongewenste achtergrondgeluiden en storingen

  VS

  AM (530-1.710kHz)

  FM (87.5-108MHz)

  Zet het toestel op enige afstand van elektrische apparaten die mogelijk storingen
  veroorzaken.
  Richt de antenne opnieuw.

  Antenneaansluitingen


  FM 75 ohm, coaxiaal
  AM 300 ohm enkeldraads lus.

  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en bij draaitafels tevens de massaaansluitingen.

  Signaal tot ruis

  60dB standaard (FM)

  Vervorming


  <0.4% @ 1kHz 50kHz afwijking (FM-mono)
  <0.6% @ 1kHz 50kHz afwijking (FM-stereo)

  De afstandsbediening werkt niet
  Controleer of de batterijen niet te oud zijn.
  Controleer of de sensor niet wordt geblokkeerd.

  Beveiliging tegen oververhitting
  Het toestel is beveiligd tegen oververhitting. Wanneer het toestel lang achtereen
  wordt gebruikt en te heet wordt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Laat in dat
  geval het toestel nog 10 minuten op AAN staan om af te koelen, schakel dan het
  toestel uit en weer aan en u kunt doorgaan met luisteren.
  Indien het probleem zich blijft voordoen, is het toestel overbelast. Zet om dit
  probleem op te lossen het volume lager en zorg ervoor dat het toestel op een goed
  geventileerde plaats staat.
  Als u twee luidsprekerparen gebruikt van minder dan 8 ohm, kan dit de oorzaak
  zijn van de overbelasting. Dit wordt dan ook afgeraden.
  Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen,
  raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen):
  www.cambridge-audio.com/sts/faqs
  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
  verkooppunt.

  12 • Page 13

  Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
  Registered Office: Gallery Court, Hankey Place,
  London, SE1 4BB, United Kingdom
  Registered in England No. 2953313

  © 2017 Cambridge Audio Ltd

  AP30250/3

  www.cambridge-audio.com


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Cambridge Audio Topaz SR20 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Cambridge Audio Topaz SR20 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,71 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Cambridge Audio Topaz SR20

Cambridge Audio Topaz SR20 User Manual - English - 17 pages

Cambridge Audio Topaz SR20 User Manual - German - 13 pages

Cambridge Audio Topaz SR20 User Manual - French - 13 pages

Cambridge Audio Topaz SR20 User Manual - Italian - 13 pages

Cambridge Audio Topaz SR20 User Manual - Polish - 13 pages

Cambridge Audio Topaz SR20 User Manual - Swedish - 13 pages

Cambridge Audio Topaz SR20 User Manual - Spanish - 13 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info