Zoom out
Zoom in
Previous page
1/12
Next page
KIES DE CORRECTE LOCATIE
OPMERKING: Het zwembad moet op een volledig vlak en effen oppervlak opgesteld worden. Stel
het zwembad niet op als de ondergrond helt of oneffen is.
Correcte omstandigheid om het zwembad op te zetten:
• De geselecteerde locatie moet in staat zijn tot het uniform ondersteunen van het gewicht
gedurende de hele tijd dat het zwembad geïnstalleerd is. Bovendien moet de locatie plat zijn en vrij
van voorwerpen en rommel, zoals bijvoorbeeld steentjes en takjes.
• Wij adviseren het zwembad te plaatsen op een afstand van voorwerpen die kinderen kunnen
gebruiken om in het zwembad te klimmen.
OPMERKING: Plaats het zwembad bij een goed afwateringssysteem, zodat het water kan
overlopen of het zwembad geleegd kan worden.
Incorrecte omstandigheden om het zwembad op te zetten:
• Op een oneffen ondergrond kan het zwembad omslaan, met persoonlijk letsel en/off schade aan
eigendommen tot gevolg. Bovendien vervalt hierdoor de garantie en serviceaanvragen.
• Zand mag niet gebruikt wordeno m een ondergrond te creëren; indien nodig moet de grond moet
worden uitgegraven.
• Directly under overhead power lines or trees. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse
pijpleidingen, bedradingen of welk soort kabels dan ook bevat.
• Zet het zwembad niet op op opritten, bootdekken, platforms, of op grind of asfalt. De gekozen
locatie moet stevig genoeg zijn om de druk van het water aan te kunnen; modder, zand, zachte of
losse aarde of teer zijn niet geschikt.
• Gras of andere vegetatie onder het zwembad gaat dood en kan stank veroorzaken en slijm
ontwikkelen. Daarom adviseren wij al het gras te verwijderen van de gekozen zwembadlocatie.
• Vermijd gebieden die vatbaar zijn voor agressieve planten- of onkruidsoorten die uit de grond
zouden kunnen komen.
OPMERKING: Controleer bij uw plaatselijke gemeente of er regelgevingen zijn voor
schuttingen/afscheidingen/ belichting en veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat u met geen
enkele van deze regelgevingen in overtreding bent.
OPMERKING: Als u een filterpomp heeft, zie dan de handleiding van de pomp voor instructies.
OPMERKING: De ladder moet overeenkomen met de afmeting van het zwembad en mag alleen
gebruikt worden om in en uit het zwembad te gaan. Het is verboden om de nuttige belasting van
de trap te overschrijden. Controleer regelmatig of de trap goed is gemonteerd.
Installatie
Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het zwembad die toe te
schrijven is aan een verkeerde hantering of het niet naleven van deze aanwijzingen.
AANDACHT: Gebruik geen hogedruk-luchtslang of blaas de bovenste ring niet teveel op, deze
moet lichtjes stijf zijn bij aanraking.
OPMERKING: Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op de stroom aan te sluiten.
AANDACHT: Trek het zwembad niet over de grond, dit kan het zwembad beschadigen.
OPMERKING: De onderkant of bodem van het zwembad moet goed uitgespreid liggen (vlak zonder
rimpels)
OPMERKING: Hete temperaturen doen de lucht de ring uitzetten en kunnen schade veroorzaken.
Laat enige ruimte voor expansie.
Raadpleeg de FAQ's voor bijkomende informatie.
OPMERKING: Tekeningen enkel voor illustratiedoeleinden. Mogelijk geen weerspiegeling van het
werkelijke product. Niet op schaal.
WAARSCHUWING
Lees, begrijp en volg zorgvuldig alle informatie in deze gebruikershandleiding vooraleer het
zwembad te installeren en te gebruiken. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen
gaan over sommige courante risico's van waterrecreatie, maar ze omvatten niet alle risico's en
gevaren in alle gevallen. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand en beoordelingsvermogen
wanneer u van wateractiviteiten geniet. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van niet-zwemmer
- Continu, actief en waakzaam toezicht van zwakke zwemmers en niet-zwemmers door een
competente volwassene is altijd vereist (denk eraan dat kinderen onder de vijf jaar oud het hoogste
risico op verdrinking lopen).
- Duid een competente volwassene aan om toezicht te houden op het zwembad telkens wanneer het
gebruikt wordt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers zouden persoonlijke beschermingsuitrusting moeten dragen
wanneer ze het zwembad gebruiken.
- Wanneer het zwembad niet in gebruik is of er geen toezicht is, verwijder alle speelgoed uit het
zwembad en zijn omgeving om te vermijden kinderen aan te trekken naar het zwembad.
Veiligheidsmiddelen
- Ten einde verdrinking van kinderen te vermijden, is het aanbevolen om de toegang tot het
zwembad te beveiligen met een beschermingselement. Ten einde te voorkomen dat kinderen van
de invoer- en afvoerkleppen klimmen, is het aanbevolen een barrière te installeren (en alle deuren
en vensters waar van toepassing te beveiligen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te
voorkomen.
- Barrières, zwembadafdekkingen, zwembadalarmen of gelijkaardige veiligheidsmiddelen zijn nuttige
hulpmiddelen, maar het zijn geen vervangingen voor een continu en competent toezicht door
volwassenen.
Veiligheidsapparatuur
- Het is aanbevolen om reddingsapparatuur (bijv. een ring-boei) nabij het zwembad te hebben.
- Houd ook een werkende telefoon en een lijst met noodnummers nabij het zwembad.
Veilig gebruik van het zwembad
- Moedig alle gebruikers vooral kinderen aan om te leren zwemmen
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en vernieuw deze kennis regelmatig.
Dit kan een levensreddend verschil uitmaken in een noodgeval.
- Onderricht alle zwembadgebruikers, inbegrepen kinderen, wat te doen in een noodgeval
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of tot de dood.
- Gebruik het zwembad niet wanneer u alcohol of medicatie gebruikt die uw vermogen om het
zwembad veilig te gebruiken, zou kunnen aantasten.
- Wanneer zwembadafdekkingen gebruikt worden, verwijder deze volledig uit het wateroppervlak
voor u in het zwembad gaat.
- Bescherm de zwembadgebruikers tegen met water verband houdende ziekten door het
zwembadwater behandeld te houden en goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen
voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën (bijv. voor waterbehandeling of reinigings- en ontsmettingsproducten) buiten
het bereik van kinderen.
- Gebruik de aanduidingsborden zoals hieronder aangegeven. Er moeten aanduidingsborden staan
in een prominente positie binnen de 2m van het zwembad.
Houd de kinderen onder toezicht in de wateromgeving. Niet duiken.
- Er moeten verwijderbare ladders staan op een horizontaal oppervlak.
- Ongeacht de gebruikte materialen voor de zwembadconstructie, moeten de toegankelijke
oppervlakken regelmatig gecontroleerd worden om verwondingen te vermijden.
- Controleer regelmatig bouten en schroeven, verwijder splinters of andere scherpe randen om
verwondingen te vermijden.
-
AANDACHT: Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan. Het lege zwembad kan vervormd
en/of verplaatst worden omwille van de wind.
- Als u een filterpomp hebt, raadpleeg de handleiding van de pomp voor instructies.
-
WAARSCHUWING! De pomp kan niet worden gebruikt wanneer er zich mensen in het
zwembad bevinden!
- Als u een ladder hebt, raadpleeg de handleiding van de ladder voor instructies.
-
WAARSCHUWING! Het gebruik van een zwembadkit impliceert het naleven van de
veiligheidsinstructies beschreven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding. Ten einde verdrinking
of andere ernstige verwondingen te vermijden, moet u bijzondere aandacht verlenen aan de
mogelijkheid van een onverwachte toegang tot het zwembad door kinderen jonger dan 5 jaar door
de toegang ertoe te beveiligen en de kinderen tijdens het zwemmen voortdurend onder toezicht te
houden van volwassenen.
Zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstige referentie.
De installatie vergt meestal ongeveer 10 minuten met 2-3 mensen exclusief
grondwerken en vullen.
8
FAST SET
TM
ZWEMBADEN
GEBRUIKERSHANDLEIDING
OPMERKING: Sommige delen werden al op het zwembad geïnstalleerd.
Bezoek het Bestway YouTube-kanaal
VRAGEN? PROBLEMEN?
ONTBREKENDE DELEN?
Voor FAQ, Handleidingen, Video's of
Reserveonderdelen, ga naar
www.bestwaycorp.com
NAAR DE WINKEL
#05
80%
1 2
3 4
5 6
Onder water klevende
reparatiepatch
E
Zwembadbekleding Stopper
D
A
Slangadapter Afvoerklepdop
B C
8


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Bestway 57272 Fast Set at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Bestway 57272 Fast Set in the language / languages: English, German, Dutch, French as an attachment in your email.

The manual is 0,84 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info